Použití nastavení přispěvatele z pozice správce webu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Spravujete web a chcete,aby váš tým byl schopen používat aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 k přispívání do obsahu webu, aniž by došlo k narušení návrhu, rozložení nebo jiného obsahu webu. Pomocí Nastavení přispěvatele můžete konfigurovat Režim přispěvatele, aby váš tým mohl snadno plnit své úkoly, a můžete v obsahu webu, který mohou upravovat, nastavit vhodné ovládací prvky. Pro správce webu je nejlepší, je-li Režim přispěvatele ve výchozím nastavení zapnutý a nevyžaduje se nastavení.

V článku je uveden přehled použití Nastavení přispěvatele správcem webu a způsob práce s typy skupin přispěvatelů a oblastí.

Další informace o nastavení skupiny přispěvatelů, najdete v článku Úvod do nastavení přispěvatele.

Důležité : Chcete-li používat nastavení přispěvatele, je třeba umístit web na serveru se službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007.

V tomto článku

Nastavení skupiny přispěvatelů zapnutá ve výchozím nastavení

Používání skupiny přispěvatelů

Co je výchozí skupiny přispěvatelů?

Používání typů oblastí

Zadání adresy kontaktní e-mail

Obnovení výchozího nastavení přispěvatelů

Nastavení přispěvatele je ve výchozím nastavení aktivní

Při prvním otevření webu služby SharePoint v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 je nastavení přispěvatele ve výchozím nastavení aktivní. Pokud nechcete provést změny ve výchozích nastaveních, nemusí správce webu nic nastavovat. Nastavení přispěvatele obsahuje sadu výchozích skupin přispěvatelů (které mají výchozí nastavení) propojených s výchozími úrovněmi oprávnění služby SharePoint a tato nastavení platí, dokud je někdo s dostatečnými oprávněními nevypne.

Pokud nastavení přispěvatele vypnete, má kterýkoli uživatel s oprávněním otevřít tento web plný, neomezený přístup ke všem funkcím v aplikaci Office SharePoint Designer 2007. Všechna vytvořená nastavení přispěvatelů se však stále na webu nacházejí. Nastavení přispěvatele lze kdykoli opět aktivovat a uvést je tak opět v platnost.

Důležité : Chcete-li nastavení přispěvatele zapnout nebo vypnout, musíte mít na webu služby SharePoint alespoň oprávnění úrovně Spravovat oprávnění. V řadě případů to znamená, že musíte být správcem webu.

Zapnutí nebo vypnutí nastavení přispěvatele

 1. Otevřete web služby SharePoint v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

 2. V nabídce Web klepněte na položku Nastavení přispěvatele.

 3. Klepnutím na možnost Upřesnit podle potřeby otevřete část Upřesnit.

  Dialogové okno Nastavení přispěvatelů

 4. Je-li možnost Nastavení přispěvatelů zapnutá, klepněte na příkaz Zakázat nastavení přispěvatele. Je-li možnost Nastavení přispěvatelů vypnutá, klepněte na příkaz Povolit nastavení přispěvatele.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Jak lze použít skupiny přispěvatelů?

V prohlížeči

Je důležité, aby správce webu věděl, že značná část nastavení Skupiny přispěvatelů se provádí v prohlížeči na stránkách Nastavení webu.

Do Skupin uživatelů se například uživatel nepřidává přímo. Namísto toho je každá skupina přispěvatelů propojena s jednou nebo více úrovněmi oprávnění na webu služby SharePoint. Úroveň oprávnění určuje dva důležité faktory skupiny přispěvatelů, se kterou je propojena:

 • Kdo je členem této skupiny přispěvatelů.    Pokud přidáte v prohlížeči do webu služby SharePoint uživatele a skupiny, musíte jim přidělit úroveň oprávnění. Pokud je úroveň oprávnění propojena v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 se skupinou přispěvatelů, stanou se tito uživatelé a skupiny automaticky členy této skupiny přispěvatelů. Chcete-li tedy odebrat uživatele ze skupiny přispěvatelů, musíte buď zrušit propojení skupiny přispěvatelů s jejich úrovní oprávnění (provádí se v aplikaci Office SharePoint Designer 2007), nebo jim přidělit úroveň oprávnění, která není propojena s touto skupinou přispěvatelů (provádí se v prohlížeči).

 • Jaká má tato skupina přispěvatelů oprávnění.    Nastavení přispěvatelů není bezpečnostní funkce. Nastavení přispěvatelů má vést uživatele s dobrými úmysly správným směrem, aby snadněji splnil své úkoly s minimálním rizikem narušení webu. Nastavení přispěvatelů, která specifikujete v aplikaci Office SharePoint Designer 2007, nemohou přepsat úrovně oprávnění služby SharePoint ani před nimi nemají přednost. Úroveň přístupu uživatele k webu služby SharePoint je vždy určována úrovní oprávnění uživatele, a nikoli nastaveními přispěvatele, která se na něj vztahují. Nastavení přispěvatele určují, jaké funkce úprav mohou přispěvatelé v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 používat.

Někdy může být nezbytné, aby správce webu prováděl v prohlížeči prostřednictvím funkce Nastavení přispěvatelů tyto akce:

 • Přidání uživatelů a skupin a přidělení jejich úrovní oprávnění.     Automaticky pak patří do skupiny přispěvatelů, která je případně propojena s touto úrovní oprávnění.

 • Změna úrovně oprávnění přiřazené uživatelům.     Tato úroveň oprávnění může být propojena s jinou skupinou přispěvatelů.

 • Úprava stávajících úrovní oprávnění.     Jako vlastník webu můžete zvolit oprávnění, která budou k těmto úrovním oprávnění přidružena. Úroveň oprávnění má vždy přednost před nastaveními propojené skupiny přispěvatelů. Nastavení přispěvatelů neumožňují uživatelům měnit web způsobem, který jejich úroveň oprávnění nepovoluje. Pokud například umožníte skupině přispěvatelů vytvářet nové stránky, nemohou tak tito uživatelé činit, pokud jejich úroveň oprávnění neobsahuje oprávnění Přidat a upravit stránky.

 • Vytvoření nových úrovní oprávnění.     Za účelem zkombinování různých skupin oprávnění můžete přidávat nové úrovně oprávnění. Například uživatelům nebo skupinám, jež potřebují přístup pouze k určitým objektům na webu, můžete udělit nejnižší nezbytné oprávnění, jaké potřebují ke splnění svých úkolů.

Odkazy na další informace o správě oprávnění služby SharePoint naleznete v oddíle Viz také.

V aplikaci Office SharePoint Designer 2007

Skupiny přispěvatelů jsou skupiny uživatelů, kteří mají provádět určité úkoly v procesu aktualizace webu, např. autoři obsahu a návrháři webu. Nastavení přispěvatelů můžete použít k vytváření různých souborů omezení úprav pro různé skupiny přispěvatelů, avšak skupiny musí být nejprve propojeny s úrovněmi oprávnění služby SharePoint.

Existují tři výchozí skupiny přispěvatelů: Správce webu, Návrhář webu a Autor obsahu. Tyto skupiny přispěvatelů jsou propojeny s úrovněmi oprávnění Úplné řízení, Návrh a Přispívání.

Výchozí skupiny přispěvatelů v dialogovém okně Skupiny přispěvatelů

Máte například návrháře webu, který má přístup k úpravám webu služby SharePoint s úrovní oprávnění Návrh. Tento návrhář webu ve výchozím nastavení používá aplikaci Office SharePoint Designer 2007 jako člen skupiny přispěvatelů Návrháři webu. Je tomu tak proto, že skupina přispěvatelů Návrháři webu je propojena s úrovní oprávnění Návrh. Podobně správce webu, který má v aplikaci Windows SharePoint Services 3.0 úroveň oprávnění Úplné řízení, patří v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 do skupiny Správce webu.

Ukázka propojení úrovně oprávnění se skupinou přispěvatelů

Výchozí skupiny přispěvatelů vám mohou postačovat, ale můžete mít také potřebu vytvořit nové skupiny přispěvatelů. Potřebujete například dvě různé skupiny skupiny Návrhářů webu. Jednu se všemi obvyklými oprávněními a druhou bez možnosti vytvářet nebo upravovat stránky předlohy. Za tímto účelem vytvořte v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 novou skupinu přispěvatelů a pojmenujte ji například Limited Designer. Bude asi nezbytné vytvořit novou úroveň oprávnění služby SharePoint, například Design Limited, protože úroveň oprávnění Návrh je již propojena se skupinou přispěvatelů Návrháři webu. Poté propojte novou skupinu přispěvatelů s novou úrovní oprávnění služby SharePoint a proveďte u této skupiny přispěvatelů konfiguraci omezení úprav.

Služba Windows SharePoint Services 3.0 je flexibilní, pokud jde o tvorbu nových úrovní oprávnění. Pokud již nejsou k dispozici existující úrovně, vytvořte jednoduše novou. Vzhledem k tomu, že lze každou úroveň oprávnění služby SharePoint propojit pouze s jednou skupinou přispěvatelů, může být nezbytné po vytvoření nových skupin přispěvatelů vytvořit nové úrovně oprávnění.

Můžete vytvořit nové skupiny přispěvatelů nebo upravit stávající. Další informace naleznete v článku Vytvoření skupiny přispěvatelů.

Začátek stránky

Která skupina přispěvatelů je výchozí?

Při první otevření webu v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 a následném otevření dialogového okna Skupiny přispěvatelů (v nabídce Web) zjistíte, že jako výchozí skupina přispěvatelů je zobrazena skupina Autoři obsahu. Co to znamená?

Jak již víte, všem uživatelům a skupinám webu služby SharePoint jsou ve službě Windows SharePoint Services 3.0 přiřazeny úrovně oprávnění. Úrovně oprávnění jsou zase propojeny se skupinami přispěvatelů. Předpokládejme, že existuje nový uživatel, jehož úroveň oprávnění není propojena se skupinou přispěvatelů. Pokud tento uživatel otevře web v aplikaci Office SharePoint Designer 2007, je mu automaticky přidělena výchozí skupina. To znamená, že při zapnuté možnosti Nastavení přispěvatelů obdrží každý uživatel soubor omezení úprav, bez ohledu na to, zda propojíte jeho úroveň oprávnění se skupinou přispěvatelů.

Proč je skupina přispěvatelů Autor obsahu v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 výchozí skupinou? Protože skupina Autor obsahu disponuje ve výchozím nastavení nejmenším rozsahem oprávnění přístupu k funkcím v aplikaci Office SharePoint Designer 2007. I když tedy uživatelé, kteří nejsou propojeni s žádnou skupinou přispěvatelů, otevřou web pro úpravy, obdrží pouze omezený přístup. To minimalizuje možnost neúmyslného narušení webu. Určení výchozí skupiny přispěvatelů rovněž usnadňuje konfiguraci funkce Nastavení přispěvatelů, protože není třeba propojovat všechny úrovně oprávnění ve vašem webu se skupinou přispěvatelů.

Můžete změnit výchozí skupiny. Však před tím, budete muset položte si otázku, pokud tato změna nebude nepříznivě proces aktualizace webu. Nezapomeňte, že nastavení skupiny přispěvatelů výchozí skupiny jsou omezení úprav, které získá všichni uživatelé mimo skupinou přispěvatelů. Naučte se měnit, které skupiny přispěvatelů je výchozí skupiny, naleznete v článku Vytvoření skupiny přispěvatelů.

Začátek stránky

Jak lze použít typy oblastí?

Stránky předlohy obsahují zástupné symboly obsahu, které definují na stránce místa, která mohou uživatelé měnit. Tato místa v zástupných symbolech obsahu se nazývají oblasti obsahu. Pomocí funkce Nastavení přispěvatelů můžete vytvářet typy oblastí a poté přiřadit typ oblasti oblasti obsahu. Například typ oblasti by mohl specifikovat, že do oblasti obsahu mohou uživatelé přidávat pouze text. Při použití ve spojení se stránkami předlohy umožňuje funkce Nastavení přispěvatelů vlastníkovi webu definovat nejen místa na stránce, která lze měnit, ale také typy povolených změn.

Předpokládejme například, že skupina Autoři obsahu musí pravidelně aktualizovat informace na webu služby SharePoint. Můžete vytvořit na stránkách specifické oblasti obsahu, do kterých mohou autoři obsahu přidávat obsah. Zbývající oblasti na stránce nejsou přístupné pro úpravy, a uživatelé tak nemohou neúmyslně měnit jejich návrh, rozložení nebo styly.

V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 existují tři výchozí typy oblastí – Pouze text, Text a obrázky a Text, rozložení a obrázky.

Výchozí typy oblastí v dialogu Nastavení přispěvatelů

Typy oblastí můžete použít pro řízení typu obsahu, který mohou uživatelé přidávat do oblastí na stránce. Předpokládejme například, že nechcete, aby uživatelé přidávali na stránku tabulky. Můžete tedy upravit nastavení oblasti Text, rozložení a obrázky tak, aby uživatelé nemohli vytvářet tabulky.

Ve výchozím nastavení se při vytvoření nového typu oblasti dědí omezení úprav pro všechny čtyři kategorie – Úpravy, Formátování, Obrázky a SharePoint – z nastavení skupiny přispěvatelů. Všechny možnosti pro nastavení omezení úprav v dialogovém okně Nastavení oblasti jsou zpřístupněny až poté, co zvolíte přepsání nastavení skupin přispěvatelů. Toto je skutečný důvod pro používání typů oblastí: přepsat nastavení pro jednu nebo více skupin přispěvatelů v určité oblasti na stránce. Pomocí typů oblastí správce webu velmi podrobně ovládá typy obsahu, které skupiny přispěvatelů do oblasti obsahu přidávají.

Začátek stránky

Poskytnutí kontaktní e-mailové adresy

Vytváříte-li jako správce webu skupiny přispěvatelů a typy oblastí, měli byste vyvážit snadnost správy a nezbytnost nastavení omezení úprav, aby mohli uživatelé plnit své úkoly, aniž by web narušili. U každého webu je také třeba dodržovat zásadu nejmenšího rozsahu oprávnění: Zajistit, aby přispěvatelé disponovali nejmenším rozsahem přístupu k funkcím aplikace Office SharePoint Designer 2007 a přitom byli stále schopni plnit své úkoly.

Pokud uživatelé při práci ve skupinách přispěvatelů nebo s typy oblastí zjistí, že jim nastavení přispěvatelů znemožňuje dokončit jejich úkoly, musí vědět, na koho se mají obrátit. Pro každý web byste měli poskytnout e-mailovou adresu alespoň jedné kontaktní osoby. V ideálním případě by měla mít každá kontaktní osoba dostatečná oprávnění (obvykle Úplné řízení) ke změně nastavení přispěvatelů webu. Zobrazí-li si přispěvatelé svá nastavení přispěvatelů, mohou kontaktovat správce webu klepnutím na odkaz Kontaktovat správce webu v podokně úloh Přispěvatel. Uživatelé mohou zobrazit e-mailovou adresu správce webu také klepnutím na položku Nastavení přispěvatelů v nabídce Web.

 1. V nabídce Web klepněte na položku Nastavení přispěvatelů.

 2. V poli Kontaktní e-mailová adresa zadejte celou e-mailovou adresu kontaktní osoby, například osoba@example.com. Pokud zadáte více adres, oddělte je středníky.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Obnova výchozích nastavení přispěvatele

Pokud se rozhodnete obnovit nastavení přispěvatelů na výchozí nastavení, budou všechny skupiny přispěvatelů a typy oblastí, které jste vytvořili a přizpůsobili, odstraněny a nebude možné je obnovit.

 1. V nabídce Web klepněte na položku Nastavení přispěvatelů a poté klepněte na příkaz Obnovit výchozí nastavení přispěvatele.

 2. Pokud se zobrazí tato zpráva, klepněte na tlačítko Ano.

  Zpráva s dotazem, zda chcete odstranit všechna nastavení přispěvatelů

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×