Pole Skutečné náklady

V Pole Skutečné náklady jsou uvedeny Náklady na Práce, kterou všechny Zdroje na daných Úkol vykonaly, spolu se všemi dalšími náklady souvisejícími s úkolem. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí Skutečné náklady.

Datový typ:    Pole měny

Pole Skutečné náklady (pole úkolu)

Typ zadání    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu    Dokud není na úkolu vykázána Dosavadní práce, obsahuje pole Skutečné náklady nulovou hodnotu. Můžete zvolit, aby byly všechny skutečné náklady vypočítávány průběžně při vykazování skutečné práce každým zdrojem přiřazeným k danému úkolu. Do těchto nákladů jsou zahrnuty náklady na skutečnou práci a veškeré Pevné náklady úkolu k danému datu. Doba a způsob výpočtu skutečných nákladů závisí na přiřazených hodnotách v polích Standardní sazba, Přesčasová sazba, Náklady na použití a Nabíhání nákladů v dialogovém okně Informace o zdroji.

Skutečné náklady = (Skutečná práce × Standardní sazba) + (Skutečná přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití zdroje + Pevné náklady na úkol

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit výsledné výdaje na daný úkol, přidejte do Zobrazení úkolů pole Skutečné náklady. Kdykoli v průběhu úkolu lze tyto informace zobrazit a porovnat s Rozpočet. Po ukončení projektu můžete tyto informace využít při plánování nákladů budoucích projektů.

Příklad    Sledujete náklady na úkol s Doba trvání 10 hodin. Sazba přiřazeného zdroje činí 200  Kč na hodinu a tento zdroj vykázal, že úkol je dokončen z 50  procent. Aplikace Microsoft Office Project vypočítá, že dosavadní skutečné náklady jsou 1 000 Kč. Jakmile bude úkol dokončen na 100  %, budou skutečné náklady činit 2 000 Kč.

Poznámky    Skutečné náklady lze buď zadat, nebo je automaticky vypočítat. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Výpočty. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Aplikace Microsoft Office Project vždy počítá skutečné náklady. Pokud políčko zaškrtnete, budou veškeré doposud zadané skutečné náklady vymazány. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto. Pokud jste zvolili, že budete skutečné náklady zadávat, nebude aplikace Project počítat žádné skutečné náklady. Nadále však bude počítat Zbývající náklady podle množství Zbývající práce. Jestliže bude skutečné náklady počítat aplikace Project, nebude možné zadávat žádné skutečné náklady, dokud úkol nebude dokončen na 100  procent.

Skutečné náklady lze buď zadat, nebo vypočítat pomocí aplikace Project. U Přiřazení a úkolů můžete skutečné náklady zadávat také na základě Časově uspořádané. Můžete také určit, zda budou pevné náklady nabíhat na začátku nebo na konci úkolu, případně průběžně.

Pole Skutečné náklady (pole zdroje)

Typ zadání    Vypočítané pole

Způsob výpočtu    Dokud zdroj nevykáže na přiřazených úkolech práci, obsahuje pole Skutečné náklady nulovou hodnotu. Po vykázání Dosavadní práce zdroje vypočítá aplikace Microsoft Office Project Skutečné náklady. Ty jsou tvořeny součtem nákladů na skutečnou práci a veškerých Náklady na použití zdroje. Doba a způsob výpočtu skutečných nákladů závisí na skutečné práci a skutečné Přesčas práci a na hodnotách zadaných do polí Standardní sazba, Přesčasová sazba, Náklady na použití a Nabíhání nákladů v dialogovém okně Informace o zdroji.

Skutečné náklady = (Skutečná práce × Standardní sazba) + (Skutečná přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit výsledné výdaje na práci zdroje na všech přiřazených úkolech vypočítané na základě skutečné práce zdroje, hodinové sazby a dalších vzniklých nákladů, přidejte do Zobrazení zdrojů pole Skutečné náklady. Tyto informace lze také použít na konci projektu při plánování nákladů na personální obsazení budoucích projektů.

Příklad    Sledujete náklady na zdroj, který je během Doba trvání projektu přiřazen k patnácti různým úkolům. Pole Skutečné náklady udává vždy skutečné dosavadní náklady na zdroj. Na konci projektu můžete pomocí pole Skutečné náklady zjistit, jaká část Rozpočet byla pro tento zdroj vyčerpána. Tyto informace lze využít při analýze nákladů a plánování příštích projektů.

Pole Skutečné náklady (pole přiřazení)

Typ zadání    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu    Dokud není na Přiřazení vykázána Dosavadní práce, obsahuje pole Skutečné náklady nulovou hodnotu. Můžete určit, aby byly všechny skutečné náklady v aplikaci Microsoft Office Project vypočítávány průběžně při vykazování skutečné práce zdrojem přiřazeným k danému úkolu. To jsou náklady skutečné práce a všechny Náklady na použití daného přiřazení. Doba a způsob přepočítání skutečných nákladů závisí na skutečné práci a skutečné Přesčas práci a na hodnotách zadaných do polí Standardní sazba, Přesčasová sazba, Náklady na použití a Nabíhání nákladů v dialogovém okně Informace o zdroji.

Skutečné náklady = (Skutečná práce × Standardní sazba) + (Skutečná přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit nebo upravit výsledné náklady na dané přiřazení určené na základě skutečně provedené práce a hodinových sazeb přiřazených zdrojů spolu se všemi dalšími náklady, přidejte do List části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Skutečné náklady. Toto pole můžete použít v průběhu úkolu a zjistit, zda jste nepřekročili Rozpočet. Po dokončení úkolu můžete tyto údaje použít při plánování nákladů na jiné úkoly a budoucí projekty.

Příklad    Sledujete náklady na přiřazení zdroje pro úkol s Doba trvání 10 hodin. Zdroji je přiřazeno 200 Kč na hodinu a tento zdroj vykázal, že přiřazení je dokončeno na 50  procent. Aplikace Project vypočítá, že skutečné náklady pro přiřazení jsou až dosud 1 000 Kč. Jakmile bude hodnota přiřazení činit 100  procent, budou skutečné náklady přepočítány na 2 000 Kč.

Poznámky    Chcete-li určit, zda mají být skutečné náklady zadány, nebo automaticky vypočítány aplikací Project, klikněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti a poté klikněte na kartu Výpočty. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Aplikace Project vždy vypočítá skutečné náklady. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto. Pokud se rozhodnete skutečné náklady zadávat, nebude aplikace Project počítat žádné skutečné náklady. Stále však bude počítat Zbývající náklady podle množství Zbývající práce. Jestliže bude skutečné náklady počítat aplikace Project, nebude možné zadávat žádné skutečné náklady, dokud úkol nebude dokončen na 100  %.

Skutečné náklady lze buď zadat, nebo je nechat vypočítat pomocí aplikace Project. Pokud se rozhodnete skutečné náklady zadávat, můžete také zadávat Časově uspořádané skutečné náklady pro přiřazení a pro úkoly.

Pole Skutečné náklady (časově uspořádané pole úkolu)

Typ zadání    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu    Dokud není na úkolu vykázána Dosavadní práce, obsahuje pole Skutečné náklady nulovou hodnotu. Můžete zvolit, aby byly všechny skutečné náklady v aplikaci Microsoft Office Project vypočítávány průběžně při vykazování skutečné práce zdroji přiřazenými k danému úkolu. Do těchto nákladů jsou zahrnuty náklady na skutečnou práci a veškeré Pevné náklady úkolu k danému datu. Doba a způsob výpočtu skutečných nákladů závisí na hodnotách zadaných do polí Standardní sazba, Přesčasová sazba, Náklady na použití a Nabíhání nákladů v dialogovém okně Informace o zdroji.

Skutečné náklady = (Skutečná práce × Standardní sazba) + (Skutečná přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití zdroje + Pevné náklady na úkol

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit výsledné výdaje na daný úkol, přidejte pole Skutečné náklady do časové osy Zobrazení Používání úkolů. Kdykoli v průběhu úkolu lze tyto informace zobrazit a porovnat s Rozpočet. Po dokončení úkolu lze tyto údaje použít při plánování nákladů na jiné úkoly a budoucí projekty.

Příklad    Pracovníci Kotas a Dryml jsou přiřazeni na úkol Vypracování návrhu, který je naplánován od pondělí do čtvrtka. Sazba obou pracovníků je 200  Kč za hodinu a pracovníci na úkolu vykázali 20  hodin skutečné práce. Přidáním pole Skutečné náklady do časové osy zobrazení Používání úkolů lze zjistit, že 5  hodin práce je rozloženo do 4  dnů. Časově uspořádané skutečné náklady tedy činí 1 000  Kč pro každý den od pondělí do čtvrtka.

Poznámky    Skutečné náklady lze buď zadat, nebo automaticky vypočítat pomocí aplikace Project. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Výpočty. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Aplikace Project vždy vypočítá skutečné náklady. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto. Pokud se rozhodnete skutečné náklady zadávat, nebude aplikace Project počítat žádné skutečné náklady. Bude však nadále počítat Zbývající náklady podle množství Zbývající práce. Jestliže bude skutečné náklady počítat aplikace Project, nebude možné zadávat skutečné náklady, dokud úkol nebude dokončen na 100  %.

Pole Skutečné náklady (časově uspořádané pole zdroje)

Typ zadání    Vypočítané pole

Způsob výpočtu    Dokud zdroj nevykáže na přiřazených úkolech skutečnou práci, obsahuje pole Skutečné náklady nulovou hodnotu. Po vykázání Dosavadní práce zdroje spočítá aplikace Microsoft Office Project skutečné náklady. Ty jsou tvořeny součtem nákladů na skutečnou práci a veškerých Náklady na použití zdroje. Doba a způsob výpočtu skutečných nákladů závisí na skutečné práci a skutečné Přesčas práci a na hodnotách zadaných do polí Standardní sazba, Přesčasová sazba, Náklady na použití a Nabíhání nákladů v dialogovém okně Informace o zdroji.

Skutečné náklady = (Skutečná práce × Standardní sazba) + (Skutečná přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit výsledné výdaje na práci zdroje na všech přiřazených úkolech na základě skutečné práce zdroje, hodinové sazby a dalších vzniklých nákladů, přidejte pole Skutečné náklady do časově uspořádané části Zobrazení Používání zdrojů. Tyto informace lze také použít na konci projektu při plánování nákladů na personální obsazení budoucích projektů.

Příklad    Pracovníku Klcovi, který pracuje za sazbu 100 Kč na hodinu, je během Doba trvání projektu přiřazeno 15 různých úkolů. Skutečné náklady na jeho práci zobrazíte tak, že přidáte pole Skutečné náklady do časové osy zobrazení Používání zdrojů. Pravděpodobně se zobrazí Časově uspořádané skutečné náklady, v našem případě 800  Kč (8  hodin při sazbě 100  Kč na hodinu) za každý odpracovaný den. Pokud bude tento pracovník přiřazen k menšímu počtu Jednotky přiřazení, zobrazí se pravděpodobně nižší skutečné náklady. Pokud pracovník pracoval přesčas, zobrazí se pravděpodobně vyšší skutečné náklady.

Pole Skutečné náklady (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ zadání    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu     Dokud není na Přiřazení vykázána Dosavadní práce, obsahuje pole Skutečné náklady nulovou hodnotu. V aplikaci Microsoft Office Project můžete zvolit, aby byly všechny skutečné náklady počítány průběžně při vykazování skutečné práce zdrojem přiřazeným k danému úkolu. Do této hodnoty jsou zahrnuty náklady na skutečnou práci a všechny Náklady na použití daného přiřazení k aktuálnímu datu. Doba a způsob výpočtu skutečných nákladů závisí na odvedené skutečné práci a skutečné Přesčas práci a na hodnotách zadaných do polí Standardní sazba, Přesčasová sazba, Náklady na použití a Nabíhání nákladů v dialogovém okně Informace o zdroji.

Skutečné náklady = (Skutečná práce × Standardní sazba) + (Skutečná přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Vhodné využití     Chcete-li zobrazit výsledné výdaje na dané přiřazení určené na základě skutečné práce a hodinových sazeb přiřazených zdrojů spolu se všemi dalšími náklady v průběhu času, přidejte do časové osy Zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Skutečné náklady. Toto pole můžete zobrazit v průběhu úkolu a zjistit, zda je hodnota v souladu s Rozpočet. Po dokončení úkolu mohou tyto údaje posloužit při plánování nákladů na jiné úkoly a budoucí projekty.

Příklad     Pracovníku Kotasovi je přiřazen úkol Vypracování návrhu, který je rozvržen od pondělí do čtvrtka. Standardní sazba tohoto pracovníka je 100  Kč za  hodinu. Pracovník Kotas vykázal 20  hodin práce. V zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů lze zjistit, že 5  hodin práce je rozděleno do 4  dnů. Časově uspořádané skutečné náklady tedy činí 500 Kč za každý den od pondělí do čtvrtka.

Poznámky     Chcete-li určit, zda mají být skutečné náklady zadány, nebo automaticky vypočítány aplikací Project, klikněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti a potom klikněte na kartu Výpočty. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Aplikace Project vždy vypočítá skutečné náklady. Pokud políčko zaškrtnete, budou veškeré doposud zadané skutečné náklady vymazány. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto. Pokud jste zvolili, že budete skutečné náklady zadávat, nebude aplikace Project počítat žádné skutečné náklady. Bude však stále počítat zbývající náklady podle množství zbývající práce. Jestliže bude skutečné náklady počítat aplikace Project, nebude možné skutečné náklady zadat, dokud nebude úkol dokončen na 100  %.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×