Pole Náklady podle směrného plánu1–10

Pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1 až Náklady podle směrného plánu10) obsahují celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení. Pole Náklady podle směrného plánu1 obsahuje plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení uložené pro směrný plán 1. Podobně pole Náklady podle směrného plánu 2 až 10 obsahují plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení pro směrné plány 2 až 10. Náklady podle směrného plánu jsou také označovány jako rozpočet v okamžiku dokončení (BAC), což je pole vytvořené hodnoty. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí Náklady podle směrného plánu1–10.

Datový typ:    Pole měny

Pole Náklady podle směrného plánu1–10 (pole úkolů)

Typ zadání:     Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:     Náklady podle směrného plánu představují součet plánovaných nákladů na všechny přiřazené zdroje a veškerých Pevné náklady přidružených k danému úkolu. Obsah tohoto pole je při uložení směrného plánu stejný jako obsah pole Náklady.

Náklady podle směrného plánu = (Práce × Standardní sazba) + (Přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití zdroje + Pevné náklady úkolů

Použité pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1, Náklady podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (například Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:     Pokud jste uložili více směrných plánů a chcete analyzovat náklady na úkoly podle směrného plánu, přidejte jedno z polí úkolů Náklady podle směrného plánu1–10 do zobrazení úkolů. Náklady podle směrného plánu budou k dispozici, jakmile nastavíte informace o nákladech pro přiřazené zdroje a Směrný plán pro daný úkol. Porovnáním nákladů podle směrného plánu s polem Náklady určíte, zda náklady na úkol nepřekročily rozpočet. Uložíte-li více směrných plánů, můžete také porovnávat náklady podle směrného plánu uložené v různých fázích projektu.

Příklad:     Na začátku projektu jste vytvořili úkol s dobou trvání 10 hodin a s jedním přiřazeným zdrojem se sazbou 200 Kč za hodinu. Při uložení prvního směrného plánu byly náklady podle směrného plánu na daný úkol uloženy v poli úkolu Náklady podle směrného plánu a měly hodnotu 2 000 Kč. Potom jste projekt upravili, takže doba trvání uvedeného úkolu je nyní 20 hodin. Uložte další směrný plán pod názvem Směrný plán 1. Náklady podle směrného plánu na daný úkol jsou nyní 4 000 Kč a tato hodnota je uložena v poli úkolu Náklady podle směrného plánu1.

Poznámky:     Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete udělat kdykoli v průběhu projektu), obsahují pole nákladů podle směrného plánu nulovou hodnotu. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Tímto způsobem zkopírujete aktuální celkové náklady na úkoly do odpovídajícího pole nákladů podle směrného plánu.

Pokud upravíte obsah pole nákladů podle směrného plánu, nebude to mít vliv na výpočet nákladů na úkol podle směrného plánu ani na žádné časově uspořádané náklady na daný úkol podle směrného plánu.

Hodnota nákladů podle směrného plánu se po uložení nezmění, a to ani po případné změně hodnot práce.

Pole Náklady podle směrného plánu1–10 (pole zdrojů)

Typ zadání:     Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:     Náklady podle směrného plánu představují výsledek součtu plánovaných nákladů na zdroj včetně plánované práce, plánované přesčasové doby a nákladů na použití v rámci veškeré práce přiřazené zdroji. Obsah tohoto pole je při uložení směrného plánu stejný jako obsah pole Náklady.

Náklady podle směrného plánu = (Práce × Standardní sazba) + (Přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Použité pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1, Náklady podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:     Pokud jste uložili více směrných plánů a chcete analyzovat náklady na zdroje podle směrného plánu, přidejte do zobrazení zdrojů jedno z polí zdrojů Náklady podle směrného plánu1–10. Náklady na zdroj podle směrného plánu budou k dispozici po nastavení informací o nákladech na zdroj a uložení Směrný plán pro úkoly, ke kterým je zdroj přiřazen. Porovnáním pole nákladů podle směrného plánu s polem Náklady zjistíte, zda náklady na zdroje nepřekročily rozpočet. Pomocí více směrných plánů můžete také porovnat náklady podle směrného plánu uložené v různých fázích projektu.

Příklad:     Na začátku projektu je zdroj se sazbou 200 Kč za hodinu přiřazen k 10 různým úkolům o celkové délce 100 hodin. Při uložení prvního směrného plánu byly tedy náklady na tento zdroj 20 000 Kč. Od uložení prvního směrného plánu jste v projektu provedli úpravy a sazba zdroje byla změněna na 250 Kč za hodinu. Uložte další směrný plán pod názvem Směrný plán 1. Nyní budou náklady na zdroj podle směrného plánu činit 25 000 Kč a budou uloženy do pole Náklady podle směrného plánu1.

Poznámky:     Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete udělat kdykoli v průběhu projektu), obsahují pole nákladů podle směrného plánu nulovou hodnotu. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Tímto způsobem zkopírujete aktuální celkové náklady na zdroje do odpovídajícího pole nákladů podle směrného plánu.

Úpravy obsahu pole Náklady podle směrného plánu neovlivňují žádné výpočty nákladů na zdroj podle směrného plánu ani časově uspořádané náklady na zdroj podle směrného plánu.

Hodnoty nákladů podle směrného plánu se po uložení směrného plánu nezmění, a to ani po případné změně hodnot práce.

Pole Náklady podle směrného plánu1–10 (pole přiřazení)

Typ zadání:     Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:     Náklady podle směrného plánu představují výsledek součtu plánovaných nákladů na přiřazení včetně plánované práce, plánované přesčasové doby a nákladů na použití pro přiřazení. Obsah tohoto pole je při uložení směrného plánu stejný jako obsah pole Náklady.

Náklady podle směrného plánu = (Práce × Standardní sazba) + (Přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Použité pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1, Náklady podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:     Pokud chcete po uložení více než jednoho směrného plánu analyzovat náklady podle směrného plánu pro přiřazení, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů jedno z polí přiřazení Náklady podle směrného plánu1–10. Náklady podle směrného plánu pro určité přiřazení budou k dispozici po nastavení údajů o nákladech na příslušný zdroj, přiřazení zdroje k úkolu a uložení Směrný plán projektu. Chcete-li určit, zda přiřazení nepřekročilo rozpočet, porovnejte náklady podle směrného plánu s polem Náklady. Máte-li k dispozici více směrných plánů, můžete také porovnat náklady podle směrného plánu uložené v různých fázích projektu.

Příklad:     Při zahájení projektu jste k úkolu trvajícímu 10 hodin přiřadili zdroj se sazbou 200 Kč na hodinu. Po uložení prvního směrného plánu byly náklady podle směrného plánu pro přiřazení 2 000 Kč (náklady uložené v poli přiřazení Náklady podle směrného plánu). O dva měsíce později jste v projektu provedli úpravy. V současnosti jsou náklady zdroje 250 Kč na hodinu. Uložte další směrný plán pod názvem Směrný plán 1. Náklady podle směrného plánu budou potom pro příslušné přiřazení činit 2 500 Kč a tato hodnota bude uložena v poli přiřazení Náklady podle směrného plánu1.

Poznámky:     Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete udělat kdykoli v průběhu projektu), obsahují pole nákladů podle směrného plánu nulovou hodnotu. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Aktuální hodnota celkových nákladů na přiřazení bude zkopírována do odpovídajícího pole s náklady podle směrného plánu.

Úpravy obsahu pole s náklady podle směrného plánu neovlivňují výpočet nákladů podle směrného plánu pro úkoly a zdroje ani žádné časově uspořádané náklady podle směrného plánu daného přiřazení.

Hodnota nákladů podle směrného plánu se po uložení nezmění, a to ani po případné změně hodnot práce.

Pole Náklady podle směrného plánu1–10 (časově uspořádaná pole úkolů)

Typ zadání:     Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:     Jakmile je směrný plán uložen, jsou hodnoty časově uspořádaných polí nákladů pro dané přiřazení zkopírovány do časově uspořádaných polí nákladů podle směrného plánu. Jedná se o náklady na daný úkol zahrnující plánovanou práci, plánovanou přesčasovou práci a náklady na použití přiřazených zdrojů v průběhu doby trvání úkolu, společně s pevnými náklady na úkol.

Použité pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1, Náklady podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:     Pokud jste uložili více směrných plánů a chcete analyzovat časově uspořádané náklady na úkoly podle směrného plánu, přidejte do časové osy zobrazení Používání úkolů jedno z polí úkolů Náklady podle směrného plánu1–10. Náklady na úkol podle směrného plánu budou k dispozici, jakmile nastavíte informace o nákladech na přiřazené zdroje a uložíte Směrný plán. Porovnáním nákladů podle směrného plánu s polem Náklady určíte, zda náklady na úkol nepřekročily rozpočet. Máte-li k dispozici více směrných plánů, můžete také porovnat náklady podle směrného plánu uložené v různých fázích projektu.

Příklad:     Na začátku projektu byli k úkolu Vypracování návrhu, naplánovanému na 16 hodin práce rozvržené od pondělí do čtvrtka, přiřazeni pracovníci Karásek a Dryml. Sazba obou pracovníků je 200 Kč za hodinu. Práce byla naplánována tak, aby každý den (po dobu 4 dnů) odpracoval každý pracovník 4 hodiny. Časově uspořádané plánované náklady tedy činily 800 Kč na každý den. Při uložení prvního směrného plánu byly tyto časově uspořádané náklady uloženy do pole úkolů Náklady podle směrného plánu. Potom jste projekt upravili a sazba obou zdrojů se změnila na 250 Kč za hodinu. Pomocí dialogového okna Směrný plán 1 můžete uložit jiný směrný plán. Nyní jsou plánované náklady na tento úkol 1 000 Kč na každý den a tyto informace jsou uloženy v poli úkolů Náklady podle směrného plánu1.

Poznámky:     Pokud upravíte obsah pole nákladů podle směrného plánu, nebude to mít vliv na výpočet nákladů na úkol nebo zdroj podle směrného plánu ani na žádné časově uspořádané náklady na daný úkol podle směrného plánu.

Pole Náklady podle směrného plánu1–10 (časově uspořádaná pole zdrojů)

Typ zadání:     Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:     Po uložení směrného plánu jsou hodnoty časově uspořádaných polí Náklady daného zdroje zkopírovány do časově uspořádaných polí Náklady podle směrného plánu, která lze zobrazit v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Jedná se o náklady na zdroj zahrnující plánovanou práci, plánovanou přesčasovou práci a náklady na použití u veškeré práce přiřazené zdroji v průběhu doby trvání úkolu.

Použité pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1, Náklady podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:     Pokud jste uložili více směrných plánů a chcete analyzovat časově uspořádané náklady na zdroje podle směrného plánu, přidejte jedno z polí zdrojů Náklady podle směrného plánu1–10 do časové osy zobrazení Používání zdrojů. Náklady podle směrného plánu budou pro určitý zdroj k dispozici, jakmile pro tento zdroj stanovíte informace o nákladech a uložíte Směrný plán pro úkoly, ke kterým je daný zdroj přiřazen. Porovnáním pole nákladů podle směrného plánu s polem Náklady zjistíte, zda náklady na zdroje nepřekročily rozpočet. Máte-li k dispozici více směrných plánů, můžete také porovnat náklady podle směrného plánu uložené v různých fázích projektu.

Příklad:     Pracovník Kotas, který pracuje 8 hodin denně za 100 Kč za hodinu, byl během doby trvání projektu přiřazen k 15 různým úkolům. Hodnota časově uspořádaných plánovaných nákladů byla 800 Kč za každý odpracovaný den (8 hodin se sazbou 100 Kč za hodinu). Při uložení prvního směrného plánu byly tyto časově uspořádané plánované náklady uloženy v poli zdroje Náklady podle směrného plánu. Po uložení prvního směrného plánu jste projekt upravili, takže pracovník Kotas nyní pracuje 4 hodiny denně. Další směrný plán uložíte pod názvem Směrný plán 1. Nyní jsou plánované náklady na pracovníka Kotase 400 Kč za každý odpracovaný den (4 hodiny se sazbou 100 Kč za hodinu). Tento údaj je uložen v časově uspořádaném poli zdroje Náklady podle směrného plánu1.

Poznámky:     Pokud upravíte obsah pole nákladů podle směrného plánu, nebude to mít vliv na výpočet nákladů na zdroj nebo úkol podle směrného plánu ani na žádné časově uspořádané náklady podle směrného plánu na daný zdroj.

Pole Náklady podle směrného plánu1–10 (časově uspořádaná pole přiřazení)

Typ zadání:     Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:     Jakmile je směrný plán uložen, hodnoty časově uspořádaných polí nákladů daného přiřazení jsou zkopírovány do odpovídajících časově uspořádaných polí nákladů podle směrného plánu, které lze zobrazit v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Jedná se o náklady na přiřazení zahrnující plánovanou práci, plánovanou přesčasovou práci a náklady na použití pro dané přiřazení v průběhu doby trvání úkolu.

Použité pole nákladů podle směrného plánu (Náklady podle směrného plánu1, Náklady podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:     Pokud jste uložili více směrných plánů a chcete u přiřazení analyzovat časově uspořádané náklady podle směrného plánu, přidejte do časové osy zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů jedno z polí přiřazení Náklady podle směrného plánu1–10. Náklady podle směrného plánu pro určité přiřazení budou k dispozici po nastavení údajů o nákladech na příslušný zdroj, přiřazení zdroje k úkolu a vytvoření Směrný plán. Porovnáním pole nákladů podle směrného plánu s polem Náklady určíte, zda přiřazení nepřekročilo rozpočet. Máte-li k dispozici více směrných plánů, můžete také porovnat náklady podle směrného plánu uložené v různých fázích projektu.

Příklad:     Při zahájení projektu je pracovníku Karáskovi přiřazen úkol Vypracování návrhu, který je naplánován na 16 hodin práce rozvržené od pondělí do čtvrtka. Standardní sazba tohoto pracovníka byla 100 Kč na hodinu. Práce na tomto úkolu byla naplánována na 4 dny, a to po 4 hodinách denně. Plánované náklady tedy byly 400 Kč na každý den. Po uložení prvního směrného plánu byly časově uspořádané plánované náklady uloženy v poli přiřazení Náklady podle směrného plánu. Od okamžiku uložení tohoto směrného plánu byly v projektu provedeny změny a sazba pracovníka Karáska byla upravena na 125 Kč za hodinu. Uložte další směrný plán pod názvem Směrný plán 1. Náklady podle směrného plánu budou potom pro toto přiřazení činit 500 Kč za každý den a tento údaj bude uložen v poli přiřazení Náklady podle směrného plánu1.

Poznámky:     Úpravy obsahu pole s náklady podle směrného plánu neovlivňují výpočet nákladů podle směrného plánu pro úkoly a zdroje ani žádné časově uspořádané náklady podle směrného plánu daného přiřazení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×