Pole Náklady podle směrného plánu

Pole Náklady podle směrného plánu obsahuje celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pro všechny přiřazené úkoly nebo práci prováděnou zdrojem na daném úkolu. Náklady podle směrného plánu jsou také označovány jako rozpočet v okamžiku dokončení (BAC), což je pole vytvořené hodnoty. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí Náklady podle směrného plánu.

Datový typ:    Pole měny

Pole Náklady podle směrného plánu (pole úkolu)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Náklady podle směrného plánu představují součet plánovaných nákladů na všechny přiřazené zdroje a veškerých Pevné náklady přidružených k danému úkolu. Obsah tohoto pole je při uložení směrného plánu stejný jako obsah pole Náklady.

Náklady podle směrného plánu = (Práce × Standardní sazba) + (Přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití zdroje + Pevné náklady úkolů

Nejvhodnější použití:    Informace o nákladech podle směrného plánu budou k dispozici po zadání informací o nákladech pro přiřazené zdroje a vytvoření Směrný plán úkolu. Pole Náklady podle směrného plánu přidejte do seznamu úkolů tehdy, chcete-li zobrazit celkové náklady plánované na určité úkoly. Zobrazení nákladů podle směrného plánu pro daný úkol vám pomůže vytvořit rozpočet úkolu a projektu. Pokud chcete zjistit, zda je určitý úkol v souladu s rozpočtem, můžete porovnat hodnoty polí Náklady podle směrného plánu a Náklady. Výsledek porovnání těchto dvou polí je uveden v poli Odchylka nákladů.

Příklad:    K úkolu s dobou trvání 10 hodin jste přiřadili jediný zdroj se sazbou 200 Kč na hodinu. Náklady podle směrného plánu pro daný úkol budou 2 000 Kč. Pokud bude úkol hotový z 50 %, bude vypočítaná hodnota v poli Skutečné náklady činit 1 000 Kč.

Poznámky:    Dokud nevytvoříte směrný plán projektu, což můžete provést ihned po zahájení projektu, bude pole Náklady podle směrného plánu obsahovat nulovou hodnotu. Chcete-li nastavit směrný plán, přejděte na příkaz Sledování v nabídce Nástroje, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Tím budou aktuální hodnoty celkových nákladů úkolů zkopírovány do pole Náklady podle směrného plánu.

Úpravou obsahu pole Náklady podle směrného plánu nedojde u daného úkolu k ovlivnění výpočtů nákladů podle směrného plánu ani časově uspořádaných nákladů podle směrného plánu. Pokud po úpravě nákladů podle směrného plánu uložíte jiný směrný plán, budou provedené úpravy přepsány hodnotami nového směrného plánu.

Hodnoty nákladů podle směrného plánu se po uložení nezmění, a to ani po případné změně hodnot práce.

Pole Náklady podle směrného plánu (pole zdroje)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Náklady podle směrného plánu představují výsledek součtu plánovaných nákladů na zdroj včetně plánované práce, plánované přesčasové doby a nákladů na použití v rámci veškeré práce přiřazené zdroji. Obsah tohoto pole je při uložení směrného plánu stejný jako obsah pole Náklady.

Náklady podle směrného plánu = (Práce × Standardní sazba) + (Přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Nejvhodnější použití:    Informace o nákladech na zdroj podle směrného plánu budou k dispozici, jestliže zadáte informace o nákladech na zdroj a vytvoříte Směrný plán pro úkoly, ke kterým je daný zdroj přiřazen. Pole Náklady podle směrného plánu přidejte do seznamu zdrojů, pokud chcete zobrazit celkové náklady na zdroje podle směrného plánu. Zobrazení těchto nákladů podle směrného plánu vám usnadní vytvoření rozpočtu pro zdroje. Porovnáním polí Náklady podle směrného plánu a Náklady můžete určit, zda je úkol stále v souladu s rozpočtem. K porovnání těchto dvou polí je vhodné využít pole Odchylka nákladů.

Příklad:    Zdroj s hodinovou sazbou 200 Kč je přiřazen na 10 různých úkolů s celkovým počtem 100 hodin. Náklady podle směrného plánu na zdroj by měly být 20 000 Kč.

Poznámky:    Dokud nevytvoříte směrný plán projektu, což můžete provést ihned po zahájení projektu, bude pole Náklady podle směrného plánu obsahovat nulovou hodnotu. Chcete-li nastavit směrný plán, přejděte na příkaz Sledování v nabídce Nástroje, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Tím budou aktuální celkové náklady na zdroje zkopírovány do pole Náklady podle směrného plánu.

Úpravy obsahu pole Náklady podle směrného plánu neovlivňují žádné výpočty nákladů na zdroj podle směrného plánu ani časově uspořádané náklady na zdroj podle směrného plánu. Pokud po úpravě nákladů podle směrného plánu uložíte další směrný plán, budou provedené úpravy přepsány hodnotami nového směrného plánu.

Hodnoty nákladů podle směrného plánu se po uložení nezmění, a to ani po případné změně hodnot práce.

Pole Náklady podle směrného plánu (pole přiřazení)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Náklady podle směrného plánu představují výsledek součtu plánovaných nákladů na přiřazení včetně plánované práce, plánované přesčasové doby a nákladů na použití pro přiřazení. Obsah tohoto pole je při uložení směrného plánu stejný jako obsah pole Náklady.

Náklady podle směrného plánu = (Práce × Standardní sazba) + (Přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Nejvhodnější použití:    Informace o nákladech na přiřazení podle směrného plánu budou k dispozici po zadání informací o nákladech zdroje, přiřazení zdroje k úkolu a vytvoření Směrný plán projektu. Pole Náklady podle směrného plánu přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů v případě, že chcete prohlížet celkové plánované náklady na přiřazení. Zobrazení nákladů na přiřazení podle směrného plánu vám usnadní vytvoření rozpočtu pro úkol a projekt. Porovnáním hodnot v polích Náklady podle směrného plánu a Náklady můžete určit, zda je úkol v souladu s rozpočtem. Pole Odchylka nákladů vyjadřuje rozdíl mezi těmito dvěma poli.

Příklad:    Přidejte zdroj se sazbou 200 Kč na hodinu do úkolu trvajícího 10 hodin. Náklady podle směrného plánu pro přiřazení by měly být 2 000 Kč.

Poznámky:    Dokud nevytvoříte směrný plán projektu, což můžete provést ihned po zahájení projektu, bude pole Náklady podle směrného plánu obsahovat nulovou hodnotu. Chcete-li nastavit směrný plán, přejděte na příkaz Sledování v nabídce Nástroje, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Tím budou aktuální celkové náklady na přiřazení zkopírovány do pole Náklady podle směrného plánu.

Úpravy obsahu pole Náklady podle směrného plánu neovlivňují výpočet nákladů podle směrného plánu pro úkoly a zdroje ani žádné časově uspořádané náklady podle směrného plánu daného přiřazení. Pokud po úpravě nákladů podle směrného plánu uložíte další směrný plán, budou provedené úpravy přepsány hodnotami nového směrného plánu.

Hodnoty nákladů podle směrného plánu se po uložení nezmění, a to ani po případné změně hodnot práce.

Pole Náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole úkolu)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Jakmile je směrný plán uložen, jsou hodnoty časově uspořádaných polí Náklady pro dané přiřazení zkopírovány do časově uspořádaných polí Náklady podle směrného plánu. Jedná se o náklady na daný úkol zahrnující plánovanou práci, plánovanou přesčasovou práci a náklady na použití přiřazených zdrojů v průběhu doby trvání úkolu, společně s pevnými náklady na úkol.

Nejvhodnější použití:    Údaje o nákladech podle směrného plánu budou k dispozici po zadání nákladů přiřazených zdrojů a vytvoření Směrný plán projektu. Pole Náklady podle směrného plánu přidejte do časové osy zobrazení Používání úkolů v případě, že chcete zobrazit informace o nákladech podle směrného plánu. Zobrazené náklady daného úkolu podle směrného plánu vám pomohou stanovit rozpočet úkolu a projektu. Chcete-li zjistit, zda je určitý úkol v souladu s rozpočtem, porovnejte hodnoty polí Náklady podle směrného plánu a Náklady. Pole Odchylka nákladů obsahuje výsledek porovnání těchto dvou polí.

Příklad:    Pracovníkům Karáskovi a Drymlovi je přiřazen úkol Vypracování návrhu, na který je naplánováno 16 hodin práce rozvržené od pondělí do čtvrtka. Sazba obou pracovníků činí 200 Kč za hodinu. Práce bude rozvržena po 4 hodinách na každý ze 4 dnů. Plánované časově uspořádané náklady tedy budou činit 800 Kč na každý den. Po vytvoření směrného plánu budou časově uspořádané plánované náklady zkopírovány jako náklady podle směrného plánu příslušného úkolu.

Poznámky:    Úpravou obsahu pole Náklady podle směrného plánu nedojde k ovlivnění výpočtů nákladů podle směrného plánu pro úkoly a zdroje ani žádných časově uspořádaných nákladů podle směrného plánu daného přiřazení. Pokud po úpravě nákladů podle směrného plánu uložíte další směrný plán, budou provedené úpravy přepsány hodnotami nového směrného plánu.

Pole Náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole zdroje)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Po uložení směrného plánu jsou hodnoty časově uspořádaných polí Náklady daného zdroje zkopírovány do časově uspořádaných polí Náklady podle směrného plánu, která je možné zobrazit v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Jedná se o náklady na zdroj zahrnující plánovanou práci, plánovanou přesčasovou práci a náklady na použití veškeré práce přiřazené zdroji v průběhu doby trvání úkolu.

Nejvhodnější použití:    Údaje o nákladech podle směrného plánu budou k dispozici po zadání nákladů zdroje a vytvoření Směrný plán úkolů, ke kterým je zdroj přiřazen. Pokud chcete zobrazit údaje o nákladech podle směrného plánu, přidejte pole Náklady podle směrného plánu do časové osy zobrazení Používání zdrojů. Zobrazené náklady daného zdroje podle směrného plánu vám pomohou vytvořit rozpočet zdroje. Chcete-li zjistit, zda je určitý úkol v souladu s rozpočtem, porovnejte hodnoty polí Náklady podle směrného plánu a Náklady. Pole Odchylka nákladů obsahuje výsledek porovnání těchto dvou polí.

Příklad:     Pracovníku Kotasovi, který pracuje za sazbu 200 Kč za hodinu, je během doby trvání projektu přiřazeno 15 různých úkolů. Pokud je pracovníku Kotasovi přiřazeno 8 hodin denně, potom by plánované časově uspořádané hodnoty nákladů měly být 1 600 Kč (8 hodin po 200 Kč za hodinu) za každý pracovní den. Je-li tomuto pracovníkovi přiřazen menší počet jednotek, mohou se zobrazit nižší hodnoty nákladů. Jestliže je naplánována přesčasová práce, mohou se zobrazit vyšší hodnoty nákladů. Po vytvoření směrného plánu budou časově uspořádané plánované náklady zkopírovány jako náklady podle směrného plánu příslušného zdroje.

Poznámky:    Úpravy obsahu pole Náklady podle směrného plánu neovlivní výpočet nákladů podle směrného plánu pro úkoly a zdroje ani žádné časově uspořádané náklady podle směrného plánu daného zdroje. Pokud po úpravě nákladů podle směrného plánu uložíte další směrný plán, budou provedené úpravy přepsány hodnotami nového směrného plánu.

Pole Náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Bezprostředně po uložení směrného plánu jsou časově uspořádaná pole přiřazení Náklady zkopírována do časově uspořádaných polí Náklady podle směrného plánu. Pole jsou k dispozici v zobrazeních Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Jedná se o náklady přiřazení zahrnující plánovanou práci, plánovanou přesčasovou práci a náklady na použití přiřazení v průběhu doby trvání úkolu.

Nejvhodnější použití:    Informace o nákladech přiřazení podle směrného plánu budou k dispozici po zadání nákladů zdroje, přiřazení zdroje úkolu a vytvoření Směrný plán projektu. Pokud chcete zobrazit informace o nákladech podle směrného plánu, přidejte pole Náklady podle směrného plánu do časové osy zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Zobrazené náklady daného přiřazení podle směrného plánu umožňují vytvořit rozpočet úkolu a projektu. Chcete-li zjistit, zda je určitý úkol v souladu s rozpočtem, porovnejte hodnoty polí Náklady podle směrného plánu a Náklady. Výsledek porovnání těchto dvou polí je uveden v poli Odchylka nákladů.

Příklad:     Pracovníku Karáskovi je přiřazen úkol Vypracování návrhu, který je naplánován na 16 hodin práce rozvržené od pondělí do čtvrtka. Standardní sazba tohoto pracovníka je 100 Kč za hodinu. Práce bude rozvržena po 4 hodinách na každý ze 4 dnů. Plánované náklady tedy budou 400 Kč na každý den. Po vytvoření směrného plánu budou časově uspořádané plánované náklady zkopírovány jako náklady podle směrného plánu příslušného přiřazení.

Poznámky:    Úpravy obsahu pole Náklady podle směrného plánu neovlivňují výpočet nákladů podle směrného plánu pro úkoly a zdroje ani žádné časově uspořádané náklady podle směrného plánu daného přiřazení. Pokud po úpravě nákladů podle směrného plánu uložíte další směrný plán, budou provedené úpravy přepsány hodnotami nového směrného plánu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×