Pořadí událostí pro databázové objekty

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jednoduchá akce, například přesunutí z jedné Ovládací prvek na objekt na další ovládací prvek, můžete aktivovat několik různých událostí, ke kterým dochází v určitém pořadí. Znalost toho, kdy událostem a v jakém pořadí se vyskytují, je důležité, protože může ovlivnit způsob a četnost spuštění makra nebo obslužné procedury událostí. Například pokud existují dva obslužné procedury událostí, které mají být v určitém pořadí, chcete, abyste měli jistotu, že události, které jsou spojené s nastat ve stejném pořadí.

V tomto článku

Pořadí událostí pro ovládací prvky ve formulářích

Pořadí událostí pro záznamy ve formulářích

Pořadí událostí pro formuláře a podformuláře

Pořadí událostí pro klávesové úhozy a klepnutí myší

Pořadí událostí pro sestavy a části sestav

Pořadí událostí pro ovládací prvky ve formulářích

V případě ovládacích prvků ve formulářích dojde k událostem v situaci, kdy přesunete Fokus na jiný ovládací prvek nebo změníte či aktualizujete data v ovládacím prvku.

Poznámka : Aplikace Microsoft Office Access zobrazuje názvy událostí v editoru jazyka Visual Basic trochu jinak než v seznamu vlastností a Tvůrci maker. Například událost s názvem On Got Focus v seznamu vlastností formuláře a v Tvůrci maker má v editoru jazyka Visual Basic název GotFocus. V příkladech v tomto článku je pro názvy událostí použitý formát jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Přesun fokusu na ovládací prvek

Při přesunu fokusu na ovládací prvek ve formuláři (například otevřením formuláře, který obsahuje jeden nebo více aktivních ovládacích prvků, nebo přesunutím fokusu na jiný ovládací prvek ve stejném formuláři) dojde k událostem Enter a GotFocus v tomto pořadí:

Enter Šipka GotFocus

Otevřete-li formulář, dojde k událostem Enter a GotFocus po událostech spojených s otevřením formuláře (například události Open, Activate a Current) v následujícím pořadí:

Open (formulář) Šipka Activate (formulář) Šipka Current (formulář) Šipka Enter (ovládací prvek) Šipka GotFocus (ovládací prvek)

Při přesunu fokusu pryč z ovládacího prvku ve formuláři (například zavřením formuláře, který obsahuje jeden nebo více aktivních ovládacích prvků, nebo přesunutím na jiný ovládací prvek ve stejném formuláři) dojde k událostem Exit a LostFocus v tomto pořadí:

Exit Šipka LostFocus

Při zavření formuláře dojde k událostem Exit a LostFocus před událostmi souvisejícími se zavřením formuláře (například Unload, Deactivate a Close) v následujícím pořadí:

Exit (ovládací prvek) Šipka LostFocus (ovládací prvek) Šipka Unload (formulář) Šipka Deactivate (formulář) Šipka Close (formulář)

Změna a aktualizace dat v ovládacím prvku

Zadáte-li nebo změníte-li data v ovládacím prvku ve formuláři a poté přesunete fokus na jiný ovládací prvek, dojde k událostem BeforeUpdateAfterUpdate v tomto pořadí:

Před aktualizací Šipka AfterUpdate

K událostem Exit a LostFocus pro změněný ovládací prvek dojde po událostech BeforeUpdate a AfterUpdate:

BeforeUpdate Šipka AfterUpdate Šipka Exit Šipka LostFocus

Změníte-li text v textovém poli nebo v textové části pole se seznamem, dojde k události Change. K této události dojde při každé změně obsahu ovládacího prvku, ale před přemístěním na jiný ovládací prvek nebo záznam (tedy předtím, než dojde k událostem BeforeUpdate a AfterUpdate). K následující posloupnosti událostí dojde po každém stisknutí klávesy v textovém poli nebo v textové části pole se seznamem:

KeyDown Šipka KeyPress Šipka Dirty Šipka Change Šipka KeyUp

Událost NotInList nastane poté zadejte hodnotu v poli se seznamem, který není uveden v seznamu pole se seznamem a zkuste to přesunete fokus na další ovládací prvek nebo záznamu. K události NotInList po události klávesnice a událostí změnit pro pole se seznamem, ale před událostí pro všechny další ovládací prvky ovládacích prvků formuláře. Pokud je nastaveno omezit vlastnosti pole se seznamem aes, chyby ve formuláři události bezprostředně po NotInList události:

KeyDown Šipka KeyPress Šipka Dirty Šipka Change Šipka KeyUp Šipka NotInList Šipka Error

Začátek stránky

Pořadí událostí pro záznamy ve formulářích

V případě záznamů ve formulářích dojde k událostem v situaci, kdy přesunete Fokus na záznam, aktualizujete data v záznamu, odstraníte existující záznam nebo záznamy, případně vytvoříte nový záznam.

Přesun fokusu na záznam a aktualizace dat v záznamech

Přesunete-li fokus na existující záznam ve formuláři, zadáte nebo změníte data v tomto záznamu a poté přesunete fokus na jiný záznam, bude pro formulář generována tato posloupnost událostí:

Current (formulář) Šipka BeforeUpdate (formulář) Šipka AfterUpdate (formulář) Šipka Current (formulář)

Po opuštění záznamu, jehož data byla změněna, ale před vstupem do dalšího záznamu budou pro ovládací prvek, který má fokus, generovány události Exit a LostFocus. K těmto událostem dojde po událostech BeforeUpdate a AfterUpdate generovaných pro formulář v tomto pořadí:

BeforeUpdate (formulář) Šipka AfterUpdate (formulář) Šipka Exit (ovládací prvek) Šipka LostFocus (ovládací prvek) Šipka RecordExit (formulář) Šipka Current (formulář)

Když přesouváte fokus mezi ovládacími prvky ve formuláři, dojde k událostem pro každý ovládací prvek. V případě následujících akcí dojde k následujícím posloupnostem událostí:

 • Otevření formuláře a změna dat v ovládacím prvku:

  Current (formulář) Šipka Enter (ovládací prvek) Šipka GotFocus (ovládací prvek) Šipka BeforeUpdate (ovládací prvek) Šipka AfterUpdate (ovládací prvek)

 • Přesunutí fokusu na jiný ovládací prvek:

  Exit (ovládací prvek 1) Šipka LostFocus (ovládací prvek 1) Šipka Enter (ovládací prvek 2) Šipka GotFocus (ovládací prvek 2)

 • Přesunutí fokusu na jiný záznam:

  Před aktualizací (formulář) Šipka Po aktualizaci (formulář) Šipka Ukončení ovládací prvek (2) Šipka LostFocus ovládací prvek (2) Šipka Opuštění záznamu (formulář) Šipka Aktuální (formulář)

Odstraňování záznamů

Odstraníte-li záznam, budou pro formulář generovány následující události a aplikace Microsoft Access zobrazí dialogové okno se žádostí o potvrzení odstranění:

Delete Šipka BeforeDelConfirm Šipka AfterDelConfirm

Jestliže událost Delete zrušíte, k událostem BeforeDelConfirm a AfterDelConfirm nedojde a dialogové okno se nezobrazí.

Vytvoření nového záznamu

Přesunete-li fokus na nový (prázdný) záznam ve formuláři a poté vytvoříte nový záznam zápisem do ovládacího prvku, dojde k následující posloupnosti událostí:

Current (formulář) Šipka Enter (ovládací prvek) Šipka GotFocus (ovládací prvek) Šipka BeforeInsert (formulář) Šipka AfterInsert (formulář)

K událostem BeforeUpdateAfterUpdate pro ovládací prvky ve formuláři a pro nový záznam dojde po události BeforeInsert a před událostí AfterInsert.

Začátek stránky

Pořadí událostí pro formuláře a podformuláře

V případě formuláře dojde k událostem v situaci, kdy otevřete nebo zavřete formulář, přesunete se mezi formuláři nebo pracujete s daty ve formuláři.

Otevření a zavření formuláře

Otevřete-li formulář, bude pro formulář generována následující posloupnost událostí:

Open Šipka Load Šipka Resize Šipka Activate Šipka Current

Není-li ve formuláři aktivní ovládací prvek, bude pro formulář generována rovněž událost GotFocus po události Activate, ale před událostí Current.

Zavřete-li formulář, bude pro formulář generována tato posloupnost událostí:

Unload Šipka Deactivate Šipka Close

Pokud jsou aktivní ovládací prvek ve formuláři LostFocnám události formuláře po uvolnění události, ale před začátkem zvláštní události deaktivovat .

Přesun mezi formuláři

Při přepínání mezi dvěma otevřenými formuláři dojde pro první formulář k události Deactivate a pro druhý formulář k události Activate:

Deactivate (formulář 1) Šipka Activate (formulář 2)

K události Deactivate dojde pro formulář i v případě, že z formuláře přepnete do jiného okna aplikace Access. K události Deactivate ovšem nedojde, přepnete-li do dialogového okna nebo formuláře, jehož vlastnost Překryvné okno je nastavena na hodnotu Ano, nebo do okna v jiné aplikaci.

Poznámka : K události Open nedojde, pokud se přesunete do formuláře, který už je otevřený, a to ani v případě, že se do formuláře přesunete pomocí akce OtevřítFormulář.

Práce s daty ve formuláři

V případě formuláře a ovládacího prvku dojde k událostem při přesunu mezi záznamy ve formuláři a při změně dat. Otevřete-li například poprvé formulář, dojde k této posloupnosti událostí:

Open (formulář) Šipka Load (formulář) Šipka Resize (formulář) Šipka Activate (formulář) Šipka Current (formulář) Šipka Enter (ovládací prvek) Šipka GotFocus (ovládací prvek)

Podobně při zavření formuláře dojde k této posloupnosti událostí:

Ukončení (ovládací prvek) Šipka LostFocus (ovládací prvek) Šipka Uvolnit (formulář) Šipka Deaktivace (formulář) Šipka Zavřít (formulář)

Jestliže jste změnili data v ovládacím prvku, dojde k událostem BeforeUpdate a AfterUpdate pro ovládací prvek i pro formulář před událostí Exit.

Práce s podformuláři

Otevřete-li formulář, který obsahuje podformulář, je podformulář a jeho záznamy zaveden před hlavním formulářem. Znamená to, že události pro podformulář a jeho ovládací prvky (například Open, Current, Enter a GotFocus) budou generovány před událostmi pro formulář. V podformulářích ovšem nedochází k události Activate, takže otevření hlavního formuláře generuje událost Activate pouze pro hlavní formulář.

Podobně při zavření formuláře, který obsahuje podformulář, je podformulář se svými záznamy uvolněn až po formuláři. Pro podformuláře nedochází k události Deactivate, takže zavření hlavního formuláře spustí událost Deactivate pouze pro hlavní formulář. K událostem pro ovládací prvky, formuláře a podformuláře dojde v tomto pořadí:

 1. Události pro ovládací prvky podformuláře (například ExitLostFocus)

 2. Události pro ovládací prvky formuláře (včetně ovládacího prvku podformulář)

 3. Události pro formulář (například Deactivate a Close)

 4. Události pro podformulář

Poznámka : Vzhledem k tomu, že události pro podformulář jsou generovány po zavření hlavního formuláře, nedojde k některým událostem, například zrušení zavření hlavního formuláře prostřednictvím události z podformuláře. Tyto typy ověření je tedy třeba přemístit do událostí hlavního formuláře.

Začátek stránky

Pořadí událostí pro klávesové úhozy a klepnutí myší

V případě formulářů a ovládacích prvků dochází k událostem klávesnice v situaci, kdy stisknete klávesu nebo předáte klávesové úhozy v době, kdy má formulář nebo ovládací prvek Fokus. V případě formulářů, sekcí a ovládacích prvků dochází k událostem myši v případě, že stisknete tlačítko myši v době, kdy je kurzor myši ve formuláři, sekci nebo ovládacím prvku, nebo když posunete ukazatelem myši nad formulářem, sekcí nebo ovládacím prvkem.

Události klávesnice

Pokud stisknete a uvolníte klávesu v době, kdy má ovládací prvek nebo formulář fokus (nebo použijete akci nebo PříkazPředatKlávesovéÚhozy pro předání klávesových úhozů), dojde k následující posloupnosti událostí:

KeyDown Šipka KeyPress Šipka KeyUp

Stisknete-li a uvolníte klávesu nebo odešlete klávesový úhoz ze Znaková sada ANSI, dojde k událostem KeyDown, KeyPress a KeyUp. Pokud klávesu ze znakové sady ANSI stisknete a podržíte stisknutou, budou se opakovaně střídat události KeyDown a KeyPress(KeyDown, KeyPress, KeyDown, KeyPress atd.), dokud klávesu neuvolníte. Potom dojde k události KeyUp.

Pokud stisknete a uvolníte klávesu, která není součástí sady ANSI, dojde k událostem KeyDown a KeyUp. Jestliže tuto klávesu stisknete a podržíte stisknutou, dojde opakovaně k událost KeyDown, dokud ji neuvolníte. Poté dojde k události KeyUp.

Jestliže stisknutí klávesy spouští pro ovládací prvek další událost, dojde k této události po události KeyPress, ale před událostí KeyUp. Jestliže například klávesový úhoz mění text v textovém poli spuštěním události Change, dojde k následující posloupnosti událostí:

KeyDown Šipka KeyPress Šipka Change Šipka KeyUp

Jestliže klávesový úhoz přesune fokus z jednoho ovládacího prvku na druhý, dojde pro první ovládací prvek k události KeyDown, zatímco pro druhý ovládací prvek dojde k událostem KeyPress a KeyUp. Jestliže například změníte data v ovládacím prvku a potom stisknete klávesu TAB pro přesun na další ovládací prvek, dojde k následujícím posloupnostem událostí:

 • První ovládací prvek:

  KeyDown Šipka BeforeUpdate Šipka AfterUpdate Šipka Exit Šipka LostFocus

 • Druhý ovládací prvek:

  Enter Šipka GotFocus Šipka KeyPress Šipka KeyUp

Události myši

Když stisknete a uvolníte tlačítko myši v době, kdy je ukazatel myši v ovládacím prvku nebo ve formuláři, dojde pro ovládací prvek k této posloupnost událostí:

MouseDown Šipka MouseUp Šipka Click

Má-li nějaký ovládací prvek fokus a vy klepnete na jiný ovládací prvek, abyste na něj přesunuli fokus, dojde k této posloupnosti událostí:

 • První ovládací prvek:

  Exit Šipka LostFocus

 • Druhý ovládací prvek:

  Enter Šipka GotFocus Šipka MouseDown Šipka MouseUp Šipka Click

Jestliže se přesunete na jiný záznam a poté klepnete na ovládací prvek, dojde před událostí Enter pro ovládací prvek také k události Current pro formulář.

Poklepání na ovládací prvek způsobí výskyt události Click a DblClick. Pokud například poklepete na jiný ovládací prvek, než je příkazové tlačítko, dojde pro ovládací prvek k této posloupnosti událostí:

MouseD vlastní Šipka MouseUp Šipka Klikněte na Šipka DblClick Šipka MouseUp

Poklepete-li na příkazové tlačítko, dojde ke stejným událostem a poté k druhé události Click.

Pro formulář, sekci nebo ovládací prvek dojde k události MouseMove v případě, že posunete ukazatelem myši nad formulářem, sekcí nebo ovládacím prvkem. Tato událost je nezávislá na ostatních událostech myši.

Začátek stránky

Pořadí událostí pro sestavy a sekce sestav

K událostem pro sestavy a sekce sestav dojde v případě, že otevřete sestavu pro tisk nebo pro náhled nebo sestavu zavřete.

Události pro sestavu

Když otevřete sestavu pro tisk nebo pro náhled a později sestavu zavřete nebo se přesunete do jiného okna v aplikaci Microsoft Access, dojde pro sestavu k této posloupnost událostí:

Open Šipka Activate Šipka Close Šipka Deactivate

Přepnete-li mezi dvěma otevřenými sestavami, dojde pro první sestavu k události Deactivate a pro druhou sestavu k události Activate:

Deactivate (sestava 1) Šipka Activate (sestava 2)

K události Deactivate dojde pro sestavu i v případě, že ze sestavy přepnete do jiné karty objektu v aplikaci Access. K události Deactivate ovšem nedojde, přepnete-li do dialogového okna nebo do formuláře, jehož vlastnost Překryvné okno je nastavena na hodnotu Ano, nebo do okna v jiné aplikaci.

Otevřete-li sestavu založenou na dotazu, aplikace Access spustí před spuštěním podkladového dotazu událost Open pro sestavu. Výsledkem je, že můžete nastavit kritéria pro sestavu pomocí makra nebo obslužné procedury událostí odpovídající události Open. Makro nebo obslužná procedura událostí mohou například otevřít vlastní dialogové okno, ve kterém zadáte kritéria sestavy.

Události v sekcích sestavy

Při tisku nebo náhledu sestavy dojde pro sekce sestavy k událostem FormatPrint po událostech OpenActivate pro sestavu a před událostmi Close nebo Deactivate pro sestavu:

Open (sestava) Šipka Activate (sestava) Šipka Format (sekce sestavy) Šipka Print (sekce sestavy) Šipka Close (sestava) Šipka Deactivate (sestava)

Navíc může během nebo po formátování dojít k následujícím událostem (ale vždy před událostí Print):

 • K události Retreat dojde v případě, že se aplikace Access během formátování sestavy vrátí k předchozí sekci.

 • K události NoData dojde v případě, že sestava nezobrazuje žádná data.

 • K události Page dojde po formátování před tiskem. Tuto událost můžete využít k přizpůsobení vzhledu tištěné sestavy.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×