Plánování hodnot v řadách

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ať už potřebujete vytvořit prognózu výdajů na další rok nebo promítnout očekávané výsledky posloupnosti ve vědeckém experimentu, můžete pomocí aplikace Microsoft Excel automaticky vygenerovat budoucí hodnoty, které jsou založeny na výpočtu lineárního nebo geometrického trendu.

Pomocí Úchyt nebo příkazu Řady můžete vyplnit řady hodnot, které odpovídají jednoduchému lineárnímu trendu nebo exponenciálnímu geometrickému trendu. Chcete-li rozšířit složitá a nelineární data, můžete použít uvedené funkce listu nebo Regresní analýza z Doplněk Analytické nástroje.

Co chcete udělat?

Automatické vyplnění řady pro přizpůsobený lineární trend

Automatické vyplnění řady pro geometrický trend

Ruční vyplnění lineární nebo geometrické řady hodnot

Výpočet trendů přidáním spojnice trendu do grafu

Plánování hodnot pomocí funkcí listu

Provedení regresní analýzy pomocí doplňku Analytické nástroje

Automatické vyplnění řady pro přizpůsobený lineární trend

V lineárních řadách se hodnota kroku nebo rozdíl mezi první a další hodnotou v řadě přičítá k počáteční hodnotě a dále ke každé následující hodnotě.

Počáteční výběr

Rozšířená geometrická řada

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

2, 3

90, 85

Chcete-li vyplnit řadu pro co nejlepší lineární trend, postupujte takto:

 1. Vyberte nejméně dvě buňky, které obsahují počáteční hodnoty trendu.

  Chcete-li zvýšit přesnost řady trendu, vyberte další počáteční hodnoty.

 2. Přetažením úchytu v požadovaném směru vyplníte řadu rostoucími nebo klesajícími hodnotami.

  Pokud jsou například vybrány počáteční hodnoty v buňkách C1:E1 3, 5 a 8, vyplníte přetažením úchytu doprava řadu rostoucími hodnotami trendu nebo přetažením doleva klesajícími hodnotami.

Tip : Chcete-li ručně ovládat způsob vytvoření řad nebo k jejich vyplnění používat klávesnici, klepněte na příkaz Řady (karta Domů, skupina Úpravy, tlačítko Vyplnit).

Začátek stránky

Automatické vyplnění řady pro geometrický trend

První počáteční hodnota je vynásobena hodnotou kroku. Hodnotou kroku je potom vynásoben tento a každý následující součin.

Počáteční výběr

Rozšířená geometrická řada

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5, 6,75, 10,125

Chcete-li vyplnit řadu geometrickou posloupností, postupujte takto:

 1. Vyberte nejméně dvě buňky, které obsahují počáteční hodnoty trendu.

  Chcete-li zvýšit přesnost řady trendu, vyberte další počáteční hodnoty.

 2. Podržením pravého tlačítka myši a přetažením úchytu požadovaným směrem vyplníte řadu rostoucími nebo klesajícími hodnotami. Potom uvolněte tlačítko myši a klepněte na příkaz Geometrický trend v Místní nabídka.

Pokud jsou například vybrány počáteční hodnoty v buňkách C1:E1 3, 5 a 8, vyplníte přetažením úchytu doprava řadu rostoucími hodnotami trendu nebo přetažením doleva klesajícími hodnotami.

Tip : Chcete-li ručně ovládat způsob vytvoření řad nebo k jejich vyplnění používat klávesnici, klepněte na příkaz Řady (karta Domů, skupina Úpravy, tlačítko Vyplnit).

Začátek stránky

Ruční vyplnění lineární nebo geometrické řady hodnot

Když klepnete na příkaz Řady, můžete ručně ovládat způsob vytvoření lineárního nebo geometrického trendu a vyplnit hodnoty pomocí klávesnice.

 • V lineárních řadách se počáteční hodnoty pro vytvoření řady použijí v algoritmu nejmenších čtverců (y=mx+b).

 • V geometrických řadách se počáteční hodnoty pro vytvoření řady použijí v algoritmu exponenciální křivky (y=b*m^x).

V obou případech je hodnota kroku ignorována. Řada, která se vytvoří odpovídá hodnoty, které vracejí tak, že funkce LINTREND nebo LOGLINTREND (funkce).

Chcete-li zadat hodnoty ručně, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku, v níž bude řada začínat. Buňka musí obsahovat první hodnotu řady.

  Když klepnete na příkaz Řady, nahradí výsledná řada původní vybrané hodnoty. Chcete-li původní hodnoty uchovat, zkopírujte je do jiného řádku nebo sloupce a potom vytvořte řadu výběrem kopírovaných hodnot.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vyplnit a potom na příkaz Řady.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li v listu vyplnit řadu směrem dolů, klepněte na přepínač Sloupce.

  • Chcete-li v listu vyplnit řadu směrem vpravo, klepněte na přepínač Řádky.

 4. Do pole Velikost kroku zadejte hodnotu, kterou chcete v řadě použít jako krok.

Typ řady

Výsledky hodnoty kroku

Lineární

Hodnota kroku je přičtena k první počáteční hodnotě a potom ke každé následující hodnotě.

Geometrická

První počáteční hodnota je vynásobena hodnotou kroku. Hodnotou kroku je potom vynásoben tento a každý následující součin.

 1. Ve skupinovém rámečku Typ klepněte na přepínač Lineární nebo Geometrický.

 2. Do pole Konečná hodnota zadejte hodnotu, kterou má řada končit.

Poznámka : Pokud existuje více než jedna počáteční hodnota a aplikace Excel má vygenerovat trend, zaškrtněte políčko Trend.

Začátek stránky

Výpočet trendů přidáním spojnice trendu do grafu

Když máte k dispozici stávající data, pro které chcete předpovědět trend, můžete v grafu vytvořit Spojnice trendu. Pokud například aplikace Excel obsahuje graf, který znázorňuje obchodní data pro prvních několik měsíců v roce, můžete do grafu přidat spojnici trendu, která znázorní obecný trend v prodejích (zvyšování, snižování nebo stagnace) nebo ukáže plánovaný trend pro příští měsíce.

Tento postup předpokládá, že jste již vytvořili graf, který je na základě existujících dat.. Pokud jste tak dosud neučinili, přečtěte si téma Vytvoření grafu od začátku do konce.

 1. Kliknutím graf vyberte.

 2. Klepněte na Datová řada, ke které chcete přidat Spojnice trendu nebo Klouzavý průměr.

 3. Na kartě Rozvržení klepněte ve skupině Analýza na položku Spojnice trendu a pak klepněte na typ regresní spojnice trendu nebo klouzavého průměru, které požadujete.

 4. Chcete-li nastavit možnosti a formát regresní spojnice trendu nebo klouzavého průměru, klikněte na tuto spojnici pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Formát spojnice trendu.

 5. Vyberte požadované možnosti, čáry a efekty spojnice.

  • Vyberete-li typ Polynomický, zadejte do číselníku Stupeň nejvyšší mocninu nezávislé proměnné.

  • Jestliže vyberete typ Klouzavý průměr, zadejte do číselníku Periody počet period, které chcete pro výpočet klouzavého průměru použít.

Poznámka : 

 • V seznamu Řady tvoří jsou všechny datové řady grafu, které podporují spojnice trendů. Klepnutím na název trendu v seznamu a výběrem požadované možnosti přidáte spojnici trendu k jiné řadě.

 • Přidáte-li klouzavý průměr do bodového grafu XY, je tento průměr založen na pořadí hodnot x vynesených v grafu. Pokud chcete získat požadovaný výsledek, budete pravděpodobně muset před přidáním pohyblivého průměru hodnoty x seřadit.

Začátek stránky

Plánování hodnot pomocí funkcí listu

Funkce FORECAST:    funkce FORECAST vypočítá (odhadne) budoucí hodnotu na základě existujících hodnot. Odhadovaná hodnota je hodnota Y pro danou hodnotu X. Známé hodnoty jsou existující hodnoty X a Y, přičemž nová hodnota je odhadnuta pomocí lineární regrese. Tuto funkci lze použít k odhadu budoucích tržeb, skladových zásob a spotřebitelských trendů.

Funkce LINTREND nebo LOGLINTREND:    funkce LINTREND a LOGLINTREND dokážou extrapolovat budoucí hodnoty Y, které prodlužují přímku nebo exponenciální křivku, jež nejlépe popisuje existující data. Zároveň mohou vracet pouze hodnoty Y na základě známých hodnot X přizpůsobené přímky nebo křivky. K vynesení přímky nebo křivky, která popisuje existující data, použijte existující hodnoty X a hodnoty Y vrácené funkcí LINTREND nebo LOGLINTREND.

Funkce LINREGRESE nebo LOGLINREGRESE:    funkce LINREGRESE nebo LOGLINREGRESE lze použít k výpočtu přímky nebo exponenciální křivky z existujících dat. Funkce LINREGRESE a LOGLINREGRESE vracejí různé regresní statistiky včetně směrnice a průsečíku přizpůsobené přímky.

Následující tabulka obsahuje odkazy na další informace týkající se uvedených funkcí listu.

Funkce

Popis

FORECAST

Plánování hodnot

LINTREND

Plánování hodnot, které odpovídají přímce trendu

LOGLINTREND

Plánování hodnot, které odpovídají exponenciální křivce

LINREGRESE

Výpočet přímky z existujících dat

LOGLINREGRESE

Výpočet exponenciální křivky z existujících dat

Začátek stránky

Provedení regresní analýzy pomocí doplňku Analytické nástroje

Když potřebujete provést složitější regresní analýzu, včetně výpočtu a zakreslení reziduí, můžete použít nástroj pro regresní analýzu obsažený v doplňku Analytické nástroje.

 1. Na kartě Data ve skupině Analýza na tlačítko Analýza dat..

  Pokud nejsou k dispozici karta Doplňky nebo příkaz Analýza dat, načtěte analýz.

  1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Doplňky.

  2. V seznamu Spravovat vyberte položku Doplňky aplikace Excel a pak klepněte na tlačítko Přejít.

  3. V seznamu Doplňky k dispozici zaškrtněte políčko u položky Analytické nástroje a pak klepněte na tlačítko OK.

  4. V případě potřeby postupujte podle pokynů instalačního programu.

 2. V dialogovém okně Analýza dat vyberte název analytického nástroje, který chcete použít, a pak klikněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně vybraného nástroje nastavte požadované možnosti analýzy.

Další informace o těchto možnostech získáte klepnutím na tlačítko Nápověda v dialogovém okně.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×