Plánování hodnot v řadách

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Bez ohledu na to, zda potřebujete předpovídat výdaje na další rok nebo plánovat očekávané výsledky pro posloupnosti ve vědeckém experimentu, můžete v aplikaci Microsoft Office Excel použít automaticky generované budoucí hodnoty, které jsou založeny na výpočtu lineárního nebo geometrického trendu.

Můžete vyplnit řadu hodnot, které odpovídají simple lineárního nebo exponenciální geometrického trendu pomocí Úchyt nebo na příkaz řady. Pokud chcete rozšířit složitá a nelineárních problémů data, můžete použít funkcí listu nebo nástroje Regresní analýza v analýza doplněk Analytické nástroje.

V tomto článku

Automatické vyplnění řady pro přizpůsobený lineární trend

Automatické vyplnění řady pro geometrický trend

Ruční vyplnění lineární nebo geometrické řady hodnot

Výpočet trendů přidáním spojnice trendu do grafu

Plánování hodnot pomocí funkcí listu

Provedení regresní analýzy pomocí analýzu doplněk Analytické nástroje

Automatické vyplnění řady pro přizpůsobený lineární trend

V lineárních řadách se hodnota kroku nebo rozdíl mezi první a další hodnotou v řadě přičítá k počáteční hodnotě a dále ke každé následující hodnotě.

Počáteční výběr

Rozšířená lineární řada

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Chcete-li vyplnit řadu pro co nejlepší lineární trend, postupujte takto:

 1. Vyberte nejméně dvě buňky, které obsahují počáteční hodnoty trendu.

  Chcete-li zvýšit přesnost řady trendu, vyberte další počáteční hodnoty.

 2. Přetažením úchytu v požadovaném směru vyplníte řadu rostoucími nebo klesajícími hodnotami.

  Pokud jsou například vybrány počáteční hodnoty v buňkách C1:E1 3, 5 a 8, vyplníte přetažením úchytu doprava řadu rostoucími hodnotami trendu nebo přetažením doleva klesajícími hodnotami.

Tip : Chcete-li ručně ovládat způsob vytvoření řad nebo k jejich vyplnění používat klávesnici, klepněte na příkaz Řady (karta Domů, skupina Úpravy, tlačítko Vyplnit).

Začátek stránky

Automatické vyplnění řady pro geometrický trend

První počáteční hodnota je vynásobena hodnotou kroku. Hodnotou kroku je potom vynásoben tento a každý následující součin.

Počáteční výběr

Rozšířená geometrická řada

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5, 6,75, 10,125

Chcete-li vyplnit řadu geometrickou posloupností, postupujte takto:

 1. Vyberte nejméně dvě buňky, které obsahují počáteční hodnoty trendu.

  Chcete-li zvýšit přesnost řady trendu, vyberte další počáteční hodnoty.

 2. Podržením pravého tlačítka myši a přetažením úchytu požadovaným směrem vyplníte řadu rostoucími nebo klesajícími hodnotami. Potom uvolněte tlačítko myši a klepněte na příkaz Geometrický trend v Místní nabídka.

Pokud jsou například vybrány počáteční hodnoty v buňkách C1:E1 3, 5 a 8, vyplníte přetažením úchytu doprava řadu rostoucími hodnotami trendu nebo přetažením doleva klesajícími hodnotami.

Tip : Chcete-li ručně ovládat způsob vytvoření řad nebo k jejich vyplnění používat klávesnici, klepněte na příkaz Řady (karta Domů, skupina Úpravy, tlačítko Vyplnit).

Začátek stránky

Ruční vyplnění lineární nebo geometrické řady hodnot

Když klepnete na příkaz Řady, můžete ručně ovládat způsob vytvoření lineárního nebo geometrického trendu a vyplnit hodnoty pomocí klávesnice.

 • V lineárních řadách se počáteční hodnoty pro vytvoření řady použijí v algoritmu nejmenších čtverců (y=mx+b).

 • V geometrických řadách se počáteční hodnoty pro vytvoření řady použijí v algoritmu exponenciální křivky (y=b*m^x).

V obou případech je hodnota kroku ignorována. Vytvořená řada odpovídá hodnotám vráceným funkcemi LINTREND a LOGLINTREND.

Chcete-li zadat hodnoty ručně, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku, v níž bude řada začínat. Buňka musí obsahovat první hodnotu řady.

  Když klepnete na příkaz Řady, nahradí výsledná řada původní vybrané hodnoty. Chcete-li původní hodnoty uchovat, zkopírujte je do jiného řádku nebo sloupce a potom vytvořte řadu výběrem kopírovaných hodnot.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Výplň a potom na položku Řady.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li v listu vyplnit řadu směrem dolů, klepněte na přepínač Sloupce.

  • Chcete-li v listu vyplnit řadu směrem vpravo, klepněte na přepínač Řádky.

 4. Do pole Velikost kroku zadejte hodnotu, kterou chcete v řadě použít jako krok.

Typ řady

Výsledek operace s hodnotou kroku

Lineární

Hodnota kroku je přičtena k první počáteční hodnotě a potom ke každé následující hodnotě.

Růst

První počáteční hodnota je vynásobena hodnotou kroku. Hodnotou kroku je potom vynásoben tento a každý následující součin.

 1. Ve skupinovém rámečku Typ klepněte na přepínač Lineární nebo Geometrický.

 2. Do pole Konečná hodnota zadejte hodnotu, na níž se má řada zastavit.

Poznámka : Pokud je počet počátečních hodnot řad větší a chcete v aplikaci Excel vygenerovat trend, zaškrtněte políčko Trend.

Začátek stránky

Výpočet trendů přidáním spojnice trendu do grafu

Když máte k dispozici stávající data, pro které chcete předpovědět trend, můžete v grafu vytvořit Spojnice trendu. Pokud například aplikace Excel obsahuje graf, který znázorňuje obchodní data pro prvních několik měsíců v roce, můžete do grafu přidat spojnici trendu, která znázorní obecný trend v prodejích (zvyšování, snižování nebo stagnace) nebo ukáže plánovaný trend pro příští měsíce.

Tento postup předpokládá, že jste již vytvořili graf založený na existujících datech. Pokud jste tak dosud neučinili, naleznete v tématu vytvořit graf.

 1. Klepněte na graf.

 2. Klepněte na Datová řada, ke které chcete přidat Spojnice trendu nebo Klouzavý průměr.

 3. Na kartě Rozvržení klepněte ve skupině Analýza na položku Spojnice trendu a pak klepněte na typ regresní spojnice trendu nebo klouzavého průměru, které požadujete.

 4. Chcete-li nastavit možnosti a formát regresní spojnice, klepněte na spojnici pravým tlačítkem myši a pak v místní nabídce klepněte na příkaz Formátovat spojnici.

 5. Vyberte požadované možnosti, čáry a efekty spojnice.

  • Vyberete-li typ Polynomický, zadejte do číselníku Stupeň nejvyšší mocninu nezávislé proměnné.

  • Jestliže vyberete typ Klouzavý průměr, zadejte do číselníku Periody počet period, které chcete pro výpočet klouzavého průměru použít.

Poznámka : 

 • V seznamu Řady tvoří jsou všechny datové řady grafu, které podporují spojnice trendů. Klepnutím na název trendu v seznamu a výběrem požadované možnosti přidáte spojnici trendu k jiné řadě.

 • Přidáte-li klouzavý průměr do bodového grafu XY, je tento průměr založen na pořadí hodnot x vynesených v grafu. Pokud chcete získat požadovaný výsledek, budete pravděpodobně muset před přidáním pohyblivého průměru hodnoty x seřadit.

Začátek stránky

Plánování hodnot pomocí funkcí listu

Použití funkce FORECAST.    Vypočítá nebo odhadne budoucí hodnotu na základě existujících hodnot. Předpovídaná hodnota je hodnota y pro danou hodnotu x. Známé hodnoty jsou hodnoty x a y. Nová hodnota je předpovídána na základě lineární regrese. Tuto funkci lze použít k předpovědi objemu budoucího prodeje, požadavků zásob nebo trendů u zákazníků.

Použití funkce TREND nebo funkce GROWTH.    Funkce LINTREND a LOGLINTREND mohou extrapolovat budoucí hodnoty y, které rozšiřují přímku nebo exponenciální křivku, jež nejlépe popisuje existující data. Zároveň mohou vracet pouze hodnoty y na základě známých hodnot x pro přizpůsobené přímky nebo křivky. K vynesení přímky nebo křivky, která popisuje existující data, použijte existující hodnoty x a hodnoty y vrácené funkcí LINTREND nebo LOGLINTREND.

Použití funkce LINEST nebo funkce LOGEST.    Funkce LINEST nebo LOGEST umožňuje stávajícími daty proložit přímku nebo exponenciálu. Funkce LINREGRESE a LOGLINREGRESE vrací různé charakteristiky regresní statistiky, včetně směrnice a průsečíku přizpůsobené přímky.

Následující tabulka obsahuje odkazy na další informace týkající se uvedených funkcí listu.

Funkce

Popis

PROGNÓZA

Plánování hodnot

LINTREND

Plánování hodnot, které odpovídají přímce trendu

LOGLINTREND

Plánování hodnot, které odpovídají exponenciální křivce

LINREGRESE

Výpočet přímky z existujících dat

LOGLINREGRESE

Výpočet exponenciální křivky z existujících dat

Začátek stránky

Provedení regresní analýzy pomocí analýzu doplněk Analytické nástroje

Když potřebujete provést složitější regresní analýzu, včetně výpočtu a zakreslení reziduí, můžete použít nástroj pro regresní analýzu obsažený v analýza doplněk Analytické nástroje.

 1. V nabídce Doplňky klepněte ve skupině Příkazy nabídek na příkaz Analýza dat.

  Nejsou-li karta Doplňky nebo příkaz Analýza dat k dispozici, nainstalujte doplněk Analytické nástroje.

  Jak zavést doplněk Analytické nástroje

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na Možnosti aplikace Excel a potom klikněte na kategorii Doplňky.

  2. V seznamu Správa vyberte položku Doplňky aplikace Excel a klepněte na tlačítko Přejít.

  3. V seznamu Dostupné doplňky zaškrtněte políčko Analytické nástroje a klepněte na tlačítko OK.

  4. V případě potřeby postupujte podle pokynů v instalačním programu.

 2. V dialogovém okně Analýza dat vyberte název analytického nástroje, který chcete použít, a pak klepněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně vybraného nástroje nastavte požadované možnosti analýzy.

  Další informace o těchto možnostech získáte klepnutím na tlačítko Nápověda v dialogovém okně.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×