Přizpůsobení zobrazení seznamu úkolů projektu

Seznamy úkolů projektu obsahují standardně všechny sloupce a nastavení potřebná k naplánování základního projektu. Vaše organizace však může potřebovat zaznamenat zvláštní údaje nebo použít jiné než výchozí zobrazení seznamu úkolů projektu. Pomocí přizpůsobení výchozího seznamu úkolů projektu můžete začlenit odlišné sloupce a jedinečná zobrazení vyhovující vašim potřebám.

Co chcete udělat?

Přizpůsobení sloupců

Přidání nebo zobrazení sloupce

Odstranění nebo skrytí sloupce

Seřazení sloupce

Přesunutí sloupce

Nastavení šířky sloupce

Nastavení zobrazení

Přizpůsobení a procházení Ganttova diagramu

Změna způsobu vykreslení pruhů Ganttova diagramu

Procházení Ganttova diagramu

Nastavení oprávnění pro konkrétní úkol

Přizpůsobení sloupců

Sloupce v seznamu úkolů projektu určují, jaké informace potřebujete zaznamenat o jednotlivých úkolech projektu. Je důležité zajistit dostupnost správných sloupců a vědět, že jejich seřazením a přesunutím můžete informace zobrazit různými způsoby.

Následující odstavce popisují možnosti přizpůsobení sloupců v seznamu úkolů projektu.

Přidání nebo zobrazení sloupce

Chcete-li přidat nový sloupec, na kartě Seznam klikněte ve skupině Spravovat zobrazení na tlačítko Vytvořit sloupec.

Pokud chcete zobrazit některý existující sloupec, umístěte ukazatel myši na libovolný sloupec v zobrazení seznamu úkolů projektu a pak klikněte na položku Konfigurovat sloupce. Zaškrtněte políčko nalevo od sloupce, který chcete zobrazit, a pak klikněte na tlačítko OK.

Odstranění nebo skrytí sloupce

Chcete-li odstranit sloupec a jeho data, na kartě Seznam klikněte ve skupině Nastavení na tlačítko Nastavení seznamu. V oddílu Sloupce na stránce Nastavení seznamu klikněte na název sloupce, který chcete odstranit. Na stránce Změnit sloupec klikněte na tlačítko Odstranit.

Chcete-li sloupec v zobrazení skrýt bez odstranění jeho dat, umístěte ukazatel myši na záhlaví sloupce, který chcete skrýt, a klikněte na položku Skrýt sloupec.

Seřazení sloupce

Umístěte ukazatel myši na záhlaví sloupce a klikněte na šipku, která se zobrazí na pravé straně buňky. Kliknutím na položku Seřadit vzestupně nebo Seřadit sestupně seřaďte obsah tohoto sloupce.

Přesunutí sloupce

Sloupce lze přesunout dvěma způsoby:

 • Umístěte ukazatel myši na záhlaví sloupce, který chcete přesunout. Jakmile se ukazatel změní na čtyřstrannou šipku, přetáhněte sloupec doprava nebo doleva a tlačítko myši uvolněte, až bude indikátor v místě, kde má být sloupec zobrazen.

 • Umístěte ukazatel myši na libovolný sloupec v zobrazení seznamu úkolů projektu a pak klikněte na položku Konfigurovat sloupce. Vyberte řádek obsahující sloupec, který chcete přesunout, a kliknutím na tlačítka Posunout nahoru nebo Posunout dolů změňte pořadí sloupců. Kliknutím na tlačítko OK přesuňte sloupec v zobrazení.

Nastavení šířky sloupce

Šířku sloupců lze upravit dvěma způsoby:

 • Umístěte ukazatel myši na pravou stranu záhlaví sloupce. Jakmile se ukazatel změní na oboustrannou šipku, přetáhněte okraj záhlaví sloupce doprava nebo doleva podle toho, zda má být sloupec širší nebo užší.

 • Umístěte ukazatel myši na libovolný sloupec v zobrazení seznamu úkolů projektu a pak klikněte na položku Konfigurovat sloupce. Úpravou hodnot ve sloupci Šířka sloupce (pixely) změňte šířku jednotlivých odpovídajících sloupců. Kliknutím na tlačítko OK uplatněte provedené změny.

Začátek stránky

Nastavení zobrazení

Výchozí zobrazení seznamu úkolů projektu je určeno pro základní řízení práce, vaše specifické požadavky však mohou lépe splňovat jiná zobrazení dat. Je možné vytvořit nové zobrazení nebo upravit existující zobrazení.

Vytvoření nového zobrazení:

 1. Na kartě Seznam klikněte ve skupině Spravovat zobrazení na tlačítko Vytvořit zobrazení.

 2. Zvolte typ zobrazení, který chcete vytvořit.

  • Při volbě zobrazení Standardní, Datový list nebo Kalendář můžete vytvořit nové zobrazení nebo upravit stávající zobrazení. Informace o vytvoření nebo úpravě zobrazení jsou uvedeny v odkazech v oddíle Viz také.

  • Při volbě zobrazení Ganttův diagram (což je zobrazení použité ve výchozím zobrazení seznamu úkolů projektu) můžete zvolit pole, která mají být zahrnuta do tabulkové části zobrazení, ale také pole, která mají být vykreslena ve formě pruhů Ganttova diagramu.

Změna existujícího zobrazení:

 1. Pomocí seznamu Aktuální zobrazení na kartě Seznam ve skupině Spravovat zobrazení zvolte zobrazení, které chcete změnit.

 2. Klikněte na šipku napravo od tlačítka Upravit zobrazení a klikněte na příkaz Upravit zobrazení, chcete-li provést základní změny zobrazení, nebo na příkaz Upravit v aplikaci SharePoint Designer (rozšířené), chcete-li provést podstatné změny zobrazení.

Začátek stránky

Přizpůsobení a procházení Ganttova diagramu

Ganttův diagram zobrazený v pravé části výchozího zobrazení seznamu úkolů projektu využívá časovou osu a pruhy Ganttova diagramu ke znázornění úkolů projektu. Můžete zvolit, která pole mají být použita pro počáteční a koncové body pruhů Ganttova diagramu, a také Ganttův diagram snadno procházet pomocí pásu karet.

Změna způsobu vykreslení pruhů Ganttova diagramu

Pruhy Ganttova diagramu jsou vykresleny tak, že jejich počátky a konce jsou přidruženy ke konkrétním polím s kalendářními daty. Při úpravě zobrazení můžete změnit, která pole obsahují počáteční a koncová data těchto pruhů.

 1. Pomocí seznamu Aktuální zobrazení na kartě Seznam ve skupině Spravovat zobrazení zvolte zobrazení Ganttova diagramu, které chcete změnit.

 2. Klikněte na šipku napravo od tlačítka Upravit zobrazení a pak klikněte na příkaz Upravit zobrazení.

 3. V oddílu Sloupce Ganttova diagramu na stránce Upravit zobrazení zvolte příslušná pole:

  • Datum zahájení:    Zvolte pole obsahující datum, kdy mají jednotlivé pruhy Ganttova diagramu začínat.

  • Termín splnění:    Zvolte pole obsahující datum, kdy mají jednotlivé pruhy Ganttova diagramu končit.

  • Dokončeno (%):    Zvolte pole obsahující procentuální část práce, která je u jednotlivých úkolů dokončena. Uvnitř hlavního pruhu Ganttova diagramu bude vykreslen úzký pruh znázorňující tuto hodnotu jako procentuální část pruhu Ganttova diagramu. Můžete tak snadno sledovat, zda je plnění úkolu v předstihu nebo ve skluzu.

  • Předchůdci:    Zvolte pole obsahující seznam úkolů, které musejí být dokončeny, aby mohl aktuální úkol začít. V Ganttově diagramu se přitom vykreslí šipka mezi jednotlivými úkoly předchůdců a aktuálním úkolem.

 4. Kliknutím na tlačítko OK uplatněte provedené změny.

Procházení Ganttova diagramu

Úpravou použité časové osy v horní části Ganttova diagramu můžete projekt zobrazit z větší perspektivy nebo naopak podrobněji. Na kartě Seznam klikněte ve skupině Ganttův diagram na tlačítko Přiblížit, chcete-li získat podrobnější zobrazení časové osy s menšími časovými jednotkami (například dny a časy). Kliknutím na tlačítko Oddálit získáte přehledové zobrazení časové osy s většími časovými jednotkami (například roky a měsíci).

Můžete také rychle přejít na konkrétní úkol v Ganttově diagramu. Klikněte na úkol v levé tabulkové části zobrazení a na kartě Seznam ve skupině Ganttův diagram klikněte na tlačítko Přejít na úkol. Ganttův diagram se posune tak, aby byl zobrazen vybraný úkol.

Začátek stránky

Nastavení oprávnění pro konkrétní úkol

Některé projekty mohou obsahovat úkoly, ke kterým by neměl mít přístup každý. V takovém případě můžete nastavit oprávnění pro konkrétní úkoly.

 1. V seznamu Aktuální zobrazení na kartě Seznam ve skupině Spravovat zobrazení zvolte položku Všechny úkoly nebo jiné zobrazení, než je Ganttův diagram.

 2. Umístěte ukazatel myši na úkol, jehož oprávnění chcete upravit, a pak klikněte na zobrazenou šipku.

 3. Klikněte na příkaz Spravovat oprávnění a upravte oprávnění pro vybraný úkol.

 4. Na kartě Úpravy klikněte na tlačítko Ukončit dědění oprávnění a zadejte jedinečná oprávnění pro tento úkol.

 5. Upravte oprávnění stejně jako u jakékoli jiné položky služby SharePoint.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×