Přizpůsobení zobrazení dat a formulářů pomocí aplikace SharePoint Designer

Zobrazení dat je dynamické přizpůsobitelné zobrazení zdroje dat z webu služby SharePoint. Aplikace SharePoint Designer 2010 načte data ze zdroje dat ve formátu XML (Extensible Markup Language) a zobrazí nebo poskytne vstupní data pomocí transformací XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations). Zobrazení dat umožňuje zobrazit data z celé řady různých zdrojů, včetně seznamů a knihoven služby SharePoint, databázových dotazů, dokumentů XML, webových služeb a serverových skriptů. Zobrazení dat lze přidat a přizpůsobit pomocí aplikace SharePoint Designer 2010.

Aplikace SharePoint Designer 2010 zahrnuje výkonnou sadu nástrojů, které můžete použít k přizpůsobení seznamu a zobrazení dat, jak je znázorněno zde.

Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

Nástroje WYSIWYG v aplikaci SharePoint Designer 2010 vkládají kód XSL (Extensible Stylesheet Language) přímo do stránky, takže k vytváření výkonných zobrazení dat není třeba znát jazyk XSL. Pokud potřebujete přizpůsobit kód, můžete kód XSL vždy upravit přímo v zobrazení Kód v aplikaci SharePoint Designer 2010.

V aplikaci SharePoint Designer 2010 je k dispozici řada způsobů, jak vytvářet zobrazení a formuláře. Můžete vytvořit zobrazení seznamu přidružené k seznamu nebo knihovně služby SharePoint, můžete rovněž vytvořit zobrazení dat a přidružit je k témuž seznamu nebo jinému zdroji dat, dále můžete vytvořit formulář, a to tak, že na stránku přidáte zobrazení dat a potom vložíte jednotlivá pole jako formuláře, a k dispozici máte ještě další možnosti. Odkazy na další informace o vytváření zobrazení a formulářů naleznete v části Viz také.

Výsledkem na stránkách je kombinace zobrazení seznamu (webová část Zobrazení seznamu XSLT) a zobrazení dat (webová část Datový formulář) a i když mezi těmito dvěma možnostmi existují rozdíly, lze je přizpůsobit podobným způsobem. Pomocí nástrojů, jež jsou k dispozici v aplikaci SharePoint Designer 2010, můžete přidat a odebrat sloupce, použít filtry, řadit a seskupovat pole, používat podmíněné formátování a provádět mnoho dalších akcí.

Tento článek popisuje nejběžnější přizpůsobení, jež lze pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 provést v seznamu nebo zobrazeních dat.

V tomto článku

Otevírání zobrazení seznamu a zobrazení dat

Přidávání, odebírání a změny uspořádání sloupců

Řazení a seskupování

Filtrování

Podmíněné formátování

Stránkování

Povolení úprav na řádku

Povolení asynchronních aktualizací

Přidání možností panelu nástrojů

Použití stylů zobrazení

Další možnosti přizpůsobení

Otevírání zobrazení seznamu a zobrazení dat

Zobrazení seznamu a zobrazení dat lze v aplikaci SharePoint Designer 2010 vytvářet a otevírat různými způsoby (jak bylo vysvětleno na začátku tohoto článku). Můžete například otevřít zobrazení seznamu ze seznamu nebo knihovny, ke kterým je aktuálně přidruženo, nebo můžete otevřít zobrazení dat ze stránky webu, na níž je umístěno. Obě možnosti se nacházejí v nabídce Navigace. (Přidruženy k seznamu nebo knihovně, nebo k libovolnému počtu zdrojů dat. K otevření zobrazení seznamu nebo zobrazení dat v aplikaci SharePoint Designer 2010 použijte jeden z následujících způsobů.)

Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

Otevření zobrazení seznamu přidruženého k seznamu

 1. Otevřete web v aplikaci SharePoint Designer 2010.

 2. V navigačním podokně klikněte na možnost Seznamy a knihovny.

 3. Otevřete seznam, který obsahuje příslušné zobrazení seznamu.

 4. Klikněte na kartu Možnosti a pomocí možností pro úpravy zobrazení přizpůsobte zobrazení seznamu.

  Poznámka :  K zobrazení možností pro úpravy zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010 bude pravděpodobně nutné nejprve kliknout na dané zobrazení.

Otevření zobrazení dat nebo zobrazení seznamu ze stránky webu

 1. Otevřete web v aplikaci SharePoint Designer 2010.

 2. V navigačním podokně klikněte na položku Stránky webu.

 3. Otevřete stránku, která obsahuje zobrazení dat nebo zobrazení seznamu.

 4. Klikněte na kartu Možnosti a pomocí možností pro úpravy zobrazení přizpůsobte zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

  Poznámka :  K zobrazení možností pro úpravy zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010 bude pravděpodobně nutné nejprve kliknout na dané zobrazení.

Ve zbývající části tohoto článku se předpokládá, že jste provedením tohoto postupu nebo podobného postupu otevřeli vaše zobrazení pro úpravy.

Začátek stránky

Přidávání, odebírání a změny uspořádání sloupců

Jednou z prvních věcí, která se obvykle se zobrazením dat provádí, je přidání a odebrání sloupců. Při změnách sloupců v zobrazení dat přidáváte, odebíráte nebo uspořádáváte pole tak, jak se zobrazují v zobrazení dat. Sloupce přidáváte, odebíráte a měníte jejich pořadí pomocí dialogového okna Upravit sloupce bez ohledu na to, zda zobrazují řádky nebo sloupce. Sloupce můžete rovněž upravovat pomocí příkazů pro úpravy tabulky na kartě Tabulka. Rozložení tabulky je popsáno v tomto článku níže.

Poznámka :  Příkaz Upravit sloupce je k dispozici pouze v případě, že zobrazení dat je tabulka HTML.

Provedením následujícího postupu přidáte sloupce, odeberete je a změníte jejich uspořádání v zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

 1. Otevřete zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a na možnost Přidat či odebrat sloupce Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .

  Poznámka :  Příkaz Upravit sloupce není k dispozici, pokud je zobrazení dat tabulka HTML, která používá atributy rowspan nebo colspan s hodnotou větší než 1.

 2. Otevře se dialogové okno Upravit sloupce.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

 4. Chcete-li přidat sloupec, vyberte sloupcové pole v oblasti Dostupná pole a klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Chcete-li vybrat více polí najednou, stiskněte klávesu CTRL a držte ji při klikání na jednotlivá pole.

 6. Chcete-li odebrat existující sloupec, vyberte jej v oblasti Zobrazené sloupce a klikněte na tlačítko Odebrat.

 7. Chcete-li vybrat více polí najednou, stiskněte klávesu CTRL a držte ji při klikání na jednotlivá pole.

 8. Chcete-li změnit uspořádání sloupců, vyberte sloupec v oblasti Zobrazené sloupce a klikněte na tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů.

 9. Kliknutím na tlačítko OK uplatněte provedené změny v zobrazení.

Poznámka :  V dialogovém okně Upravit sloupce budou zobrazena pouze pole, jež jsou zahrnuta v dotazu na zdroj dat daného zobrazení dat. Skutečný zdroj dat může obsahovat další pole. K zahrnutí těchto polí je třeba dotaz na zdroj dat aktualizovat.

Odkazy na další informace o zobrazeních dat naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Řazení a seskupování

Při řazení dat v zobrazení dat měníte pořadí zobrazování dat tak, aby pro vás a pro návštěvníky webu bylo pochopení významu dat snadnější. Mezi příklady pořadí řazení patří abecední a numerické pořadí. Pomocí dialogového okna Upřesnit řazení v aplikaci SharePoint Designer 2010 lze vytvářet další pořadí řazení.

Kromě řazení lze data rovněž seskupovat. Při seskupování dat můžete zobrazit záhlaví nebo zápatí skupiny polí v pořadí řazení a zvolit, zda je skupina ve výchozím nastavení rozbalena nebo sbalena. Můžete také zvolit, zda při procházení zobrazení mají být skupiny uchovávány u sebe a zda se mají pro každou skupinu zobrazovat názvy sloupců nebo celkové součty.

Řazení sloupců v zobrazení seznamu nebo zobrazení dat

Otevřete zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a na možnost Seřadit a seskupit Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .

Otevře se dialogové okno Seřadit a seskupit.
Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 1. V oblasti Dostupná pole klikněte na pole, podle kterého chcete provést seřazení, a na tlačítko Přidat.

 2. V oblasti Vlastnosti řazení zvolte způsob řazení výběrem možnosti Vzestupně (od nejnižší hodnoty po nejvyšší) nebo Sestupně (od nejvyšší hodnoty po nejnižší).

Tip :  Vzestupné nebo sestupné pořadí řazení lze rovněž změnit jednoduše dvojitým kliknutím na pole v seznamu Pořadí řazení.

 1. Chcete-li použít pokročilejší možnosti řazení než vzestupně či sestupně, klikněte na možnost Upravit výraz řazení. Otevře se dialogové okno Upřesnit řazení , ve kterém lze pořadí řazení přizpůsobit pomocí výrazů XPath. Další informace naleznete v tématu o pokročilejších možnostech přizpůsobení zobrazení seznamu nebo zobrazení dat pomocí výrazů XPath.

 2. Chcete-li provést seřazení podle více polí, zvolte v oblasti Dostupná pole více polí a přidejte je do pořadí řazení.

  Pokud do pořadí řazení přidáte více polí a chcete změnit pole, které je řazeno jako první, vyberte pole v seznamu Pořadí řazení a klikněte na tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů.

  Kliknutím na tlačítko OK uplatněte provedené změny v zobrazení.

Seskupování sloupců v zobrazení seznamu nebo zobrazení dat

Otevřete zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a na možnost Seřadit a seskupit Seřadit a seskupit .

 1. Otevře se dialogové okno Seřadit a seskupit.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 2. V seznamu Pořadí řazení klikněte na pole, podle kterého chcete provést seskupení.
  Všimněte si, že pro každé pole v pořadí řazení lze aplikovat individuální vlastnosti skupiny. Před aplikováním vlastností skupiny vyberte požadované pole.

 3. Chcete-li zobrazit záhlaví na začátku každé skupiny, zaškrtněte v oblasti Vlastnosti skupiny políčko Zobrazit záhlaví skupiny a proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Pokud chcete, aby byly skupiny ve výchozím nastavení v zobrazení zobrazeny rozbalené, klikněte na možnost Rozbalit skupinu ve výchozím nastavení.

  2. Pokud chcete, aby se skupiny ve výchozím nastavení v zobrazení dat zobrazovaly sbalené, klikněte na možnost Sbalit skupinu ve výchozím nastavení.

 4. Zbývající možnosti se týkají pouze zobrazení dat, nikoli zobrazení seznamu. (Odkazy na další informace o rozdílech mezi zobrazením seznamu a zobrazením dat naleznete v části Viz také.)

 5. Jestliže chcete na konci každé skupiny zobrazit zápatí, které zobrazuje informace o tom, kolik záznamů daná skupina obsahuje, zaškrtněte políčko Zobrazit zápatí skupiny.

 6. Jakmile zaškrtnete políčko Zobrazit záhlaví skupiny nebo Zobrazit zápatí skupiny, bude zpřístupněno tlačítko Upřesnit seskupení.

 7. Klikněte na tlačítko Upřesnit seskupení. (Toto tlačítko bude dostupné pro zaškrtnutí políčka Zobrazit záhlaví skupiny nebo Zobrazit zápatí skupiny).

 8. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li skrýt jednotlivé záznamy v seznamu, zaškrtněte políčko Vždy skrýt podrobnosti o skupině.

  • Chcete-li zobrazit všechny položky ve skupině na jedné stránce, přestože celkový počet je větší než zadaný počet položek, které se mají v seznamu zobrazit, zaškrtněte políčko Zachovat skupiny při stránkování.

  • Chcete-li vložit řádek do každé skupiny obsahující názvy sloupců, zaškrtněte políčko Zobrazit názvy sloupců pro jednotlivé skupiny.

  • Chcete-li vložit řádek do každé skupiny zobrazující celkový počet záznamů v každé skupině, zaškrtněte políčko Zobrazit souhrny sloupců pro jednotlivé skupiny.

Jestliže chcete uživatelům webu povolit řazení nebo seskupování dat v prohlížeči, můžete do zobrazení přidat panel nástrojů podle popisu níže v tomto článku.

Začátek stránky

Filtrování

V zobrazení můžete použít filtr, aby se v zobrazení seznamu nebo zobrazení dat zobrazila pouze data splňující určitá kritéria. To je užitečné v případě, že zobrazení obsahuje stovky či tisíce záznamů a chcete je zjednodušit pro čtení dat. Při vytváření filtru vytvoříte minimálně jeden výraz, který je použit pro data. Výraz má tři základní části: název pole (název pole, které chcete filtrovat), operátor (pravidlo, které má být pro hodnotu použito) a hodnota (data, která hledáte).

Následujícím postupem provedete filtrování zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

 1. Otevřete zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a na možnost Filtr Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .

 2. Otevře se dialogové okno Kritéria filtru.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 3. V části Název pole klikněte na pole obsahující požadované hodnoty.

 4. Klikněte do pole Porovnání a potom na požadovaný operátor.

 5. Klikněte do pole Hodnota a vyberte nebo zadejte požadovaná kritéria.

 6. Chcete-li do filtru přidat další klauzuli, klikněte do pole A/Nebo na konci existující klauzule a potom:

  1. Chcete-li vytvořit filtr, ve kterém musí data odpovídat kritériím v obou klauzulích, klikněte na možnost A.

  2. Chcete-li vytvořit filtr, ve kterém stačí, aby data odpovídala kritériím pouze v jedné klauzuli, klikněte na možnost Nebo.

 7. Klikněte na zprávu Kliknutím sem přidejte novou klauzuli.

 8. Chcete-li vytvořit další klauzuli pro tento filtr, opakujte kroky 3–6.

 9. Pokud při práci se zobrazeními dat chcete používat rozšířenější podmínky, zaškrtněte políčko Přidat filtrování XSLT a klikněte na možnost Upravit.
  Otevře se dialogové okno Rozšířená podmínka, ve kterém je možné pořadí řazení přizpůsobit pomocí výrazů XPath.

 10. Klikněte na tlačítko OK.

Jestliže chcete návštěvníkům webu povolit řazení a seskupování dat v prohlížeči, můžete do zobrazení přidat panel nástrojů podle popisu níže v tomto článku. Mějte však na paměti, že filtrování v prohlížeči ovlivní pouze prezentaci dat, neomezuje tedy množství dat dostupných v zobrazení.

Poznámka :  Filtrování zobrazení dat může mít dopad na výkon. Je důležité, aby filtrovanou sadu dat bylo možné spravovat. Při použití základního filtrování pomocí dialogového okna Kritéria filtru je filtr aplikován před vrácením dat. Pokud však použijete možnost rozšířeného filtrování (která je k dispozici pro zobrazení dat), bude filtrování použito v prezentaci XSLT po vrácení dat.

Začátek stránky

Podmíněné formátování

Pomocí podmíněného formátování lze pro vybranou značku HTML nebo datovou hodnotu aplikovat formátovaný text, barvy pozadí, vlastní ikony a další možnosti, pokud data splňují určitá kritéria. Můžete rovněž nastavit podmínky, jež určují, zda má být značka HTML či datová hodnota zobrazena nebo skryta. Podmíněné formátování představuje výkonný způsob, jak v zobrazení dat zvýraznit položky, jež vyžadují akci uživatele. Je možné například zvýraznit položky po termínu splnění, projekty překračující rozpočet nebo docházející pracovní potřeby společnosti.

Následujícím postupem aplikujete podmíněné formátování pro zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Otevřete zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010 a klikněte na řádek nebo sloupec, pro který chcete aplikovat podmíněné formátování.

 1. Klikněte na kartu Možnosti, potom na možnost Filtr Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 a vyberte jednu z následujících možností:

 2. Chcete-li v zobrazení zobrazit data, jež splňují určitá kritéria, vyberte možnost Zobrazit obsah.

 3. Chcete-li v zobrazení skrýt data, jež splňují určitá kritéria, vyberte možnost Skrýt obsah.

 4. Chcete-li použít formátování u řádku, který splňuje určitá kritéria, vyberte možnost Formátovat řádek.

 5. Chcete-li použít formátování u sloupce, který splňuje určitá kritéria, vyberte možnost Formátovat sloupec.

 6. Chcete-li použít formátování u výběru, který splňuje určitá kritéria, vyberte možnost Formátovat výběr. (Před použitím této možnosti je nutné nejprve zvýraznit část zobrazení dat.)

Poznámka :  Možnosti Zobrazit obsah a Skrýt obsah změní viditelnost některých značek HTML nebo datových hodnot. Možnosti Formátovat přiřadí vybraným značkám HTML nebo datovým hodnotám styl.

 1. Otevře se dialogové okno Kritéria podmínky.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 2. V části Název pole klikněte na pole obsahující požadované hodnoty.

 3. Klikněte do pole Porovnání a potom na požadovaný operátor.

 4. Klikněte do pole Hodnota a vyberte nebo zadejte požadovaná kritéria.

 5. Pokud chcete u zobrazení používat rozšířenější podmínky, klikněte na možnost Upřesňující nastavení.
  Otevře se dialogové okno Rozšířená podmínka , jež umožňuje přizpůsobit pořadí řazení pomocí výrazů XPath.

 6. Chcete-li do kritérií podmínky přidat další klauzuli, klikněte do pole A/Nebo na konci existující klauzule a potom:

  • Chcete-li vytvořit kritéria podmínky, ve kterých musí data odpovídat kritériím v obou klauzulích, klikněte na možnost A.

  • Chcete-li vytvořit kritéria podmínky, ve kterých stačí, aby data odpovídala kritériím pouze v jedné klauzuli, klikněte na možnost Nebo.

 7. Pod stávající klauzulí klikněte na zprávu Kliknutím sem přidejte novou klauzuli.

 8. Chcete-li vytvořit další klauzuli pro kritéria podmínky, opakujte kroky 4–7.

 9. Jestliže pomocí podmínky zobrazujete nebo skrýváte data, zavřete dialogové okno kliknutím na tlačítko OK. Pokud u podmínky používáte zvláštní formátování, klikněte na možnost Nastavit styl.

 10. Otevře se dialogové okno Změnit styl.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 11. Zvolte možnosti formátování, jež chcete u zobrazení dat použít.
  Pokud například chcete nastavit text tučně se žlutým pozadím, vyberte v nabídce font-weight položku bold. Potom klikněte na kategorii Pozadí a v nabídce background-color zadejte yellow nebo vyberte variaci žluté.

 12. Klikněte na tlačítko OK.

Zobrazení seznamu a zobrazení dat zobrazují dynamická data, takže v návrhovém zobrazení se podmíněné formátování ihned projeví.

Začátek stránky

Stránkování

Pomocí stránkování můžete počet záznamů zobrazených na každé stránce zobrazení seznamu nebo zobrazení dat změnit. Zobrazení lze nastavit tak, aby se položky zobrazovaly v sadách o velikosti 5, 10 nebo jakákoli jiná zadaná hodnota. Návštěvníci webu v důsledku toho uvidí v prohlížeči odkazy Zpět a Další, jež slouží k navigaci v zobrazení. Případně můžete zadat omezení pro maximální počet položek, jež mají být v zobrazení zobrazeny, což může být opět 5, 10 nebo jakákoli jiná zadaná hodnota.

Následujícím postupem přidáte hodnotu stránkování pro zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Otevřete zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a na možnost Stránkování Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .

 1. Zvolte jednu z možností stránkování:

 2. Zobrazit sady s (n) položkami: Zvolte, zda mají být položky zobrazeny v sadách o velikosti 1, 5, 10 nebo 30.

Poznámka :  Při výběru této možnosti se v zobrazení, u kterého celkový počet záznamů přesahuje hodnotu zadanou v této možnosti, zobrazí navigační odkazy.

 1. Omezit na (n) položek: Zvolte maximální počet položek, jež má být v zobrazení zobrazen: 1, 5, 10 nebo 30.

 2. Chcete-li zadat vlastní hodnotu pro stránkování zobrazení dat, zvolte možnost Další možnosti stránkování.

 3. Otevře se dialogové okno Vlastnosti zobrazení dat.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 4. Na kartě Stránkování vyberte jednu z následujících možností:

  • Zvolte možnost Zobrazit položky v sadách této velikosti a v příslušném poli určete počet.
   Jestliže zobrazení obsahuje více než 25 záznamů, má tato možnost výchozí hodnotu 10. Pokud zobrazení obsahuje méně než 25 záznamů, má tato možnost výchozí hodnotu 6.

  • Zvolte možnost Omezit celkový počet zobrazených položek na a v příslušném poli určete počet.
   Výchozí hodnota v tomto poli je nastavena na 100.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Kromě změny počtu záznamů v zobrazení na webové stránce je možné změnit počet záznamů v návrhovém zobrazení aplikace SharePoint Designer 2010. Tato akce se hodí v případě, že chcete vidět, jak se zobrazení vygeneruje s určitým počtem záznamů. Chcete-li změnit počet záznamů v návrhovém zobrazení, klikněte na kartu Návrh a ve skupině Náhled zvolte jednu z dostupných možností náhledu zobrazení dat.

Začátek stránky

Povolení úprav na řádku

Jestliže jsou povoleny úpravy na řádku, mohou návštěvníci webu snadno upravit jednotlivé záznamy v kontextu zobrazení, aniž by museli opustit stránku nebo otevřít nové okno. Jednoduše kliknou na tlačítko pro úpravy vedle sloupce nebo řádku v zobrazení dat a jednotlivá pole bude možné upravovat. Textová pole, nabídky a ovládací prvky polí jsou dostupné pro každý záznam stejně tak, jako jsou dostupné u formulářů nové položky a formulářů pro úpravy položek. Úpravy na řádku spojují na jednom místě to nejlepší z práce se zobrazeními a formuláři.

Následujícím postupem povolíte úpravy na řádku pro zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Otevřete zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a na možnost Úpravy na řádku Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .
Pro zobrazení seznamu se tím povolí odkazy, pomocí nichž návštěvníci webu mohou vytvářet a upravovat záznamy.

 1. Pro zobrazení dat zvolte jednu nebo několik z následujících možností úprav na řádku:

  1. Zobrazit odkazy pro úpravu položek: Povolí odkaz pro úpravy, jenž uživatelům umožní upravit záznam na řádku.

  2. Zobrazit odkazy pro vložení položek: Povolí odkaz pro vložení, jenž uživatelům umožní vytvářet nové záznamy na řádku.

  3. Zobrazit odkazy pro odstranění položek: Povolí odkaz pro odstranění, jenž uživatelům umožní odstraňovat záznamy na řádku.

 2. Uložte změny zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Při dalším otevření zobrazení seznamu v prohlížeči a umístění ukazatele myši nad řádek nebo sloupec se zobrazí tlačítko Upravit Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 . U zobrazení dat se zobrazí odkaz Upravit u každého řádku nebo sloupce.

Kliknutím na odkaz zahájíte úpravy řádku nebo sloupce záznamů na řádku, jak je znázorněno níže.

Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

Začátek stránky

Povolení asynchronních aktualizací

Asynchronní aktualizace jsou základní součást platformy ASP.NET AJAX a můžete je povolit pro zobrazení seznamu a zobrazení dat na vašem webu. Jestliže povolíte asynchronní aktualizace, bude zobrazení seznamu nebo zobrazení dat načítat data ze serveru v reálném čase a vykreslovat je v prohlížeči bez nutnosti aktualizace stránky uživatelem. Zobrazení seznamu a zobrazení dat s asynchronními aktualizacemi jsou vhodná pro dynamické webové stránky s bohatým obsahem a řídicí panely.

Poznámka :  Asynchronní aktualizace lze zakázat v Centrální správě, takže pokud tato možnost není k dispozici, obraťte se na správce serveru

.

Následujícím postupem povolíte asynchronní aktualizace pro zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Otevřete zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a zaškrtněte políčko Asynchronní aktualizace Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .

 1. Chcete-li na stránku přidat tlačítko pro aktualizaci, zaškrtněte políčko Tlačítko Aktualizovat.
  Tím návštěvníkům webu umožníte ruční aktualizaci stránky kliknutím na tlačítko pro aktualizaci Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .

 2. Zvolte interval aktualizace: 15 sekund, 30 sekund, nebo 60 sekund.

 3. Uložte změny zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Začátek stránky

Přidání možností panelu nástrojů

Pokud zobrazení používá jako zdroj dat seznam nebo knihovnu, můžete do tohoto zobrazení přidat panel nástrojů seznamu SharePoint, který umožní uživatelům efektivnější práci se zdrojovým seznamem nebo knihovnou. Tento panel nástrojů je zobrazen v horní části seznamu nebo knihovny a poskytuje různé možnosti pro práci s tímto seznamem nebo knihovnou. Je možné přidat dva typy panelu nástrojů:

 • Panel nástrojů služby SharePoint nabízí možnosti pro úpravy seznamu, například přidávání nových položek, vytváření zobrazení a sloupců a úpravy vlastností seznamu.

 • Panel nástrojů seskupení nabízí možnosti pro zobrazení seznamu, například změny filtrování, řazení a seskupování.

Následujícím postupem přidáte panel nástrojů k zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Otevřete zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Návrh a na volbu Možnosti Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .

 1. Chcete-li přidat úplný panel nástrojů s možnostmi pro úpravy seznamu, klikněte na možnost Panel nástrojů služby SharePoint.

 2. Chcete-li přidat panel nástrojů s možnostmi pro zobrazení seznamu, klikněte na možnost Panel nástrojů seskupení.

  Poznámka :  Panel nástrojů použije filtrování v prezentaci zobrazení, nikoli na úrovni dotazu. Měli byste si být této skutečnosti vědomi a jako základní prostředek filtrování používat postup uvedený výše v tomto článku.

 3. Chcete-li panel nástrojů odebrat, klikněte na položku Žádné.

 4. Uložte změny zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Po otevření zobrazení v prohlížeči uvidíte panel nástrojů v horní části stránky. Pokud povolíte panel nástrojů služby SharePoint i panel nástrojů seskupení, zobrazí se oba panely v horní části zobrazení.

Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

Začátek stránky

Použití stylů zobrazení

Pokud vytvoříte zobrazení seznamu nebo zobrazení dat, jsou data ve výchozím nastavení obvykle zobrazena v rozložení Základní tabulka. Rozložení zobrazení můžete rychle a snadno změnit tak, že použijete jiný styl zobrazení. Rozložení Základní tabulka můžete například změnit na rozložení, jež prezentuje zobrazení s ohraničeními, sloupci nebo odrážkami.

Před přiřazením stylu zobrazení k zobrazení seznamu nebo zobrazení dat je důležité si uvědomit, že všechna předchozí přizpůsobení a připojení webových částí budou odebrána.

Následujícím postupem přiřadíte styl zobrazení k zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Otevřete zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Návrh a potom na základě náhledu a textového popisu při přechodu myší klikněte na některý ze stylů zobrazení.

Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

Poznámka :  K dispozici budou různé styly zobrazení podle toho, zda je přiřazujete k zobrazení seznamu nebo zobrazení dat. Počet stylů bude rovněž závislý na tom, co bylo do galerie stylů v kolekci webů odesláno.

 1. Chcete-li zobrazit další styly, klikněte na možnost Více Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 v pravém dolním rohu skupiny Styly zobrazení.

 2. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že veškeré vlastní formátování a připojení webových částí budou při změně stylu zobrazení odebrána. Pokračujte kliknutím na tlačítko Ano.

Poznámka :  Pokud zvolíte styl zobrazující méně polí než původní zobrazení, budou příslušná pole ze zobrazení odebrána.

 1. Uložte změny zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Začátek stránky

Další možnosti přizpůsobení

Kromě výše uvedených přizpůsobení je možné zobrazení seznamu nebo zobrazení dat přizpůsobit následujícími způsoby:

 • Vytvoření sloupce vzorce,     ve kterém se zobrazí výsledek výpočtu na základě jiných sloupců v zobrazení, podobně jako při použití vzorců v tabulkové aplikaci. Můžete například vynásobit jednotkovou cenu produktu počtem jednotek na skladu a zobrazit v samostatném sloupci celkovou hodnotu položek.

 • Zobrazení dat z více zdrojů     v jediném zobrazení. Jedná se o výkonný způsob slučování zdrojů dat na jednom místě. Můžete například ve stejném zobrazení zobrazit produktové kategorie z jednoho seznamu a produktové informace z jiného seznamu.

 • Přidání parametrů     do zobrazení seznamu nebo zobrazení dat. Můžete například předat parametr z jiné nabídky do zobrazení dat a filtrovat data podle hodnoty tohoto parametru.

 • Přidání ovládacích prvků serveru     do zobrazení seznamu nebo zobrazení dat. Ovládací prvky SharePoint, ovládací prvky ASP.NET a další lze spojit se zdrojem dat a přidat je do zobrazení a vytvořit tak pro uživatele interaktivní rozhraní s bohatým obsahem.

 • Změna písma a formátování     pro zobrazení seznamu nebo zobrazení dat. U záhlaví a polí sloupců můžete změnit velikost písma, barvu písma, rodinu písma a další nastavení. Tuto akci lze provést ručně pomocí nástrojů WYSIWYG v aplikaci SharePoint Designer 2010 nebo můžete pro tyto prvky na stránce použít styly CSS.

 • Přizpůsobení rozložení tabulky     v zobrazení seznamu nebo zobrazení dat. Pomocí možností pro úpravy tabulky v aplikaci SharePoint Designer 2010 lze přidat či odebrat buňky tabulky, změnit šířku či výšku řádku nebo sloupce, zobrazit či skrýt ohraničení nebo stínování a provádět další akce.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×