Přidání, změna nebo odebrání spojnice trendu v grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ke každé řadě Datová řada v neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém a bublinovém grafu lze přidat spojnici Spojnice trendu nebo Klouzavý průměr. Spojnice trendu je vždy přidružena k datové řadě, ale neznázorňuje její data. Spojnice trendu slouží k popisu trendů ve stávajících datech nebo k odhadu budoucích dat.

Poznámka : Spojnici trendu nelze přidat k datové řadě ve skládaném, prostorovém, paprskovém, výsečovém, plošném nebo prstencovém grafu.

V tomto článku

Informace o prognózování a znázornění trendů v grafech

Přidání spojnice trendu

Změna formátu spojnice trendu

Určení počtu období, která budou zahrnuta do odhadu

Určení bodu, ve kterém spojnice trendu protíná svislou osu (hodnot)

Zobrazení rovnice spojnice trendu v grafu

Zobrazení hodnoty spolehlivosti R spojnice trendu

Odebrání spojnice trendu

Informace o prognózování a znázornění trendů v grafech

Spojnice trendů se používají ke grafickému znázornění trendů v datech a při analýze problémů v předpovědi. Tato analýza bývá také označována jako Regresní analýza. Pomocí regresní analýzy lze spojnici trendu prodloužit za skutečná data, a získat tak předpověď budoucích hodnot. Následující graf například pomocí jednoduché lineární spojnice trendu s odhadem na dvě čtvrtletí dopředu jednoznačně zobrazuje trend stoupajících výnosů.

Graf se spojnicí trendu

Tipy

 • Můžete také vytvořit klouzavý průměr, který vyhladí kolísání dat a zobrazí model nebo trend zřetelněji.

 • Změníte-li graf nebo datovou řadu tak, že již přidruženou spojnici trendu nepodporuje, například změnou typu grafu na prostorový graf, změnou zobrazení grafu Kontingenční graf nebo tabulky Přidružená kontingenční tabulka, spojnice trendu již nebude v grafu zobrazena.

 • U dat bez grafu lze pomocí automatického vyplnění nebo některé ze statistických funkcí, například GROWTH() nebo TREND(), vytvořit data, která budou pro lineární nebo exponenciální čáry nejvhodnější.

Volba vhodného typu spojnice trendu pro zadaná data

Když chcete v aplikaci Microsoft Office Excel přidat do grafu spojnici trendu, můžete si vybrat některý ze šesti různých typů trendů a regrese: lineární spojnice trendu, logaritmické spojnice trendu, polynomické spojnice trendu, mocninné spojnice trendu, exponenciální spojnice trendu nebo spojnice trendu klouzavého průměru. Použitý typ spojnice trendu je určen typem dat.

Spojnice trendu je nejpřesnější, když je její hodnota spolehlivosti R rovna nebo se blíží hodnotě 1. Když spojnici trendu přizpůsobíte datům, aplikace Excel vypočítá hodnotu spolehlivosti R automaticky. Tuto hodnotu lze podle potřeby zobrazit v grafu.

Lineární spojnice trendu

Lineární spojnice trendu je přizpůsobená přímka používaná u jednoduchých lineárních množin dat. Data jsou lineární, jestliže průběh jejich datových bodů připomíná přímku. Lineární spojnice trendu obvykle zobrazuje, že něco rovnoměrně roste nebo klesá.

V následujícím příkladu lineární trend ukazuje, že se v 13letém období prodej ledniček neustále zvyšoval. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,979, což značí dobré přizpůsobení přímky výchozím datům.

Graf s lineární spojnicí trendu

Logaritmické spojnice trendu

Logaritmická spojnice trendu je přizpůsobená křivka používaná u dat, která rychle stoupají nebo klesají a postupně se vyrovnávají. U logaritmické spojnice trendu je možné použít kladné i záporné hodnoty.

V následujícím příkladu je pomocí logaritmické spojnice trendu zobrazen předpokládaný růst počtu živočichů v omezeném životním prostoru. Při zmenšování prostoru se růst populace snižuje. Je třeba si všimnout, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,933, což znamená relativně dobré přizpůsobení křivky datům.

Graf s logaritmickou spojnicí trendu

Polynomické spojnice trendu

Polynomická spojnice trendu je křivka používaná u kolísajících dat. Používá se například při analýze zisků a ztrát u velké množiny dat. Stupeň polynomu může být určen počtem kolísání v datech nebo počtem zakřivení (maxim a minim) v křivce. Polynomická spojnice trendu druhého stupně má obvykle pouze jeden vrchol. Stupeň 3 má obvykle jeden nebo dva vrcholy. Stupeň 4 má obvykle až tři vrcholy.

V následujícím příkladu znázorňuje polynomická spojnice trendu 2. stupně (jeden vrchol) závislost mezi rychlostí jízdy a spotřebou paliva. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,979, bylo tedy dosaženo dobrého přizpůsobení křivky datům.

Graf s polynomickou spojnicí trendu

Mocninné spojnice trendu

Mocninná spojnice trendu je křivka, kterou je nejvhodnější použít pro porovnání údajů stoupajících stálou rychlostí, například pro zrychlení závodního automobilu v sekundových intervalech. Mocninnou spojnici trendu nelze vytvořit pro data obsahující nulové nebo záporné hodnoty.

V následujícím příkladu jsou data zrychlení zobrazena jako vzdálenost v metrech ujetá za jednotlivé sekundy. Mocninná spojnice trendu názorně představuje zvyšující se zrychlení. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,986, jedná se tedy o téměř dokonalé přizpůsobení křivky datům.

Graf s mocninnou spojnicí trendu

Exponenciální spojnice trendu

Exponenciální spojnice trendu je křivka, která se používá, jestliže hodnoty dat stoupají nebo klesají ve stále větších krocích. Tuto spojnici trendu nelze vytvořit, jestliže data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

V následujícím příkladu slouží exponenciální spojnice trendu k zobrazení snižujícího se množství uhlíku 14 v předmětu během jeho stárnutí. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,990, bylo tedy dosaženo téměř dokonalého přizpůsobení křivky datům.

Graf s exponenciální spojnicí trendu

Spojnice trendu klouzavého průměru

Spojnice trendu klouzavého průměru vyhlazuje kolísání dat, a zobrazuje tak model nebo trend zřetelněji. Při vytvoření klouzavého průměru je vypočítán průměr z určitého počtu datových bodů (nastaveného v číselníku Období) a hodnota průměru je použita jako bod ve spojnici. Pokud je například v číselníku Období nastavena hodnota 2, je jako první bod ve spojnici trendu klouzavého průměru použit průměr z prvních dvou datových bodů. Jako druhý bod ve spojnici trendu je použit průměr z druhého a třetího datového bodu atd.

V následujícím příkladu spojnice trendu klouzavého průměru zobrazuje trend prodeje nemovitostí během 26 týdnů.

Graf se spojnicí trendu klouzavého průměru

Začátek stránky

Přidání spojnice trendu

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na řadu Datová řada, ke které chcete přidat spojnici trendu nebo klouzavý průměr, nebo pomocí následujícího postupu vyberte datovou řadu ze seznamu prvků grafu:

  1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Aktuální výběr na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a poté klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Poznámka : Pokud vyberete graf s více než jednou datovou řadou a nevyberete datovou řadu, aplikace Excel zobrazí dialogové okno Přidat spojnici trendu. Klikněte v seznamu na požadovanou datovou řadu a potom klikněte na tlačítko OK.

 3. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Rozložení (Nástroje grafu)

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Klikněte na předdefinovanou možnost spojnice trendu, kterou chcete použít.

   Poznámka : Spojnice trendu je použita bez možnosti výběru specifických možností.

  2. Klikněte na možnost Další možnosti trendu a v kategorii Možnosti spojnice trendu klikněte ve skupinovém rámečku Typ trendu a regrese na požadovaný typ spojnice trendu.

Doporučený typ

Popis

Lineární

Lineární typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin odpovídajících přímce následující lineární rovnici:

Rovnice

kde m je směrnice a b je úsečka.

Logaritmický

Logaritmický typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

Rovnice

kde c a b jsou konstanty a ln je funkce přirozeného logaritmu.

Polynomický

Polynomický (také křivočarý) typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

Rovnice

kde bProměnná jsou konstanty.

Mocninný

Mocninný typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

Rovnice

kde cb jsou konstanty.

Poznámka : Tato možnost není k dispozici, pokud data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

Exponenciální

Exponenciální typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

Rovnice

kde cb jsou konstanty a e je základ přirozeného logaritmu.

Poznámka : Tato možnost není k dispozici, pokud data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

Klouzavý průměr

K vytvoření spojnice trendu klouzavého průměru se používá následující rovnice: Rovnice

Poznámka : Počet bodů ve spojnici trendu typu Klouzavý průměr se rovná celkovému počtu bodů v řadě zmenšenému o číslo zadané pro období.

Hodnota spolehlivosti R

K vytvoření spojnice trendu, která v grafu zobrazí hodnotu hodnota spolehlivosti R, se používá následující rovnice:

equation

Tato možnost spojnice trendu je dostupná na kartě Možnosti v dialogovém okně Přidat spojnici trendu nebo Formát spojnice trendu.

Poznámka : Hodnota spolehlivosti R, kterou lze zobrazit se spojnicí trendu, není upravená hodnota spolehlivosti R. Aplikace Excel používá pro logaritmické, mocninné a exponenciální spojnice trendu transformovaný regresní model.

 1. Vyberete-li typ Polynomický, zadejte do číselníku Stupeň nejvyšší mocninu nezávislé proměnné.

 2. Pokud vyberete možnost Klouzavý průměr, zadejte do pole Období počet období, která chcete při výpočtu klouzavého průměru použít.

 3. Přidáte-li klouzavý průměr do bodového grafu XY, je tento průměr založen na pořadí hodnot x vynesených v grafu. Pokud chcete získat požadovaný výsledek, bude pravděpodobně nutné před přidáním klouzavého průměru hodnoty x seřadit.

 4. Při přidání spojnice trendu do spojnicového, sloupcového, plošného nebo pruhového grafu je její výpočet založen na předpokladu, že hodnoty x jsou 1, 2, 3, 4, 5, 6 atd. Tento předpoklad platí bez ohledu na to, zda jsou hodnoty x číselné nebo textové. Má-li být spojnice trendu založena na číselných hodnotách x, je nutné použít XY (bodový) graf.

 5. Aplikace Excel automaticky přiřadí spojnici trendu název, ale ten lze změnit. V dialogovém okně Formát spojnice trendu klikněte v kategorii Možnosti spojnice trendu na přepínač Vlastní ve skupinovém rámečku Název spojnice trendu a zadejte název do pole Vlastní.

Začátek stránky

Změna formátu spojnice trendu

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete změnit, nebo ji pomocí následujícího postupu vyberte ze seznamu prvků grafu.

  1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Aktuální výběr na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a poté klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Spojnice trendu a potom klikněte na položku Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Rozložení (Nástroje grafu)

 3. Chcete-li změnit možnosti barvy, stylu nebo stínu spojnice trendu, klikněte na kategorii Barva čáry, Styl čáry nebo Stín a vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Určení počtu období, která budou zahrnuta do odhadu

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete změnit, nebo ji pomocí následujícího postupu vyberte ze seznamu prvků grafu.

  1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Aktuální výběr na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a poté klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Spojnice trendu a potom klikněte na položku Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Rozložení (Nástroje grafu)

 3. Chcete-li určit počet období, která mají být zahrnuta do odhadu, zadejte požadovaný počet do polí Období dopředu nebo Období nazpět ve skupinovém rámečku Odhad.

Začátek stránky

Určení bodu, ve kterém spojnice trendu protíná svislou osu (hodnot)

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete změnit, nebo ji pomocí následujícího postupu vyberte ze seznamu prvků grafu.

  1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Aktuální výběr na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a poté klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Spojnice trendu a potom klikněte na položku Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Rozložení (Nástroje grafu)

 3. Zaškrtněte políčko Hodnota Y = a do pole Hodnota Y = zadejte hodnotu určující bod, ve kterém spojnice trendu protíná svislou osu (hodnot).

  Poznámka : Tuto akci lze provést pouze při použití exponenciální, lineární nebo polynomické spojnice trendu.

Začátek stránky

Zobrazení rovnice spojnice trendu v grafu

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete změnit, nebo ji pomocí následujícího postupu vyberte ze seznamu prvků grafu.

  1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Aktuální výběr na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a poté klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Spojnice trendu a potom klikněte na položku Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Rozložení (Nástroje grafu)

 3. Chcete-li zobrazit rovnici spojnice trendu v grafu, zaškrtněte políčko Zobrazit rovnici v grafu.

  Poznámka : Pro klouzavý průměr nelze rovnice spojnice trendu zobrazit.

Tip : Rovnice spojnice trendu je zaokrouhlena, aby byla lépe čitelná. Počet desetinných míst pro vybraný popisek spojnice trendu však lze změnit v poli Desetinná místa na kartě Číslo v dialogovém okně Formát popisku spojnice trendu (karta Formát, skupina Aktuální výběr, tlačítko Formátovat výběr).

Začátek stránky

Zobrazení hodnoty spolehlivosti R spojnice trendu

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, pro kterou chcete zobrazit hodnotu hodnota spolehlivosti R, nebo ji pomocí následujícího postupu vyberte ze seznamu prvků grafu:

  1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Aktuální výběr na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a poté klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Spojnice trendu a potom klikněte na položku Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Rozložení (Nástroje grafu)

 3. Na kartě Možnosti spojnice trendu zaškrtněte políčko Zobrazit hodnotu spolehlivosti R.

Poznámka : Hodnotu spolehlivosti R nelze zobrazit u klouzavého průměru.

Začátek stránky

Odebrání spojnice trendu

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete odebrat, nebo ji pomocí následujícího postupu vyberte ze seznamu prvků grafu:

  1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Aktuální výběr na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a poté klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Spojnice trendu a potom klikněte na položku Žádné.

   Skupina Analýza na kartě Rozložení (Nástroje grafu)

  2. Stiskněte klávesu DELETE.

Tip : Spojnici trendu lze odebrat ihned po jejím přidání do grafu kliknutím na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stisknutím kláves CTRL+Z.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×