Přidání uživatelů do Office 365 pomocí prostředí Windows PowerShell

K přidání skupiny uživatelů do Office 365 nebo k licencování skupiny uživatelů můžete použít rutiny Modulu Azure Active Directory pro Windows PowerShell. Pomocí rutin můžete také licencovat uživatele jednotlivě.

V tomto článku najdete postupy pro licencování uživatelů. U těchto postupů předpokládáme, že jste si nainstalovali Modul Azure Active Directory pro Windows PowerShell a že máte na ploše jeho zástupce. Musíte být také globálním správcem ve svém tenantovi Office 365. Když budete chtít spustit příklady v postupech, otevřete zástupce a zadejte příkazy na příkazovém řádku Modulu Azure Active Directory pro Windows PowerShell.

Nemáte tento modul nainstalovaný? Podívejte se na téma Správa Azure AD pomocí prostředí Windows PowerShell, kde najdete pokyny ke stažení a informace o syntaxi rutin.

Připojení k Office 365 pomocí prostředí Azure PowerShell

  • Na příkazovém řádku zadejte Connect-MsolService a v dialogovém okně, které se objeví, zadejte přihlašovací údaje globálního správce.

    Dialogové okno, které se používá pro přihlašovací údaje.

    Po zadání přihlašovacích údajů budete připojeni ke službám Microsoft Online Services, a to na dobu, po kterou zůstane příkazový řádek Modul Azure Active Directory pro Windows PowerShell otevřený.

Získání informací o plánu Office 365 pomocí rutiny Get-MsolAccountSku

Když do Office 365 přidáte uživatele, budete jim muset přiřadit licenci na jeden ze svých plánů Office 365. To, které plány vlastníte (vy nebo vaše organizace), zjistíte spuštěním rutiny Get-MsolAccountSku.

Ve výstupu rutiny Get-MsolAccountSku jsou uvedeny hodnoty AccountSkuId (ID plánu), ActiveUnits (aktivní licence), WarningUnits (licence s upozorněními) a ConsumedUnits (využité licence):

Výstup rutiny Get-MsolAccountSku

V tomto případě výstup znamená, že máte plán Enterprise a máte využito 21 z 25 dostupných licencí. To znamená, že do tohoto tenanta můžete přidat čtyři další licence.

Přidání uživatelů do Office 365 pomocí rutiny New-MsolUser

Když se podíváte na syntaxi rutiny New-MsolUser, uvidíte, že má mnoho parametrů, ale povinné jsou pouze parametry -DisplayName a –UserPrincipalName. Je na vás, abyste určili, jaké informace budete chtít uložit, běžně jsou však zahrnuty tyto informace: jméno, příjmení a místo použití. Tím vytvoříte uživatele. Pokud chcete přiřadit licenci, použijte možnost –LicenseAssignment.

Přidání jednoho uživatele Office 365

Pokud byste chtěli do tenanta Contoso přidat jednoho uživatele, například Caleb Sills, a přidělit mu licenci ENTERPRISEPACK, zadali byste:

New-MsolUser -DisplayName “Caleb Sills” -FirstName Caleb `
-LastName Sills -UserPrincipalName calebs@contoso.onmicrosoft.com `
–Department Operations -UsageLocation US `
-LicenseAssignment contoso:ENTERPRISEPACK

Ve výstupu bude uvedeno také heslo, které je uživateli náhodně přiřazeno:

Jeden uživatel New-Msol

Pokud byste mu chtěli přiřadit konkrétní heslo, použili byste k tomu parametr –Password:

New-MsolUser -DisplayName “Caleb Sills” -FirstName Caleb `
-LastName Sills -UserPrincipalName calebs@contoso.onmicrosoft.com `
–Department Operations -UsageLocation US –PassWord TempP@@sW0rd `
-LicenseAssignment contoso:ENTERPRISEPACK

Heslo musí být silné, což znamená, že musí obsahovat aspoň jedno velké písmeno a aspoň jednu číslici.

Jak do Office 365 přidat více uživatelů najednou

Pokud chcete přidat více uživatelů najednou, můžete použít soubor hodnot s oddělovači (CSV). V tomto příkladu vytvoříte soubor CSV se sloupci Department (oddělení), DisplayName (zobrazované jméno), FirstName (jméno), LastName (příjmení), Password (heslo), UsageLocation (místo použití) a UserPrincipalName (hlavní název uživatele). Přidáte data pro tři uživatele a potom použijte Modul Azure Active Directory pro Windows PowerShell a přidáte je všechny najednou. Tento ukázkový soubor CSV obsahuje také výchozí heslo.

Department

DisplayName

FirstName

LastName

Password

UsageLocation

UserPrincipalName

Operations

ShawnM

Shawn

Melendez

P@33word1

US

ShawnM@contoso.onmicrosoft.com

IT

LynneB

Lynne

Baxter

P@33word2

US

LynneB@contoso.onmicrosoft.com

Development

ClaudeL

Claude

Loiselle

P@33word3

US

ClaudeL@contoso.onmicrosoft.com

Uložte soubor CSV jako C:\Input\NewAssignments.csv a zadejte:

Import-Csv -Path C:\Input\NewAssignments.csv | ForEach-Object { `
   New-MsolUser –Department $_.Department -FirstName $_.FirstName `
   -DisplayName $_.DisplayName -LastName $_.LastName `
   -Password $_.Password -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName `
   -LicenseAssignment 'contoso:ENTERPRISEPACK' `
   -UsageLocation $_.UsageLocation}| Export-Csv -Path c:\output\LogNewAssignments.csv

Projděte si soubor protokolu a zjistěte z něj informace o stavu licence.

Složitější příklad s ukázkami skriptů najdete v tématu Jak pomocí prostředí PowerShell automaticky přiřazovat licence vašim uživatelům Office 365.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×