Přidání textového pole do formuláře nebo sestavy

Textové pole je standardní ovládací prvek určený k zobrazení a úpravám dat ve formulářích a sestavách. V textových polích lze zobrazit řadu různých typů dat a lze je použít i k provádění výpočtů. Tento článek popisuje postupy při vytváření a použití textového pole a vysvětluje některé důležité vlastnosti textových polí.

Co chcete udělat?

Přidání vázaného textového pole

Přidání nevázaného textového pole

Přidání vypočítaného textového pole

Vlastnosti textového pole

Přidání vázaného textového pole

Ve vázaném textovém poli se zobrazují data z pole tabulky nebo dotazu. Ve formuláři lze použít textové pole vázané na aktualizovatelný zdroj záznamů k zadání nebo úpravám data v poli. Změny provedené v textovém poli se projeví v podkladové tabulce.

Vázané textové pole lze rychle vytvořit přetažením pole z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy. Aplikace Access automaticky vytvoří textové pole pro pole s následujícími typy dat:

 • Text,

 • Poznámka,

 • Číslo,

 • Datum a čas,

 • Měna,

 • Hypertextový odkaz.

Přetažením polí s jinými typy dat vytvoříte odlišné typy ovládacích prvků. Pokud například do formuláře nebo sestavy přetáhnete z podokna Seznam polí pole Ano/Ne, vytvoří aplikace Access zaškrtávací políčko. Pokud do formuláře nebo sestavy přetáhnete pole Objekt OLE, vytvoří aplikace Access rámeček vázaného objektu, a jestliže do formuláře nebo sestavy přetáhnete pole přílohy, vytvoří aplikace Access ovládací prvek Soubor jako příloha.

Přidejte vázané textové pole do formuláře nebo sestavy přetažením pole z podokna Seznam polí

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení, a to tak, že klepnete na formulář či sestavu v navigačním podokně pravým tlačítkem myši a následně klepnete na požadované zobrazení.

 2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Přidat existující pole. Obrázek tlačítka

 3. Rozbalte v podokně Seznam polí tabulku s polem, které chcete vázat na textové pole.

 4. Přetáhněte pole z podokna Seznam polí do sestavy nebo formuláře.

  Další informace o práci s podoknem Seznam úloh naleznete v článku Přidání pole do formuláře nebo sestavy.

Do formuláře nebo sestavy můžete také nejprve přidat vázané textové pole a pak nastavit ve vlastnosti textového pole Zdroj ovládacího prvku pole, ke kterému je chcete vázat.

Začátek stránky

Přidání nevázaného textového pole

Nevázané textové pole není připojeno k poli v tabulce nebo dotazu. Pomocí nevázaného textové pole lze zobrazit výsledky výpočtu nebo načíst zadanou hodnotu, kterou nechcete mít uloženou přímo v tabulce. Nevázané pole nejsnadněji přidáte v návrhovém zobrazení.

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení, a to tak, že na formulář nebo sestavu klepnete v navigačním podokně pravým tlačítkem myši a potom klepnete na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Textové pole. Obrázek tlačítka

 3. Umístěte ukazatel na místo ve formuláři či sestavě, kam chcete vložit textové pole, a klepnutím textové pole vložíte.

  Poznámka :  Aplikace Access umístí vlevo od textového pole také popisek, ponechejte proto vlevo od ukazatele trochu místa na popisek. Popisek a textové pole můžete později přesunout. Popisek můžete také odstranit klepnutím na popisek a stisknutím klávesy DELETE.

Dalším způsobem vytvoření nevázaného textového pole je vytvoření vázaného textového pole z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy a poté odstranění jeho vlastnosti Zdroj ovládacího prvku. Jestliže to provedete v návrhovém zobrazení, zobrazí se v textovém poli místo názvu pole text Nevázaný. V zobrazení rozložení se v textovém poli již nezobrazí data: pole bude prázdné.

Začátek stránky

Přidání vypočítaného textového pole

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení, a to tak, že na formulář nebo sestavu klepnete v navigačním podokně pravým tlačítkem myši a potom klepnete na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Textové pole. Obrázek tlačítka

 3. Umístěte ukazatel na místo ve formuláři či sestavě, kam chcete vložit textové pole, a klepnutím textové pole vložíte.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  Umístěte kurzor do textového pole a zapište Výraz pro výpočet souhrnu.

  Vyberte textové pole, stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností a potom do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku zadejte výraz. Chcete-li k vytvoření výrazu použít Tvůrce výrazů, klepněte na tlačítko Tlačítko nástroje pro sestavení vedle pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku.

 5. Uložte formulář nebo sestavu a přepnutím do zobrazení Formulář nebo Sestava zkontrolujte výsledky.

Další informace o vytváření výrazů naleznete v článku Vytvoření výrazu.

Poznámka : 

 • Pokud je k zadání výrazu do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku potřeba více místa, otevřete stisknutím kombinace kláves SHIFT+F2 okno Lupa.

 • Je-li formulář nebo sestava založen na dotazu, je vhodné výraz namísto do vypočítaného ovládacího prvku zadat přímo do dotazu. Může se tím zlepšit výkon a v případě, že hodláte vypočítat celkové souhrny pro skupiny záznamů, je snazší použít název Vypočítané pole v Agregační funkce.

Začátek stránky

Vlastnosti textového pole

Pro požadované fungování a vzhled textového pole je nutné bez ohledu na způsob vytvoření textového pole nastavit určité vlastnosti. Následující seznam obsahuje několik důležitějších a běžně používaných vlastností textového pole:

 • Název:     Textovému poli je třeba přiřadit krátký, smysluplný název, abyste mohli snadno určit, jaká data obsahuje. Usnadňuje to vytváření odkazů na textové pole ve výrazech, které můžete použít v jiných textových polích. Někteří vývojáři databází raději přidávají k názvu textového pole předponu, například txt, což umožňuje snadné odlišení textových polí od jiných typů ovládacích prvků, například txtJméno nebo txtAdresa.

  Pokud vytvoříte vázané textové pole přetažením pole ze seznamu polí, použije aplikace Access název pole jako název textového pole. To je zpravidla účinné; pokud však hodláte upravit vlastnost Zdroj ovládacího prvku a vytvořit výraz, je vhodnější nejprve změnit název textového pole a odlišit jej od názvu pole. V opačném případě by aplikace Access nemohla určit, zda odkazujete na textové pole nebo na pole v tabulce. Například máte sestavu obsahující textové pole s názvem Jméno vázané na pole tabulky s názvem Jméno. Pokud chcete odstranit veškeré mezery, které by mohly předcházet hodnotě v poli Jméno, můžete nastavit vlastnost textového pole Zdroj ovládacího prvku na hodnotu:

=Trim([First Name])

V textovém poli se však zobrazí hlášení #Chyba, protože aplikace Access nemůže určit, zda výraz odkazuje na pole tabulky nebo na textové pole. Těmto potížím lze zamezit přejmenováním textových polí na jedinečné názvy.

 • Zdroj ovládacího prvku:     Tato vlastnost určuje, zda je textové pole vázané, nevázané nebo vypočítané.

  • Pokud je hodnotou v poli vlastnosti Zdroj ovládacího prvku název pole v tabulce, bude textové pole vázáno na toto pole.

  • Jestliže je hodnota Zdroj ovládacího prvku prázdná, je pole nevázané.

  • Pokud je hodnotou vlastnosti Zdroj ovládacího prvku výraz, jedná se o vypočítané textové pole.

 • Formát textu:     Jestliže je textové pole vázáno na pole Poznámka, můžete nastavit v poli vlastnosti Formát textu hodnotu Formátovaný text. To umožňuje použít u textu obsaženého v textovém poli několik stylů formátování. Jedno slovo můžete například formátovat na tučné písmo a jiné podtrhnout.

 • Možnost zvětšení:     Tato vlastnost je užitečná zejména v sestavách s textovými poli vázanými na pole Text nebo Poznámka. Výchozí hodnota je Ne. Pokud se má v textovém poli zobrazit příliš mnoho textu, bude text zkrácen (oříznut). Jestliže však nastavíte pole vlastnosti Možnost zvětšení na hodnotu Ano, výška textového pole se automaticky přizpůsobí pro tisk nebo náhled všech obsažených dat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×