Přidání pravidla

Při navrhování formuláře můžete pomocí pravidel automaticky zobrazit dialogové okno, nastavit hodnotu pole, zadat dotaz nebo odeslat data prostřednictvím datového připojení, přepnout Zobrazení, nebo otevřít či zavřít formulář v reakci na určité události a podmínky. Tyto události může představovat změna určitého pole či skupiny ve Zdroj dat, klepnutí na tlačítko, vložení Opakující se oddíl či řádku do Opakující se tabulka, případně otevření či odeslání formuláře. Podmínky mohou obsahovat výpočty, výrazy XPath, Role uživatele, případně informace o tom, zda je hodnota pole nezadaná, zda spadá do určeného rozsahu, zda se rovná hodnotě v jiném poli či zda začíná konkrétními znaky nebo je obsahuje.

Ke každému pravidlu je také možné přidat více akcí. Můžete například přidat pravidlo, které zobrazí dialogové okno se zprávou informující uživatele o tom, že se projeví nové zobrazení formuláře. Pravidlo dále změní zobrazení formuláře a potom použije datové připojení, jakmile uživatel vyplní ovládací prvek, který je svázaný s tímto polem.

V tomto článku

Přehled

Aspekty kompatibility

Přidání pravidla, které se spustí, když uživatel otevře formulář

Přidání pravidla k ovládacímu prvku

Přidání pravidla k poli nebo skupině

Přehled

Potřebujete-li v šabloně formuláře uplatnit obchodní logiku, můžete použít pravidla. Pomocí pravidla lze provést následující činnosti:

 • Zobrazení zprávy dialogového okna:    Můžete přidat pravidlo, které uživateli zobrazí dialogové okno v případě, že je ve formuláři splněna určitá podmínka. Ve formuláři vyúčtování výdajů zaměstnance je například možné zobrazit zprávu, pokud uživatel zadá hodnotu, která překročí určitou částku.

 • Zobrazení výrazu dialogového okna:    Můžete přidat pravidlo pro zobrazení výsledků výrazu XPath, který vypočítá hodnoty různých polí ve formuláři. Tuto akci můžete například použít uprostřed několika pravidel sloužících k provedení složitějšího výpočtu. Slouží také ke sledování každé změny hodnoty, která nastane v průběhu výpočtu, a tedy k ověření správnosti celého výpočtu.

 • Přepnutí zobrazení:    Můžete přidat pravidlo sloužící k přepínání mezi několika zobrazeními nebo ke změně zobrazení formuláře v závislosti na roli uživatele, který formulář otevřel. Můžete například přidat k tlačítku pravidlo, které po klepnutí umožní uživatelům přechod k předchozímu nebo dalšímu zobrazení.

 • Nastavení hodnoty pole:    Je možné přidat pravidlo pro výpočet hodnoty pole. Můžete například do pole přidat pravidlo, které zobrazí datum ukončení projektu. Toto datum bude založené na datu z jiného pole plus stanovený počet dní.

 • Zadání dotazu pomocí datového připojení:    Můžete přidat pravidlo pro odeslání dotazu prostřednictvím datového připojení, jestliže ve formuláři dojde ke splnění určité podmínky. Je například možné přidat pravidlo, které pomocí datového připojení odešle dotaz, jakmile uživatel ve formuláři pro vyúčtování výdajů zadá své číslo zaměstnance.

 • Odeslání pomocí datového připojení:    Je možné přidat pravidlo, které pomocí datového připojení odešle všechna data ve formuláři do externího zdroje dat. Do šablony formuláře s žádostí o povolení lze například přidat pravidlo, které po klepnutí na tlačítko Odeslat ve formuláři odešle data jak webové službě, tak do databáze.

 • Otevření nového formuláře k vyplnění:    Můžete přidat pravidlo, které otevře novou kopii formuláře založeného na této, případně jiné šabloně formuláře. Do šablony formuláře s žádostí o povolení můžete například přidat pravidlo, které provede následující akce: Jestliže hodnota pole překročí pevně danou částku, pomocí tohoto pravidla se otevře nový formulář založený na jiné šabloně formuláře, která se používá jak v případě žádostí o povolení zavedení elektřiny, tak pro žádosti o stavební povolení.

 • Zavření formuláře    Můžete přidat pravidlo, které zavře formulář, jakmile v něm nastane určitá událost. Lze například přidat pravidlo, které zavře formulář, jakmile ho uživatel vyplněný odešle a externí zdroj dat potvrdí úspěšné přijetí.

Poznámka : Typy pravidel, která lze v šabloně formuláře použít, závisí na ovládacích prvcích a polích v šabloně formuláře.

Pravidla ovládacího prvku, která jsou svázaná s polem, se u tohoto pole použijí automaticky. Pravidla pole se automaticky použijí u ovládacího prvku, který je svázaný s tímto polem. Svážete-li ovládací prvek s polem, které obsahuje existující pravidla, použijí se tato pravidla automaticky pro ovládací prvek. Přidáte-li pravidlo k ovládacímu prvku, použije se pravidlo automaticky pro pole, které je s tímto ovládacím prvkem svázané.

Přidáte-li do šablony formuláře několik pravidel, aplikace Microsoft Office InfoPath spustí každé pravidlo v pořadí, v jakém jsou pravidla seřazena v dialogovém okně Pravidla. Je možné zastavit zpracování zbývajících pravidel po spuštění předchozího pravidla.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility

I když je možné do šablony formuláře přidat pravidlo, které uživatelům zobrazí dialogové okno, nebudou dialogová okna fungovat v Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem, které uživatelé vyplní ve webovém prohlížeči. Dialogová okna se zobrazují pouze ve formulářích, které se vyplňují v aplikaci InfoPath.

Začátek stránky

Přidání pravidla, které se spustí, když uživatel otevře formulář

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V seznamu Kategorie klepněte na možnost Otevřít a uložit.

 3. V části Chování při otevření klepněte na tlačítko Pravidla.

 4. V dialogovém okně Pravidla klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Do pole Název zadejte název pravidla.

 6. Chcete-li upřesnit podmínku pro spuštění pravidla, klepněte na tlačítko Nastavit podmínku, zadejte podmínku a potom klepněte na tlačítko OK. Pravidlo se spustí, jestliže bude zadaná podmínka splněna.

 7. Klepněte na tlačítko Přidat akci.

 8. V rozevíracím seznamu Akce klepněte na požadovanou akci a potom zadejte její parametry.

 9. Zopakujte kroky 7 a 8 pro každou akci, kterou chcete u daného pravidla provést.

 10. Zaškrtnutím políčka Zastavit zpracování pravidel po dokončení tohoto pravidla zabráníte spuštění dalších pravidel, pokud byla splněna podmínka tohoto pravidla a pravidlo bylo spuštěno.

 11. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Přidání pravidla k ovládacímu prvku

Je-li ovládací prvek svázán s polem, které obsahuje jedno nebo více pravidel, pravidla pole budou automaticky použita i u tohoto ovládacího prvku. Do pole bude přidáno také jakékoli pravidlo, které přidáte do ovládacího prvku. Přidáte-li ovládací prvek do zobrazení šablony formuláře a potom svážete ovládací prvek s polem obsahujícím existující pravidla, budou tato pravidla automaticky použita i u ovládacího prvku. Přidáte-li pravidlo do pole a toto pole je svázáno s ovládacím prvkem, budou pravidla automaticky použita rovněž u ovládacího prvku.

 1. Poklepejte na ovládací prvek.

 2. Klepněte na kartu Data.

 3. Klepněte na tlačítko Pravidla.

 4. V dialogovém okně Pravidla klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Do pole Název zadejte název pravidla.

 6. Chcete-li určit podmínku pro spuštění pravidla, klepněte na tlačítko Nastavit podmínku, zadejte požadovanou podmínku a potom klepněte na tlačítko OK. Pravidlo se použije, když bude splněna podmínka zadaná v tomto kroku.

 7. Klepněte na tlačítko Přidat akci.

 8. V rozevíracím seznamu Akce klepněte na požadovanou akci a potom zadejte její parametry.

 9. Zopakujte kroky 7 a 8 pro každou akci, kterou chcete u daného pravidla provést.

 10. Zaškrtnutím políčka Zastavit zpracování pravidel po dokončení tohoto pravidla zabráníte spuštění dalších pravidel, pokud byla splněna podmínka tohoto pravidla a pravidlo bylo spuštěno.

 11. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Přidání pravidla k poli nebo skupině

Je-li ovládací prvek svázaný s polem obsahujícím existující pravidla, budou tato pravidla automaticky použita i pro ovládací prvek. K ovládacímu prvku bude přidáno také jakékoli pravidlo, které přidáte k poli.

 1. Pokud není zobrazeno Podokno úloh Datový zdroj, vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Zdroj dat.

 2. Poklepejte na pole.

 3. Klepněte na kartu Pravidla a sloučení.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Do pole Název zadejte název pravidla.

 6. Chcete-li určit podmínku pro spuštění pravidla, klepněte na tlačítko Nastavit podmínku, zadejte požadovanou podmínku a potom klepněte na tlačítko OK. Pravidlo se použije, když bude splněna podmínka zadaná v tomto kroku.

 7. Klepněte na tlačítko Přidat akci.

 8. V rozevíracím seznamu Akce klepněte na požadovanou akci a potom zadejte její parametry.

 9. Zopakujte kroky 7 a 8 pro každou akci, kterou chcete u daného pravidla provést.

 10. Jestliže nechcete, aby se po dokončení tohoto pravidla (pro aktuální událost) spouštěla jakákoli další pravidla, zaškrtněte políčko Zastavit zpracování pravidel po dokončení tohoto pravidla.

 11. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×