Přidání pole do tabulky

Jestliže chcete uložit nová data týkající se problematiky, pro kterou již byla tabulka vytvořena, můžete do tabulky přidat pole. Předpokládejme například, že máte tabulku, v níž jsou uložena příjmení, jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a poštovní adresy všech vašich zákazníků. Chcete-li například začít evidovat upřednostňovaný způsob komunikace jednotlivých zákazníků, můžete přidat pole, do kterého budou tyto údaje ukládány.

Pole není vhodné přidat, pokud očekáváte, že pro každou jedinečnou entitu v tabulce by mohlo být v daném poli potřebných více hodnot než jedna. Pokračujeme-li v předchozím příkladu, pak pokud chcete začít sledovat objednávky od zákazníků, není vhodné přidat pole do popsané tabulky, protože jednotliví zákazníci mohou mít více než jednu objednávku. Namísto toho vytvořte novou tabulku pro ukládání objednávek a potom mezi těmito dvěma tabulkami vytvořte relaci. Další informace o vytváření tabulek najdete v článku Úvod do tabulek. Další informace o relacích mezi tabulkami najdete v článku Příručka k relacím mezi tabulkami.

V tomto článku

Základní informace

Automatické přidání pole zadáním dat

Přidání pole výběrem ze seznamu na datovém listu

Přidání pole doprostřed tabulky

Změna právě přidaného pole

Přejmenování pole

Přesunutí pole

Změna datového typu nebo formátu

Další nastavení

Základní informace

Každé pole má určité základní charakteristiky, jako jsou například název umožňující jedinečnou identifikaci pole v tabulce, datový typ definující povahu dat, operace, které lze s daty provádět, a velikost místa úložiště, které je třeba vyhradit pro každou hodnotu.

Pole má také vlastnosti, které definují vzhled či chování dat v poli. Například vlastnost Formát definuje, jak budou data vypadat v datovém listu nebo formuláři, který dané pole obsahuje.

Je důležité plánovat možné způsoby použití informací uložených v polích. Snažte se informace rozdělit do jednotlivých polí na co nejmenší použitelné části. Místo abyste například do jednoho pole ukládali celá jména osob, měli byste jejich části ukládat do samostatných polí pro jméno a příjmení. Obecně platí, že pokud potřebujete pro nějakou položku vytvářet sestavy, řadit podle ní data, vyhledávat ji nebo s ní provádět výpočty, je vhodnější ji umístit do samostatného pole.

Další informace o návrhu databází a volbě polí naleznete v článku Základy návrhu databáze.

Začátek stránkyZačátek stránky

Začátek stránky

Automatické přidání pole zadáním dat

Pole můžete do tabulky přidat tak, že něco zadáte do posledního sloupce v zobrazení Datový list. Aplikace Access automaticky přiřadí datový typ na základě zadaných dat. Může také automaticky nastavit vlastnost Formát pro nové pole. Zadáte-li například hodnotu 10:50 dop., nastaví aplikace Access datový typ na možnost Datum a čas a vlastnost Formát na možnost Čas (střední).

 1. Otevřete tabulku, do které chcete přidat pole.

 2. Zadejte data do buňky pod záhlavím sloupce Kliknutím přidat.

Přidání pole výběrem ze seznamu na datovém listu

Pole můžete na konec tabulky přidat také výběrem ze seznamu:

 • Otevřete tabulku a v posledním sloupci klikněte na záhlaví Kliknutím přidat.

Začátek stránky

Přidání pole doprostřed tabulky

Pokud chcete přidat nové pole doprostřed tabulky, můžete je zvolit na pásu karet na kartě Pole. Karta Pole zobrazuje předdefinovaná pole, která můžete přidat do tabulky při práci v zobrazení Datový list.

 1. Otevřete tabulku v zobrazení Datový list.

 2. Vyberte pole před pozicí, kam chcete nové pole přidat. Chcete-li například, aby nové pole bylo třetím polem v tabulce, vyberte druhé pole.

 3. Na kartě Pole klikněte ve skupině Přidat a odstranit na požadovaný typ pole.

  Tip :  Pokud požadovaný typ pole není zobrazen, klikněte na tlačítko Další pole.

Začátek stránkyZačátek stránky

Začátek stránky

Změna právě přidaného pole

Po vytvoření můžete pole různě měnit.

Upozornění :  Stejným způsobem můžete měnit i pole, které bylo vytvořeno již dříve. Pokud však pole již obsahuje data, nebudou k dispozici některé akce, nebo může dojít ke ztrátě dat.

Přejmenování pole

Chcete-li pole přejmenovat, klikněte dvakrát na jeho popisek a poté zadejte nový název.

Přesunutí pole

Chcete-li pole přesunout, přetáhněte je na požadované místo. Pokud chcete vybrat a přesunout více sousedících polí, klikněte na první pole, podržte klávesu SHIFT a poté klikněte na poslední pole. Potom můžete vybranou skupinu polí přetáhnout na nové místo.

Důležité :  Přetažením pole změníte jeho pozici na datovém listu, ale nezměníte pořadí polí v návrhu tabulky. Jestliže k polím získáváte přístup programově, platí původní pořadí. Pokud například přetáhnete pole do nové pozice na datovém listu a potom z tabulky vytvoříte formulář pomocí tlačítka Formulář, bude pole v původní pozici.

Změna datového typu nebo formátu

 1. Vyberte pole, které chcete změnit.

 2. Na kartě Pole vyberte ve skupině Formátování požadovaný datový typ a formát.

  Poznámka :  Ne všechny formáty jsou k dispozici pro všechny datové typy. Nejprve nastavte datový typ a potom v případě potřeby nastavte formát.

Další nastavení

Pomocí příkazů na kartě Pole můžete provádět další změny pole. Ne všechny tyto příkazy jsou k dispozici pro všechny datové typy. Chcete-li zobrazit nápovědu týkající se používání těchto příkazů, vyhledejte v nápovědě název konkrétního příkazu nebo datového typu pole. Pokud chcete změnit datový typ, vyhledejte datový typ, který chcete použít.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×