Přidání pole do formuláře nebo sestavy

Pole lze do formuláře nebo sestavy rychle přidávat pomocí podokna Seznam polí. Při poklepání na pole v podokně Seznam polí (nebo při přetažení pole z tohoto seznamu do formuláře nebo sestavy) aplikace Microsoft Office Access 2007 automaticky vytvoří příslušný ovládací prvek (například textové pole nebo zaškrtávací políčko) pro zobrazení pole a potom jej sváže s daným polem.  

Pokud nemáte k dispozici formulář nebo sestavu, do které lze pole přidat, naleznete potřebné informace v tématu Vytvoření formuláře nebo Vytvoření jednoduché sestavy.

Co chcete udělat?

Přidání pole do formuláře nebo sestavy pomocí podokna Seznam polí

Přidání pole do formuláře nebo sestavy v návrhovém zobrazení

Další informace o podokně Seznam polí

Přidání pole do formuláře nebo sestavy pomocí podokna Seznam polí

 1. Otevřete sestavu v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení.

  Pokud není podokno Seznam polí zobrazeno, proveďte některou z následujících akcí:

  • Na kartě Formát klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Přidat existující pole. Vzhled tlačítka

  • Stiskněte kombinaci kláves ALT+F8.

 2. V podokně Seznam polí vyhledejte tabulku obsahující pole, které chcete přidat. Seznam polí v tabulce zobrazíte nebo skryjete klepnutím na znaménko plus (+) nebo minus (-) vedle názvu tabulky.

  Poznámka : Pokud databáze neobsahuje žádné tabulky, je podokno Seznam polí prázdné.

 3. Po vyhledání požadovaného pole přidejte pole pomocí některé z následujících akcí do formuláře nebo sestavy:

  • Poklepejte na pole.

  • Přetáhněte pole z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy.

  • Podržte klávesu CTRL, klepněte na více polí a potom je všechna najednou přetáhněte do formuláře nebo sestavy.

   Poznámka : Tento postup lze použít pouze u polí zobrazených v podokně Seznam polí v části Pole dostupná pro toto zobrazení.

  • Přidejte do formuláře nebo sestavy pomocí následujícího postupu oblast polí z podokna Seznam polí:

   1. Klepněte na první pole v oblasti.

   2. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední pole v oblasti.

    Budou vybrána pole, na která jste klepli, a všechna pole mezi nimi.

   3. Přetáhněte všechna vybraná pole do formuláře nebo sestavy.

    Poznámka : Tento postup lze použít pouze u polí zobrazených v podokně Seznam polí v části Pole dostupná pro toto zobrazení.

 4. Aplikace Office Access 2007 vytvoří pro zobrazení každého pole příslušný ovládací prvek a sváže jej s daným polem. K ovládacímu prvku je navíc připojen popisek. Popisek lze upravit tak, že jej klepnutím vyberete a dalším klepnutím do něj umístíte kurzor. Potom lze popisek upravit stejným způsobem jako text v dokumentu.

 5. Pokud chcete, aby byl zobrazen ovládací prvek jiného typu, než je prvek vytvořený automaticky aplikací Access, můžete typ ovládacího prvku změnit. Lze jej však změnit pouze na typ, který je pro dané pole vhodný. Pole se seznamem můžete například změnit na textové pole nebo na seznam, ale nikoli na příkazové tlačítko.

 6. Změna typu ovládacího prvku

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu v podokně navigace a klepnutím na příkaz Návrhové zobrazení jej otevřete v návrhovém zobrazení. Vzhled tlačítka

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, který chcete změnit, a poté klepněte na příkaz Změnit na.

   Pokud není příkaz Změnit na k dispozici, nejsou pro dané pole k dispozici žádné další vhodné typy ovládacích prvků. V opačném případě se zobrazí seznam typů ovládacích prvků.

  3. Klepněte na požadovaný typ ovládacího prvku.

   Ovládací prvek zůstává svázán s daným polem, ale pravděpodobně bude nutné nastavit některé jeho vlastnosti tak, aby jej bylo možné používat požadovaným způsobem. Chcete-li zobrazit seznam vlastností ovládacího prvku, vyberte ovládací prvek klepnutím a potom stiskněte klávesu F4.

Začátek stránky

Přidání pole do formuláře nebo sestavy v návrhovém zobrazení

Použití podokna Seznam polí je obecně nejsnadnější způsob, jak přidat pole do formuláře nebo sestavy. Pole lze však pomocí následujícího postupu přidat také vytvořením ovládacího prvku a jeho svázáním s polem.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu v podokně navigace a klepnutím na příkaz Návrhové zobrazení jej otevřete v návrhovém zobrazení.

  Průvodci ovládacími prvky:    Pomocí průvodců ovládacími prvky můžete vytvářet příkazová tlačítka, seznamy, podformuláře, pole se seznamy a skupiny voleb. Průvodce ovládacím prvkem zobrazí několik dotazů týkajících se vzhledu a funkcí ovládacího prvku a na základě vašich odpovědí vytvoří ovládací prvek a nastaví vlastnosti ovládacího prvku. Pokud není na kartě Návrh ve skupině Ovládací prvky zvýrazněno tlačítko Použít průvodce ovládacích prvků, zvýrazněte je klepnutím.

  Obrázek tlačítka

  Chcete-li ovládací prvky vytvářet bez pomoci průvodců, klepnutím na tlačítko Použít průvodce ovládacích prvků zrušte jeho výběr.

  Obrázek tlačítka

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Ovládací prvky na nástroj pro typ ovládacího prvku, který chcete přidat.

  Obrázek pásu karet aplikace Access

  Chcete-li zjistit název nástroje, umístěte na něj ukazatel myši.

 3. V návrhové mřížce formuláře nebo sestavy klepněte na místo, kde se má nacházet levý horní roh ovládacího prvku. Jedním klepnutím vytvoříte ovládací prvek o výchozí velikosti. Klepnutím na nástroj a přetažením v návrhové mřížce formuláře můžete vytvořit ovládací prvek požadované velikosti.

 4. Pokud jste klepli na tlačítko Použít průvodce ovládacích prvků a k danému ovládacímu prvku je přidružen průvodce, je spuštěn průvodce, který vás provede procesem nastavení ovládacího prvku.

 5. Pokud není umístění ovládacího prvku při prvním pokusu přesné, můžete jej přesunout pomocí následujícího postupu:

  1. Klepnutím na ovládací prvek jej vyberte.

  2. Umístěte ukazatel myši na ovládací prvek, a počkejte, až se jeho tvar změní na tvar ruky Ukazatel přesunutí .

  3. Klepněte na ovládací prvek a přetáhněte jej do požadovaného umístění.

Použijete-li průvodce ovládacím prvkem, mohou být k dispozici kroky, jejichž pomocí svážete ovládací prvek s polem. Jestliže průvodce ovládací prvek s polem nesváže, a ovládací prvek je typu, který umožňuje zobrazení dat (například textové pole nebo zaškrtávací políčko), bude nutné před zobrazením dat zadat do vlastnosti Zdroj ovládacího prvku název pole nebo výraz. Následující postup uvádí, jak svázat ovládací prvek s polem.

 1. Seznam vlastností pro ovládací prvek zobrazíte klepnutím na ovládací prvek a stisknutím klávesy F4.

 2. Na kartě Datové v seznamu vlastností klepněte na šipku vedle vlastnosti Zdroj ovládacího prvku a vyberte pole, které chcete zobrazit v ovládacím prvku. Do pole Zdroj ovládacího prvku lze zadat také výraz.

  Další informace o výrazech naleznete v článku Tvorba výrazu.

Začátek stránky

Další informace o podokně Seznam polí

V následujícím seznamu jsou uvedeny tipy pro práci s podoknem Seznam polí, které vám mohou pomoci při přidávání polí do formuláře nebo sestavy. Chcete-li zobrazit podokno Seznam polí, otevřete formulář nebo sestavu v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení a stiskněte kombinaci kláves ALT+F8.

 • Pokud je vlastnost Zdroj záznamů formuláře či sestavy prázdná a přetáhnete do formuláře či sestavy pole z podokna Seznam polí, aplikace Access vlastnost Zdroj záznamů automaticky vyplní.

 • Pokud vlastnost Zdroj záznamů obsahuje příkaz SELECT nebo název tabulky, můžete přepínat mezi následujícími dvěma zobrazeními podokna Seznam polí:

  • Všechna pole databáze:    Budou zobrazeny části Pole dostupná pro toto zobrazení, Pole dostupná v souvisejících tabulkách (pokud takové tabulky existují) a Pole dostupná v jiných tabulkách (pokud takové tabulky existují).

  • Pouze pole zdroje záznamu:    Bude zobrazena pouze část Pole dostupná pro toto zobrazení.

   Mezi těmito dvěma režimy můžete přepínat klepnutím na odkazy Zobrazit pouze pole v aktuálním zdroji záznamu a Zobrazit všechny tabulky. v dolní části podokna Seznam polí.

   Poznámka : Pokud je vlastnost Zdroj záznamů formuláře nebo sestavy nastavena na uložený dotaz, bude v podokně Seznam polí zobrazena pouze část Pole dostupná pro toto zobrazení (odkaz Zobrazit všechny tabulky v dolní části podokna Seznam polí nebude k dispozici). Chcete-li zdroj záznamu upravit, klepněte pravým tlačítkem myši na některé z polí a potom klepněte na příkaz Upravit zdroj záznamu.

 • Pokud je vlastnost Zdroj záznamů formuláře nebo sestavy nastavena na tabulku a do formuláře nebo sestavy přetáhnete pole z části Pole dostupná v souvisejících tabulkách v podokně Seznam polí, aplikace Access změní nastavení vlastnosti Zdroj záznamů na příkaz SELECT, který bude obsahovat přidávané pole. Pokud v aplikaci Access nelze určit, jakým způsobem má být vytvořena relace mezi tabulkami, zobrazí se dialogové okno Vybrat relaci, ve kterém lze vybrat odpovídající relaci.

 • Přetáhnete-li do formuláře či sestavy pole z části Pole dostupná v jiných tabulkách v podokně Seznam polí, zobrazí se v aplikaci Access dialogové okno Zadat relaci. V tomto dialogovém okně je nutné zadat relaci mezi druhou tabulkou a zdrojem záznamu daného formuláře nebo sestavy. Pokud si nejste jisti, která pole máte v tomto dialogovém okně zadat, můžete klepnout na tlačítko Storno a relace mezi tabulkami prověřit.

  Další informace o relacích naleznete v tématu Příručka k relacím mezi tabulkami nebo Vytvoření, úprava a odstranění relace.

  Pole v části Pole dostupná v jiných tabulkách v podokně Seznam polí může nepřímo souviset se zdrojem záznamů formuláře nebo sestavy prostřednictvím některé z tabulek v části Pole dostupná v souvisejících tabulkách. V takovém případě může přetažení pole z některé ze souvisejících tabulek do formuláře nebo sestavy způsobit, že jedna či více tabulek budou přesunuty z části Pole dostupná v jiných tabulkách do části Pole dostupná v souvisejících tabulkách.

 • Pokud je zdrojem záznamů formuláře nebo sestavy příkaz SELECT nebo uložený dotaz, lze zdroj záznamů po klepnutí pravým tlačítkem myši na některé z polí v podokně Seznam polí a klepnutí na příkaz Upravit zdroj záznamu zobrazit a upravit v okně Tvůrce dotazu. Pokud je zdrojem záznamů tabulka, zobrazí tento příkaz okno Tvůrce dotazu pro tabulku. Aplikace Access zobrazí dotaz, zda chcete vytvořit dotaz založený na dané tabulce. Chcete-li změnit zdroj záznamů na dotaz, klepněte na možnost Ano. Chcete-li zdroj záznamů ponechat beze změny, klepněte na možnost Ne.

 • Chcete-li tabulku otevřít v zobrazení datového listu, klepněte na odkaz Upravit tabulku vedle názvu tabulky nebo klepněte pravým tlačítkem myši na název tabulky v podokně Seznam polí a potom klepněte na příkaz Otevřít tabulku v zobrazení datového listu.

 • Podokno Seznam polí lze použít k přidání Vyhledávací pole do tabulky následujícím způsobem:

  1. Klepněte na odkaz Upravit tabulku vedle tabulky, do které chcete přidat vyhledávací pole.

   Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

  2. Přetáhněte pole z podokna Seznam polí na datový list.

  3. Spustí se Průvodce vyhledáváním. Postupujte podle pokynů v průvodci. Na poslední stránce klepněte na tlačítko Dokončit.

 • Ukotvení podokna Seznam polí v pravé části pracovní oblasti aplikace Access můžete zrušit tak, že umístíte ukazatel na panel nadpisů podokna Seznam polí, počkáte, až se jeho tvar změní na tvar ruky Ukazatel přesunutí , a potom podokno Seznam polí přetáhnete doleva. Seznam můžete umístit kdekoli v pracovní oblasti nebo jej můžete ukotvit po levé straně pracovní oblasti přetažením zcela vlevo.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×