Přidání nebo změna uživatele

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Spravovat uživatele.

 3. Na stránce Spravovat uživatele klepněte na možnost Nový uživatel.

  Chcete-li změnit nastavení pro stávajícího uživatele, klepněte v tabulce na jméno uživatele a potom dokončete zbylé kroky v tomto postupu. Pokud se v tabulce nezobrazí žádná jména uživatelů, vyhledejte uživatele zadáním celého jména uživatele, e-mailu nebo příslušné části a potom klepněte na tlačítko Hledat.

 4. Na stránce Nový uživatel (nebo Upravit uživatele, pokud upravujete stávajícího uživatele) v části Identifikační informace zadejte zobrazované jméno uživatele, e-mailovou adresu, fonetický přepis jména, iniciály a hodnotu RBS (Resource Breakdown Structure).

  Pokud uživatel udržuje týmový web, zadejte cíl hypertextového odkazu a adresu URL do polí Název hypertextového odkazu a Adresa URL hypertextového odkazu.

  Poznámka : Chcete-li povolit přiřazení uživatele k úkolům jakožto prostředku, zaškrtněte políčko Uživatel může být přiřazen jako zdroj. Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, že uživatel je Zdroje organizace.

 5. V části Ověření uživatele vyberte způsob ověření uživatele při přihlášení:

  • Ověřování systému Windows:      Vyberete-li tento způsob ověřování, zadejte název uživatelského účtu ve tvaru Název_domény\Název_uživatelského_účtu. Chcete-li zabránit synchronizaci informací o uživateli s adresářovou službou Active Directory organizace, zaškrtněte políčko Zabránit synchronizaci s adresářem služby Active Directory pro tohoto uživatele.

  • Ověřování formulářů:     Vyberete-li tento způsob ověřování, zadejte název uživatelského účtu ve tvaru Zprostředkovatel_členství:Název_uživatelského_účtu.

   Důležité : Přesný tvar názvu účtu je určen při nastavení serveru Microsoft Office Project Server 2007 a může se lišit od výše uvedeného tvaru. Správný tvar názvu účtu ověřte u správce systému nebo osoby, která server Project Server nainstalovala.

 6. V části Atributy přiřazení zadejte následující informace o možnosti uživatele být přiřazen k projektům jakožto zdroj:

  • Chcete-li vyloučit uživatele z procesu Vyrovnání, zrušte zaškrtnutí políčka Zdroj lze vyrovnávat. Dále vyberte Základní kalendář, který bude uživateli přiřazen.

  • V seznamu Výchozí typ rezervace vyberte typ rezervace: Pověřený prostředek nebo Navržený zdroj.

  • Má-li uživatel správce časového rozvrhu, v poli Správce časového rozvrhu zadejte nebo vyhledejte jméno vedoucího.

   V poli Výchozí vlastník přiřazení zadejte nebo vyhledejte jméno Vlastník přiřazení.

  • Chcete-li zadat Dostupnost uživatele, zadejte datum v polích Nejdříve k dispozicia Nejpozději k dispozici.

   Tip : Klepněte na tlačítko Výběr data kalendář a pak klepněte na datum v kalendáři.

 7. V části Vlastní pole zdroje zadejte hodnoty představující vlastní pole, která byla pro organizaci vytvořena. Tato část se zobrazí pouze v případě, že organizace používá vlastní pole zdrojů.

 8. V části Skupiny zabezpečení klepněte na Skupina v tabulce Dostupné skupiny a pak klepněte na tlačítko Přidat. Zdroj bude přidán do tabulky Skupiny obsahující tohoto uživatele.

  Klepnutím na tlačítko Přidat vše lze přidat tohoto uživatele do všech dostupných skupin. Uživatelé automaticky zdědí oprávnění přiřazená skupinám.

 9. V části Kategorie zabezpečení v seznamu Kategorie k dispozici vyberte Kategorie, k nimž může uživatel přistupovat a pak klepněte na tlačítko Přidat. Klepnutím na tlačítko Přidat vše lze přidat uživatele do všech dostupných kategorií.

 10. Pro každou kategorii v seznamu Vybrané kategoriezadejte oprávnění, která chcete uživateli udělit při přístupu k dané kategorii. V části Globální oprávnění zaškrtněte pro každé oprávnění jedno z těchto políček:

  • Povolit:     Zaškrtnutím tohoto políčka výslovně povolíte uživateli dané oprávnění.

  • Odepřít:     Zaškrtnutím tohoto políčka výslovně odepřete uživateli dané oprávnění.

   Poznámky : 

   • Není-li zaškrtnuto žádné z políček Povolit a Odepřít, uživatelé nebudou mít přístup ke kategorii, pokud jim nebyl výslovně udělen přístup na jiném místě, například prostřednictvím oprávnění skupiny, do které patří.

   • Ve většině případů je nutné nastavit oprávnění pouze na úrovni skupiny a nikoliv na úrovni uživatele. Pro uživatele se specifickými oprávněními, která nejsou pokryta oprávněními skupiny, použijte globální oprávnění.

   • Je-li oprávnění na úrovni uživatele nastaveno na hodnotu Povolit a na úrovni skupiny na hodnotu Odepřít, bude odepřeno. Oprávnění na úrovni skupiny mají přednost před úrovní uživatelů.

   • Chcete-li rychle nastavit oprávnění, můžete použít šablonu. V poli Nastavit oprávnění pomocí šablony vyberte Šablona zabezpečení, kterou chcete na oprávnění uživatele použít, a pak klepněte na tlačítko Použít.

 11. V případě, že jsou v organizaci vytvořeny kódy účely seskupování a výpočet nákladů, zadejte tyto kódy v polích Skupina, Kód, Nákladové středisko a Typ nákladů v části Skupinová pole.

 12. Chcete-li uživatele přidat jako člena stávajícího týmu, v části Podrobnosti o týmu zaškrtněte políčko Fond přiřazení týmu a pak v poli Název týmu zadejte název týmu.

 13. V části Systémová identifikační data zadejte v poli Externí ID další identifikační informace. Tyto informace lze použít k vytvoření vazby osoby na odpovídající informace v oddělení oddělení lidských zdrojů nebo k usnadnění sjednocení vykazování používání zdrojů nad rámec možností poskytovaných serverem Project Server.

Proč nelze v aplikaci Microsoft Office Project Web Access provádět některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×