Přidání nebo odstranění sloupce v datovém listu

Aplikace Microsoft Office Access 2007 nabízí několik způsobů přidání nebo odebrání sloupců v datovém listu. Pro přidání nebo odebrání sloupců a nastavení datových typů pro tyto sloupce lze nyní použít zobrazení datového listu. Je také možné přidat pole z podokna úloh nebo otevřít podkladovou tabulku datového listu a přidat pole v návrhovém zobrazení. Toto téma vysvětluje, jak se uvedené metody používají.

Poznámka : V tomto tématu je vysvětleno, se provádějí některé, ne však všechny úkoly, které lze provádět v datovém listu.

Další informace o tvoření a používání datových listů najdete v článku Otevření prázdného datového listu.

Co chcete udělat?

Principy sloupců v datových listech

Přidání sloupce pomocí zobrazení datového listu

Odebrání sloupce pomocí zobrazení datového listu

Přidání sloupce pomocí návrhového zobrazení

Odebrání sloupce pomocí návrhového zobrazení

Principy přiřazování datových typů aplikací Access při zadávání informací

Nastavení datových typů, které se v zobrazení datového listu neodvozují

Povolení formátu RTF pro pole typu Memo

Převod sloupce na vyhledávací pole

Principy sloupců v datových listech

Datový list je vizuální reprezentací informací obsažených v databázové tabulce nebo výsledků vrácených dotazem. Sloupec v datovém listu představuje totéž co pole v databázové tabulce. Když přidáte nebo odeberete sloupec z datového listu, přidáte nebo odeberete pole z podkladové tabulky datového listu. Jestliže toto pole obsahuje data, odstraníte také tyto informace.

Nové funkce pro práci se sloupci

Aplikace Office Access 2007 urychluje a usnadňuje přidání nebo odebrání pole tabulky, protože tyto úkoly je nyní možné provést v zobrazení datového listu. Všechny tabulky v zobrazení datového listu nyní standardně obsahují prázdný sloupec s nadpisem Přidat nové pole. Chcete-li přidat sloupec, zadejte data do první prázdné buňky pod záhlavím sloupce. Do prázdného sloupce můžete data také vložit. Pro přidání nebo odebrání sloupce již není nutné použít návrhové zobrazení, i když je to i nadále možné.

Navíc již není nutné nastavovat pro nový sloupec obvyklejší datové typy. Pole databázové tabulky musí ve výchozím nastavení obsahovat určité datové typy, například text, kalendářní data a časy, čísla atd. Datové typy se obvykle nastavují při návrhu tabulek pro databázi. Aplikace Access však nyní většinu datových typů odvodí při prvním zadání dat do nového sloupce. Když například do prvního pole své nové tabulky zadáte jméno, aplikace Access nastaví datový typ tohoto pole na Text. Vložíte-li datum, aplikace Access nastaví pole na datový typ Datum a čas atd. Vložíte-li různá data, například poštovní směrovací čísla několika zemí nebo oblastí, aplikace Access vybere datový typ, který je pro uchování informací nejvhodnější – obvykle datový typ Text. Další informace najdete v oddílu Principy přiřazování datových typů aplikací Access při zadávání informací dále v tomto článku.

Poznámka : Zobrazení datového listu nelze použít pro všechny dostupné datové typy. Mějte také na paměti, že relační databáze se řídí sadou pravidel pro návrh.

Další informace o používání zobrazení datového listu a nastavování datových typů najdete v článku Otevření prázdného datového listu. Nejste-li obeznámeni s pravidly návrhu relačních databází, naleznete potřebné informace v článku Základy návrhu databáze.

V následujících oddílech jsou vysvětleny postupy pro přidání nebo odebrání sloupce v datových listech pomocí zobrazení datového listu a návrhového zobrazení.

Začátek stránky

Přidání sloupce pomocí zobrazení datového listu

V tomto oddílu je vysvětleno, jak se zobrazení datového listu používá pro přidání sloupce do datového listu, pojmenování sloupce a zadávání dat. Mějte na paměti, že při provádění tohoto postupu se přidávají nebo mění pole v podkladové tabulce datového listu.

 1. Přejděte v navigačním podokně na tabulku, ke které chcete přidat pole, a poklepejte na ni.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení datového listu.

 2. Přejděte na pravou nebo levou stranu datového listu (podle místního a jazykového nastavení systému Windows) a najděte prázdný sloupec.

  Ve výchozím nastavení je v záhlaví prázdného sloupce zobrazen text Přidat nové pole. Obrázek ukazuje typický vzhled prázdného sloupce.

  Nové pole v datovém listu

 3. Poklepejte na záhlaví sloupce a zadejte název nového pole.

  – nebo –

  Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a klepněte na příkaz Přejmenovat sloupec v místní nabídce. Potom zadejte název pole.

 4. Zadejte data do prvního prázdného řádku pod záhlavím.

  – nebo –

  Vložte do pole od první prázdné buňky jednu nebo několik informací.

  Uložte provedené změny.

  Aplikace Access nastaví pro pole datový typ podle vloženého typu dat. Zadáte-li například název, aplikace Access nastaví datový typ na Text.

  Další informace o tom, jak aplikace Access nastavuje datové typy, naleznete v části Principy přiřazování datových typů aplikací Access při zadávání informací dále v tomto článku. Informace o ručním nastavování datových typů naleznete v části Nastavení datových typů, které zobrazení datového listu neodvozuje, rovněž dále v tomto článku.

Začátek stránky

Odebrání sloupce pomocí zobrazení datového listu

Než z datového listu odeberete sloupec, mějte na paměti tato důležitá fakta:

Odebrání sloupce v zobrazení datového listu

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce, který chcete odebrat.

 2. Klepněte na příkaz Odstranit sloupec v místní nabídce.

 3. Klepnutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte. 

 4. Uložte provedené změny.

Začátek stránky

Přidání sloupce pomocí návrhového zobrazení

Znáte-li dřívější verze aplikace Access, pravděpodobně máte zkušenosti s používáním návrhového zobrazení. Tento nástroj se v aplikaci Office Access 2007 nezměnil. Návrhové zobrazení poskytuje větší pružnost než zobrazení datového listu, protože je možné nastavovat všechny dostupné datové typy a vytvářet vyhledávací pole, aniž by bylo nutné návrhové zobrazení opustit.

Přidání sloupce v návrhovém zobrazení

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Klepněte na příkaz Návrhové zobrazení na stavovém řádku aplikace Access.

 2. Ve sloupci Název pole vyberte prázdný řádek a zadejte název nového pole.

 3. Ve sloupci Datový typ vedle názvu nového pole vyberte datový typ pro nový sloupec.

 4. Uložte provedené změny.

Začátek stránky

Odebrání sloupce pomocí návrhového zobrazení

Pravidla pro odebrání sloupce v zobrazení datového listu platí i pro práci v návrhovém zobrazení. Odstraníte-li sloupec, ztratíte všechny data ve sloupci. Navíc, než je možné odstranit pole primárního klíče nebo vyhledávací pole, je nutné nejprve odstranit vztahy pro tato pole.

Další informace naleznete v článcích Základy návrhu databáze, Přidání, nastavení, změna nebo odebrání primárního klíče a Přidání nebo změna vyhledávacího pole s více uloženými hodnotami.

Odebrání sloupce v návrhovém zobrazení

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Klepněte na příkaz Návrhové zobrazení na stavovém řádku aplikace Access.

 2. Vyberte pole (řádek), které chcete odstranit.

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupiněNástroje na položku Odstranit řádky.

  – nebo –

  Stiskněte klávesu DELETE.

 4. Uložte provedené změny.

Začátek stránky

Principy přiřazování datových typů aplikací Access při zadávání informací

Vytvoříte-li prázdný datový list a poprvé zadáte do polí data, aplikace Access přiřadí každému poli určitý datový typ. V následující tabulce jsou uvedeny příklady dat, která můžete zadat, a datové typy, které budou polím automaticky přiřazeny.

Poznámka : Zadáním dat do pole nelze nastavit datové typy Příloha nebo Objekt OLE, ani povolit formát RTF.

Informace o nastavení těchto datových typů naleznete v článku Otevření prázdného datového listu.

V následující tabulce je uvedeno, jak aplikace Access nastaví pro pole datový typ při zadání dat v zobrazení datového listu.

Zadáte-li:

Datový typ pole vytvořeného aplikací Office Access 2007

Jan

Text

Blok textu nebo textu a čísel, který je delší než 256 znaků

Memo

Poznámka : V zobrazení datového listu nelze povolit formát RTF. Pokud navíc pro pole Poznámka povolíte vlastnost nazvanou Pouze přidat, aplikace Access ve výchozím nastavení skryje při umístění kurzoru do tohoto pole veškerý text.

Informace o povolení formátu RTF naleznete v článku Zadání nebo úpravy dat v ovládacím prvku nebo sloupci podporujícím formát RTF.

http://www.contoso.com

Aplikace Access rozpoznává následující protokoly sítě Internet: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Poznámka : Aplikace Access rozpozná protokol a nastaví datový typ Hypertextový odkaz pouze v případě, že za povoleným názvem protokolu nenásleduje prázdný znak (například mezera nebo znak tabulátor).

Hypertextový odkaz

50000

Číslo (dlouhé celé číslo)

50 000

Číslo (dlouhé celé číslo)

50 000,99

Číslo (dvojitá přesnost)

50000,389

Číslo (dvojitá přesnost)

31.12.2006

Formáty data a času nastavené v místním a jazykovém nastavení systému Windows určují, jak aplikace Access formátuje data typu Datum a čas.

Zobrazit postup nastavení

V systému Microsoft Windows Vista

 1. Klepněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka a pak klepněte na položku Ovládací panely.

 2. Používáte-li výchozí nastavení v Ovládacích panelech, poklepejte na položku Hodiny, jazyk a oblast.

  – nebo –

  Používáte-li klasické zobrazení, poklepejte na položku

  Místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 3. Na kartě Formát klepněte ve skupinovém rámečku Aktuální formát na tlačítko Přizpůsobit tento formát.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 4. Klepněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit, a proveďte změny podle potřeby. Chcete-li například částečně nebo zcela změnit číselný formát, klepněte na kartu Číslo a změňte požadované nastavení. Potřebujete-li k některé možnosti nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda (?) a poté na možnost.

V systému Microsoft Windows XP (klasické zobrazení)

 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Ovládací panely.

 2. V okně Ovládací panely poklepejte na zástupce Místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku Standardy a formáty klepněte na tlačítko Vlastní nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 4. Klepněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit, a proveďte změny. Chcete-li například změnit některé, popřípadě všechny formáty čísel, klepněte na kartu Čísla a změňte požadované nastavení. Potřebujete-li pro některou možnost nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda (?) a potom na zvolenou možnost.

V systému Microsoft Windows XP (zobrazení podle kategorií)

 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Ovládací panely.

  Zobrazí se okno Ovládací panely.

 2. Klepněte na panel Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

  Otevře se dialogové okno Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

 3. Klepněte na položku Změnit formát čísel, data a času.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 4. Ve skupinovém rámečku Standardy a formáty klepněte na tlačítko Vlastní nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 5. Klepněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit, a proveďte změny. Chcete-li například změnit některé formáty čísel, klepněte na kartu Čísla a změňte požadované nastavení. Potřebujete-li pro některou možnost nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda (?) a potom na zvolenou možnost.

.

Datum a čas

31. prosince 2006

Poznámka : Má-li aplikace Access odvodit datový typ Datum a čas, je nutné zadat nebo vložit více než jen název dne. Zadáte-li například „úterý“, aplikace Access vybere datový typ Text. Aby aplikace Access odvodila datový typ Datum a čas, je nutné zadat kromě dne také měsíc.

Datum a čas

10:50:23

Datum a čas

10:50:00

Datum a čas

17:50:00

Datum a čas

12,50 Kč

Aplikace Access rozpoznává symbol měny určený v Místním a jazykovém nastavení systému Windows.

Zobrazit postup nastavení

V systému Microsoft Windows Vista

 1. Klepněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka a pak klepněte na položku Ovládací panely.

 2. Pokud používáte výchozí nastavení ovládacích panelů, poklepejte na možnost Hodiny, jazyk a oblast.

  – nebo –

  Používáte-li klasické nastavení, poklepejte na položku

  Místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku Standardy a formáty klepněte na tlačítko Vlastní nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 4. Klepněte na kartu Měna a v seznamu Symbol měny vyberte symbol, který chcete použít. Potřebujete-li pro některou možnost nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda (?) a potom na zvolenou možnost.

V systému Microsoft Windows XP (klasické zobrazení)

 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Ovládací panely.

  Zobrazí se okno Ovládací panely.

 2. V okně Ovládací panely poklepejte na zástupce Místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku Standardy a formáty klepněte na tlačítko Vlastní nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 4. Klepněte na kartu Měna a v seznamu Symbol měny vyberte symbol, který chcete použít. Potřebujete-li pro některou možnost nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda (?) a potom na zvolenou možnost.

V systému Microsoft Windows XP (zobrazení podle kategorií)

 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Ovládací panely.

  Zobrazí se okno Ovládací panely.

 2. Klepněte na panel Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

  Otevře se dialogové okno Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

 3. Klepněte na položku Změnit formát čísel, data a času.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 4. Ve skupinovém rámečku Standardy a formáty klepněte na tlačítko Vlastní nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 5. Klepněte na kartu Měna a v seznamu Symbol měny vyberte symbol, který chcete použít. Potřebujete-li pro některou možnost nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda (?) a potom na zvolenou možnost.

Měna

21,75

Číslo (dvojitá přesnost)

123,00%

Číslo (dvojitá přesnost)

3,46E+03

Číslo (dvojitá přesnost)


Začátek stránky

Nastavení datových typů, které se v zobrazení datového listu neodvozují

Ve výchozím nastavení není možné provádět některé úkoly pomocí zobrazení datového listu:

 • Nelze nastavit datové typy Příloha nebo Objekt OLE zadáním nebo vložením dat do prázdné buňky.

 • Nelze povolit formát RTF pro pole typu Memo vložením dat. Chcete-li pro pole povolit formát RTF, musíte tuto možnost nastavit v návrhovém zobrazení.

V tomto oddílu je vysvětleno, jak se tyto úkoly provádějí.

Podrobnější informace o jednotlivých úkolech naleznete v článku Otevření prázdného datového listu.

Nastavení datových typů Objekt OLE a Příloha

 1. Vyberte v datovém listu prázdný sloupec, pokud již není vybrán (sloupec se záhlavím Přidat nové pole).

 2. Klepněte do prvního řádku (do prázdné buňky) pod záhlavím.

 3. Na kartě Datový list klikněte ve skupině Typ a formátování dat na šipku rozevíracího seznamu vedle položky Datový typ a vyberte datový typ.

  Seznam datových typů

 4. Uložte provedené změny.

Začátek stránky

Povolení formátu RTF pro pole typu Memo

Zobrazení datového listu lze použít pro přidání pole typu Memo do tabulky, pro povolení formátu RTF v tomto poli je však nutné použít návrhové zobrazení. V následujícím postupu je vysvětleno, jak se oba úkoly provádějí.

Přidání pole typu Memo do tabulky

 1. Vyberte v datovém listu prázdný sloupec, pokud již není vybrán (sloupec se záhlavím Přidat nové pole).

 2. Klepněte do prvního řádku (do prázdné buňky) pod záhlavím.

 3. Na kartě Datový list klikněte ve skupině Typ a formátování dat na šipku rozevíracího seznamu vedle položky Datový typ a vyberte datový typ.

 4. Uložte provedené změny a pokračujte dalším postupem, ve kterém povolíte formát RTF.

Povolení formátu RTF pro pole typu Memo

 1. Přepněte tabulku ze zobrazení datového listu do návrhového zobrazení. Aplikace Access k tomu poskytuje několik způsobů:

  Používáte-li karty objektů, klepněte pravým tlačítkem myši na kartu pro otevřený datový list a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Klepněte na příkaz Návrhové zobrazení na stavovém řádku aplikace Access.

  – nebo –

  V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na podkladovou tabulku datového listu a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. V návrhovém zobrazení vyberte příslušné pole typu Memo.

 3. V podokně Vlastnosti pole na kartě Obecné klepněte na šipku v buňce vedle položky Formát textu a v seznamu vyberte položku Formát RTF.

  Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete sloupec převést na formát RTF. Klepnutím na tlačítko Ano sloupec aktualizujete.

 4. Uložte provedené změny.

Začátek stránky

Převod sloupce na vyhledávací pole

Ve výchozím nastavení nelze zobrazení datového listu použít k převodu nového sloupce na vyhledávací pole. Pro uživatele, kteří s aplikací Access začínají: Ve vyhledávacím poli se zobrazuje seznam dat z jiného zdroje  - buď z tabulky, nebo ze seznamu položek. Ve výchozím nastavení používá Aplikace Access k zobrazení vyhledávaných dat rozevírací seznam, ve formuláři však může použít i seznam (který se neotvírá ani nezavírá). 

Je možné vytvářet dva druhy vyhledávacích polí  - seznamy založené na tabulce a seznamy hodnot. Seznam založený na tabulce používá dotaz k získání dat z jiné tabulky, seznam hodnot zobrazuje sadu pevně zadaných hodnot. Následující postup vysvětluje, jak se oba typy vyhledávacích polí vytvářejí.

Přidání vyhledávacího pole

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na podkladovou tabulku nového datového listu a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Na stavovém řádku aplikace Access klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhovém zobrazení.

 2. Vyberte pole, které chcete převést na vyhledávací pole.

  – nebo –

  Klepněte do prvního prázdného řádku ve sloupci Název pole a zadejte název nového pole.

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Vyhledávací sloupec.

  – nebo –

  V návrhovém zobrazení klepněte ve sloupci Datový typ na šipku rozevíracího seznamu a vyberte položku Průvodce vyhledáváním.

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvoření seznamu založeného na tabulce    

   1. Klepněte na přepínač Hodnoty pro vyhledávací sloupec načíst z tabulky nebo dotazu a klepněte na tlačítko Další.

   2. Klepněte na jeden z přepínačů ve skupinovém rámečku Zobrazit, v zobrazeném seznamu vyberte tabulku nebo dotaz a klepněte na tlačítko Další.

    Pokud například chcete ve vyhledávacím poli použít hodnoty z některé tabulky, klepněte na přepínač Tabulky. Chcete-li použít dotaz, klepněte na přepínač Dotazy. Pokud byste chtěli zobrazit seznam všech tabulek a dotazů v databázi, klepněte na přepínač Oboje.

   3. Přesuňte pole, která se mají zobrazit ve vyhledávacím seznamu, z podokna Dostupná pole do podokna Vybraná pole a klepněte na tlačítko Další.

   4. Chcete-li, můžete nyní pro pole vybraná v předchozím kroku zvolit možnosti řazení. Pak klepněte na tlačítko Další.

   5. V tomto kroku průvodce můžete upravit šířku jednotlivých sloupců vyhledávacího seznamu. Pak klepněte na tlačítko Další.

   6. Do textového pole pod nadpisem Titulek pro vyhledávací sloupec můžete zadat název.

   7. Můžete také zaškrtnout políčko Povolit více hodnot.

    Zaškrtnete-li toto políčko, bude možné v seznamu vybrat a uložit více než jednu položku.

   8. Klepněte na tlačítko Dokončit. Zobrazí-li se dotaz, zda chcete tabulku uložit, klepněte na tlačítko Ano.

    Aplikace Access přidá do tabulky definici vyhledávacího dotazu. Tento dotaz bude ze zdrojové tabulky načítat pole, která jste určili, a kromě toho také hodnoty primárního klíče. Datový typ vyhledávacího pole se automaticky nastaví tak, aby odpovídal datovému typu pole primárního klíče ve zdrojové tabulce. Pokud je například pole primárního klíče ve zdrojové tabulce typu Automatické číslo, bude u vyhledávacího pole nastaven datový typ Číslo.

   9. Přepněte na zobrazení datového listu, klepněte na vyhledávací pole a vyberte položku v seznamu.

  • Vytvoření seznamu založeného na hodnotách    

   1. Klepněte na přepínač Hodnoty zadá uživatel a klepněte na tlačítko Další.

   2. Do pole Počet sloupců zadejte číslo určující počet sloupců, které se mají zobrazit v seznamu. Klepněte do první prázdné buňky a zadejte hodnotu.

    Jakmile začnete zadávat první hodnotu, objeví se pod aktuální buňkou další prázdná buňka.

   3. Chcete-li zadat další hodnotu, přesuňte fokus pomocí klávesy TAB nebo kláves se šipkami do další buňky a zadejte další hodnotu.

   4. Tímto způsobem zadejte všechny požadované hodnoty seznamu a pak klepněte na tlačítko Další.

   5. Proveďte další krok průvodce a v posledním kroku můžete zadat název nového pole. Nakonec klepněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×