Přidání hypertextového odkazu do zobrazení dat

Jednou z nejjednodušších a přesto nejvýkonnějších funkcí webové aplikace je možnost převést jakoukoli informaci na hypertextový odkaz. Hypertextové odkazy neslouží jen k propojování webových stránek; mohou představovat velmi praktický způsob poskytnutí uživatelského rozhraní pro webovou aplikaci řízenou daty.

S využitím aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 můžete jakékoli pole v zobrazení dat snadno převést na hypertextový odkaz. V závislosti na potřebách webové aplikace může být hypertextový odkaz jednoduchý nebo složitý.

Například společnost Northwind Traders, která se zabývá distribucí lahůdek, buduje intranetovou webovou aplikaci pro zobrazení a správu svých produktů. Následující odstavce popisují několik různých způsobů, jakými lze hypertextové odkazy začlenit do této webové aplikace.

Co chcete udělat?

Vytvoření hypertextového odkazu na formulář

Vytvoření hypertextového odkazu na stránku na základě hodnot několika polí

Vylepšení hypertextového odkazu pomocí kódu XSL

Vytvoření hypertextového odkazu na formulář

Hypertextové odkazy poskytují jednoduchý a efektivní mechanizmus, který zákazníkům umožňuje navigaci mezi různými zobrazeními dat a formuláři použitými ve webové aplikaci. Navigace obvykle probíhá od vícepoložkového zobrazení dat k jednopoložkovému formuláři.

Vytvoření hypertextového odkazu na předdefinovaný formulář seznamu SharePoint

Každý seznam SharePoint je přidružen ke třem specifickým formulářům, které se používají k práci s položkami seznamu: k formuláři pro vytvoření položky (NewForm.aspx), formuláři pro úpravu položky (EditForm.aspx) a formuláři pro zobrazení položky (DispForm.aspx). Na tyto formuláře odkazují různá zobrazení seznamu, která jsou k seznamu přidružena. Pokud zobrazení dat používá jako zdroj dat seznam nebo knihovnu SharePoint, můžete ze zobrazení dat vytvořit odkaz na kterýkoli z těchto formulářů.

 1. Vytvořte nebo otevřete zobrazení dat seznamu nebo knihovny SharePoint a přepněte do návrhového zobrazení.

 2. Vyberte hodnotu pole ve sloupci, ve kterém chcete nabídnout hypertextový odkaz, a klepněte na ni pravým tlačítkem myši.

 3. Přejděte na příkaz Formátovat položku jako, dále na položku Hypertextový odkaz na a pak klepněte na jeden z těchto tří formulářů: Formulář nové položky, Upravit formulář nebo Zobrazit formulář.

 4. Pokud se zobrazí dialogové okno Potvrdit, klepněte na tlačítko Ano.

Vytvoření hypertextového odkazu na formulář zobrazení dat

Z vícepoložkového zobrazení dat můžete odkázat na svůj vlastní formulář zobrazení dat. Zdrojem dat může být seznam SharePoint nebo jiný typ zdroje dat s možností zápisu, například připojení databáze nebo soubor XML. Příklad vytvoření zobrazení dat souboru XML naleznete v článku Vytvoření zobrazení dat.

 1. Vytvořte nebo otevřete zobrazení dat a přepněte do návrhového zobrazení.

 2. Vyberte hodnotu pole ve sloupci, ve kterém chcete nabídnout hypertextový odkaz, a klepnutím na šipku v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly.

 3. V rozevíracím seznamu Formátovat jako klepněte na položku Hypertextový odkaz.

 4. Pokud se zobrazí dialogové okno Potvrdit, klepněte na tlačítko Ano.

 5. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz zadejte do pole Adresa adresu URL.

  Pokud je zdrojem dat například seznam SharePoint, je třeba odkázat na formulář zobrazení dat pro aktuální položku seznamu, takže do řetězce dotazu na adresu URL potřebujete přidat parametr pro ID položky seznamu.

http://northwindtraders/editproduct.aspx?ID={@ID}

 1. Klepněte na tlačítko OK.

Vrácení zákazníka zpět na zobrazení dat

Poté, co zákazník přejde na formulář a odešle ho, je přesměrován na výchozí zobrazení seznamu SharePoint. Obvykle je však vhodnější zákazníka vrátit do původního zobrazení dat. Aby k tomu došlo, musí adresa URL, na kterou přejde, obsahovat dvojici Source=URL název/hodnota. Pokud do odkazu přidáte dva atributy, přidá systém tuto dvojici název/hodnota automaticky.

 1. Vytvořte nebo otevřete zobrazení dat a přepněte do paralelního zobrazení nebo zobrazení kódu.

 2. Přejděte k dílčímu uzlu <xsl:template name="dvt_1.rowview"> značky <WebPartPages:DataFormWebPart>.

 3. Vyhledejte značku <a>, která formátuje hodnotu pole. Příklad:

  <td class="ms-vb">
  <a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}">
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name"/>
  </a>
  </td>
 4. Do značky <a> přidejte atributy, které umožní, aby odkaz vrátil zákazníka zpět na toto zobrazení dat. Příklad:

  <td class="ms-vb">
  <a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}"
  onclick="GoToLink(this);return false;"
  target="_self">
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
  </a>
  </td>

  V předchozím příkladu si povšimněte atributů onclick a target přidaných do značky <a>.

 5. Do jednoho nebo více tlačítek na cílovém formuláři přidejte akci formuláře Přejít ke zdroji. Informace o přidání této akce do formuláře naleznete v článku Přidání předdefinované akce formuláře do zobrazení dat.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na stránku na základě hodnot několika polí

Typické použití hypertextového odkazu v zobrazení dat spočívá v naformátování hodnoty jednoho sloupce jako hypertextového odkazu, který je vykreslen na základě jednoho či více jiných polí obsahujících adresu URL hypertextového odkazu, a dalších atributů.

Společnost Northwind Traders například nabízí na webu svůj katalog. Adresa URL každé položky v katalogu je určena dvěma hodnotami – Kategorie a Kód produktu. Například adresa URL stránky Kari omáčka je následující:

http://www.northwindtraders.com/catalog/Sauces/NWTS-8

Chcete upravit zobrazení dat v intranetové webové aplikaci tak, aby odkazovalo na tento katalog.

 1. Vytvořte nebo otevřete zobrazení dat seznamu SharePoint a přepněte do návrhového zobrazení.

 2. Vyberte hodnotu pole ve sloupci, ve kterém chcete nabídnout hypertextový odkaz, a klepnutím na šipku v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly.

 3. V rozevíracím seznamu Formátovat jako klepněte na položku Hypertextový odkaz.

 4. Pokud se zobrazí dialogové okno Potvrdit, klepněte na tlačítko Ano.

 5. Zadejte adresu URL. Příklad:

http://northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Product_x0020_Code}

Tip : Pokud nevíte, jak odkázat na požadované pole, můžete klepnout na tlačítko fx Obrázek tlačítka , vybrat požadované pole a pak klepnout na tlačítko OK.

 1. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vylepšení hypertextového odkazu pomocí kódu XSL

Pomocí kódu XSL lze mnoha různými způsoby vylepšit funkčnost a zobrazení hypertextového odkazu v zobrazení dat. Níže jsou uvedeny dva příklady.

Zobrazení dodatečných dat pomocí atributu title

Rozhodli jste se změnit hypertextový odkaz na katalog tak, aby se při umístění ukazatele myši na tento hypertextový odkaz zobrazila zákazníkovi webové aplikace hodnota pole Popis.

 1. Vytvořte nebo otevřete zobrazení dat a přepněte do paralelního zobrazení nebo zobrazení kódu.

 2. Přejděte k dílčímu uzlu <xsl:template name="dvt_1.rowview"> značky <WebPartPages:DataFormWebPart>.

 3. Přejděte ke kódu XSL, který vykresluje hypertextový odkaz. Příklad:

  <td class="ms-vb">
  <a href="http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}">
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
  </a>
  </td>
 4. Těsně před značku </a> zadejte text <xsl:attribute name="title"> a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Na nový řádek za předchozím řádkem zadejte text <xsl:value-of select=".

 6. Po zadání prvních uvozovek nabídne funkce IntelliSense seznam dostupných polí. Poklepejte na pole, které má být zdrojem dat. V tomto příkladu byste poklepali na pole @Description.

 7. Zadejte "/> a stiskněte klávesu ENTER.

 8. Zadejte </xsl:attribute> a stiskněte klávesu ENTER.

Konečný výsledek předchozího příkladu vypadá takto:

<td class="ms-vb">
<a href="http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}">
<xsl:attribute name="title">
<xsl:value-of select="@Description"/>
</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
</a>
</td>

Vytvoření hypertextového odkazu s podmíněnými atributy

V rámci práce na intranetu společnosti Northwind Traders vás zákazníci žádají, abyste odkazy na katalog vytvořil poněkud lépe. Některé produkty se již nevyrábějí, takže nemají katalogové stránky. Rozhodnete se upravit zobrazení dat tak, aby byl odkaz podmíněn na základě toho, zda se produkt přestal či nepřestal vyrábět.

 1. Navrhněte logiku podmínky. Stránka například může provést tři různé akce na základě hodnoty Výroba ukončena:

  • Pokud se hodnota Výroba ukončena rovná 0, zobrazí se odkaz na katalog.

  • Jestliže se hodnota Výroba ukončena rovná 1, zobrazí se odkaz na intranetovou stránku (zobrazení dat) s informacemi o tom, že se produkt přestal vyrábět. Za názvem produktu se rovněž zobrazí text Výroba ukončena.

  • Pokud neplatí žádné z předchozích tvrzení, hodnota zřejmě chybí nebo je nesprávně nastavena. V tomto případě se zobrazí odkaz na intranetovou stránku.

 2. Vytvořte nebo otevřete zobrazení dat a přepněte do paralelního zobrazení nebo zobrazení kódu.

 3. Přejděte k dílčímu uzlu <xsl:template name="dvt_1.rowview"> značky <WebPartPages:DataFormWebPart>.

 4. Přidejte do kódu XSL logiku podmínky. Před provedením této změny vypadal kód například takto.

  <xsl:template name="dvt_1.rowview">
  <tr>
  <xsl:if test="position() mod 2 = 1">
  <xsl:attribute name="class">ms-alternating</xsl:attribute>
  </xsl:if>
  <td class="ms-vb"><xsl:value-of select="@Category" /></td>
  <td class="ms-vb">
  <a href="http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}">
  <xsl:attribute name="title">
  <xsl:value-of select="@Description"/>
  </xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
  </a>
  </td>

  Aktualizujte kód takto:

  <xsl:template name="dvt_1.rowview">
  <tr>
  <xsl:if test="position() mod 2 = 1">
  <xsl:attribute name="class">ms-alternating</xsl:attribute>
  </xsl:if>
  <td class="ms-vb"><xsl:value-of select="@Category" /></td>
  <td class="ms-vb">
  <a>
  <xsl:choose>
  <!-- Discontinued is False, so this product should have a catalog page for us to link to. -->
  <xsl:when test="Discontinued = 0">
  <xsl:attribute name="href">http://northwindtraders/displayproduct.aspx?id={@ID}</xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="ProductName" />
  </xsl:when>
  <!-- Discontinued is not False, so we should not assume this product has a catalog page. -->
  <xsl:otherwise>
  <xsl:attribute name="href">http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="onclick">GoToLink(this);return false;</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="target">_self</xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="ProductName" />
  <!-- Discontinued is True, so we append this information after the name of the product -->
  <xsl:if test="Discontinued=1">
  <xsl:text> (Discontinued)</xsl:text>
  </xsl:if>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </a>
  </td>

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×