Přehled vzorců v Excelu 2016 pro Windows

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Důležité : Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Pokud nemáte s aplikací Excel žádné zkušenosti, brzy zjistíte, že se nabízí víc než jen o mřížku sloupců a řádků pro zadávání čísel. Ano, v Excelu určitě spočítáte celkové součty sloupců nebo řádků čísel, ale poslouží vám taky k výpočtu splátky hypotéky, k řešení matematických nebo technických úloh nebo k určení scénáře s nejlepší variantou podle různých proměnných, které zadáte.

Aplikace Excel toho dosahuje pomocí vzorců v buňkách. Vzorec provádí výpočty nebo jiné akce s daty v listu. Vzorec vždy začíná znakem rovnítka (=), který může být následován čísly, matematickými operátory (jako je znaménko plus nebo mínus) a funkcemi, které ze vzorců dokáží vytvořit skutečně mocný nástroj.

Třeba v následujícím vzorci se hodnota 2 násobí hodnotou 3 a k výsledku se přičte hodnota 5. V buňce se tak zobrazí výsledek 11.

=2*3+5

Následující vzorec využívá funkci PLATBA, s jejíž pomocí vypočítává splátku hypotéky ve výši 10 736,43 Kč, která je založena na 5% úrokové sazbě (5 % děleno 12 měsíci se rovná měsíční úrokové sazbě) po dobu 30 let (360 měsíců) u půjčky 2 000 000 Kč:

=PLATBA(0,05/12;360;2000000)

Následující přehled obsahuje ukázky typů vzorců, které lze zadat do listu.

 • =A1+A2+A3    Sečte hodnoty v buňkách A1, A2 a A3.

 • =ODMOCNINA(A1)    Pomocí funkce ODMOCNINA vrátí druhou odmocninu hodnoty v buňce A1.

 • =DNES()    Vrátí aktuální datum.

 • =VELKÁ("ahoj")     Převede text „ahoj“ na „AHOJ“ pomocí funkce listu VELKÁ.

 • =KDYŽ(A1>0):    Testováním buňky A1 určí, zda obsahuje hodnotu větší než 0.

V tomto článku

Části vzorce v Excelu

Použití konstant ve vzorcích v Excelu

Použití výpočtových operátorů ve vzorcích v Excelu

Použití funkcí a vnořených funkcí ve vzorcích v Excelu

Použití odkazů ve vzorcích v Excelu

Použití názvů ve vzorcích v Excelu

Použití maticových vzorců a konstant v Excelu

Části vzorce v Excelu

Vzorec může obsahovat tyhle části (některé nebo všechny): funkce, odkazy, operátory a konstanty.

Části vzorce
Části vzorce

1. Funkce: Funkce PI() vrátí hodnotu čísla pí: 3,142...

2. Odkazy: A2 vrátí hodnotu v buňce A2.

3. Konstanty: Číselné nebo textové hodnoty zadané přímo do vzorce, třeba hodnota 2.

4. Operátory: Operátor ^ (stříška) umocní číslo na zadanou mocninu a operátor * (hvězdička) vypočítá součin čísel.

Začátek stránky

Použití konstant ve vzorcích v Excelu

Konstanta je hodnota, která se nevypočítává a zůstává vždycky stejná. Konstantou je třeba datum 10.9.2008, číslo 210 nebo text „čtvrtletní příjmy“. Výraz nebo hodnota, která je výsledkem výrazu, konstantami nejsou. Když se ve vzorci použijí místo odkazů na buňky konstanty (třeba =30+70+110), změní se výsledek jenom v případě, že tento vzorec upravíte.

Začátek stránky

Použití výpočtových operátorů ve vzorcích v Excelu

Operátory určují typ výpočtu, který chcete s prvky vzorce provést. Existuje výchozí pořadí výpočtů vycházející z obecných matematických pravidel, ale pomocí závorek lze toto pořadí změnit.

Typy operátorů

Existují čtyři různé typy výpočtových operátorů: aritmetické, porovnávací, odkazovací a operátor zřetězení textu.

Aritmetické operátory

K provádění základních matematických operací, jako je sčítání, odčítání, násobení nebo dělení, kombinování čísel a vytváření číselných výsledků slouží následující aritmetické operátory.

Aritmetický operátor

Význam

Příklad

+ (znaménko plus)

Sčítání

3+3

- (symbol mínus)

Odečítání
Zápor

3-1
-1

* (hvězdička)

Násobení

3*3

/ (lomítko)

Dělení

3/3

% (značka procent)

Procenta

20%

^ (stříška)

Umocnění

3^2

Relační operátory

Pomocí následujících operátorů můžete porovnat dvě hodnoty. Při porovnání dvou hodnot pomocí těchto operátorů je výsledkem logická hodnota – PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Relační operátor

Význam

Příklad

= (symbol rovná se)

Je rovno

A1=B1

> (symbol větší než)

Větší než

A1>B1

< (symbol menší než)

Menší než

A1<B1

>= (symbol větší než nebo rovno)

Větší než nebo rovno

A1>=B1

<= (symbol menší než nebo rovno)

Menší než nebo rovno

A1<=B1

<> (symbol není rovno)

Není rovno

A1<>B1

Operátor zřetězení textu

Pokud chcete zřetězením (spojením) jednoho nebo několika textových řetězců vytvořit jediný textový řetězec, použijte operátor &.

Textový operátor

Význam

Příklad

&

Spojuje (řetězí) dvě hodnoty a vytváří jednu souvislou textovou hodnotu.

"Sklep"&"mistr" vrátí výsledek "Sklepmistr"

Odkazovací operátory

Pokud chcete kombinovat oblasti buněk pro výpočty, použijte následující operátory.

Odkazovací operátor

Význam

Příklad

: (dvojtečka)

Operátor oblasti, který vytváří jeden odkaz na všechny buňky mezi dvěma odkazy (včetně těchto odkazů).

B5:B15

; (středník)

Operátor sjednocení, který kombinuje více odkazů do jednoho odkazu

SUMA(B5:B15;D5:D15)

(mezera)

Operátor průniku, který vytváří jeden odkaz na buňky společné dvěma odkazům.

B7:D7 C6:C8

Pořadí provádění operací ve vzorcích

V některých případech může pořadí provádění výpočtu ovlivnit návratovou hodnotu vzorce. Je proto důležité chápat, jak se pořadí provádění výpočtu určuje a jak se dá změnou tohoto pořadí dosáhnout požadovaných výsledků.

Pořadí výpočtu

Vzorce počítají hodnoty v určitém pořadí. Vzorec v aplikaci Excel vždy začíná rovnítkem (=). Tento symbol označuje, že následující znaky tvoří vzorec. Po rovnítku následují prvky, které se mají vypočítat (operandy), například konstanty nebo odkazy na buňky. Ty jsou odděleny výpočtovými operátory. Aplikace Excel počítá vzorec zleva doprava podle pořadí specifického pro jednotlivé operátory ve vzorci.

Priorita operátorů ve vzorcích v Excelu

Pokud zkombinujete několik operátorů do jednoho vzorce, budou operace prováděny v pořadí uvedeném v následující tabulce. Jestliže vzorec obsahuje operátory se stejnou nadřazeností,  například operátor násobení a dělení, jsou operátory vyhodnoceny zleva doprava.

Operátor

Popis

: (dvojtečka)

(jedna mezera)

; (středník)

Odkazovací operátory

Zápor (třeba -1)

%

Procento

^

Umocnění

* a /

Násobení a dělení

+ a -

Sčítání a odčítání

&

Spojuje dva řetězce textu (zřetězení).

=
< >
<=
>=
<>

Porovnání

Použití závorek ve vzorcích v Excelu

Chcete-li změnit pořadí vyhodnocení, uzavřete do závorek tu část vzorce, kterou chcete vypočítat jako první. Výsledkem následujícího vzorce je například číslo 11, protože v aplikaci Excel má násobení přednost před sčítáním. Vzorec násobí 2 krát 3 a potom k výsledku přičte 5.

=5+2*3:

Jestliže naopak změníte syntaxi pomocí závorek, sečte se nejprve 5 a 2 a potom bude tento výsledek vynásoben 3 s konečným výsledkem 21.

=(5+2)*3

V následujícím příkladu se díky závorkám v první části vzorce nejprve vypočítá B4+25 a potom se výsledek vydělí součtem hodnot v buňkách D5, E5 a F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

Začátek stránky

Použití funkcí a vnořených funkcí ve vzorcích v Excelu

Funkce jsou předdefinované vzorce provádějící výpočty pomocí určitých hodnot, nazývaných argumenty, v určitém pořadí nebo struktuře. Pomocí funkcí se dají dělat jednoduché nebo složité výpočty.

Syntaxe funkcí v Excelu

Na následujícím příkladu použití funkce ZAOKROUHLIT pro zaokrouhlení čísla v buňce A10 je znázorněna syntaxe funkce.

Struktura funkce
Struktura funkce

1. Struktura: Struktura funkce začíná rovnítkem (=), za nímž následuje název funkce, levá závorka, argumenty funkce oddělené středníky a pravá závorka.

2. Název funkce: Seznam funkcí, které jsou k dispozici, zobrazíte kliknutím na buňku a stisknutím kláves SHIFT+F3.

3. Argumenty: Argumenty můžou být čísla, text, logické hodnoty (třeba PRAVDA nebo NEPRAVDA), pole, chybové hodnoty (třeba #N/A) nebo odkazy na buňky. Určený argument musí pro tento argument vytvořit platnou hodnotu. Argumenty můžou být taky konstanty, vzorce nebo jiné funkce.

4. Popis argumentu: Během zadávání funkce se zobrazí popis obsahující syntaxi a argumenty. Když třeba zadáte část funkce =ZAOKROUHLIT(, zobrazí se popis. Popisy jsou k dispozici jenom u předdefinovaných funkcí.

Zadávání excelových funkcí

Vytváříte-li vzorec obsahující funkci, můžete pomocí dialogového okna Vložit funkci zadat funkce listu. Při zadávání funkce do vzorce se v dialogovém okně Vložit funkci zobrazuje název funkce, jednotlivé argumenty, popis funkce a jednotlivých argumentů, aktuální výsledek funkce a aktuální výsledek celého vzorce.

Chcete-li si usnadnit vytváření a úpravy vzorců a minimalizovat množství překlepů a syntaktických chyb, použijte funkci automatického dokončení vzorce. Po zadání znaku = (rovnítko) a počátečních písmen nebo aktivační události zobrazení se v aplikaci Excel pod danou buňkou zobrazí dynamický rozevírací seznam platných funkcí, argumentů a názvů, které odpovídají písmenům nebo aktivační proceduře. Položku z tohoto rozevíracího seznamu můžete poté vložit do vzorce.

Vnořené funkce v Excelu

V určitých případech může být potřeba použít určitou funkci jako jeden z argumentů jiné funkce. Následující vzorec třeba používá vnořenou funkci PRŮMĚR a porovnává výsledek s hodnotou 50.

Vnořené funkce

1. Funkce PRŮMĚR a SUMA jsou vnořené ve funkci KDYŽ.

Platné výsledky:    Jestliže je vnořená funkce použita jako argument, musí tato vnořená funkce vracet stejný typ hodnoty, jaký používá argument. Pokud například argument vrací hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA, musí tuto hodnotu vracet také vnořená funkce. Pokud tomu tak není, zobrazí aplikace Microsoft Excel chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Omezení úrovní vnoření:    Vzorec může obsahovat až sedm úrovní vnořených funkcí. Když se jedna funkce (budeme ji nazývat funkce B) použije jako argument v jiné funkci (budeme ji nazývat A), chová se funkce B jako funkce druhé úrovně. Třeba funkce PRŮMĚR a SUMA jsou obě funkcemi druhé úrovně, pokud se použijí jako argumenty funkce KDYŽ. Funkce vnořená uvnitř funkce PRŮMĚR by byla funkcí třetí úrovně a tak dál.

Začátek stránky

Použití odkazů ve vzorcích v Excelu

Odkaz označuje buňku nebo oblast buněk v listu a určuje, kde má Excel hledat hodnoty nebo data, která chcete použít ve vzorci. Pomocí odkazů můžete v jednom vzorci použít data obsažená v různých částech listu nebo hodnotu jedné buňky použít v několika vzorcích. Můžete taky odkazovat na buňky v jiných listech stejného sešitu nebo na jiné sešity. Odkazy na buňky v jiných sešitech se nazývají propojení nebo externí odkazy.

Odkazy typu A1

Výchozí styl odkazování:    Ve výchozím nastavení používá aplikace Excel odkazy typu A1, které odkazují na sloupce pomocí písmen (A až XFD, celkem 16 384 sloupců) a na řádky čísly (1 až 1 048 576). Tato písmena a čísla se nazývají záhlaví řádků a sloupců. Odkaz na buňku vytvoříte zadáním písmene sloupce následovaného číslem řádku. Například údaj B2 odkazuje na buňku na průsečíku sloupce B a řádku 2.

Cíl odkazu

Odkaz

Buňka ve sloupci A a řádku 10

A10

Oblast buněk ve sloupci A a řádcích 10 až 20

A10:A20

Oblast buněk v řádku 15 a sloupcích B až E

B15:E15

Všechny buňky v řádku 5

5:5

Všechny buňky v řádcích 5 až 10

05:10

Všechny buňky ve sloupci H

H:H

Všechny buňky ve sloupcích H až J

H:J

Oblast buněk ve sloupcích A až E a řádcích 10 až 20

A10:E20

Vytvoření odkazu na jiný list:    V následujícím příkladu vypočítá funkce listu PRŮMĚR průměrnou hodnotu oblasti B1:B10 v listu s názvem Marketing ve stejném sešitu.

Příklad odkazu na list
Odkaz na oblast buněk na jiném listu ve stejném sešitu

1. Odkazuje na list s názvem Marketing.

2. Odkazuje na oblast buněk v rozmezí B1 až B10 (včetně).

3. Oddělí odkaz na list od odkazu na oblast buněk.

Rozdíl mezi absolutními, relativními a smíšenými odkazy

Relativní odkazy:    Relativní odkaz na buňku ve vzorci, třeba A1, je založen na relativním umístění buňky obsahující vzorec a buňky, na kterou odkaz odkazuje. Když se změní umístění buňky, která obsahuje vzorec, změní se i odkaz. Pokud vzorec zkopírujete nebo vyplníte do více řádků nebo sloupců, odkaz se automaticky upraví. Ve výchozím nastavení používají nové vzorce relativní odkazy. Pokud třeba zkopírujete nebo vyplníte relativní odkaz z buňky B2 do buňky B3, změní se vzorec automaticky z hodnoty =A1 na hodnotu =A2.

Zkopírovaný vzorec s relativním odkazem
Zkopírovaný vzorec s relativním odkazem

Absolutní odkazy:    Absolutní odkaz na buňku ve vzorci, třeba $A$1, vždycky odkazuje na buňku v určitém umístění. Pokud se změní umístění buňky, která obsahuje vzorec, zůstane absolutní odkaz stejný. Pokud odkaz zkopírujete nebo vyplníte do více řádků nebo sloupců, absolutní odkaz se neupraví. Ve výchozím nastavení se v nových vzorcích používají relativní odkazy, možná tedy bude třeba je přepnout na absolutní odkazy. Když třeba zkopírujete nebo vyplníte absolutní odkaz z buňky B2 do buňky B3, zůstane v obou buňkách stejná hodnota =$A$1.

Zkopírovaný vzorec s absolutním odkazem
Zkopírovaný vzorec s absolutním odkazem

Smíšené odkazy:    Smíšený odkaz obsahuje absolutní hodnotu ve sloupci a relativní na řádku nebo absolutní hodnotu na řádku a relativní ve sloupci. Absolutní odkaz na sloupec má tvar $A1, $B1 atd. Absolutní odkaz na řádek má tvar A$1, B$1 atd. Když se změní pozice buňky obsahující vzorec, změní se relativní odkaz a absolutní odkaz zůstane zachován. Pokud vzorec zkopírujete nebo vyplníte do více řádků nebo sloupců, upraví se automaticky relativní odkaz a absolutní odkaz zůstane beze změn. Když třeba zkopírujete nebo vyplníte smíšený odkaz z buňky A2 do buňky B3, bude upraven z hodnoty =A$1 na hodnotu =B$1.

Zkopírovaný vzorec se smíšeným odkazem
Zkopírovaný vzorec se smíšeným odkazem

Styl prostorového odkazu

Pohodlné odkazování na více listů:    Jestliže chcete analyzovat data ve stejné buňce nebo oblasti buněk na více listech sešitu, použijte prostorový odkaz. Ten obsahuje odkaz na buňku nebo oblast, kterému předchází rozsah názvů listů. Aplikace Excel použije všechny listy uložené mezi počátečním a koncovým názvem odkazu. Vzorec =SUMA(List2:List13!B5) například sečte všechny hodnoty obsažené v buňce B5 na všech listech mezi listem 2 a listem 13 (včetně).

 • Pomocí prostorových odkazů můžete odkazovat na buňky v jiných listech, definovat názvy a vytvářet vzorce pomocí následujících funkcí: SUMA, PRŮMĚR, AVERAGEA, POČET, POČET2, MAX, MAXA, MIN, MINA, SOUČIN, SMODCH.P, SMODCH.VÝBĚR.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA a VARPA.

 • Prostorové odkazy se nedají použít v maticových vzorcích.

 • Prostorové odkazy se nedají použít s Operátor průniku (jednoduchá mezera) ani ve vzorcích s Implicitní průsečík.

Co se stane po přesunutí, zkopírování, vložení nebo odstranění listů:    Následující příklady vysvětlují, co se stane po přesunutí, zkopírování, vložení nebo odstranění listů, které jsou zahrnuty v prostorovém odkazu. V příkladech se pomocí vzorce =SUMA(List2:List6!A2:A5) sčítají buňky A2 až A5 v listech 2 až 6.

 • Vložení nebo kopírování:    Jestliže mezi List2 a List6 (koncové body v tomto příkladu) vložíte nebo zkopírujete listy, budou do výpočtů zahrnuty všechny hodnoty v buňkách A2 až A5 z přidaných listů.

 • Odstranění:    Pokud odstraníte listy, které jsou mezi listy s názvy List2 a List6, budou jejich hodnoty z výpočtu odebrány.

 • Přesunutí:    Pokud listy, které jsou mezi listy s názvy označením List2 a List6, přesunete mimo rozsah listů, na které odkazujete, budou jejich hodnoty z výpočtu odebrány.

 • Přesunutí koncového bodu:    Jestliže přesunete List2 nebo List6 na jiné místo ve stejném sešitu, výpočet se upraví a přizpůsobí novému rozsahu listů mezi nimi.

 • Odstranění koncového bodu:    Jestliže odstraníte List2 nebo List6, výpočet se upraví a přizpůsobí rozsahu listů mezi nimi.

Odkazy typu R1C1

Můžete taky použít styl odkazu, ve kterém jsou očíslované řádky i sloupce listu. Styl odkazu R1C1 slouží k výpočtu pozic řádků a sloupců v makrech. U stylu odkazu R1C1 označuje Excel umístění buňky písmenem R, po kterém následuje číslo řádku, a písmenem C, po kterém následuje číslo sloupce.

Odkaz

Význam

R[-2]C

Relativní odkaz na buňku o dva řádky výše ve stejném sloupci

R[2]C[2]

Relativní odkaz na buňku o dva řádky níže a dva sloupce doprava

R2C2

Absolutní odkaz na buňku ve druhém řádku a druhém sloupci

R[-1]

Relativní odkaz na celý řádek nad aktivní buňkou

R

Absolutní odkaz na současný řádek

Při záznamu makra se některé příkazy zaznamenávají s odkazy ve tvaru R1C1. Pokud zaznamenáte určitý příkaz, například kliknutí na tlačítko AutoSum, kterým vložíte vzorec sčítající oblast buněk, zaznamená aplikace Excel vzorec pomocí odkazu stylu R1C1, nikoli A1.

Styl odkazů ve tvaru R1C1 můžete zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Styl odkazu R1C1 v části Práce se vzorci v kategorii Vzorce v dialogovém okně Možnosti. Toto dialogové okno lze zobrazit z karty Soubor.

Začátek stránky

Použití názvů ve vzorcích v Excelu

Můžete vytvořit definované názvy představující buňky, oblasti buněk, vzorce, konstanty nebo tabulky Excelu. Název je výstižná zkratka, která pomáhá pochopit účel odkazu na buňku, konstantu, vzorec nebo tabulku, jejichž význam nemusí být na první pohled jasný. Příklad uvádí často používané názvy a ukazuje, jak zlepšují srozumitelnost zápisu a usnadňují pochopení vzorců.

V následujících tabulkách vždycky zkopírujte vzorová data a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Podle potřeby si přizpůsobte šířky sloupců, abyste viděli všechna data.

Příklad 1

Příklad typu

Příklad použití oblastí namísto názvů

Příklad použití názvů

Odkaz

=SUMA(A16:A20)

=SUMA(Prodej)

Konstanta

=SOUČIN(A12;9,5%)

=SOUČIN(Cena;DPH)

Vzorec

=TEXT(SVYHLEDAT(MAX(A16;A20);A16:B20;2;NEPRAVDA);"m/dd/rrrr")

=TEXT(SVYHLEDAT(MAX(Prodej);InfoOProdeji;2;NEPRAVDA);"m/dd/rrrr")

Tabulka

A22:B25

=SOUČIN(Cena;Tabulka1[Daňová sazba])

Příklad 2

Typ příkladu

Příklad bez názvu

Příklad s názvem

Vzorec a výsledek s názvem

Odkaz

'=SUMA(A9:A13)

'=SUMA(Prodej)

=SUMA(Prodej)

Vzorec

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(A9:13);A9:B13;2;FALSE);"m/dd/rrrr")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Prodej);Infooprodeji;2;FALSE);"m/dd/rrrr")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Prodej);Infooprodeji;2;FALSE);"m/dd/rrrr")

Cena

995 Kč

Prodej

Datum prodeje

249 Kč

17/3/2011

399 Kč

2/4/2011

643 Kč

23/4/2011

275 Kč

30/4/2011

447 Kč

04.05.11

Poznámka: ve vzorcích ve sloupcích C a D je definovaný název „Prodej“ nahrazený odkazem na rozsah A9:A13 a název „Info o prodeji“ je nahrazený rozsahem A9:B13.

Typy názvů

Můžete vytvářet a používat několik typů názvů.

Definovaný název:    Název, který představuje buňku, oblast buněk, vzorec nebo konstantní hodnotu. Můžete vytvořit vlastní definovaný název. Někdy aplikace Excel vytvoří definovaný název automaticky, například při nastavení oblasti tisku.

Název tabulky:    Název tabulky aplikace Excel, což je kolekce dat týkajících se určitého předmětu, která jsou uložena v záznamech (řádky) a polích (sloupce). Vždy při vložení tabulky vytvoří aplikace Excel tabulku s výchozím názvem „Tabulka1“, „Tabulka2“ atd., které však můžete změnit na srozumitelnější názvy.

Vytváření a vkládání názvů

Název vytvoříte následujícími postupy:

 • Pole názvů na řádku vzorců:    Tato možnost je nejvhodnější pro vytváření názvů na úrovni listu pro vybranou oblast.

 • Vytvoření názvu pomocí výběru:    Názvy můžete snadno vytvářet z existujících popisků řádků a sloupců pomocí výběru buněk v listu.

 • Dialogové okno Nový název:    Tato možnost je nejvhodnější, potřebujete-li větší pružnost při vytváření názvů, například při určování oboru místní úrovně listu nebo při vytváření komentáře k názvu.

Poznámka : Ve výchozím nastavení používají názvy absolutní odkazy na buňky.

Název můžete zadat následujícími způsoby:

 • Psaní:    Název se dá napsat, třeba jako argument vzorce.

 • Použití funkce Automatické dokončování vzorce:    Můžete použít rozevírací seznam Automatické dokončování vzorce, ve kterém jsou automaticky uvedeny platné názvy.

 • Výběr v seznamu Použít ve vzorci:    Vyberte definovaný název v seznamu, který je k dispozici u tlačítka Použít ve vzorci ve skupině Definované názvy na kartě Vzorec.

Začátek stránky

Použití maticových vzorců a konstant v Excelu

Maticový vzorec umožňuje provést více výpočtů a potom vrátit jeden nebo více výsledků. Výpočty jsou v maticových vzorcích prováděny na základě dvou nebo více množin hodnot nazývaných maticové argumenty. Každý maticový argument musí obsahovat stejný počet řádků a sloupců. Maticové vzorce vytvoříte stejným způsobem jako ostatní vzorce, maticové vzorce je však třeba zadat stisknutím kláves CTRL+SHIFT+ENTER. Některé předdefinované funkce jsou maticové vzorce a k získání správných výsledků musí být zadány jako matice.

Maticové konstanty lze použít místo odkazů v případě, že nechcete zadávat každou hodnotu do zvláštní buňky v listu.

Použití maticového vzorce pro výpočet jednoho a více výsledků

Pokud zadáte Maticový vzorec, bude automaticky vložen mezi znaky { } (složené závorky).

Výpočet jednoho výsledku:    Tento typ maticového vzorce umožňuje zjednodušit model listu nahrazením několika různých vzorců jedním maticovým vzorcem.

Následující vzorec například vypočítá součet hodnot matice s cenami cenných papírů a akcií, aniž by byl k výpočtu a zobrazení jednotlivých hodnot u každé akcie použit řádek buněk.

Maticový vzorec vypočítávající jeden výsledek
Maticový vzorec vypočítávající jeden výsledek

Když zadáte vzorec ={SUMA(B2:D2*B3:D3)} jako maticový vzorec, vynásobí se u každé akcie jejich počet a cena a výsledky těchto výpočtů se následně sečtou.

Výpočet více výsledků:    Některé funkce listu vrátí matice hodnot nebo vyžadují matice hodnot jako argument. Pokud chcete pomocí maticového vzorce vypočítat víc výsledků, je třeba zadat matici do oblasti buněk, která má stejný počet řádků a sloupců jako maticové argumenty.

V následujícím příkladu určuje funkce LINTREND lineární hodnoty údajů o prodeji v dané řadě tří údajů o prodeji (sloupec B) pro řadu tří měsíců (sloupec A). Vzorec je zadán do tří buněk ve sloupci C (C1:C3) proto, aby se zobrazily všechny jeho výsledky.

Maticový vzorec vypočítávající několik výsledků
Maticový vzorec vypočítávající několik výsledků

Když zadáte vzorec =LINTREND(B1:B3;A1:A3) ve formě maticového vzorce, budou na základě tří údajů o prodeji a tří měsíců vytvořeny tři samostatné výsledky (22 196, 17 079 a 11 962).

Použití maticových konstant

Do běžného vzorce můžete zadat odkaz na buňku obsahující hodnotu nebo samotnou hodnotu nazývanou také jako konstanta. Do maticového vzorce můžete podobně zadat odkaz na matici nebo zadat matici hodnot obsažených v buňkách nazývanou také jako maticová konstanta. Do maticových vzorců lze zadat konstanty podobně jako do běžných vzorců, maticové konstanty je však třeba zadat v určitém formátu.

Maticové konstanty můžou obsahovat čísla, text, logické hodnoty (třeba PRAVDA nebo NEPRAVDA) nebo chybové hodnoty (třeba #N/A). Jedna maticová konstanta může obsahovat různé typy hodnot  – třeba {1;3;4|PRAVDA;NEPRAVDA;PRAVDA}. Čísla v maticových konstantách můžou být v celočíselném, desetinném nebo matematickém formátu. Text musí být uzavřen v uvozovkách, třeba "Úterý".

Maticové konstanty nemůžou obsahovat odkazy na buňky, sloupce nebo řádky nestejné délky, vzorce ani zvláštní znaky $ (znak dolaru), závorky a % (znak procent).

Při formátování maticových konstant nezapomeňte:

 • Uzavřít je do složených závorek ( { } ).

 • Hodnoty v různých sloupcích oddělit středníky (;). Chcete-li například znázornit hodnoty 10, 20, 30 a 40, zadáte {10;20;30;40}. Tato maticová konstanta se označuje jako matice 1 krát 4 a je ekvivalentem odkazu na 1 řádek krát 4 sloupce.

 • Hodnoty v různých řádcích oddělit znakem (|). Pokud chcete třeba znázornit hodnoty 10, 20, 30 a 40 v jednom řádku a hodnoty 50, 60, 70 a 80 v řádku bezprostředně pod ním, zadáte maticovou konstantu 2 krát 4: {10;20;30;40|50;60;70;80}.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×