Přehled výkonnostních metrik

Přehled výkonnostních metrik v Návrháři řídicích panelů zobrazuje kolekci klíčových ukazatelů výkonu (KPI).

Přehledy výkonnostních metrik umožňují sledovat výsledky prostřednictvím jednoduchých vizuálních souhrnů. Přehled výkonnostních metrik můžete použít k vyhodnocení výkonu vaší organizace zobrazením stavu klíčových metrik. Kromě toho můžete vytvořit různé přehledy výkonnostních metrik ke sledování různých metrik výkonu, které měří různé aspekty vaší například finance, operace, spokojenost zákazníků a podobně. Například v podnikovém prostředí můžete přehledy výkonnostních metrik použít ke sledování ziskových marží, údajů o odchodech zaměstnanců, spokojenosti zaměstnanců, prodeje jednotlivých produktů v jednotlivých obchodech atd. Ve veřejném sektoru můžete sledovat účast na informačních schůzkách, návštěvnost muzeí nebo čas nutný ke zpracování žádosti o příspěvek.

O jakých položkách chcete získat další informace?

Volba efektivních ukazatelů KPI

Prvky přehledů výkonnostních metrik a klíčové dotazy na výkon

Další informace o uspořádání přehledů výkonnostních metrik

Vyrovnané přehledy výkonnostních metrik

Další kroky

Volba efektivních ukazatelů KPI

Klíčový ukazatel výkonu je kombinací faktoru výkonu a měřeného výkonu tohoto faktoru. Nejlepší ukazatele KPI odrážejí faktory výkonu, které jsou nezbytné pro úspěch strategického cíle.

Následující klíčová slova vám pomohou zvolit efektivní klíčové ukazatele výkonu:

 • Konkrétní     Zvolte klíčové ukazatele výkonu, které jsou jasné a zřetelné, abyste se vyhnuli chybné interpretaci.

 • Měřitelné     Zvolte ukazatele KPI, které mohou být kvantifikovány a porovnány s konkrétními cíli.

 • Dosažitelné     Zvolte ukazatele KPI, které jsou dosažitelné, přijatelné a průkazné za očekávaných podmínek.

 • Realistické     Zvolte ukazatele KPI, které nepřekračují limity organizace.

 • Včasné     Zvolte ukazatele KPI, které mohou být měřeny a vykazovány v čase, aby byly užitečné pro organizaci.

Následující tabulky znázorňují příklady ukazatelů KPI, které představují výkon chemického podniku ze dvou různých pohledů, strategického a organizačního.

Důležité : Všimněte si, že ukazatelé KPI a cíle poskytují informace o jednotlivých mírách, stejně jako obrázek strategických a funkčních cílů organizace.

V této tabulce jsou uvedeny cíle společnosti. Ukazatele KPI v této tabulce představují strategické hledisko:

Cíle


Snížit provozní náklady a rizika


Zachovat integritu podniku a majetku


Minimalizovat opravné práce








Strategické ukazatele KPI

 • Dostupnost podniku

 • Čas provozu mimo jakostní limity

 • Doba provozu podniku

 • Cílová kompatibilita výroby

 • Dostupnost podniku

 • Proaktivní pracovní příkazy

 • Nouzové pracovní příkazy

 • Kompatibilita s kontrolou

 • Kompatibilita údržby

 • Kompatibilita plánování

 • Pracovní příkazy dokončené v rámci plánovaných nákladů

 • Kompatibilita rozvrhů

 • Hodnocení pracovních příkazů

V této tabulce jsou uvedeny stejné cíle společnosti. Ukazatele KPI v této tabulce však představují provozní hledisko:


Cíle


Snížit provozní náklady a rizika


Zachovat integritu podniku a majetku


Minimalizovat opravné práce






Provozní ukazatele KPI

 • Odchylka dostupnosti procesu

 • Indikátory spuštění

 • Indikátory vypnutí

 • Střední doba bezporuchového provozu (MTF) podle typu zařízení a oblasti

 • Neplánované události údržby

 • Dokončené záznamy na závažných chybách

 • Nouzové pracovní příkazy

 • Nevyřízené pracovní příkazy

 • Přesčasové hodiny

 • Průměrné přímé náklady na událost údržby

Začátek stránky

Prvky přehledů výkonnostních metrik a klíčové dotazy na výkon

Přehled výkonnostních metrik je sada ukazatelů KPI. Obvykle mají ukazatele KPI v přehledech výkonnostních metrik formu hierarchie , které uspořádávají ukazatele KPI od obecných ke konkrétním. Na nejvyšší úrovni hierarchie jsou ukazatele KPI, které určují obecné cíle výkonu. Tyto ukazatele KPI na vysoké úrovní se označují jako cíle ukazatelů KPI nebo pouze cíle. Pod každým cílem obsahuje přehled výkonnostních metrik kolekci ukazatelů KPI, které ukazují výkon kritického aspektu tohoto cíle proti předdefinovanému cíli.

Následující tabulka znázorňuje, jak hlavní prvky přehledu výkonnostních metrik souvisí s klíčovými dotazy na výkon.

Prvek přehledu výkonnostních metrik

Klíčový dotaz na výkon

Příklad

Cíle

Čeho se strategie pokouší dosáhnout?

Zvýšit důvěru zákazníka v naše rady.

Klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Jak bude výkon měřen?

% zákazníků, kteří nás hodnotí jako hlavní zdroj poradenství.

Cíle

Jaká úroveň výkonu je požadována?

65% zákazníků nás hodnotí jako číslo 1.

Začátek stránky

Další informace o uspořádání přehledů výkonnostních metrik

Nejvyšší úroveň hierarchie přehledů výkonnostních metrik obsahuje sadu cílů. Cíle jsou zvláštní ukazatele KPI, které určují celkové cíle výkonu a poskytují vizuální způsob seskupení souvisejících ukazatelů KPI v přehledu výkonnostních metrik.

Poznámka :  Cíl vždy zobrazuje stav cíle výkonu, ale nezobrazuje skóre výkonu.

Každý cílový ukazatel KPI tvoří záhlaví pro sady jiných ukazatelů KPI na nižších úrovních. Ukazatelé KPI na nižších úrovních představují důležité mezníky výkonu na cestě k cíli představovanému cílovým ukazatelem KPI.

Pokud má přehled výkonnostních metrik několik cílových ukazatelů KPI, může návrhář vytvořit také ukazatele KPI na střední úrovni, které slouží jako dílčí cíle a tvoří podkategorie obecnějších cílů. Ukazatel KPI tvořící tímto způsobem střední záhlaví se nazývá ukazatel KPI mimo úroveň listu. Ukazatel KPI mimo úroveň listu může agregovat hodnoty jiných ukazatelů KPI nebo jej lze mapovat přímo k datům.

Ukazatelé KPI na nejnižší úrovni hierarchie přehledu výkonnostních metrik se nazývají ukazatelé KPI na úrovni listu. Ve výchozím nastavení ukazují ukazatelé KPI na úrovni listu skóre výkonu, které porovnává skutečné měření ukazatele KPI s cílovou hodnotou.

Pokud máte například cílový ukazatel KPI s názvem Zvýšit prodej knih, můžete vytvořit ukazatele KPI mimo úroveň listu, které představují různé kategorie knih. Potom mohou jednotlivé ukazatele KPI znázorňovat výkon prvků v jednotlivých kategoriích. Následující tabulka ukazuje možnou hierarchii pro tento cíl a navrhuje možné ukazatele KPI mimo úroveň listu a související ukazatele KPI na úrovni listu.

Primární cíl

Ukazatele KPI mimo úroveň listu

Související ukazatelé KPI na úrovni listu

Zvýšit prodej knih

Beletrie

 • Sci-fi a fantasy

 • Bestselery

 • Literární fikce

--

Periodika

 • Noviny

 • Časopisy

 • Ostatní periodika

--

Reference

 • Slovníky

 • Technické reference

 • Geografické reference a mapy

--

Jiná literatura faktu

 • Obchod a technologie

 • Dům a zahrada

 • Historie a politika

Začátek stránky

Vyrovnané přehledy výkonnostních metrik

Vyrovnané přehledy výkonnostních metrik se snaží prezentovat okamžitý, smysluplný obraz úplné strategie organizace. Tento přístup bere v úvahu, že různé aspekty obchodu se navzájem ovlivňují. Vyrovnaný přehled výkonnostních metrik nahlíží na výkon z několika důležitých pohledů. Obvykle vyrovnaný přehled výkonnostních metrik znázorňuje čtyř různých perspektiv:

 • Finanční perspektiva     Finanční metriky zobrazují ekonomické výsledky předchozích obchodních rozhodnutí a akcí. Finanční metriky jsou obvykle zpožděné za akcemi, a proto pravděpodobně nebudou odrážet podnik tak, jak běží dnes. Finanční metriky však často určují, zda je konkrétní strategie úspěšná.

 • Perspektiva interního zpracování     Provozních perspektiva odráží interních podnikových procesy, které podporují strategii. Pravděpodobně bude obsahovat procesy související s finančními souhrny, bezpečností ve výrobě nebo vývojem produktů. Zákazníci si obvykle těchto procesů přímo nevšimnou, podnik však musí tyto procesy bezchybně zvládnout, aby byl úspěšný.

 • Perspektiva zákazníka     Perspektiva zákazníka zahrnuje prodeje, protože prodej se zaměřuje na to, jak zákazníci firmu vnímají. Protože vnímání zákazníka je ovlivněno mnoha obchodními aktivitami, je tato perspektiva obvykle dobrým indikátorem obecného výkonu. Ovlivňují ji například takové věci jako kvalita produktu, spolehlivost doručení, reakce a kompetence oddělení podpory a jak zákazník společnost vnímá. Pokud vaši zákazníci vnímají váš výkon negativně, bude zřejmě nutné provést úpravy v jiných perspektivách.

 • Perspektiva rozvoje a růstu     Perspektiva rozvoje a růstu se týká lidské infrastruktury v organizaci. Zkoumá indikátory výkonu, které se zabývají zaměstnanci, systémy a organizačními postupy. Metriky v této perspektivě často zvýraznit témata jako například kvalifikace zaměstnance, spokojenost s prací, systémy, které zaměstnanci používají ke své práci, a organizační postupy.

Začátek stránky

Další kroky

Jak vytvořím přehled výkonnostních metrik?

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×