Přehled formulářů, ovládacích prvků formulářů a ovládacích prvků ActiveX na listu v Excelu 2016 pro Windows

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Příklady formulářů na listu Pomocí formulářů a nejrůznějších ovládacích prvků a objektů, které do nich jdou přidat, můžete výrazně vylepšit zadávání dat na listech a zlepšit způsob zobrazení listů. Všechno to zvládnete sami bez nutnosti použití kódu v jazyce Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), případně jenom s minimem takového kódu.

Formulář na listu není to stejné jako šablona Excelu. Šablona je předformátovaný soubor, díky kterému můžete začít vytvářet list podle svých představ. Formulář obsahuje ovládací prvky, jako jsou seznamy a rozevírací seznamy, což uživatelům listu značně usnadní zadávání dat. Víc informací o šablonách, které je možné stáhnout, najdete v tématu Šablony Excelu.

V tomto článku

Co je formulář?

Typy formulářů Excelu

Co je formulář?

Formuláře na listu obsahují ovládací prvky. Mezi běžné ovládací prvky patří například seznamy, přepínače a příkazová tlačítka. Ovládací prvky taky spouštějí přidružená makra a reagují na události (například kliknutí myší) spouštěním kódu v jazyce VBA (Visual Basic for Applications).

Formuláře se dají v Excelu vytvářet několika různými způsoby.

Začátek stránky

Typy formulářů aplikace Excel

Existuje několik typů formulářů, které lze vytvořit v aplikaci Excel: datové formuláře, listy obsahující ovládací prvky formulářů a ovládací prvky ActiveX a uživatelské formuláře v jazyce VBA. Jednotlivé typy formulářů lze použít samostatně nebo je lze různými způsoby kombinovat, abyste vytvořili řešení, které pro vás bude to pravé.

Datový formulář

Datový formulář usnadňuje zadání nebo zobrazení jednoho kompletního řádku informací v oblasti nebo tabulce, aniž by bylo nutné posouvat se ve vodorovném směru. Pokud máte více sloupců dat, než se vejde na obrazovku, pravděpodobně zjistíte, že při použití datového formuláře je zadávání dat jednodušší, než kdybyste se přesouvali z jednoho sloupce do druhého. Datový formulář je vhodné použít, pokud vám stačí jednoduchý formulář s textovými poli, jejichž popisky jsou tvořeny záhlavími sloupců, a nepotřebujete složitější nebo vlastní funkce formulářů, jako jsou seznamy nebo číselníky.

Příklad typického datového formuláře Excel může automaticky vytvořit integrovaný datový formulář pro určitou Oblast nebo Tabulka. V datovém formuláři budou všechna záhlaví sloupců zobrazená jako popisky v jednom dialogovém okně. U každého popisku bude prázdné textové pole, do kterého bude možné zadat data pro daný sloupec. Maximálně jde použít 32 sloupců. V datovém formuláři je možné přidávat nové řádky, přecházet na požadované řádky a (v závislosti na obsahu buněk) aktualizovat a odstraňovat řádky. Pokud určitá buňka obsahuje Vzorec, bude v datovém formuláři zobrazený jeho výsledek, ale nebude v něm možné daný vzorec změnit.

Začátek stránky

List s ovládacími prvky formulářů a ovládacími prvky ActiveX

V zájmu vyšší flexibility můžete na Kreslicí plátno listu přidat ovládací prvky a jiné nakreslené objekty a kombinovat a koordinovat je s buňkami na listu. Můžete například použít ovládací prvek Seznam, který uživateli usnadní výběr ze seznamu možností, nebo ovládací prvek Číselník, který usnadní zadání čísla.

Vzhledem k tomu, že ovládací prvky a objekty jsou uloženy na kreslicím plátně, lze je společně s přidruženým textem, který je nezávislý na hranicích řádků a sloupců, zobrazit bez nutnosti změn rozložení mřížky nebo tabulky dat na listu. Mnohé z těchto ovládacích prvků lze také propojit s buňkami na listu, přičemž k jejich fungování většinou nebude nutný kód v jazyce VBA. Můžete nastavit vlastnosti určující, zda bude ovládací prvek zůstávat ve své pozici na kreslicím plátně, nebo se bude přesouvat a měnit svou velikost společně s danou buňkou. Můžete mít například zaškrtávací políčko, u kterého budete chtít, aby se přesouvalo společně s přidruženou buňkou v případě, že bude daná oblast seřazena. Pokud ale naopak máte seznam, který vždy chcete ponechat na určitém místě, můžete zadat, aby se s přidruženou buňkou nepřesouval.

V aplikaci Excel jsou k dispozici dva typy ovládacích prvků: ovládací prvky formulářů a ovládací prvky ActiveX. Kromě těchto sad ovládacích prvků můžete také přidat objekty z karty Nástroje kreslení, například Automatické tvary, Objekt WordArt, obrázky SmartArt nebo textová pole.

Popisy těchto ovládacích prvků a nakreslených objektů a podrobnější vysvětlení způsobů, jak s nimi lze pracovat, najdete v následujících oddílech.

Začátek stránky

Ovládací prvky formulářů

Ovládací prvky formulářů jsou původní ovládací prvky, které jsou kompatibilní s dřívějšími verzemi aplikace Excel, počínaje verzí 5.0. Ovládací prvky formulářů jsou také určeny pro použití na listech maker ve formátu XLM.

Ovládací prvky formulářů se používají, pokud chcete snadno odkazovat na data v buňkách a pracovat s nimi, aniž by bylo nutné použít kód v jazyce VBA, a pokud chcete přidat ovládací prvky na list s grafem. Můžete například na list přidat ovládací prvek Seznam, propojit ho s určitou buňkou a potom vracet číselnou hodnotu pro aktuální pozici vybrané položky v tomto ovládacím prvku. Následně můžete tuto číselnou hodnotu společně s funkcí INDEX použít k výběru jiných položek ze seznamu.

Pomocí ovládacích prvků formulářů lze také spouštět makra. K ovládacímu prvku lze připojit existující makro nebo můžete napsat nebo zaznamenat nové makro. Makro bude spuštěno, pokud uživatel formuláře klikne na daný ovládací prvek.

Tyto ovládací prvky však nelze přidat do uživatelských formulářů, nelze je použít k řízení událostí a nelze je ani upravit tak, aby spouštěly skripty na webových stránkách.

Souhrn ovládacích prvků formulářů

Název tlačítka

Příklad

Popis

Obrázek tlačítka

Popisek

Příklad ovládacího prvku formuláře Popisek

Označuje účel buňky nebo textového pole nebo zobrazuje popisný text (například názvy, titulky či popisy obrázků) nebo stručné pokyny.

Obrázek tlačítka

Skupinový rámeček

Příklad ovládacího prvku formuláře Skupinový rámeček

Seskupuje související ovládací prvky do jedné obdélníkové oblasti s volitelným popiskem. Obvykle jsou v něm seskupeny přepínače, zaškrtávací políčka nebo jiné úzce související položky.

Obrázek tlačítka

Tlačítko

Příklad ovládacího prvku formuláře Tlačítko

Pokud na ně uživatel klikne, spustí makro, které provede určitou akci. Tlačítko se také označuje jako příkazové tlačítko.

Obrázek tlačítka

Zaškrtávací políčko

Příklad ovládacího prvku formuláře Zaškrtávací políčko

Zapne nebo vypne hodnotu, která označuje protikladnou a nedvojsmyslnou volbu. Na listu nebo ve skupinovém rámečku je možné zaškrtnout více než jedno políčko. Zaškrtávací políčko může mít jeden ze tří stavů: zaškrtnuto (zapnuto), nezaškrtnuto (vypnuto) a smíšený stav, který představuje kombinaci stavů vypnuto a zapnuto (například při možnosti výběru více voleb).

Obrázek tlačítka

Přepínač

Příklad ovládacího prvku formuláře Přepínač

Umožňuje zvolit jedinou možnost z omezené sady vzájemně se vylučujících možností. Přepínače se obvykle vyskytují ve skupinovém rámečku nebo v rámci. Přepínač může mít jeden ze tří stavů: vybrán (zapnuto), nevybrán (vypnuto) a smíšený stav, který představuje kombinaci stavů vypnuto a zapnuto (například při možnosti výběru více voleb). Přepínač se označuje také jako tlačítko volby.

Obrázek tlačítka

Seznam

Příklad ovládacího prvku formuláře Seznam

Zobrazuje seznam jedné nebo více textových položek, ze kterých může uživatel vybírat. Pomocí seznamu lze zobrazit velký počet voleb s různými velikostmi nebo obsahem. Existují tři typy seznamů:

 • Seznam s jediným výběrem umožňuje pouze jedinou volbu. Seznam se v tomto případě podobá skupině přepínačů, ovšem v seznamu se zobrazí více položek na menším prostoru.

 • Seznam s vícenásobným výběrem umožňuje jednu volbu nebo více sousedících voleb.

 • Seznam s rozšířeným výběrem umožňuje jednu volbu, více sousedících voleb nebo více nesousedících voleb.

Obrázek tlačítka

Pole se seznamem

Příklad ovládacího prvku formuláře Pole se seznamem

Kombinuje textové pole se seznamem a vytváří rozevírací seznam. Pole se seznamem je kompaktnější než seznam, ale vyžaduje, aby uživatel kliknutím na šipku dolů zobrazil seznam položek. Pole se seznamem použijte, pokud chcete uživateli umožnit zadat položku nebo zvolit pouze jednu položku ze seznamu. Ovládací prvek zobrazí aktuální hodnotu v textovém poli bez ohledu na způsob, jakým byla tato hodnota zadána.

Obrázek tlačítka

Posuvník

Příklad ovládacího prvku formuláře Posuvník

Posunuje oblast hodnot kliknutím na šipky posuvníku nebo tažením jezdcem posuvníku. Kromě toho se můžete pohybovat ve stránce hodnot (o přednastavený interval) kliknutím na oblast mezi jezdcem a jednou ze šipek posuvníku. Obvykle může uživatel také zadat textovou hodnotu přímo do přidružené buňky nebo textového pole.

Obrázek tlačítka

Číselník

Příklad ovládacího prvku formuláře Číselník

Zvyšuje nebo snižuje určitou hodnotu, například číslo, čas nebo datum. Chcete-li hodnotu zvýšit, klikněte na šipku nahoru, chcete-li ji snížit, klikněte na šipku dolů. Obvykle může uživatel také zadat textovou hodnotu přímo do přidružené buňky nebo textového pole.

Začátek stránky

Ovládací prvky ActiveX

Ovládací prvky ActiveX jdou používat ve formulářích na listech (s kódem v jazyce VBA nebo bez něj) a v uživatelských formulářích v jazyce VBA. Obecně se ovládací prvky ActiveX používají, pokud potřebujete navrhnout flexibilnější formulář, než umožňují ovládací prvky formulářů. Ovládací prvky ActiveX mají bohatou škálu vlastností, pomocí kterých se dá přizpůsobit jejich vzhled, chování, písma a další charakteristiky.

Můžete také ovládat různé události, ke kterým dojde při interakci s ovládacím prvkem ActiveX. Můžete například provádět různé akce v závislosti na tom, kterou volbu uživatel vybere z ovládacího prvku Seznam, nebo můžete po kliknutí na tlačítko spustit dotaz na databázi, který doplní položky do pole se seznamem. Lze také napsat makra reagující na události související s ovládacími prvky ActiveX. Jakmile uživatel formuláře provede nějakou akci s ovládacím prvkem, bude spuštěn kód v jazyce VBA, který zpracuje události, k nimž u daného ovládacího prvku došlo.

Každý počítač také obsahuje mnoho ovládacích prvků, které byly nainstalovány aplikací Excel nebo jinými aplikacemi, například ovládací prvky Calendar Control 12.0 a Windows Media Player.

Ne všechny ovládací prvky ActiveX jde použít přímo na listu; některé jsou určené jenom pro uživatelské formuláře v jazyce VBA (Visual Basic for Applications). Pokud se pokusíte přidat některý z těchto ovládacích prvků ActiveX na list, zobrazí Excel zprávu Objekt nelze vložit.

Ovládací prvky ActiveX nelze přidat z uživatelského rozhraní na listy s grafy ani na listy maker s příponou XLM. Není také možné přiřadit přímé spuštění makra pomocí ovládacího prvku ActiveX tak, jak je to možné pomocí ovládacího prvku formuláře.

Souhrn ovládacích prvků ActiveX

Název tlačítka

Příklad

Popis

Obrázek tlačítka

Zaškrtávací políčko

Příklad ovládacího prvku ActiveX Zaškrtávací políčko

Zapne nebo vypne hodnotu, která označuje protikladnou a nedvojsmyslnou volbu. Na listu nebo ve skupinovém rámečku je možné současně zaškrtnout více než jedno políčko. Zaškrtávací políčko může mít jeden ze tří stavů: zaškrtnuto (zapnuto), nezaškrtnuto (vypnuto) a smíšený stav, který představuje kombinaci stavů vypnuto a zapnuto (například při možnosti výběru více voleb).

Obrázek tlačítka

Textové pole

Příklad ovládacího prvku ActiveX Textové pole

Umožňuje zobrazit, zadat nebo upravit v poli obdélníkového tvaru text nebo data navázaná na určitou buňku. Textové pole může být také statické textové pole obsahující informace jen pro čtení.

Obrázek tlačítka

Příkazové tlačítko

Příklad ovládacího prvku ActiveX Příkazové tlačítko

Pokud na ně uživatel klikne, spustí makro, které provede určitou akci. Příkazové tlačítko se také označuje jednoduše jako tlačítko.

Obrázek tlačítka

Přepínač

Příklad ovládacího prvku ActiveX Přepínač

Umožňuje zvolit jedinou možnost z omezené sady vzájemně se vylučujících možností, které jsou obvykle umístěny ve skupinovém rámečku nebo v rámci. Přepínač může mít jeden ze tří stavů: vybrán (zapnuto), nevybrán (vypnuto) a smíšený stav, který představuje kombinaci stavů vypnuto a zapnuto (například při možnosti výběru více voleb). Přepínač se označuje také jako tlačítko volby.

Obrázek tlačítka

Seznam

Příklad ovládacího prvku ActiveX Seznam

Zobrazuje seznam jedné nebo více textových položek, ze kterých může uživatel vybírat. Pomocí seznamu lze zobrazit velký počet voleb s různými velikostmi nebo obsahem. Existují tři typy seznamů:

 • Seznam s jediným výběrem umožňuje pouze jedinou volbu. Seznam se v tomto případě podobá skupině přepínačů, ovšem seznam je efektivnější pro práci s větším počtem položek.

 • Seznam s vícenásobným výběrem umožňuje jednu volbu nebo více sousedících voleb.

 • Seznam s rozšířeným výběrem umožňuje jednu volbu, více sousedících voleb nebo více nesousedících voleb.

Obrázek tlačítka

Pole se seznamem

Příklad ovládacího prvku ActiveX Pole se seznamem

Kombinuje textové pole se seznamem a vytváří rozevírací seznam. Pole se seznamem je kompaktnější než seznam, ale vyžaduje, aby uživatel kliknutím na šipku dolů zobrazil seznam položek. Pole se seznamem použijte, pokud chcete uživateli umožnit zadat položku nebo zvolit pouze jednu položku ze seznamu. Ovládací prvek zobrazí aktuální hodnotu v textovém poli bez ohledu na způsob, jakým byla tato hodnota zadána.

Obrázek tlačítka

Přepínací tlačítko

Příklad ovládacího prvku ActiveX Přepínací tlačítko

Indikuje stav (například Ano/Ne) nebo režim (například Zapnuto/Vypnuto). Při kliknutí mění přepínací tlačítko svůj stav ze zapnutého na vypnuté a naopak.

Obrázek tlačítka

Číselník

Příklad ovládacího prvku ActiveX Číselník

Zvyšuje nebo snižuje určitou hodnotu, například číslo, čas nebo datum. Chcete-li hodnotu zvýšit, klikněte na šipku nahoru, chcete-li ji snížit, klikněte na šipku dolů. Obvykle může uživatel také zadat textovou hodnotu do přidružené buňky nebo textového pole.

Obrázek tlačítka

Posuvník

Příklad ovládacího prvku ActiveX Posuvník

Posunuje oblast hodnot kliknutím na šipky posuvníku nebo tažením jezdcem posuvníku. Kromě toho se můžete pohybovat ve stránce hodnot (o přednastavený interval) kliknutím na oblast mezi jezdcem a jednou ze šipek posuvníku. Obvykle může uživatel také zadat textovou hodnotu přímo do přidružené buňky nebo textového pole.

Obrázek tlačítka

Popisek

Příklad ovládacího prvku ActiveX Popisek

Označuje účel buňky nebo textového pole, zobrazuje popisný text (například názvy, titulky či popisy obrázků) nebo poskytuje stručné pokyny.

Obrázek tlačítka

Obrázek

Příklad ovládacího prvku ActiveX Obrázek

Vloží obrázek, například Rastrový obrázek, JPEG nebo GIF.

Ovládací prvek Rámec

Příklad ovládacího prvku ActiveX Skupinový rámeček

Objekt obdélníkového tvaru, který seskupuje související ovládací prvky do jedné vizuální jednotky. V ovládacím prvku Rámec jsou obvykle seskupeny přepínače, zaškrtávací políčka nebo jiné úzce související položky.

Ovládací prvek ActiveX Rámec není k dispozici v části Ovládací prvky ActiveX nabídky Vložit. Lze jej však přidat z dialogového okna Další ovládací prvky tak, že vyberete položku Microsoft Forms 2.0 Frame.

Obrázek tlačítka

Další ovládací prvky

Zobrazí seznam dalších v počítači dostupných ovládacích prvků ActiveX, které lze přidat do vlastního formuláře, jako jsou například ovládací prvky Calendar Control 12.0 a Windows Media Player. V tomto dialogovém okně můžete také zaregistrovat vlastní ovládací prvek.


Začátek stránky

Objekty nástrojů kreslení

Příklady obrazců Do formulářů můžete zahrnout taky obrázky SmartArt, obrazce, objekty WordArt a textová pole. U těchto objektů můžete měnit velikost a barvu, otáčet a převracet je nebo jejich kombinací vytvářet složitější obrazce. Pokud zadáte text přímo do obrazce nebo do objektu Textové pole, stane se tento text součástí daného objektu – pokud objekt otočíte nebo převrátíte, otočí nebo převrátí se taky text. Na rozdíl od ovládacích prvků ActiveX můžete jednotlivým slovům nebo znakům v objektu přiřadit odlišné atributy, například různou velikost a řez písma. K těmto objektům jdou taky přiřadit makra a přidat hypertextové odkazy. Text v obrazci nebo objektu Textové pole se dá dokonce propojit s buňkou na listu a zobrazovat v těchto objektech dynamicky aktualizované hodnoty.

Začátek stránky

Práce s ovládacími prvky a objekty ve formuláři na listu

Po přidání ovládacích prvků formulářů a ovládacích prvků ActiveX do formuláře na listu je budete obvykle chtít optimalizovat a různě přeuspořádat tak, abyste vytvořili dobře navržený a uživatelsky přívětivý formulář. Mezi běžné úkoly patří následující:

 • Kontrola zobrazení mřížky při práci s ovládacími prvky a rozhodnutí, zda má být mřížka zobrazena uživatelům ve finálním formuláři na listu

 • Výběr ovládacích prvků za účelem zadání vlastností nebo provedení dalších úprav a následné zrušení jejich výběru

 • Úprava textu v ovládacím prvku, například titulku nebo popisku

 • Seskupování, kopírování, přesouvání a zarovnávání ovládacích prvkům za účelem správného rozložení formuláře na listu

 • Změna velikosti a formátování ovládacích prvků na požadovaný vzhled

 • Umístění ovládacího prvku do buňky a přizpůsobení jeho velikosti buňce

 • Nastavení ochrany ovládacích prvků a propojených buněk dle specifických potřeb ochrany dat

 • Povolení nebo zakázání tisku ovládacích prvků při tisku formuláře na listu

 • Odstranění nepotřebných ovládacích prvků

Formulář na listu můžete navrhnout s mřížkou buněk na pozadí nebo bez ní. Můžete například vypnout mřížku buněk a potom naformátovat všechny buňky stejnou barvou či vzorkem nebo jako pozadí listu použít obrázek. Chcete-li mřížku zobrazit nebo skrýt, zaškrtněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit políčko Mřížka nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Začátek stránky

Určení typu ovládacího prvku na listu

Existují tři různé typy ovládacích prvků a objektů, které lze jednotlivě upravovat, takže na první pohled není možné s jistotou rozeznat, o jaký typ ovládacího prvku jde. Chcete-li určit typ ovládacího prvku (ovládací prvek formuláře nebo ovládací prvek ActiveX), vyberte jej a klikněte na něj pravým tlačítkem myši.

 • Jestliže místní nabídka obsahuje příkaz Vlastnosti, jedná se o ovládací prvek ActiveX a jste v režimu návrhu.

 • Jestliže místní nabídka obsahuje příkaz Přiřadit makro, jedná se o ovládací prvek formuláře.

  Chcete-li zobrazit správnou místní nabídku pro ovládací prvek formuláře Skupinový rámeček, dbejte na to, abyste vybrali obvod skupinového rámečku, nikoli jeho vnitřní část.

 • Jestliže místní nabídka obsahuje příkaz Upravit text, jedná se o nakreslený objekt.

Začátek stránky

Uživatelské formuláře v jazyce VBA

V zájmu maximální flexibility můžete vytvořit uživatelský formulář, což je vlastní dialogové okno, které obvykle obsahuje minimálně jeden ovládací prvek ActiveX. Uživatelské formuláře se vytvářejí pomocí kódu v jazyce VBA ve Visual Basic Editoru. Hlavní kroky při vytváření uživatelského formuláře:

 1. Vložte uživatelský formulář do projektu VBAProject daného sešitu. Přístup k projektu VBAProject sešitu lze získat tak, že spustíte program Visual Basic Editor (stisknutím kláves ALT+F11) a potom v nabídce Insert (Vložit) v tomto programu kliknete na příkaz UserForm (Uživatelský formulář).

 2. Napište proceduru, která zobrazí uživatelský formulář.

 3. Přidejte ovládací prvky ActiveX.

 4. Upravte vlastnosti ovládacích prvků ActiveX.

 5. Napište obslužné procedury událostí pro ovládací prvky ActiveX.

V uživatelských formulářích můžete také využít složitější formulářové funkce. Můžete například programově přidat samostatný přepínač pro každé písmeno abecedy nebo přidat zaškrtávací políčko pro každou položku ve dlouhém seznamu dat a čísel.

Před vytvořením uživatelského formuláře zvažte možnost použití předdefinovaných dialogových oken dostupných v aplikaci Excel, která by mohla vyhovovat vašim potřebám. Mezi tato předdefinovaná dialogová okna patří funkce InputBox a MsgBox jazyka VBA, metody aplikace Excel InputBox, GetOpenFilename a GetSaveAsFilename a objekt Dialogs objektu Application, který obsahuje veškerá předdefinovaná dialogová okna aplikace Excel.

Další informace najdete na webu Microsoft Office Excel Developer Center.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×