Přehled: Analýza a schvalování návrhů projektů

Součástí serveru Microsoft Project Server 2010 jsou nové funkce, jež vám pomohou vyhodnotit, zda návrhy projektů zapadají do obchodní strategie vaší organizace a zda nepřekračují její finanční omezení a omezení zdrojů. Jakmile odpovědné osoby rozhodnou, které návrhy má smysl implementovat, mohou být tyto návrhy schváleny jako projekty.

Poznámka :  V tomto článku se předpokládá, že návrhy již byly odeslány. Další informace o návrzích naleznete v tématu Přehled: Nastavení a odesílání návrhů projektů.

Co chcete udělat?

Analyzovat návrhy

Schválit návrhy

Analýza návrhů

Jakmile uživatelé odešlou návrhy projektů k revizi, je úkolem správce portfolia provést tyto návrhy procesem analýzy. Revidující provedou analýzu návrhů a určí, zda se jedná o projekty realizovatelné v dané organizaci. Pokud je projekt považován za realizovatelný, bude schválen a stane se součástí portfolia projektů organizace. Tento proces se někdy nazývá analýza portfolia.

Jaké skutečnosti tedy revidující při revizi návrhů projektů analyzují?

  1. Nejprve revidující posuzují relativní prioritu každého návrhu. Jak daný návrh zapadá do cílů podniku? Správce portfolia pomáhá revidujícím vyhodnotit účinek návrhu na obchodní faktory organizace. Výsledkem je seznam obsahující hodnocení všech návrhů zahrnutých do analýzy.

  2. Potom revidující posuzují hodnotu každého návrhu vzhledem k omezením nákladů nejvyšší úrovně v dané organizaci. Pokud bude mít návrh vyšší náklady než umožňuje rozpočet, nebude se pravděpodobně jednat o projekt realizovatelný v dané organizaci.

  3. Nakonec revidující u každého návrhu posuzují požadavky na zdroje. Bude návrh podle svého plánu vyžadovat neúměrně velké množství zdrojů? Revidující posoudí, jak úpravy počtu zdrojů nebo plánu ovlivní, zda je návrh realizovatelným projektem.

Po posouzení těchto faktorů vynikne podmnožina návrhů, jež mají největší strategickou hodnotu a nejpřiměřenější náklady a požadavky na zdroje. Tyto návrhy budou vybrány ke schválení jako projekty.

Akce

Popis

Vytvoření analýzy a stanovení priority projektů

Vytvoříte analýzu, ve které vyzkoušíte různé způsoby začlenění návrhů do portfolia, a stanovíte prioritu analyzovaných návrhů.

Analýza portfolia na základě omezení nákladů nejvyšší úrovně

Revidující vyhodnotí vliv jednotlivých návrhů na rozpočet organizace.

Analýza portfolia na základě požadavků na zdroje s časovým uspořádáním

Revidující vyhodnotí potřeby jednotlivých návrhů na zdroje a plán a pokusí se najít pro portfolio rovnovážný stav.

Potvrzení rozhodnutí o výběru a komunikace s účastníky portfolia

Budou provedena rozhodnutí o výběru a účastníci s nimi budou seznámeni.

Začátek stránky

Schválení návrhů

Dalším krokem po rozhodnutích o výběru je schválení návrhů jako projektů.

Akce

Popis

Schválení nebo odmítnutí návrhu

Pomocí stránky Úkoly pracovního postupu ve webové aplikaci Project Web App provedete revizi a schválení nebo odmítnutí návrhu projektu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×