Předávání podrobných informací o plánu pomocí Ganttova diagramu aplikace Visio

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

 1. V seznamu kategorie klikněte na kategorii plán.

 2. Klikněte na možnost Ganttův diagram a potom na tlačítko Vytvořit.

 3. V dialogovém okně Možnosti Ganttova diagramu nastavte data pro časové měřítko:

  • Klikněte na kartu Datum a zvolte požadované možnosti.
   Možnost Hlavní jednotky určuje největší časovou jednotku (například roky nebo měsíce), kterou chcete v diagramu použít, a možnost Vedlejší jednotky určuje nejmenší časovou jednotku (například dny nebo hodiny).

  • Na kartě Formát vyberte obrazce a popisky, které chcete použít v panelech úkolů, milnících a souhrnných panelech, a klikněte na tlačítko OK.
   Pokud nevíte, jaké formátování zvolit, přijměte výchozí volby. Formátování lze později změnit.

Přidání dat do Ganttova diagramu

Úkoly

Každý úkol v Ganttově diagramu zabírá jeden řádek v rámci diagramu. Při zadávání názvů úkolů do buněk ve sloupci Název úkolu jsou hodnoty trvání úkolů znázorněny jako panely úkolů v oblasti pod časovým měřítkem.

Cíl

Akce

Změna názvu úkolu

 • Ve sloupci Název úkolu klikněte do buňky, která obsahuje daný úkol, a zadejte nový název.

Nastavení nebo změna hodnoty trvání úkolu

 • V rámci Ganttova diagramu klikněte do buňky obsahující datum a hodnotu trvání, které chcete změnit, a potom zadejte nové informace.

Hodnoty trvání zadávejte následujícími způsoby:

 • 1h pro 1 hodinu,

 • 1d pro 1 den,

 • 1t pro 1 týden,

 • 1m pro 1 měsíc.

Přidání nových řádků úkolů

 • Přetáhněte obrazec Řádek z okna Obrazce do diagramu na požadované místo pro nový řádek.

Přidání indikátorů dokončených procent k úkolům

 1. Vyberte sloupec nalevo od místa, kde se má zobrazit sloupec s indikátorem dokončených procent.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Sloupce na tlačítko Vložit.

 3. V seznamu Typ sloupce klikněte na položku Dokončeno % a pak na tlačítko OK.

Do nového sloupce zadávejte v průběhu úkolu procento dokončeného úkolu. Indikátor dokončených procent bude zobrazen na panelu úkolu.

Odstranění úkolu

 • Vyberte libovolnou buňku v řádku představujícím úkol, který chcete odstranit, a na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Úkoly na tlačítko Odstranit.

Milníky

Jelikož milník představuje v plánu spíše důležitou událost než úkol, nastavte jeho trvání na nulovou hodnotu.

Cíl

Akce

Přidání nového milníku

 1. Přetáhněte obrazec Milník z okna Obrazce do diagramu na požadované místo pro vytvoření nového řádku milníku.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši v řádku představujícím milník na buňku ve sloupci Zahájení a v místní nabídce klikněte na příkaz Upravit datum.

 3. Nastavte požadované datum a klikněte na tlačítko OK. Datum ve sloupci Dokončení se změní tak, aby odpovídalo datu ve sloupci Zahájení, hodnota Trvání bude nastavena na nulu (0).

Převedení existujícího úkolu na milník

 • U řádku představujícího úkol, který chcete převést na milník, zadejte do sloupce Trvání nulu (0).

Změna vzhledu značky milníku

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na značku milníku a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti úkolů. Zvolte požadované možnosti a klikněte na tlačítko OK.

Odstranění milníku

 • Vyberte libovolnou buňku v řádku představujícím milník, který chcete odstranit, a na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Úkoly na tlačítko Odstranit.

Souhrnné úkoly

Souhrnné úkoly je možné použít, chcete-li spojit několik podřízených úkolů pod jeden úkol, který je bude zastřešovat.

Cíl

Akce

Vytvoření podřízených úkolů v souhrnném úkolu

Souhrnný úkol je normální řádek úkolu. Shrnuje podřízené úkoly, jež jsou odsazeny pod ním. Postup pro vytvoření podřízených úkolů:

 1. Vyberte buňku obsahující název úkolu. Více úkolů lze vybrat klikáním se stisknutou klávesou SHIFT.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Úkoly na tlačítko Zvětšit odsazení.

Odsazený úkol je nyní podřízeným úkolem souhrnného úkolu, který je nad ním.

Nastavení trvání u souhrnného úkolu

 1. Klikněte v řádku prvního podřízeného úkolu na buňku ve sloupci Zahájení a zadejte datum zahájení úkolu.

 2. U stejného podřízeného úkolu klikněte na buňku ve sloupci Dokončení a zadejte datum dokončení úkolu.

 3. Opakujte kroky 1 a 2 pro každý podřízený úkol.

Trvání souhrnného úkolu bude vyplněno automaticky po přidání informace o trvání u všech podřízených úkolů.

Zvýšení úrovně (zmenšení odsazení) úkolu

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na úkol, u kterého chcete zvýšit úroveň, a v místní nabídce klikněte na příkaz Zmenšit odsazení.

Změna vzhledu panelu souhrnného úkolu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na souhrnný úkol, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti úkolů.

 2. Ve skupinovém rámečku Souhrnné panely vyberte požadované symboly pro zahájení a dokončení panelů a klikněte na tlačítko OK.

Závislosti (propojené úkoly)

Učiníte-li v Ganttově diagramu jeden úkol závislý na jiném, zobrazí se šipka spojující tyto dva panely úkolů. Jestliže změníte datum nebo trvání úkolu, na kterém je závislý jiný úkol, data závislého úkolu se také změní.

Cíl

Akce

Nastavení závislostí mezi úkoly

 1. Vyberte buňky s názvy úkolů a milníků, které chcete propojit. Více úkolů lze vybrat pomocí výběru se stisknutou klávesou CTRL.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Úkoly na tlačítko Propojit.

Odstranění závislostí mezi úkoly

 1. Kliknutím na buňky obsahující názvy úkolů se závislostmi, které chcete odstranit, tyto úkoly vyberete. Více úkolů lze vybrat pomocí výběru se stisknutou klávesou CTRL.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Úkoly na tlačítko Zrušit propojení.

Změna stylu šipek závislosti

 • Při otevřeném Ganttově diagramu klikněte pravým tlačítkem myši na stránku výkresu a v místní nabídce klikněte na příkaz Spojnice typu S.

Přidání sloupců

Cíl

Akce

Přejmenování existujícího sloupce

 • Klikněte na záhlaví sloupce, který chcete přejmenovat, a zadejte nový název.

Přidání nového, předem navrženého sloupce dat

 1. Vyberte záhlaví sloupce nalevo od místa, kde chcete zobrazit nový sloupec.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Sloupce na tlačítko Vložit.

 3. V seznamu Typ sloupce klikněte na název sloupce, jenž odpovídá typu dat, která chcete přidat, a klikněte na tlačítko OK.

Přidání nového sloupce dat navrženého uživatelem

 1. Vyberte záhlaví sloupce nalevo od místa, kde chcete zobrazit nový sloupec.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Sloupce na tlačítko Vložit.

 3. V seznamu Typ sloupce klikněte na jeden z uživatelem definovaných sloupců, jehož formát odpovídá formátu dat, která bude sloupec obsahovat (například Uživatelem definované desetinné číslo, Uživatelem definovaný text nebo Uživatelem definovaný čas), a klikněte na tlačítko OK.

 4. Zadejte nový název sloupce.

Poznámka : Chcete-li přidat více sloupců textu, klikněte při každém výběru na jinou možnost pro uživatelem definovaný text. Například pro první sloupec klikněte na možnost Uživatelem definovaný text 1, pro druhý sloupec na možnost Uživatelem definovaný text 2 atd.

Odstranění (skrytí) sloupce dat

 • Vyberte záhlaví sloupce, který chcete odstranit (skrýt).

 • Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Sloupce na tlačítko Skrýt.

Poznámka : Po odstranění sloupce z diagramu, či jeho skrytí, jsou data z tohoto sloupce ponechána v souboru. Budete-li chtít sloupec později opět zobrazit, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a poté klikněte na příkaz Vložit sloupec. V rozevíracím seznamu vyberte sloupec, který chcete opět zobrazit, a klikněte na tlačítko OK.

Přesunutí sloupce dat

 1. Klikněte na záhlaví sloupce, který chcete přesunout.

 2. Pomocí myši přetáhněte sloupec na nové místo.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li sloupec přesunout nalevo od jiného sloupce, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, nalevo od středního bodu druhého sloupce.

  • Chcete-li sloupec přesunout napravo od jiného sloupce, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, napravo od středního bodu druhého sloupce.

  • Chcete-li sloupec přesunout napravo od oblasti časového měřítka, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, napravo od středního bodu oblasti časového měřítka.

Časové měřítko

Časové měřítko je měřítko hlavních a vedlejších časových jednotek, které sahá od data zahájení do data dokončení projektu. U časového měřítka lze definovat časové jednotky, datum zahájení a dokončení a dny pokládané za nepracovní.

Cíl

Akce

Změna data zahájení nebo data dokončení, nebo obou dat

 1. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Spravovat na tlačítko Možnosti grafu.

 2. V dialogovém okně Možnosti Ganttova diagramu nastavte ve skupinovém rámečku Rozsah časového měřítka rozsah dat.

Změna časových jednotek

 1. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Spravovat na tlačítko Možnosti grafu.

 2. V dialogovém okně Možnosti Ganttova diagramu vyberte ve skupinovém rámečku Časové jednotky požadované položky v seznamech Hlavní jednotky a Vedlejší jednotky a potom klikněte na tlačítko OK.

Nastavení nepracovních dnů

 1. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Spravovat na tlačítko Konfigurace pracovní doby.

 2. V dialogovém okně Konfigurace pracovní doby vyberte požadované možnosti ve skupinových rámečcích Pracovní dny a Pracovní doba a potom klikněte na tlačítko OK.

Posunutí na konkrétní úkol nebo milník

 1. Kliknutím na buňku obsahující název úkolu vyberte úkol či milník, na který se chcete posunout.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Navigace na tlačítko Přejít na úkol.

Posunutí na konkrétní datum

 • Přejděte na konec časového měřítka, klikněte na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Navigace na příkaz Přejít na Dokončit.

 • Pokud chcete přejít o jednu vedlejší jednotku doleva, na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace klikněte na Další.

 • Posunutím zobrazení pomocí posuvníku jednu vedlejší jednotku doprava, klikněte na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace na tlačítko předchozí.

 • Posunutí na začátek časového měřítka, klikněte na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace klikněte na najdete v článku Začínáme.

Změna šířky oblasti časového měřítka

 1. Vyberte sloupec časového měřítka.

 2. Přetažením ovládacího úchytu na pravé straně sloupce libovolným směrem nastavte požadovanou šířku oblasti.

Zobrazení více časových jednotek

 1. Kliknutím na plnou čáru ohraničující Ganttův diagram vyberte rámec.

 2. Pomocí myši přetáhněte ovládací úchyt na pravém okraji ve středu rámce směrem doprava.

Poznámka : Prodloužením časového měřítka a zobrazením více časových jednotek změníte také koncové datum přidružené k projektu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×