Předávání podrobných informací o plánu pomocí Ganttova diagramu aplikace Visio

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Komunikovat podrobných informací o úkolu a plánu vedoucím nebo dalšími členy týmu, můžete vytvořit Ganttův diagram v Microsoft Visio 2010. V Ganttově diagramu můžete také použít ke správě plánu projektu na úrovni úkolu.

V tomto článku

Použití Ganttova diagramu jako prostředek komunikace

Nastavení Ganttova diagramu

Přidání dat do Ganttova diagramu

Tisk rozsáhlého Ganttova diagramu

Použití Ganttova diagramu jako prostředek komunikace

V Ganttově diagramu grafický prvek například pruhy a šipky představovat úkoly a závislosti mezi nimi, který se dá sledovat změny v jednom úkolu vliv na ostatní.

Je možné také seskupit několik podřízených úkolů pod jeden souhrnný úkol a přidat popisy, požadované prostředky a doplnit každému úkolu procentuální hodnoty.

Úkoly jsou zobrazeny jako pruhy na časovém měřítku.

Ganttův diagram s pruhy úkolů

Použití barevného schématu a přidáním textové popisky do Ganttova diagramu je možné rychle vytvořit vizuálně přitažlivé s poznámkami plán pro prezentaci.

Pokud začnete plán pro složité projekt jako Ganttova diagramu aplikace Visio, můžete snadno exportovat data plánu Microsoft Project 2010 a používat Project k plánování a správu projektu podrobně.

Produkt

Vhodnost použití

Visio

 • Chcete-li připravit pro prezentaci vizuálně přitažlivý, komentovaný plán.

 • Chcete-li definovat základní úkoly v plánu v počátečních fázích projektu.

 • Zahrnuje-li plán méně než 30 úkolů.

Project

 • Chcete-li používat k plánování projektu plnohodnotný nástroj k řízení projektu.

 • Zahrnuje-li plán mnoho úkolů.

 • Potřebujete-li přiřadit více prostředků k úkolům nebo propojit plány pro různé projekty.

Začátek stránky

Nastavení Ganttova diagramu

 1. Na kartě Soubor klikněte na položku Nový.

 2. V části Výběr šablony klikněte na možnost plán a potom poklikejte Ganttův diagram.

 3. V dialogovém okně Možnosti Ganttova diagramu nastavte data pro časové měřítko. Můžete taky zvolit, jak chcete formátovat pruhy úkolů, milníků a dalších prvků grafu:

  • Klikněte na kartu data a pak zvolte požadované možnosti.

   Poznámka : Hlavní jednotky jsou nejdelší časové jednotky (například roky či měsíce), které chcete v diagramu používat, Vedlejší jednotky jsou nejmenší jednotky (například dny či hodiny).

  • Na kartě Formát klikněte na obrazce a popisky, které chcete použít na pruhu úkolu, milníků a souhrnné panely a klepněte na tlačítko OK.
   Dialogové okno Možnosti Ganttova diagramu

Poznámka : Pokud si nejste jisti, které formátování zvolit, přijměte výchozí volby. Formátování lze později změnit.

Bližší popis rámce diagramu

Po nastavení Ganttova diagramu se zobrazí obecný rámec diagramu.

Rámec je jako prázdné plátno, na kterém můžete vyobrazit podrobnosti o plánu:

 • Klepněte do buňky ve sloupci Název úkolu a zadáním textu nahraďte obecný text názvem konkrétního úkolu. V průběhu projektu můžete přidávat další úkoly.

 • Ve výchozím stavu odráží data ve sloupcích Zahájení a Dokončení zadané datum zahájení projektu. Datum změníte klepnutím do buňky a zadáním nového data.

 • Sloupec Trvání je aktualizován automaticky po zadání nového data zahájení a dokončení. Délku úkolu můžete také označit zadáním hodnot pro jedno z těchto dat a trvání.

 • Ve sloupci Časové měřítko (oblast označená 2000, pod níž jsou zobrazeny měsíce) jsou Hlavní jednotky uvedeny v horní části a Vedlejší jednotky v dolní části. Časové měřítko začíná a končí podle zadaných dat zahájení a dokončení. Po přidání dat zahájení a dokončení úkolu nebo hodnot trvání se v oblasti pod časovým měřítkem zobrazí pruhy úkolů a oblast se rozšíří.

Tip : Chcete-li zaznamenat další údaje o jednotlivých úkolech, můžete přidat další sloupce. Například po přidání sloupce Prostředek bude Ganttův diagram vyjadřovat, kdo je za jednotlivé úkoly zodpovědný.

Začátek stránky

Přidání dat do Ganttova diagramu

Rámec lze vyplnit údaji, které budou odrážet podrobnosti o plánu projektu. Je možné přidat a vylepšit následující prvky plánu:

Úkoly

Milníky

Souhrnné úkoly

Závislosti (Propojené úkoly)

Sloupce dat

Časové měřítko

Úkoly

Ganttův diagram s pruhy úkolů

Každý úkol v Ganttově diagramu zabírá jeden řádek v rámci diagramu. Při zadávání názvů úkolů do buněk ve sloupci Název úkolu jsou hodnoty trvání úkolů znázorněny jako pruhy úkolů v oblasti pod časovým měřítkem.

Cíl

Postup

Změna názvu úkolu

 • Ve sloupci Název úkolu klepněte do buňky, která obsahuje daný úkol, a zadejte nový název.

Nastavení nebo změna hodnoty trvání úkolu

 • V rámci Ganttova diagramu klepněte do buňky obsahující datum a hodnotu trvání, které chcete změnit, a potom zadejte nové informace.

Poznámka : Hodnoty trvání zadávejte následujícími způsoby:

 • 1h pro 1 hodinu,

 • 1d pro 1 den,

 • 1t pro 1 týden,

 • 1m pro 1 měsíc.

Přidání nových úkolů do dolní části Ganttova diagramu

 • Kliknutím na plnou čáru ohraničující diagram vyberte Ganttův diagram. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly vytvořit nový řádek úkolu, klikněte na Nový.
  Úkoly skupiny

Přidání nového úkolu mezi dva stávající úkoly

 • Vyberte libovolnou buňku v řádku, který chcete vložit nad nový řádek úkolu a potom na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na tlačítko Nový.
  Úkoly skupiny

Přidání ukazatelů dokončených procent na úkoly

 1. Vyberte stínované uspořádané v horní části sloupce vlevo od místo, kam chcete sloupec dokončených procent umístit, a potom na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině sloupce klikněte na Vložit.
  Skupiny sloupců

 2. V seznamu Typ sloupce klepněte na položku Dokončeno % a pak na tlačítko OK.

 3. Do nového sloupce zadávejte v průběhu úkolu procento dokončeného úkolu. Ukazatel dokončených procent bude zobrazen na pruhu úkolu.

Odstranění úkolu

 • Vyberte libovolnou buňku v řádku představujícím úkol, který chcete odstranit a potom na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly klikněte na Odstranit.
  Úkoly skupiny

Milníky

Milníky v Ganttově diagramu

Jelikož milník představuje v plánu spíše důležitou událost než úkol, nastavte jeho trvání na nulovou hodnotu.

Cíl

Postup

Přidání nového milníku

 1. Pomocí myši přetáhněte obrazec Milník ze vzorníku Obrazce Ganttova diagramu na rámec Ganttova diagramu a umístěte jej mezi buňky obsahující názvy těch úkolů, které má milník následovat a předcházet.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku ve sloupci Zahájení do řádku představujícího milník a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Upravit datum.

 3. Zadejte požadované datum a klepněte na tlačítko OK. Datum ve sloupci Dokončení se změní tak, aby odpovídalo datu ve sloupci Zahájení, hodnota Trvání bude nastavena na nulu (0).

Převedení existujícího úkolu na milník

 • U řádku představujícího úkol, který chcete převést na milník, zadejte do sloupce Trvání nulu (0).

Změna vzhledu značky milníku

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na značku milníku a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Možnosti úkolu. Zvolte požadované možnosti a klepněte na tlačítko OK.

Odstranění milníku

 • Vyberte libovolnou buňku v řádku představujícím milník, který chcete odstranit a potom na kartě Ganttův diagram ve skupině úkoly klikněte na Odstranit.
  Úkoly skupiny

Souhrnné úkoly

Ganttův diagram se souhrnnými a podřízenými úkoly

Souhrnné úkoly je možné použít, chcete-li spojit několik podřízených úkolů pod jeden úkol, který je bude zastřešovat.

Cíl

Postup

Vytvoření souhrnného úkolu s podřízenými úkoly

 1. Přidejte souhrnný úkol a podřízené úkoly či milníky do Ganttova diagramu.

 2. Chcete-li vybrat podřízeného úkolu, vyberte buňku obsahující název úkolu. Chcete-li vybrat více úkolů, podržte stisknutou klávesu SHIFT.

 3. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly klikněte na Zvětšit odsazení.
  Úkoly skupiny

Nastavení trvání u souhrnného úkolu

 1. Klepněte v řádku prvního podřízeného úkolu na buňku ve sloupci Zahájení a poté zadejte datum zahájení tohoto úkolu.

 2. U stejného podřízeného úkolu klepněte na buňku ve sloupci Dokončení a zadejte datum dokončení úkolu.

 3. Opakujte kroky 1 a 2 pro každý podřízený úkol.

Poznámka : Trvání souhrnného úkolu bude vyplněno automaticky po přidání informace o trvání u všech podřízených úkolů.

Snížení úrovně (Zvětšení odsazení) úkolu

 • Vyberte název úkolu, který chcete snížit a potom na kartě Ganttův diagram ve skupině úkoly klikněte na Zvětšit odsazení.
  Úkoly skupiny

Zvýšení úrovně (Zmenšení odsazení) úkolu

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na název úkolu, chcete-li zvýšit a klikněte na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na Oudent.
  Úkoly skupiny

Změna vzhledu pruhu souhrnného úkolu

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na souhrnný úkol, který chcete změnit, a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Možnosti úkolů.

 2. Ve skupinovém rámečku Souhrnné pruhy vyberte požadované symboly pro začátky a konce pruhů a klepněte na tlačítko OK.

Závislosti (Propojené úkoly)

Milníky v Ganttově diagramu

Učiníte-li v Ganttově diagramu jeden úkol závislý na jiném, zobrazí se šipka spojující dva pruhy úkolů. Jestliže změníte datum nebo trvání úkolu, na kterém je závislý jiný úkol, data závislého úkolu se také změní.

Cíl

Postup

Nastavení závislostí mezi úkoly

 1. Klepnutím na buňky obsahující názvy úkolů vyberte úkoly a milníky, mezi nimiž chcete nastavit závislosti. Více úkolů lze vybrat klepnutím se stisknutou klávesu SHIFT.

 2. Na kartě Ganttův diagram ve skupině úkoly klikněte na odkaz.
  Úkoly skupiny

Odstranění závislostí mezi úkoly

 1. Klepnutím buňky s názvy úkolů se závislostmi, které chcete odstranit, tyto úkoly vyberete. Více úkolů lze vybrat klepnutím se stisknutou klávesu SHIFT.

 2. Na kartě Ganttův diagram ve skupině úkoly na tlačítko Zrušit propojení.
  Úkoly skupiny

Změna stylu šipek závislosti

 • Při otevřeném Ganttově diagramu klikněte pravým tlačítkem myši na stránku výkresu a v místní nabídce klikněte na příkaz Spojnice typu S.

Sloupce dat

Plán projektu je sestaven z dat týkajících se konkrétního úkolu. Sumarizace dat zahájení úkolů a hodnot trvání určuje datum dokončení projektu. V Ganttově diagramu aplikace Visio lze ukládat data týkající se úkolů do sloupců dat.

Pokud chcete zaznamenávat a zobrazení dat další úkolu v Ganttově diagramu, můžete přidat nové sloupce. Chcete například přidat sloupec pro poznámky k úkolu ve kterých lze popsat složitější nebo jedinečné úkoly, sloupec pro zdroje seznam zodpovědný za dokončení všech úkolů nebo sloupec pro procento dokončení ke sledování, kolik procent každý úkol dokončení.


Ganttův diagram s pruhy úkolů

Ve výchozím nastavení při vytváření Ganttova diagramu nový graf obsahuje sloupce Název úkolu, Start, dokončení a doby trvání. Můžete změnit uspořádání stávajících sloupců, přidat nové sloupce a odstranit sloupce, které už nepotřebujete.

Cíl

Postup

Přejmenování existujícího sloupce

 • Klepněte na záhlaví sloupce, který chcete přejmenovat, a zadejte nový název.

Přidání nového, předem navrženého sloupce dat

 1. Vyberte záhlaví sloupce nalevo od místa, kde chcete zobrazit nový sloupec.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině sloupce klikněte na Vložit.
  Skupiny sloupců

 3. V rozevíracím seznamu Typ sloupce klepněte na název sloupce, jenž odpovídá typu dat, která chcete přidat, a potom klepněte na tlačítko OK.

Přidání nového sloupce dat navrženého uživatelem

 1. Vyberte záhlaví sloupce nalevo od místa, kde chcete zobrazit nový sloupec.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině sloupce klikněte na Vložit.
  Skupiny sloupců

 3. V rozevíracím seznamu Typ sloupce klepněte na jeden z uživatelem definovaných sloupců, jehož formát odpovídá formátu dat, který bude sloupec obsahovat (například Uživatelem definované desetinné číslo, Uživatelem definovaný text nebo Uživatelem definovaný čas), a klepněte na tlačítko OK.

 4. Zadejte nový název sloupce.

Poznámka : Chcete-li přidat více sloupců textu, klepněte při každém výběru na jinou možnost pro uživatelem definovaný text. Například pro první sloupec klepněte například na Uživatelem definovaný text 1, pro druhý sloupec na Uživatelem definovaný text 2 atd.

Odstranění (skrytí) sloupce dat

 • Vyberte záhlaví sloupce, který chcete odstranit (skrýt).

 • Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině sloupce klikněte na Skrýt.
  Skupiny sloupců

Poznámka : Po odstranění sloupce z diagramu, či jeho skrytí, jsou data z tohoto sloupce ponechána v souboru. Budete-li chtít sloupec později opět zobrazit, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a poté klikněte na příkaz Vložit sloupec. V rozevíracím seznamu vyberte sloupec, který chcete opět zobrazit, a klikněte na tlačítko OK.

Přesunutí sloupce dat

 1. Klepněte na záhlaví sloupce, který chcete přesunout.

 2. Pomocí myši přetáhněte sloupec na nové místo.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li sloupec přesunout doleva od jiného sloupce, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, doleva od středního bodu druhého sloupce.

  • Chcete-li sloupec přesunout napravo od jiného sloupce, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, napravo od středního bodu druhého sloupce.

  • Chcete-li sloupec přesunout doprava od oblasti časového měřítka, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, doprava od středního bodu oblasti časového měřítka.

Poznámka : Je-li oblast časového měřítka dlouhá, bude možná nutné k přesunutí sloupce za středový bod oblasti výkres oddálit. Chcete-li výkres oddálit, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Lupa a klepněte na požadovanou úroveň zvětšení.

Časové měřítko

Časové měřítko je měřítko hlavních a vedlejších jednotek času, které sahá od data počátku do data konce projektu. U časového měřítka lze definovat časové jednotky, datum začátku a konce a dny pokládané za nepracovní.

Ganttův diagram s pruhy úkolů

Na časovém měřítku se lze posunout na jednotlivé datum nebo úkol, můžete změnit šířku oblasti časového měřítka a zobrazit více dat.

Cíl

Postup

Změna počátečního a koncového data nebo obou dat

 1. Na kartě Ganttův diagram ve skupině Spravovat na tlačítko Možnosti grafu.
  Skupina Správa

 2. V dialogovém okně Možnosti Ganttova diagramu ve skupinovém rámečku Rozsah časového měřítka změňte klikněte na datum, které chcete změnit.

Změna jednotek času

 1. Na kartě Ganttův diagram ve skupině Spravovat na tlačítko Možnosti grafu.
  Skupina Správa

 2. V dialogovém okně Možnosti Ganttova diagramu vyberte ve skupinovém rámečku Časové jednotky požadované položky v seznamech Hlavní jednotky a Vedlejší jednotky a potom klikněte na tlačítko OK.

Nastavení nepracovních dnů

 1. Na kartě Ganttův diagram ve skupině Spravovat na tlačítko Konfigurace pracovní doby.
  Skupina Správa

 2. V dialogovém okně Konfigurace pracovní doby vyberte požadované možnosti ve skupinových rámečcích Pracovní dny a Pracovní doba a potom klikněte na tlačítko OK.

Posunutí na konkrétní úkol nebo milník

 1. Kliknutím na buňku obsahující název úkolu vyberte úkol či milník, na který se chcete posunout.

 2. Na kartě Ganttův diagram ve skupině navigace klikněte na Přejít na úkol.
  Skupina navigace

Posunutí na konkrétní datum

 • Přejděte na konec časového měřítka, klikněte na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Navigace na příkaz Přejít na Dokončit.

 • Pokud chcete přejít o jednu vedlejší jednotku doleva, na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace klikněte na Další.

 • Posunutím zobrazení pomocí posuvníku jednu vedlejší jednotku doprava, klikněte na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace na tlačítko předchozí.

 • Posunutí na začátek časového měřítka, klikněte na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace klikněte na najdete v článku Začínáme.
  Skupina navigace

Změna šířky oblasti časového měřítka

 1. Klepněte do šedé plochy v horní části oblasti časového měřítka a poté dalším klepnutím vyberte sloupec časového měřítka.

 2. Přetažením modré ovládacího úchytu na pravé straně sloupce libovolným směrem nastavte požadovanou šířku oblasti.

Zobrazení více časových jednotek

 1. Klepnutím na plnou čáru ohraničující Ganttův diagram vyberte rámec.

 2. Přetáhněte úchyt pro výběr modré na pravém okraji ve středu rámce směrem doprava.

Poznámka : Prodloužením časového měřítka a zobrazením více časových jednotek změníte také koncové datum přidružené k projektu.

Začátek stránky

Tisk rozsáhlého Ganttova diagramu

Pokud chcete vytvořit plán pro malé projekt, je pravděpodobné rozšiřte za hranice jedné stránky standardní tiskárny Ganttova diagramu. Následující tabulka popisuje některé tisku problémy, které se můžete setkat a kroky, které můžete provést před vytisknout, které vám pomůžou výsledky, které jste očekávali.

Problém

Řešení

Postup

Tiskne se pouze část Ganttova diagramu.

Zkontrolujte, že celého grafu vešel na stránku výkresu.

 1. Na kartě Návrh ve skupině Vzhled stránky klikněte na spouštěč dialogového okna Vzhled stránky.

 2. V dialogovém okně Vzhled stránky klikněte na kartu Velikost stránky ve skupinovém rámečku Měřítko tisk, vyberte Přizpůsobit.

 3. Vedle, Přizpůsobit napište "1" v poli listů napříč a listů pod sebou pole zadejte "1".

 4. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

Orientace vytištěné stránky a stránky výkresu se liší.

Změňte orientaci stránky tiskárny.

 • Na kartě Návrh ve skupině Vzhled stránky klikněte na tlačítko Orientace a potom klikněte na požadovanou orientaci.

Nevíte, kolik stránek grafu se vytiskne.

Před vytištěním zobrazte náhled tisku výkresu.

 • Na kartě soubor klikněte na Tisk a pak klikněte na Náhled.

Nevíte, kde se budou vyskytovat konce stránek.

Zapnutím konců stránek zobrazte rozdělení diagramu na stránky.

 • Na kartě zobrazení ve skupině Zobrazit zaškrtněte Konce stránek. Šedé čáry v diagramu vyznačte, kde bude provedena konce stránek.

Vložení konce stránky mezi vytištěné stránky objevit na nevhodná pozice.

Překryv mezi stránkami lze řídit změnou nastavení okrajů. Větší okraje znamenají větší překryv mezi stránkami.

 1. Na kartě Návrh ve skupině Vzhled stránky klikněte na spouštěč dialogového okna Vzhled stránky.

 2. Na kartě Nastavení tisku ve skupinovém rámečku papír tiskárny, klikněte na Nastavení.

 3. Zadejte nastavení okrajů hledaná a potom klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×