Předávání podrobných informací o plánu pomocí Ganttova diagramu aplikace Visio

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Komunikovat podrobných informací o úkolu a plánu vedoucím nebo dalšími členy týmu, můžete vytvořit Ganttův diagram v aplikaci Microsoft Office Visio. Ganttův diagram můžete také použít ke správě plánu projektu na úrovni úkolu.

Co chcete udělat?

Použití Ganttova diagramu jako prostředek komunikace

Nastavení Ganttova diagramu

Přidání dat do Ganttova diagramu

Tisk rozsáhlého Ganttova diagramu

Použití Ganttova diagramu jako prostředek komunikace

V Ganttově diagramu grafický prvek například pruhy a šipky představovat úkoly a závislosti mezi nimi, který se dá sledovat změny v jednom úkolu vliv na ostatní.

Je možné také seskupit několik podřízených úkolů pod jeden souhrnný úkol a přidat popisy, požadované prostředky a doplnit každému úkolu procentuální hodnoty.

Úkoly jsou zobrazeny jako pruhy na časovém měřítku.

Příklad Ganttova diagramu

Použití barevného schématu a přidáním textové popisky do Ganttova diagramu je možné rychle vytvořit vizuálně přitažlivé s poznámkami plán pro prezentaci.

Pokud začnete plán pro složité projekt jako Ganttova diagramu aplikace Visio, můžete snadno exportovat do aplikace Microsoft Office Project data plánu a potom použijte Office Project k plánování a správu projektu podrobně. Další informace o exportu Ganttových diagramů z Office Visio najdete v článku Nápověda ke službě Microsoft Office Visio.

Produktu

Vhodnost použití

Aplikace Microsoft Office Visio

 • Chcete-li připravit pro prezentaci vizuálně přitažlivý, komentovaný plán.

 • Chcete-li definovat základní úkoly v plánu v počátečních fázích projektu.

 • Zahrnuje-li plán méně než 30 úkolů.

Aplikace Microsoft Office Project

 • Chcete-li používat k plánování projektu plnohodnotný nástroj k řízení projektu.

 • Zahrnuje-li plán mnoho úkolů.

 • Potřebujete-li přiřadit více prostředků k úkolům nebo propojit plány pro různé projekty.

Začátek stránky

Nastavení Ganttova diagramu

Nejprve nastavte základní rámec diagramu a data pro časové měřítko. Můžete také zvolit požadované formátování pruhů úkolů, milníků a dalších prvků diagramu.

Později můžete změnit data, přidat či odstranit úkoly a milníky a vytvořit mezi úkoly závislosti. Je možné také použít barevné schéma a přidat název a legendu.

 1. V aplikaci Visio v nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Plán a pak klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. Klepněte na kartu Datum a zvolte požadované možnosti.

  Hlavní jednotky jsou nejdelší časové jednotky (například roky či měsíce), které chcete v diagramu používat, Vedlejší jednotky jsou nejmenší jednotky (například dny či hodiny).

 3. Na kartě Formát, klepněte na obrazce a popisky, které chcete používat u pruhů úkolů, milníků a souhrnných pruhů, a poté klepněte na tlačítko OK.

Pokud si nejste jisti, které formátování zvolit, přijměte výchozí volby. Formátování lze později změnit.

Bližší popis rámce diagramu

Po nastavení Ganttova diagramu se zobrazí obecný rámec diagramu.

Rámec je jako prázdné plátno, na kterém můžete vyobrazit podrobnosti o plánu:

 • Klepněte do buňky ve sloupci Název úkolu a zadáním textu nahraďte obecný text názvem konkrétního úkolu. V průběhu projektu můžete přidávat další úkoly.

 • Ve výchozím stavu odráží data ve sloupcích Zahájení a Dokončení zadané datum zahájení projektu. Datum změníte klepnutím do buňky a zadáním nového data.

 • Sloupec Trvání je aktualizován automaticky po zadání nového data zahájení a dokončení. Délku úkolu můžete také označit zadáním hodnot pro jedno z těchto dat a trvání.

 • Ve sloupci Časové měřítko (oblast označená 2000, pod níž jsou zobrazeny měsíce) jsou Hlavní jednotky uvedeny v horní části a Vedlejší jednotky v dolní části. Časové měřítko začíná a končí podle zadaných dat zahájení a dokončení. Po přidání dat zahájení a dokončení úkolu nebo hodnot trvání se v oblasti pod časovým měřítkem zobrazí pruhy úkolů a oblast se rozšíří.

Chcete-li zaznamenat další údaje o jednotlivých úkolech, můžete přidat další sloupce. Například po přidání sloupce Prostředek bude Ganttův diagram vyjadřovat, kdo je za jednotlivé úkoly zodpovědný.

Začátek stránky

Přidání dat do Ganttova diagramu

Rámec lze vyplnit údaji, které budou odrážet podrobnosti o plánu projektu. Je možné přidat a vylepšit následující prvky plánu:

Úkoly

Milníky

Souhrnné úkoly

Závislosti (Propojené úkoly)

Datové sloupce

Časová osa

Úkoly

Ganttův diagram s pruhy úkolů

Každý úkol v Ganttově diagramu zabírá jeden řádek v rámci diagramu. Při zadávání názvů úkolů do buněk ve sloupci Název úkolu jsou hodnoty trvání úkolů znázorněny jako pruhy úkolů v oblasti pod časovým měřítkem.

Cíl

Akce

Změna názvu úkolu

 • Ve sloupci Název úkolu klepněte do buňky, která obsahuje daný úkol, a zadejte nový název.

Nastavení nebo změna hodnoty trvání úkolu

 • V rámci Ganttova diagramu klepněte do buňky obsahující datum a hodnotu trvání, které chcete změnit, a potom zadejte nové informace.

Hodnoty trvání zadávejte následujícími způsoby:

 • 1h pro 1 hodinu,

 • 1d pro 1 den,

 • 1t pro 1 týden,

 • 1m pro 1 měsíc.

Přidání nových úkolů do dolní části Ganttova diagramu

 • Vyberte rámec Ganttova diagramu klepnutím na plnou čáru ohraničující diagram. Nové řádky úkolů vytvoříte přetažením zeleného úchytu v dolním rohu rámce.

Přidání nového úkolu mezi dva stávající úkoly

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na libovolnou buňku v řádku, nad kterým chcete zobrazit nový řádek úkolu, a pak v místní nabídce klepněte na příkaz Nový úkol.

Přidání ukazatelů dokončených procent na úkoly

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši do šedé horní části sloupce vlevo od místa, kde chcete zobrazit sloupec dokončených procent, a v místní nabídce klepněte na položku Vložit sloupec.

 2. V seznamu Typ sloupce klepněte na položku Dokončeno % a pak na tlačítko OK.

 3. Do nového sloupce zadávejte v průběhu úkolu procento dokončeného úkolu. Ukazatel dokončených procent bude zobrazen na pruhu úkolu.

Odstranění úkolu

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku v řádku představující úkol, který chcete odstranit, a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit úkol.

Změna vzhledu pruhu úkolu

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na pruh úkolu a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Možnosti úkolu. Klepněte na požadované možnosti ze seznamu a potom klepněte na tlačítko OK.

Milníky

Milníky v Ganttově diagramu

Jelikož milník představuje v plánu spíše důležitou událost než úkol, nastavte jeho trvání na nulovou hodnotu.

Cíl

Akce

Přidání nového milníku

 1. Pomocí myši přetáhněte obrazec Milník ze vzorníku Obrazce Ganttova diagramu na rámec Ganttova diagramu a umístěte jej mezi buňky obsahující názvy těch úkolů, které má milník následovat a předcházet.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku ve sloupci Zahájení do řádku představujícího milník a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Upravit datum.

 3. Zadejte požadované datum a klepněte na tlačítko OK. Datum ve sloupci Dokončení se změní tak, aby odpovídalo datu ve sloupci Zahájení, hodnota Trvání bude nastavena na nulu (0).

Převedení existujícího úkolu na milník

 • U řádku představujícího úkol, který chcete převést na milník, zadejte do sloupce Trvání nulu (0).

Změna vzhledu značky milníku

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na značku milníku a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Možnosti úkolu. Zvolte požadované možnosti a klepněte na tlačítko OK.

Odstranění milníku

 • Klepněte pravým tlačítkem myši do řádku představujícího milník, který chcete odstranit, a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit úkol.

Souhrnné úkoly

Ganttův diagram se souhrnnými a podřízenými úkoly

Souhrnné úkoly je možné použít, chcete-li spojit několik podřízených úkolů pod jeden úkol, který je bude zastřešovat.

Cíl

Akce

Vytvoření souhrnného úkolu s podřízenými úkoly

 1. Přidejte souhrnný úkol a podřízené úkoly či milníky do Ganttova diagramu.

 2. Chcete-li vybrat podřízený úkol, klepněte na buňku obsahující název úkolu. Více úkolů lze vybrat klepnutím se stisknutou klávesu SHIFT.

 3. Klepněte na jeden z vybraných úkolů pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Zvětšit odsazení.

Nastavení trvání u souhrnného úkolu

 1. Klepněte v řádku prvního podřízeného úkolu na buňku ve sloupci Zahájení a poté zadejte datum zahájení tohoto úkolu.

 2. U stejného podřízeného úkolu klepněte na buňku ve sloupci Dokončení a zadejte datum dokončení úkolu.

 3. Opakujte kroky 1 a 2 pro každý podřízený úkol.

Trvání souhrnného úkolu bude vyplněno automaticky po přidání informace o trvání u všech podřízených úkolů.

Snížení úrovně (Zvětšení odsazení) úkolu

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na úkol, u kterého chcete snížit úroveň, a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Zvětšit odsazení.

Zvýšení úrovně (Zmenšení odsazení) úkolu

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na úkol, u kterého chcete zvýšit úroveň, a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Zmenšit odsazení.

Změna vzhledu pruhu souhrnného úkolu

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na souhrnný úkol, který chcete změnit, a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Možnosti úkolů.

 2. Ve skupinovém rámečku Souhrnné pruhy vyberte požadované symboly pro začátky a konce pruhů a klepněte na tlačítko OK.

Závislosti (Propojené úkoly)

Milníky v Ganttově diagramu

Učiníte-li v Ganttově diagramu jeden úkol závislý na jiném, zobrazí se šipka spojující dva pruhy úkolů. Jestliže změníte datum nebo trvání úkolu, na kterém je závislý jiný úkol, data závislého úkolu se také změní.

Cíl

Akce

Nastavení závislostí mezi úkoly

 1. Klepnutím na buňky obsahující názvy úkolů vyberte úkoly a milníky, mezi nimiž chcete nastavit závislosti. Více úkolů lze vybrat klepnutím se stisknutou klávesu SHIFT.

 2. Klepněte na jeden z vybraných úkolů pravým tlačítkem myši a pak v místní nabídce klepněte na příkaz Propojit úkoly.

Přerušení závislostí mezi úkoly

 1. Klepnutím buňky s názvy úkolů se závislostmi, které chcete odstranit, tyto úkoly vyberete. Více úkolů lze vybrat klepnutím se stisknutou klávesu SHIFT.

 2. Klepněte na jeden z vybraných úkolů pravým tlačítkem myši a pak v místní nabídce klepněte na příkaz Rozpojit úkoly.

Změna stylu šipek závislosti

 • Při otevřeném Ganttově diagramu klepněte pravým tlačítkem myši na stránku výkresu a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Spojnice typu S.

Datové sloupce

Plán projektu je sestaven z dat týkajících se konkrétního úkolu. Sumarizace dat zahájení úkolů a hodnot trvání určuje datum dokončení projektu. V Ganttově diagramu aplikace Visio lze ukládat data týkající se úkolů do sloupců dat.

Chcete-li v Ganttově diagramu zaznamenat a zobrazit další data týkající se úkolů, můžete přidat sloupce. Lze například přidat sloupec pro poznámky k úkolu, ve kterém popíšete složitější nebo jedinečné úkoly, sloupec pro prostředky, kde bude seznam lidí zodpovědných za splnění jednotlivých úkolů, nebo sloupec pro dokončené procento ke sledování dokončenosti jednotlivých úkolů v procentech.


Ganttův diagram s pruhy úkolů

Ve výchozím nastavení obsahuje nově vytvořený Ganttův diagram sloupce Název úkolu, Zahájení, Dokončení a Trvání. Můžete změnit uspořádání stávajících sloupců, přidat nové sloupce a odstranit sloupce, které již nejsou potřeba.

Cíl

Akce

Přejmenování existujícího sloupce

 • Klepněte na záhlaví sloupce, který chcete přejmenovat, a zadejte nový název.

Přidání nového, předem navrženého sloupce dat

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce nalevo od místa, kde chcete zobrazit nový sloupec, a poté v místní nabídce klepněte na položku Vložit sloupec.

 2. V rozevíracím seznamu Typ sloupce klepněte na název sloupce, jenž odpovídá typu dat, která chcete přidat, a potom klepněte na tlačítko OK.

Přidání nového sloupce dat navrženého uživatelem

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce nalevo od místa, kde chcete zobrazit nový sloupec, a poté v místní nabídce klepněte na položku Vložit sloupec.

 2. V rozevíracím seznamu Typ sloupce klepněte na jeden z uživatelem definovaných sloupců, jehož formát odpovídá formátu dat, který bude sloupec obsahovat (například Uživatelem definované desetinné číslo, Uživatelem definovaný text nebo Uživatelem definovaný čas), a klepněte na tlačítko OK.

 3. Zadejte nový název sloupce.

Poznámka : Chcete-li přidat více sloupců textu, klepněte při každém výběru na jinou možnost pro uživatelem definovaný text. Například pro první sloupec klepněte například na Uživatelem definovaný text 1, pro druhý sloupec na Uživatelem definovaný text 2 atd.

Odstranění (skrytí) sloupce dat

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce, který chcete odstranit (skrýt), a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Skrýt sloupec.

Poznámka : Po odstranění sloupce z diagramu, či jeho skrytí, jsou data z tohoto sloupce ponechána v souboru. Budete-li chtít sloupec později opět zobrazit, klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Vložit sloupec. V rozevíracím seznamu vyberte sloupec, který chcete opět zobrazit, a klepněte na tlačítko OK.

Přesunutí sloupce dat

 1. Klepněte na záhlaví sloupce, který chcete přesunout.

 2. Pomocí myši přetáhněte sloupec na nové místo.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li sloupec přesunout doleva od jiného sloupce, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, doleva od středního bodu druhého sloupce.

  • Chcete-li sloupec přesunout napravo od jiného sloupce, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, napravo od středního bodu druhého sloupce.

  • Chcete-li sloupec přesunout doprava od oblasti časového měřítka, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, doprava od středního bodu oblasti časového měřítka.

Poznámka : Je-li oblast časového měřítka dlouhá, bude možná nutné k přesunutí sloupce za středový bod oblasti výkres oddálit. Chcete-li výkres oddálit, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Lupa a klepněte na požadovanou úroveň zvětšení.

Časová osa

Časové měřítko je měřítko hlavních a vedlejších jednotek času, které sahá od data počátku do data konce projektu. U časového měřítka lze definovat časové jednotky, datum začátku a konce a dny pokládané za nepracovní.

Ganttův diagram s pruhy úkolů

Na časovém měřítku se lze posunout na jednotlivé datum nebo úkol, můžete změnit šířku oblasti časového měřítka a zobrazit více dat.

Cíl

Akce přijmout

Změna počátečního a koncového data nebo obou dat

 1. Klepněte v Ganttově diagramu pravým tlačítkem myši do libovolného místa na časovém měřítku a pak v místní nabídce klepněte na příkaz Možnosti data.

 2. Ve skupinovém rámečku Rozsah časového měřítka vyberte nové počáteční nebo koncové datum a čas a klepněte na tlačítko OK.

Změna jednotek času

 1. Klepněte v Ganttově diagramu pravým tlačítkem myši do libovolného místa na časovém měřítku a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Možnosti data.

 2. Ve skupinovém rámečku Časové jednotky vyberte požadované Hlavní jednotky a Vedlejší jednotky a klepněte na tlačítko OK.

Nastavení nepracovních dnů

 1. Klepněte v Ganttově diagramu pravým tlačítkem myši do libovolného místa na časovém měřítku a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Konfigurace pracovní doby.

 2. Vyberte požadované možnosti ve skupinových rámečcích Pracovní dny a Pracovní doba a klepněte na tlačítko OK.

Posunutí na konkrétní úkol nebo milník

 1. Klepnutím na buňku obsahující název úkolu vyberte úkol či milník, na který se chcete posunout.

 2. Na panelu nástrojů Ganttův diagram klepněte na tlačítko Přejít na úkol.

Poznámka : Není-li panel nástrojů Ganttův diagram zobrazen, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Panely nástrojů a klepněte na panel Ganttův diagram.

Posunutí na konkrétní datum

Klepněte v Ganttově diagramu pravým tlačítkem myši do libovolného místa na časovém měřítku a poté v místní nabídce klepněte na jeden z následujících příkazů:

 • Přejít na datum dokončení, chcete-li se posunout na konec časového měřítka.

 • Přejít o jednu jednotku doleva, chcete-li se posunout o jednu jednotku vlevo.

 • Přejít o jednu jednotku doprava, chcete-li se posunout o jednu jednotku vpravo.

 • Přejít na datum zahájení, chcete-li se posunout na začátek časového měřítka.

Změna šířky oblasti časového měřítka

 1. Klepněte do šedé plochy v horní části oblasti časového měřítka a poté dalším klepnutím vyberte sloupec časového měřítka.

 2. Přetažením zeleného ovládacího úchytu na pravé straně sloupce libovolným směrem nastavte požadovanou šířku oblasti.

Zobrazení více časových jednotek

 1. Klepnutím na plnou čáru ohraničující Ganttův diagram vyberte rámec.

 2. Pomocí myši přetáhněte zelený ovládací úchyt v pravém středu rámce směrem doprava.

Poznámka : Prodloužením časového měřítka a zobrazením více časových jednotek změníte také koncové datum přidružené k projektu.

Začátek stránky

Tisk rozsáhlého Ganttova diagramu

Pokud nebudete vytvářet plán pro malý projekt, bude Ganttův diagram pravděpodobně přesahovat hranice jedné standardní stránky tiskárny. V následující tabulce jsou popsány některé problémy, se kterými se můžete při tisku setkat, a kroky, které můžete provést před tiskem a které vám usnadní dosažení očekávaných výsledků.

Problém

Sol ution

Akce

Tiskne se pouze část Ganttova diagramu.

Ujistěte se, zda stránka výkresu pojme celý diagram.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Vzhled stránky.

 2. Klepněte na kartu Velikost stránky, na ní klepněte na přepínač Přizpůsobit velikost obsahu výkresu a pak klepněte na tlačítko OK.

Orientace vytištěné stránky a stránky výkresu se liší.

Změňte orientaci stránky tiskárny.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Vzhled stránky.

 2. Klepněte na kartu Nastavení tisku, klepněte na přepínač u požadované orientace a poté klepněte na tlačítko OK.

Nevíte, kolik stránek grafu se vytiskne.

Před vytištěním zobrazte náhled tisku výkresu.

 • V nabídce Soubor klepněte na příkaz Náhled.

Nevíte, kde se budou vyskytovat konce stránek.

Zapnutím konců stránek zobrazte rozdělení diagramu na stránky.

 • V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Konce stránek. Výskyt konců stránek označují v diagramu šedé čáry.

Konce stránek se mezi tištěnými stránkami vyskytují na nevhodných místech.

Překryv mezi stránkami lze řídit změnou nastavení okrajů. Větší okraje znamenají větší překryv mezi stránkami.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Vzhled stránky.

 2. Na kartě Nastavení tisku klepněte na tlačítko Nastavit.

 3. Zadejte požadované nastavení okrajů a klepněte dvakrát na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×