Přístupnost v Excelu pro iPad

Excel pro iPad funguje s funkcemi usnadnění iPadu, jako je třeba VoiceOver. Můžete používat gesta nebo externí klávesnici.

Poznámky : 

V tomto tématu

Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace Excel pro iPad

Když v Excelu 2016 pro iPad otevřete sešit, jeho název se zobrazí v horní části obrazovky uprostřed pod stavovým řádkem. Pod ním najdete řádek nabídek Excelu, který obsahuje záložky pásu karet. Váš sešit je pod řádkem vzorců.

Když pracujete s buňkami a vzorci a chcete vybrat některou buňku, klepněte prstem. Pak dvakrát klepněte. Tím zobrazíte klávesnici na obrazovce a přesunete kurzor do řádku vzorců, kde můžete upravit obsah buňky.

Když chcete přejít na jiné listy sešitu, použijte karty v dolní části obrazovky.

Použití VoiceOveru pro práci v aplikaci Excel pro iPad

VoiceOver vám může pomoct s navigací v Excelu bez ohledu na to, jestli používáte gesta nebo externí klávesnici. Když chcete zapnout VoiceOver, řekněte: „Ahoj Siri, zapni VoiceOver.“ Další metody najdete v článku Přístupnost v Office pro iPad.

Poznámky : 

 • Když pracujete s VoiceOverem, doporučujeme používat externí klávesnici.

 • Abyste mohli používat klávesové zkratky, zkontrolujte, jestli je funkce Quick Nav vypnutá. Na externí klávesnici současně stiskněte klávesy Šipka doleva a Šipka doprava. VoiceOver vám oznámí vypnutí funkce QuickNav. Když chcete funkci QuickNav zase zapnout, znovu stiskněte klávesy se šipkami.

 • Pokud chcete procházet obsah pomocí externí klávesnice, stiskněte klávesovou zkratku VO (Control+Command) spolu s klávesou Šipka vlevo nebo Šipka vpravo.

Otevření aplikace Excel

Excel otevře zobrazení Soubor > Otevřít, nebo pokud jste aplikaci Excel už někdy použili, otevře poslední sešit, ve kterém jste pracovali.

Když chcete otevřít jiný sešit nebo vytvořit nový:

 1. Pokud je nějaký sešit už otevřený, v řádku nabídek dvakrát klepněte na tlačítko Uložit a zavřít. Uslyšíte slova: „Nastavení účtu, tlačítko.“ V seznamu budou naposled otevřené sešity.

 2. Když chcete otevřít nedávno použitý sešit, rychle posuňte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte VO+Šipka doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného sešitu. Dvakrát klepněte na libovolné místo na obrazovce.

 3. Když chcete vytvořit nový sešit, rychle posuňte prstem doleva nebo opakovaně stiskněte VO+Šipka doleva, dokud neuslyšíte „Nový, tlačítko“. Pak dvakrát klepněte prstem. Vyberte možnost Prázdná prezentace nebo jeden z motivů návrhů. Pak prezentaci otevřete tím, že dvakrát klepnete prstem.

Procházení v aplikaci Excel

VoiceOver vám pomáhá pohybovat se v Excelu, protože pojmenovává položky na obrazovce. Třeba když se chcete zorientovat, posunujte prst nahoru doprostřed obrazovky, dokud neuslyšíte název sešitu. Pod ním se zobrazí řádek nabídek Excelu a pás karet. Když přesunete kurzor VoiceOveru, uslyšíte názvy tlačítek a záložek pásu karet.

Tipy : 

 • Když chcete v sešitu najít nebo najít a nahradit text, použijte tlačítko Hledat v pravé části pásu karet.

 • Když je kurzor VoiceOveru na řádku vzorců, který najdete pod pásem karet, VoiceOver řekne: „Obsah vzorce.“

 • Pokud chcete slyšet čísla řádků listu, posuňte prst směrem k levému okraji. Pokud chcete slyšet písmena sloupců, pod řádkem vzorců posuňte prst směrem doprava.

 • Když chcete pracovat s buňkami, klepněte kamkoliv do listu. Uslyšíte název buňky.

 • Když se chcete posunout v listu, třemi prsty potáhněte nahoru a dolů nebo zleva doprava. Při posouvání VoiceOver rozpozná oblast buněk.

 • Když chcete vyhledat všechny listy v aktuálním sešitu, použijte karty listů v levé dolní části obrazovky. Možnost Součet v pravém dolním rohu uvádí součet aktuálně vybrané oblasti buněk.

Práce s klávesnicí na obrazovce

Když upravujete buňku, v dolní části klávesnice se zobrazí klávesnice. K dispozici jsou dvě klávesnice: standardní klávesnice Apple a klávesnice vlastních vzorců, kterou můžete použít pro rychlý přístup k číslům a symbolům pro vaše vzorce.

S těmito dvěma klávesnice pracujte následujícím způsobem:

 • Když chcete přepnout na klávesnici vzorců, uprostřed v pravé části obrazovky klepněte na tlačítko 123. Pokud používáte VoiceOver, posunujte prstem, dokud neuslyšíte „Klávesnice vzorců, tlačítko“. Pak dvakrát klepněte.

 • Pokud chcete přepnout na standardní klávesnici, dvakrát klepněte na tlačítko Abc. Pokud používáte VoiceOver, posunujte prstem, dokud neuslyšíte „Standardní klávesnice, tlačítko“. Pak dvakrát klepněte na dané tlačítko.

 • Když chcete klávesnici zavřít, v pravém dolním rohu klávesnice dvakrát klepněte na ikonu klávesnice. Pokud používáte VoiceOver a vyberete toto tlačítko, uslyšíte „Skrýt klávesnici“. Dvakrát klepněte na dané tlačítko.

Běžné úkoly v aplikaci Excel pro iPad

Tyto postupy předpokládají, že máte zapnutý VoiceOver a umíte ho používat.

Zadávání a úpravy buněk

 1. Přesuňte kurzor VoiceOveru na buňku, kterou chcete upravit. Uslyšíte název buňky.

 2. Když chcete buňku vybrat, dvakrát klepněte na libovolné místo na obrazovce, nebo stiskněte VO+Mezerník. Uslyšíte „Vybráno“. Kolem buňky se zobrazí úchyty pro výběr.

 3. Když chcete upravit vybranou buňku v řádku vzorců, dvakrát klepněte na libovolné místo na obrazovce, nebo stiskněte VO+Mezerník. Uslyšíte slova: „Obsah vzorce. Režim textu, upravuje se.“

Práce s místní nabídkou

Místní nabídka (které se říká taky kontextová nabídka) se objeví, když klepnete na buňku, řádek vzorců, textové pole nebo jiný objekt a podržíte ho. Poskytuje rychlý přístup k běžným příkazům, jako je Vyjmout, Vložit, Kopírovat a Vymazat.

Když je VoiceOver zapnutý, místní nabídku otevřete tak, že přejdete na buňku nebo objekt, který chcete upravit, a pak dvakrát klepnete dvěma prsty. K procházení nabídky a výběru možností můžete použít standardní gesta potažení prstem, která nabízí VoiceOver.

Místní nabídka se zavře, až vyberete některou možnost, nebo když vyberte jinou buňku.

Výběr oblasti buněk

Pokud používáte externí klávesnici, vyberte počáteční buňku, podržte klávesu Shift a zároveň stiskněte šipkovou klávesu. Třeba když chcete vybrat buňky B6 až F6, vyberte B6 a pak čtyřikrát stiskněte klávesu Shift+Šipka doprava.

Taky můžete postupovat takto:

 1. Přesuňte kurzor VoiceOver na buňku, kde chcete začít výběr oblasti. Uslyšíte název buňky.

 2. Oblast vyberete tak, že dvakrát klepnete a podržíte prsty, dokud neuslyšíte zvuk, který vás upozorní, že vybíráte oblast. Pak posunete prst. Když přetahujete prst, VoiceOver oznamuje vybraný rozsah.

Práce se vzorci

Když chcete vytvořit vzorce a přidat funkce, můžete psát do řádku vzorců nebo použít tlačítko Vložit funkci nebo kartu Vzorce na pásu karet. Tyto možnosti vám usnadňují výběr funkce, která se pak zobrazí v řádku vzorců s dotykovými symboly, které vám pomůžou umístit proměnné ve správném pořadí.

Přidání funkce pomocí tlačítka Vložit funkci

 1. Vyberte některou buňku a vlevo od řádku vzorců dvakrát klepněte na tlačítko Vložit funkci. Pokud je zapnutý VoiceOver, na tlačítko dvakrát klepněte. Do řádku vzorců se přidá znaménko rovná se a otevře se dialogové okno Funkce.

 2. Pokud si chcete poslechnout názvy funkcí, posuňte prst dolů. Když chcete slyšet podrobnosti o funkci, posunujte prst doprava od názvu funkce, dokud neuslyšíte „Další informace“. Pak dvakrát klepněte. Otevře se dialogové okno s podrobnostmi o funkci. Pokud se chcete vrátit do seznamu funkcí, posunujte prst do horní levé části dialogového okna, dokud neuslyšíte „Zpět“. Pak dvakrát klepněte.

 3. Až zazní název požadované funkce, vložte ji tak, že dvakrát klepnete. Uslyšíte umístění buňky, „Textové pole, upravuje se“, název funkce, názvy jejích argumentů a pak název aktuálně vybraného argumentu.

 4. Posouvejte prst doprava po řádku vzorců, dokud neuslyšíte „Zadat“. Pak dvakrát klepněte.

Přidání funkce pomocí karty Vzorce

 1. Vyberte buňku a pak posouvejte prst na pásu karet, dokud neuslyšíte „Karta Vzorce“. Otevřete ji tak, že dvakrát klepnete.

 2. Posunujte prstem dolů, dokud neuslyšíte název tlačítka kategorie vzorců. Až budete na prvním tlačítku dané karty, uslyšíte „Automatické shrnutí“. Pokud chcete na kartě najít další kategorie vzorců, potáhněte prstem doprava nebo stiskněte VO+Šipka doprava.

 3. Dvakrát klepněte na požadovanou kategorii vzorců. Otevře se seznam funkcí. Když chcete v seznamu přejít dolů, přejeďte prstem doprava kdekoliv na obrazovce. Když chcete přejít nahoru, přejeďte prstem doleva. Po názvu každé funkce zazní „Další informace“. Když chcete získat další informace o funkci, dvakrát klepněte na Další informace.

 4. Když uslyšíte název požadované funkce, dvakrát na ni klepněte. Funkce se vloží do řádku vzorců. Uslyšíte umístění buňky, „Textové pole, upravuje se“, název funkce, názvy jejích argumentů a pak název aktuálně vybraného argumentu. Je vybraný první argument.

 5. Když chcete upravit vybraný argument, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Zadejte požadované hodnoty.

  • Když chcete použít odkaz na buňku, klepněte na ni v listu. Její data vyberete tak, že dvakrát klepnete.

 6. Až přidáte argument, k dalšímu nebo předchozímu argumentu v řádku vzorců se přesunete takto:

  • Jestli používáte klávesnici na obrazovce, potáhněte prstem nahoru nebo dolů.

  • Pokud používáte externí klávesnici, stiskněte klávesu Šipka doleva nebo Šipka doprava.

 7. Až bude vzorec hotový, stiskněte klávesu Return nebo potáhněte prstem doprava na řádku vzorců, dokud neuslyšíte „Zadat“. Pak dvakrát klepněte.

Řazení a filtrování

Když se přesunete do buňky, která obsahuje prvek pro řazení nebo filtrování, VoiceOver vám to oznámí.

Filtr vyberte takto: Když je kurzor VoiceOveru na buňce, která obsahuje filtr, potáhněte prstem doprava. Tím vyberete filtr. Když pak chcete otevřít nabídku filtru, dvakrát klepněte.

Hledání a čtení komentářů

Když se přesunete do buňky, která obsahuje komentář, VoiceOver oznámí, že buňka má komentář. Když si ho chcete poslechnout, potáhněte prstem doprava. Tím komentář vyberete a VoiceOver ho přečte.

Jak přidat komentář:

 1. Vyberte buňku a potom na kartě Revize vyberte tlačítko Komentář. Uslyšíte: „Vložit komentář, tlačítko.“

 2. Dvakrát klepněte na libovolné místo na obrazovce. Vpravo od listu se otevře podokno Komentáře. Kurzor se nachází v textovém poli. Uslyšíte: „Režim textu, upravuje se.“

 3. Napište komentář.

 4. Když chcete zavřít podokno Komentáře, přesuňte se na tlačítko Zavřít a dvakrát klepněte nebo stiskněte VO+Mezerník.

Úprava objektů

Tyto postupy předpokládají, že máte zapnutý VoiceOver a umíte ho používat.

Změna velikosti nebo otočení objektu

 1. Klepněte na objekt, který chcete upravit. VoiceOver identifikuje tento objekt.

 2. Objekt vyberete tak, že dvakrát klepnete na libovolné místo na obrazovce. Uslyšíte „Vybráno“. Kolem objektu se zobrazí úchyty pro výběr.

 3. Když chcete změnit jeho velikost, rychle přejeďte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte VO+Šipka doprava, dokud neuslyšíte název úchytu pro výběr, který chcete použít: vlevo uprostřed, nahoře uprostřed nebo vlevo nahoře. Když chcete zvětšit nebo zmenšit velikost, rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů, nebo stiskněte VO+Šipka nahoru nebo VO+Šipka dolů. VoiceOver vám přečte šířku a výšku v bodech.

 4. Pokud chcete objekt otočit, rychle přejeďte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte VO+Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Úchyt pro otočení“. Pak rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů, nebo stiskněte VO+Šipka nahoru nebo VO+Šipka dolů. VoiceOver identifikuje stupeň otočení.

Přidání textu do objektu

 1. Klepněte na objekt, který chcete upravit. VoiceOver identifikuje tento objekt.

 2. Objekt vyberete tak, že dvakrát klepnete na libovolné místo na obrazovce. Uslyšíte „Vybráno“.

 3. Když chcete na daný objekt umístit kurzor, znovu dvakrát klepněte. Uslyšíte: „Textové pole, upravuje se.“

 4. Zadejte požadovaný text.

Informace o neoptimalizovaných funkcích

Chceme vám nabídnout skvělé a přístupné prostředí a před námi je ještě spousta práce. Zatím jsme neoptimalizovali oznamování formátu textu ve VoiceOveru, ověřování dat, minigrafy, vkládání hodnot ani automatické vyplňování řady dat.

Dejte nám prosím vědět, které funkce přístupnosti jsou pro vás nejdůležitější. Když chcete odeslat názor:

 1. V horním řádku nabídek přejděte do nabídky Soubor, což je druhá ikona zleva. Při zapnutém VoiceOveru se ozve „tlačítko Soubor“.

 2. Vyberte tlačítko Odeslat názor.

 3. Vyberte Řekněte nám, co se vám líbí nebo Řekněte nám, co by se dalo zlepšit. Pište do textového pole, které je k dispozici. Až bude kurzor v textovém poli, ozve se „Váš názor, textové pole“. Ke svému názoru nezapomeňte připsat slovo Accessibility (Přístupnost), abychom ho snadněji našli.

 4. Pokud chcete, uveďte e-mailovou adresu a přidejte snímek obrazovky.

 5. Svůj názor odešlete dvojitým klepnutím na tlačítko Odeslat.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Web Microsoft Accessibility poskytuje další informace týkající se technologií usnadnění. Zdarma je k dispozici měsíční elektronický bulletin, ve kterém můžete získat aktuální informace o tématech týkajících se usnadnění v produktech společnosti Microsoft. Pokud se chcete přihlásit k jeho odběru, navštivte web určený k bezplatnému přihlášení k odběru bulletinu o aktualizacích funkcí pro usnadnění přístupu.

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte web Microsoft Disability Answer Desk a vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na Answer Desk pro usnadnění přístupu určený pro velké podniky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×