Příklady kritérií dotazů

Chcete-li omezit výsledky dotazu na základě hodnot v poli, použijete kritéria dotazu. Kritérium dotazu je výraz, který aplikace Access porovná s hodnotami pole dotazu a určí, zda zahrnout záznam obsahující každou hodnotu. Například = "Ostrava" je výraz, který aplikace Access může porovnat s hodnotami v textovém poli dotazu. Pokud je hodnota tohoto pole v daném záznamu "Ostrava", aplikace Access zahrne záznam do výsledků dotazu.

Toto téma obsahuje několik příkladů kritérií dotazu a předpokládá, že máte zkušenosti s navrhováním jednoduchých výběrových dotazů.

Další informace o dotazech naleznete v článku Úvod do dotazů.

V tomto tématu

Základní informace

Zadání kritérií pomocí Tvůrce výrazů

Všechna kritéria zadaná do řádku Kritéria jsou spojena

Zadání náhradních kritérií pomocí řádku Nebo

Kritéria pro pole typu Text, Memo a Hypertextový odkaz

Kritéria pro hypertextový odkaz mohou být trochu náročnější

Kritéria pro pole typu Číslo, Měna a Automatické číslo

Kritéria pro pole typu Datum a čas

Kritéria pro jiná pole

Základní informace

Kritérium se podobá vzorci – jedná se o řetězec, který může obsahovat odkazy na pole, Operátor a Konstanta. Kritéria dotazu se také nazývají výrazy.

Následující video představuje způsob použití kritérií u textového pole.

Následující tabulka obsahuje několik ukázkových kritérií s vysvětlením, jak fungují.

Kritérium

Popis

>25 and <50

Toto kritérium lze použít u pole typu Číslo, jako je například pole Cena nebo JednotkyNaSkladě. Toto kritérium zahrnuje pouze záznamy, ve kterých pole Cena nebo JednotkyNaSkladě obsahuje hodnotu větší než 25 a menší než 50.

DateDiff ("rrrr", [DatumNarození], Date()) > 30

Toto kritérium je určeno pro pole typu Datum/čas, jako je například pole DatumNarození. Do výsledku dotazu jsou zahrnuty záznamy, ve kterých je počet roků mezi datem narození dané osoby a aktuálním datem větší než 30.

Is Null

Toto kritérium lze použít u všech typů polí ke zobrazení záznamů s hodnotou pole Null.

Kritéria mohou vypadat různě, některá jsou jednoduchá a používají základní operátory (například <) nebo konstanty (například 50), jiná jsou složitá a používají funkce (například DateDiff) nebo odkazy na pole (například [DatumNarození]). V tomto tématu je uvedeno několik příkladů běžně používaných kritérií seskupených podle datového typu, pro který jsou používána. Příklady uvedené v tomto tématu můžete použít jako výchozí bod k vytvoření vlastních kritérií.

Chcete-li přidat kritéria do dotazu, otevřete dotaz v návrhovém zobrazení. Potom určete pole, pro která chcete zadat kritéria. Pokud se pole, pro které chcete kritéria zadat, ještě nenachází v návrhové mřížce, je nutné je přidat přetažením z okna návrhu dotazu do návrhové mřížky nebo dvojitým kliknutím na pole. Jakmile je požadované pole v návrhové mřížce, zadejte kritéria do řádku Kritéria pro toto pole.

Zadání kritérií pomocí Tvůrce výrazů

Tvůrce výrazů můžete použít, pokud chcete použít kritéria obsahující funkce. Tvůrce výrazů poskytuje nástroje, které pomáhají zajistit správné použití každé funkce. Další informace o Tvůrci výrazů naleznete v článku Použití Tvůrce výrazů.

Všechna kritéria zadaná do řádku Kritéria jsou spojena

Kritéria zadaná do řádku Kritéria pro více polí jsou spojena pomocí operátoru AND. Můžete například zadat kritérium ="Ostrava" pro pole Město a kritérium < DateAdd("rrrr", -40, Date()) pro pole DatumNarození. Tato dvě kritéria jsou dohromady interpretována následujícím způsobem:

Město = "Ostrava" AND DatumNarození < DateAdd("rrrr", -40, Date())

Kritéria pro pole Město a DatumNarození

1. Pole Město a DatumNarození obsahují kritéria.

2. Pouze záznamy s hodnotou Ostrava v poli Město odpovídají tomuto kritériu.

3. Pouze záznamy osob, které mají minimálně 40 let odpovídají tomuto kritériu.

4. Ve výsledku budou zahrnuty pouze záznamy, které splňují obě kritéria.

Zadání náhradních kritérií pomocí řádku Nebo

Pokud chcete zadat jiná kritéria nebo dvě sady nezávislých kritérií a stačí, aby byla splněna pouze jedna sada kritérií, použijte v návrhové mřížce řádek Kritéria a řádek nebo.

Alternativní kritéria

1. Kritérium Město je zadáno v řádku Kritéria.

2. Kritérium DatumNarození je zadáno v řádku nebo.

Kritéria zadaná v řádcích Kritéria a nebo jsou spojena pomocí operátoru OR, jak je ukázáno níže:

Město = "Ostrava" OR DatumNarození < DateAdd("rrrr", -40, Date())

Je-li nutné zadat další alternativy, použijte řádky pod řádkem nebo.

Než budete pokračovat s příklady, uvědomte si následující skutečnosti:

 • Pokud jsou kritéria dočasná nebo se často mění, lze místo častých změn kritérií dotazu filtrovat výsledky dotazu. Filtr změní výsledek dotazu, aniž by bylo nutné měnit návrh dotazu. Další informace o filtrech naleznete v části Viz také.

 • Pokud se pole kritérií nemění, ale často se mění požadované hodnoty, lze vytvořit parametrický dotaz. Parametrický dotaz vyzve uživatele k zadání vstupu při spuštění dotazu a potom tento vstup použije k vytvoření kritéria dotazu. Další informace o dotazech zobrazujících výzvu k zadání vstupu naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Kritéria pro pole typu Text, Memo a Hypertextový odkaz

Následující příklady jsou určeny pro pole Země v dotazu založeném na tabulce s kontaktními informacemi. Kritérium je zadáno v řádku Kritéria pro pole v návrhové mřížce.

Kritérium Země

Chcete-li zahrnout záznamy, které...

Použijte kritérium

Výsledek dotazu

Přesně odpovídají určité hodnotě, například Čína.

"Čína"

Vrátí záznamy, ve kterých je v poli Země nastavena hodnota Čína.

Neodpovídají určité hodnotě, například Mexiko.

Not "Mexiko"

Vrátí záznamy, ve kterých je v poli Země nastavena jiná hodnota než Mexiko.

Začínají určitým řetězcem, například „K“.

Like K*

Vrátí záznamy pro všechny země nebo oblasti, jejichž názvy začínají písmenem „K“, například Kanada, Kolumbie atd.

Poznámka : Hvězdička (*) použitá ve výrazu představuje libovolný řetězec znaků. Tento znak bývá označován také jako zástupný znak. Seznam zástupných znaků naleznete v tématu Zástupné znaky v aplikaci Access.

Nezačínají určitým řetězcem, například „K“.

Not Like K*

Vrátí záznamy pro všechny země, jejichž názvy začínají jiným písmenem než „K“.

Obsahují určitý řetězec, například „Korea“.

Like "*Korea*"

Vrátí záznamy pro všechny země, jejichž název obsahuje řetězec „Korea“.

Neobsahují určitý řetězec, například „Korea“.

Not Like "*Korea*"

Vrátí záznamy pro všechny země, jejichž název neobsahuje řetězec „Korea“.

Končí určitým řetězcem, například „ina“.

Like "*ina"

Vrátí záznamy pro všechny země, jejichž název končí řetězcem „ina“, například Argentina.

Nekončí určitým řetězcem, například „ina“.

Not Like "*ina"

Vrátí záznamy pro všechny země, jejichž název nekončí řetězcem „ina“, například Argentina.

Obsahují hodnotu Null (nebo chybějící hodnotu).

Is Null

Vrátí záznamy, ve kterých není v daném poli žádná hodnota.

Neobsahují hodnotu Null.

Is Not Null

Vrátí záznamy, ve kterých dané pole obsahuje hodnotu.

Obsahují řetězce nulové délky.

"" (dvojice uvozovek)

Vrátí záznamy, ve kterých je v daném poli nastavena prázdná hodnota (nikoli však hodnota Null). Například záznamy o prodeji v jiné oblasti mohou obsahovat v poli Země prázdnou hodnotu.

Neobsahují řetězce nulové délky.

Not ""

Vrátí záznamy, ve kterých pole Země obsahuje neprázdnou hodnotu.

Obsahuje hodnoty Null nebo řetězce s nulovou délkou.

"" Or Is Null

Vrátí záznamy, které v poli neobsahují žádnou hodnotu nebo je pole nastaveno na prázdnou hodnotu.

Není prázdné nebo nezadané.

Is Not Null And Not ""

Vrátí záznamy, ve kterých pole Země obsahuje neprázdnou hodnotu a neobsahuje hodnotu Null.

Následují v abecedním pořadí po určité hodnotě, například Mexiko.

>= "Mexiko"

Vrátí záznamy pro všechny země od Mexiko až do konce abecedy.

Spadají do určitého rozsahu, například A až D.

Like "[A-D]*"

Vrátí záznamy pro země, jejichž název začíná písmenem A až D.

Odpovídají jedné ze dvou hodnot, například USA nebo Kanada.

"USA" Or "Kanada"

Vrátí záznamy pro USA a Kanadu.

Obsahují některou z hodnot v seznamu hodnot.

In("Francie", "Čína", "Německo", "Japonsko")

Vrátí záznamy pro všechny země uvedené v seznamu.

Obsahují na určitém místě hodnoty daného pole určité znaky.

Right([Země], 1) = "y"

Vrátí záznamy pro všechny země, jejichž název končí písmenem „y“.

Splňují požadavek na počet znaků.

Len([Země]) > 10

Vrátí záznamy pro země, jejichž název je delší než 10 znaků.

Odpovídají určitému vzorku.

Like "K???"

Vrátí záznamy pro země, jejichž název má délku čtyř znaků a začíná písmenem „K“, například Kuba nebo Kypr.

Poznámka : Znaky ? a _použité ve výrazu představují jeden znak. Tyto znaky bývají označovány také jako zástupné znaky. Znak _ nelze použít ve stejném výrazu se znakem ? ani se zástupným znakem *. Zástupný znak _ lze použít ve výrazu, který obsahuje zástupný znak %.

Kritéria pro hypertextový odkaz mohou být trochu náročnější

Kritérium zadané pro pole Hypertextový odkaz je ve výchozím nastavení použito u zobrazené části textu hodnoty pole, ne pro cíl odkazu. Pokud chcete zadat kritéria pro část hodnoty cílové adresy URL (Uniform Resource Locator), použijte výraz HyperlinkPart. Použitá syntaxe je následující:

HyperlinkPart([Tabulka1].[Pole1],1) = "http://www.microsoft.com/"

Tabulka1 je název tabulky obsahující pole hypertextového odkazu, Pole1 je pole hypertextového odkazu a http://www.microsoft.com je adresa URL, kterou chcete přiřadit.

Začátek stránky

Kritéria pro pole typu Číslo, Měna a Automatické číslo

Následující příklady jsou určeny pro pole JednotkováCena v dotazu založeném na tabulce s informacemi o výrobcích. Kritérium je zadáno v řádku Kritéria pro pole v návrhové mřížce.

Kritérium JednotkováCena

Chcete-li zahrnout záznamy, které...

Použijte kritérium

Výsledek dotazu

Přesně odpovídají určité hodnotě, například 100.

100

Vrátí záznamy pro produkty, jejichž jednotková cena je 100 Kč.

Neodpovídají určité hodnotě, například 1 000

Not 1000

Vrátí záznamy pro produkty, jejichž jednotková cena není 1 000 Kč.

Obsahují hodnotu menší než určitá hodnota, například 100.

< 100
<= 100

Vrátí záznamy pro produkty, jejichž jednotková cena je nižší než 100 Kč (<100). Druhý výraz (<=100) zobrazí záznamy s jednotkovou cenou produktu nižší nebo rovnou 100 Kč.

Obsahují hodnotu větší než určitá hodnota, například 99,99.

>99,99
>=99,99

Vrátí záznamy pro produkty, jejichž jednotková cena je vyšší než 99,99 Kč (>99.99). Druhý výraz zobrazí záznamy s jednotkovou cenou produktu vyšší nebo rovnou 99,99 Kč.

Obsahují jednu ze dvou hodnot, například 20 nebo 25.

20 or 25

Vrátí záznamy s jednotkovou cenou 20 nebo 25 Kč.

Obsahují hodnotu v určitém rozsahu hodnot.

>49,99 and <99,99
-nebo-
Between 50 and 100

Vrátí záznamy pro produkty s jednotkovou cenou v rozsahu (ale nikoli včetně) 49,99 Kč a 99,99 Kč.

Obsahují hodnotu mimo určitý rozsah.

<50 or >100

Vrátí záznamy pro produkty s jednotkovou cenou vyšší než 50 Kč a nižší než 100 Kč.

Obsahují některou z více určitých hodnot.

In(20, 25, 30)

Vrátí záznamy s jednotkovou cenou 20, 25 nebo 30 Kč.

Obsahují hodnotu končící určitými číslicemi.

Like "*4,99"

Vrátí záznamy s jednotkovou cenou končící číslicemi „4,99“, například 4,99 Kč, 14,99 Kč, 24,99 Kč atd.

Poznámka : Znaky * a % použité ve výrazu představují libovolný počet znaků. Tyto znaky bývají označovány také jako zástupné znaky. Znak % nelze použít ve stejném výrazu se znakem * a nelze jej ani použít společně se zástupným znakem ?. Zástupný znak % lze použít ve výrazu, který obsahuje zástupný znak _.

Obsahují hodnotu Null (nebo chybějící hodnotu).

Is Null

Vrátí záznamy, ve kterých pole JednotkováCena neobsahuje hodnotu.

Obsahují jinou hodnotu než Null.

Is Not Null

Vrátí záznamy, ve kterých je v poli JednotkováCena zadána hodnota.

Začátek stránky

Kritéria pro pole typu Datum a čas

Následující příklady jsou určeny pro pole DatumObjednávky v dotazu založeném na tabulce s informacemi o objednávkách. Kritérium je zadáno v řádku Kritéria pro pole v návrhové mřížce.

Kritérium DatumObjednávky

Chcete-li zahrnout záznamy, které...

Použijte kritérium

Výsledek dotazu

Přesně odpovídají určité hodnotě, například 2/2/2006.

#2/2/2006#

Vrátí záznamy transakcí provedených 2. února 2006. Nezapomeňte hodnotu data vložit mezi znaky #, aby bylo zřejmé, že jde o hodnotu kalendářního data a nikoli textový řetězec.

Neodpovídají určité hodnotě, například 2/2/2006.

Not #2/2/2006#

Vrátí záznamy transakcí provedených jindy než 2. února 2006.

Obsahují hodnoty předcházející určitému datu, například 2/2/2006.

< #2/2/2006#

Vrátí záznamy transakcí provedených před 2. únorem 2006.

Chcete-li zobrazit transakce provedené k určitému datu či dříve, použijte operátor <= a nikoli operátor < .

Obsahují hodnoty následující po určitém datu, například 2/2/2006.

> #2/2/2006#

Vrátí záznamy transakcí provedených po 2. únoru 2006.

Chcete-li zobrazit transakce provedené k určitému datu či později, použijte operátor >= a nikoli operátor > .

Obsahují hodnoty, které spadají do určitého období.

>#2/2/2006# and <#4/2/2006#

Vrátí záznamy transakcí provedených mezi 2. a 4. únorem 2006.

K filtrování určitého rozsahu hodnot, včetně koncových bodů, můžete použít také operátor Between. Například výraz Between #2/2/2006# and #4/2/2006# je shodný s výrazem >=#2/2/2006# and <=#4/2/2006# .

Obsahují hodnoty mimo určitý rozsah.

<#2/2/2006# or >#4/2/2006#

Vrátí záznamy transakcí provedených před 2. únorem 2006 nebo po 4. únoru 2006.

Obsahují jednu ze dvou hodnot, například 2/2/2006 nebo 3/2/2006.

#2/2/2006# or #3/2/2006#

Vrátí záznamy transakcí provedených 2. února 2006 nebo 3. února 2006.

Obsahují některou z více hodnot.

In (#1/2/2006#, #1/3/2006#, #1/4/2006#)

Vrátí záznamy transakcí provedených 1. února 2006, 1. března 2006 nebo 1. dubna 2006.

Obsahují datum v určitém měsíci (bez ohledu na rok), například v prosinci.

DatePart("m", [DatumProdeje]) = 12

Vrátí záznamy transakcí provedených v prosinci libovolného roku.

Obsahují datum v určitém čtvrtletí (bez ohledu na rok), například v prvním čtvrtletí.

DatePart("č", [DatumProdeje]) = 1

Vrátí záznamy transakcí provedených v prvním čtvrtletí libovolného roku.

Obsahují aktuální datum.

Date()

Vrátí záznamy transakcí s aktuálním datem. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy, ve kterých je v poli DatumObjednávky nastavena hodnota 2. února 2006.

Obsahují datum předchozího dne.

Date()-1

Vrátí záznamy transakcí provedených den před aktuálním datem. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy s datem 1. února 2006.

Obsahují datum následujícího dne.

Date() + 1

Vrátí záznamy transakcí provedených den po aktuálním datu. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy s datem 3. února 2006.

Obsahují datum v aktuálním týdnu.

DatePart("tt", [DatumProdeje]) = DatePart("tt", Date()) and Year([DatumProdeje]) = Year(Date())

Vrátí záznamy transakcí provedených v aktuálním týdnu. Týden začíná v pondělí a končí v neděli.

Obsahují datum v předchozím týdnu.

Year([DatumProdeje])* 53 + DatePart("tt", [DatumProdeje]) = Year(Date())* 53 + DatePart("tt", Date()) - 1

Vrátí záznamy transakcí provedených v předchozím týdnu. Týden začíná v pondělí a končí v neděli.

Obsahují datum v příštím týdnu.

Year([DatumProdeje])* 53+DatePart("tt", [DatumProdeje]) = Year(Date())* 53+DatePart("tt", Date()) + 1

Vrátí záznamy transakcí, které budou provedeny v příštím týdnu. Týden začíná v pondělí a končí v neděli.

Obsahují datum spadající do posledních sedmi dnů.

Between Date() and Date()-6

Vrátí záznamy transakcí provedených za posledních sedm dnů. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy pro období od 24. ledna 2006 do 2. února 2006.

Obsahují datum v aktuálním měsíci.

Year([DatumProdeje]) = Year(Now()) And Month([DatumProdeje]) = Month(Now())

Vrátí záznamy pro aktuální měsíc. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy pro únor 2006.

Obsahují datum v předchozím měsíci.

Year([DatumProdeje])* 12 + DatePart("m", [DatumProdeje]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

Vrátí záznamy pro předchozí měsíc. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy pro leden 2006.

Obsahují datum v příštím měsíci.

Year([DatumProdeje])* 12 + DatePart("m", [DatumProdeje]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Vrátí záznamy pro příští měsíc. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy pro březen 2006.

Obsahují datum spadající do posledních 30 nebo 31 dnů.

Between Date() And DateAdd("M"; -1; Date())

Vrátí záznamy o prodeji za poslední měsíc. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy pro období od 2. ledna 2006 do 2. února 2006

Obsahují datum v aktuálním čtvrtletí.

Year([DatumProdeje]) = Year(Now()) And DatePart("č", Date()) = DatePart("č", Now())

Vrátí záznamy pro aktuální čtvrtletí. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy pro první čtvrtletí roku 2006.

Obsahují datum v předchozím čtvrtletí.

Year([DatumProdeje])*4+DatePart("č",[DatumProdeje]) = Year(Date())*4+DatePart("č",Date())- 1

Vrátí záznamy pro předchozí čtvrtletí. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy pro poslední čtvrtletí roku 2005.

Obsahují datum v příštím čtvrtletí.

Year([DatumProdeje])*4+DatePart("č",[DatumProdeje]) = Year(Date())*4+DatePart("č",Date())+1

Vrátí záznamy pro příští čtvrtletí. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy pro druhé čtvrtletí roku 2006.

Obsahují datum v aktuálním roce.

Year([DatumProdeje]) = Year(Date())

Vrátí záznamy pro aktuální rok. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy pro rok 2006.

Obsahují datum v předchozím roce.

Year([DatumProdeje]) = Year(Date()) - 1

Vrátí záznamy transakcí provedených v předchozím roce. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy pro rok 2005.

Obsahují datum v příštím roce.

Year([DatumProdeje]) = Year(Date()) + 1

Vrátí záznamy transakcí s datem v příštím roce. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy pro rok 2007.

Obsahují datum v období mezi 1. lednem a aktuálním datem (od začátku roku).

Year([DatumProdeje]) = Year(Date()) and Month([DatumProdeje]) <= Month(Date()) and Day([DatumProdeje]) <= Day (Date())

Vrátí záznamy transakcí s datem v období od 1. ledna aktuálního roku do aktuálního data. Pokud je aktuální datum 2/2/2006, budou zobrazeny záznamy pro období od 1. ledna 2006 do 2. února 2006.

Obsahují datum v minulosti.

< Date()

Vrátí záznamy transakcí provedených před aktuálním datem.

Obsahují datum v budoucnosti.

> Date()

Vrátí záznamy transakcí, které budou provedeny po aktuálním datu.

Obsahují hodnotu Null (nebo chybějící hodnotu).

Is Null

Vrátí záznamy s chybějícím datem transakce.

Obsahují jinou hodnotu než hodnotu Null.

Is Not Null

Vrátí záznamy se známým datem transakce.

Následující video obsahuje další informace o použití výrazů souvisejících s kalendářními daty:

Začátek stránky

Kritéria pro jiná pole

Typ pole

Způsob použití kritérií

Ano/Ne

 Chcete-li zahrnout záznamy se zaškrtnutým políčkem, zadejte do řádku Kritéria hodnotu Ano. Chcete-li zahrnout záznamy bez zaškrtnutého políčka, zadejte hodnotu Ne.

Příloha

 Chcete-li zahrnout záznamy, které neobsahují žádné přílohy, zadejte do řádku Kritéria hodnotu Is Null. Chcete-li zahrnout záznamy s přílohami, zadejte hodnotu Is Not Null.

Vyhledávací

Existují dva základní typy vyhledávacích polí: pole, která vyhledávají hodnoty v existujícím zdroji dat (pomocí cizího klíče), a pole, která jsou založena na seznamu hodnot zadaných při vytváření vyhledávacího pole.

Vyhledávací pole založená na seznamu zadaných hodnot jsou pole s datovým typem Text a platná kritéria jsou shodná s ostatními textovými poli.

Kritéria, která lze použít u vyhledávacích polí založených na hodnotách ze stávajícího zdroje dat, závisí na datovém typu cizího klíče a nikoli na datovém typu vyhledávaných dat. Například vyhledávací pole, které zobrazí jméno zaměstnance, může používat cizí klíč s datovým typem Číslo. Toto pole obsahuje číslo a nikoli text, a proto použijte kritéria určená pro čísla, například >2.

Pokud neznáte datový typ cizího klíče, lze datové typy polí určit kontrolou zdrojové tabulky v návrhovém zobrazení. Můžete postupovat takto:

 1. Vyhledejte zdrojovou tabulku v navigačním podokně.

 2. Tabulku otevřete v návrhovém zobrazení některým z následujících způsobů:

  • Klikněte na tabulku a stiskněte klávesy CTRL+ENTER.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 3. Typ dat pro jednotlivá pole je uveden ve sloupci Datový typ v mřížce tabulky návrhu.

S více hodnotami

Data v polích s více hodnotami jsou uložena jako řádky ve skryté tabulce. Tato tabulka, vytvořená a naplněná aplikací Office Access 2007, představuje dané pole. V návrhovém zobrazení dotazu je pole s více hodnotami v seznamu polí zobrazeno pomocí rozbalitelného pole. Chcete-li u pole s více hodnotami použít kritéria, zadejte kritéria pro jednotlivé řádky ve skryté tabulce. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Vytvořte dotaz obsahující vícehodnotové pole a otevřete jej v návrhovém zobrazení.

 2. Rozbalte pole s více hodnotami kliknutím na symbol plus (+) vedle tohoto pole. Pokud je již pole rozbaleno, je zobrazen symbol minus (-). Pod názvem pole se zobrazí pole představující jednu hodnotu pole s více hodnotami. Toto pole bude mít stejný název jako pole s více hodnotami, doplněné řetězcem .Hodnota. 

 3. Přetáhněte pole s více hodnotami a pole s jednou hodnotou do samostatných sloupců v návrhové mřížce. Pokud chcete ve výsledcích zobrazit pouze celé pole s více hodnotami, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit pro pole s jednou hodnotou.

 4. Zadejte kritéria do řádku Kritéria pro pole s jednou hodnotou. Použijte kritéria odpovídající datovému typu dané hodnoty.

Jednotlivé hodnoty v poli s více hodnotami budou samostatně vyhodnoceny pomocí zadaných kritérií. Předpokládejme například, že máme pole s více hodnotami obsahující seznam čísel. Pokud zadáte kritérium >5 AND <3, budou vráceny všechny záznamy, ve kterých je alespoň jedna hodnota větší než 5 a jedna hodnota menší než 3.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×