Příkaz INSERT INTO

Přidá záznam nebo několik záznamů do tabulky. Tento příkaz se nazývá také Přidávací dotaz.

Syntaxe

Dotaz pro přidání několika záznamů:

INSERT INTO cíl [(pole1[, pole2[, ...]])] [IN externí_databáze]
SELECT [zdroj.]pole1[, pole2[, ...]
FROM tabulkový_výraz

Dotaz pro přidání jednoho záznamu:

INSERT INTO cíl [(pole1[, pole2[, ...]])]
VALUES (hodnota1[, hodnota2[, ...])

Příkaz INSERT INTO má následující části:

Část

Popis

cíl

Název tabulky nebo dotazu, do kterých mají být záznamy přidány.

pole1, pole2

Názvy polí, do kterých mají být data přidána, jsou-li názvy uvedeny za argumentem cíl, nebo názvy polí, ze kterých mají být data získána, jsou-li názvy uvedeny za argumentem zdroj.

externí_databáze

Cesta k Externí databáze. Popis cesty je uveden u klauzule IN.

zdroj

Název tabulky nebo dotazu, ze kterých mají být záznamy kopírovány.

tabulkový_výraz

Název tabulky nebo tabulek, ze kterých jsou data načtena. Tímto argumentem může být jeden název tabulky, složený výsledek operací INNER JOIN, LEFT JOIN nebo RIGHT JOIN, nebo uložený dotaz.

hodnota1, hodnota2

Hodnoty, které mají být vloženy do určených polí nového záznamu. Každá hodnota je vložena do pole odpovídajícího pořadí hodnoty v seznamu: hodnota1 je vložena do pole pole1 nového záznamu, hodnota2 do pole pole2 atd. Hodnoty je třeba oddělit čárkou a textová pole uvést v apostrofech (' ').


Poznámky

Pomocí příkazu INSERT INTO lze do tabulky přidat jeden záznam pomocí syntaxe přidávacího příkazu pro jeden záznam uvedené výše. V tomto případě jsou kódem určeny název a hodnota pro každé pole záznamu. Je třeba určit všechna pole záznamu, kterým má být přiřazena hodnota, a tyto hodnoty. Pokud neurčíte všechna pole, bude do neurčených sloupců vložena výchozí hodnota nebo hodnota Null. Záznamy jsou přidávány na konec tabulky.

Pomocí příkazu INSERT INTO lze také prostřednictvím klauzule SELECT ... FROM uvedené výše v syntaxi přidávacího příkazu pro více záznamů přidat sadu záznamů z jiné tabulky nebo dotazu. V tomto případě jsou v klauzuli SELECT určena pole, která mají být přidána do zadané cílové tabulky.

  Zdrojová nebo cílová tabulka může určovat tabulku nebo dotaz. Je-li určen dotaz, databázový stroj Microsoft Access přidá záznamy do všech tabulek určených v dotazu.

Příkaz INSERT INTO je nepovinný. Je-li použit, musí se nacházet před příkazem SELECT.

Pokud cílová tabulka obsahuje Primární klíč, přesvědčte se, že do pole nebo polí primárního klíče byly přidávány jedinečné hodnoty různé od hodnoty Null. V opačném případě databázový stroj Microsoft Access záznamy nepřidá.

Pokud připojíte záznamy do tabulky s polem typu Datový typ Automatické číslo a chcete přečíslovat připojené záznamy, nezahrnujte pole typu Automatické číslo do dotazu. Pole typu Automatické číslo naopak do dotazu zahrňte, chcete-li zachovat původní hodnoty pole.

Chcete-li přidat záznamy do tabulky v jiné databázi, použijte klauzuli IN.

Chcete-li vytvořit novou tabulku, použijte namísto vytvoření Vytvářecí dotaz příkaz SELECT... INTO.

Chcete-li před skutečným spuštěním přidávacího dotazu zjistit, které záznamy budou přidány, spusťte nejprve Výběrový dotaz, v němž jsou použita stejná výběrová kritéria.

Přidávací dotaz kopíruje záznamy z jedné nebo několika tabulek do jiné tabulky. Tabulky obsahující přidávané dotazy nejsou přidávacím dotazem nijak ovlivněny.

Místo přidávání existujících záznamů z jiné tabulky můžete určit hodnotu pro každé pole v každém novém záznamu pomocí klauzule VALUES. Pokud vynecháte seznam polí, klauzule VALUES musí obsahovat hodnotu pro každé pole v tabulce. V opačném případě nebude operace INSERT úspěšná. Pro každý další záznam, který chcete vytvořit, použijte další příkaz INSERT INTO s klauzulí VALUES.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×