Příkaz ALTER TABLE

Změní návrh tabulky vytvořené pomocí příkazu CREATE TABLE.

Poznámka :  Databázový stroj Microsoft Access nepodporuje použití příkazu ALTER TABLE ani příkazů DDL (Data Definition Language) v databázích, které nejsou založeny na databázovém stroji Microsoft Access. V tomto případě použijte metodu Create objektu DAO (Data Access Objects).

Syntaxe

ALTER TABLE tabulka {ADD {COLUMN typ pole[(velikost)] [NOT NULL] [CONSTRAINT index] |
ALTER COLUMN typ pole[(velikost)] |
CONSTRAINT index_založený_na_více_polích} |
DROP {COLUMN pole I CONSTRAINT název_indexu} }

Příkaz ALTER TABLE má následující části:

Část

Popis

tabulka

Název tabulky, která má být změněna.

pole

Název pole, které má být přidáno do tabulky nebo z ní odstraněno. Případně se může jednat o název pole, které má být v tabulce změněno.

typ

Typ dat pole.

velikost

Velikost pole ve znacích (pouze textová a binární pole).

index

Index pro pole.

index_založený_na_více_polích

Definice indexu založeného na více polích, který má být přidán do tabulky.

název_indexu

Název indexu založeného na více polích, který má být odstraněn.


Poznámky

Pomocí příkazu ALTER TABLE lze existující tabulku měnit několika způsoby. Lze provádět následující operace:

  • Přidání nového pole do tabulky pomocí predikátu ADD COLUMN. Je třeba určit název pole, typ dat a pro textová a binární pole nepovinně velikost pole. Následujícím příkazem je například do tabulky Zaměstnanci přidáno textové pole Poznámky obsahující 25 znaků:

ALTER TABLE Employees ADD COLUMN Notes TEXT(25)

Případně je možné pro dané pole definovat index.

Pokud pro pole použijete syntaxi NOT NULL, bude vyžadováno, aby nové záznamy v daném poli obsahovaly platnou hodnotu.

  • Změna typu dat existujícího pole pomocí příkazu ALTER COLUMN. Je třeba určit název pole, nový typ dat a pro textová a binární pole nepovinně velikost pole. Následujícím příkazem je například v tabulce Zaměstnanci změněn typ dat pole s názvem PSČ (původně definovaného jako Celé číslo) na textové pole obsahující 10 znaků:

ALTER TABLE Zaměstnanci ALTER COLUMN PSČ TEXT(10)

  • Přidání indexu založeného na více polích pomocí příkazu ADD CONSTRAINT.

  • Odstranění pole pomocí příkazu DROP COLUMN. Je třeba určit pouze název pole.

  • Odstranění indexu založeného na více polích pomocí příkazu DROP CONSTRAINT. Za vyhrazeným slovem CONSTRAINT je třeba určit pouze název indexu.

Poznámka : 

  • Současně nelze přidat nebo odstranit více než jedno pole nebo index.

  • Pomocí příkazu CREATE INDEX lze do tabulky přidat index založený na jednom nebo několika polích, pomocí příkazu ALTER TABLE nebo DROP lze odstranit index vytvořený příkazem ALTER TABLE nebo CREATE INDEX.

  • Syntaxi NOT NULL lze použít pro jedno pole nebo v rámci pojmenované klauzule CONSTRAINT. Tak bude funkce uplatněna buď na jedno pole, nebo na pojmenovanou podmínku CONSTRAINT založenou na více polích. Omezení NOT NULL však lze pro jedno pole použít pouze jednou. Při pokusu o opakované použití této podmínky dojde k chybě při běhu.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×