Pás karet, nápověda a další klávesové zkratky v Microsoft Office

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pro přístup k příkazům na pásu karet, což je součást rozhraní Fluent systému Microsoft Office, a pro navigaci a pohyb v okně nápovědy lze použít klávesnici. V tomto tématu jsou také uvedeny klávesové zkratky pro základní funkce sady Microsoft Office.

V tomto článku

Přístup k pásu karet rozhraní Office Fluent pomocí klávesnice

Klávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Klávesové zkratky pro základy používání sady Office

Přístup k pásu karet rozhraní Office Fluent pomocí klávesnice

 1. Stiskněte klávesu ALT.

  Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazeny popisy tlačítek. Následující příklad se týká aplikace Microsoft Office Word.

  pás karet se zobrazenými klávesovými zkratkami

 2. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.

 3. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu l, zobrazí se karta Vložit společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.

 4. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je třeba nejdříve stisknout písmeno skupiny obsahující příkaz.

  Poznámka : Pokud chcete zrušit prováděnou akci a skrýt klávesové zkratky, stiskněte klávesu ALT.

  Tip : Nezíská-li okno kukátka fokus po výběru pomocí popisu tlačítka, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves CTRL+TAB.

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Okno nápovědy umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy systému Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

Akce

Klávesy

Otevření okna Nápověda

F1

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Návrat na začátek aplikace Název aplikace

ALT+HOME

Výběr další položky v okně nápovědy

TAB

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr předchozí nebo následující položky v části Procházet nápovědu k aplikaci název aplikace okna nápovědy

TAB nebo SHIFT+TAB

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu k aplikaci název aplikace okna nápovědy

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu či hypertextového odkazu, včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše, v horní části tématu

TAB

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Přechod zpět k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přechod k následujícímu tématu nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Pomalé posouvání nahoru a dolů v aktuálně zobrazeném tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Rychlejší posouvání nahoru a dolů v aktuálně zobrazeném tématu nápovědy

PAGE UP, PAGE DOWN

Změna umístění okna nápovědy. Okno může být připojeno k aktivní aplikaci (vedle okna aplikace) nebo odděleno od aplikace (samostatné).

ALT+U

Zobrazení nabídky příkazů pro okno nápovědy. Okno nápovědy musí být aktivováno (je třeba klepnout na některou položku v okně nápovědy).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka : Pokud kurzor není v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení

F6 a poté klepněte na ŠIPKU DOLŮ

Zadání textu do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat

F6 a poté klepněte na ŠIPKU DOLŮ

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy, například přepínání mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete vyhledat a seznamem Hledat.

F6

Výběr předchozí nebo následující položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro základy používání sady Office

Zobrazení a používání oken

Akce

Klávesy

Přepnutí do dalšího okna

ALT+TAB

Přepnutí do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Obnovení velikosti aktivního okna po jeho maximalizaci

CTRL+F5

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

Poznámka : Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT aktivovat panel nabídek nebo pás karet a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček)

SHIFT+F6

Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přepnutí do předchozího okna

CTRL+SHIFT+F6

Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato kombinace kláves k provedení příkazu Přesunout (v systémové nabídce okna). K přesunutí okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu ESC.

CTRL+F7

Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato kombinace kláves k provedení příkazu Velikost (v řídicí nabídce okna). Ke změně velikosti okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení úprav stiskněte klávesu ESC.

CTRL+F8

Minimalizace okna na velikost ikony (klávesová zkratka je funkční pouze v některých aplikacích sady Microsoft Office)

CTRL+F9

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

CTRL+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky jako obrázku do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Změna písma nebo jeho velikosti

Akce

Klávesy

Změna písma

CTRL+SHIFT+F

Změna velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+<

Pohyb v textu nebo mezi buňkami

Akce

Klávesy

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu v aplikaci Microsoft Office PowerPoint. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, bude vložen nový snímek s rozložením shodným s původním snímkem.

CTRL+ENTER

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb a práce v tabulkách

Akce

Klávesy

Přechod na následující buňku

TAB

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TAB

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Vložení tabulátoru do buňky

CTRL+TAB

Začátek nového odstavce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Přístup k podoknům úloh a jejich použití

Akce

Klávesy

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.)

Poznámka : Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT aktivovat panel nabídek a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Přesunutí do podokna úloh v případě, že je nabídka nebo panel nástrojů aktivní (kombinaci kláves CTRL+TAB bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát)

CTRL+TAB

Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní

TAB nebo SHIFT+TAB

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině voleb v dialogovém okně

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přidružené k vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky; otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Výběr prvního nebo posledního příkazu v zobrazené nabídce nebo podnabídce

HOME nebo END

Posun nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie

CTRL+HOME nebo CTRL+END

Otevření podokna úloh Zdroje informací

Poznámka : Tato klávesová zkratka nefunguje v aplikacích Microsoft Office PowerPoint a Microsoft Office SharePoint Designer.

ALT+klepnutí

Používání inteligentních značek a přístup k nim

Akce

Klávesy

Zobrazí nabídku nebo zprávu inteligentní značky. V případě přítomnosti více inteligentních značek přepne na další inteligentní značku a zobrazí její nabídku či zprávu.

ALT+SHIFT+F10

Výběr následující položky v nabídce inteligentní značky

ŠIPKA DOLŮ

Výběr předchozí položky v nabídce inteligentní značky

ŠIPKA NAHORU

Provedení akce přidružené k vybrané položce v nabídce inteligentní značky

ENTER

Uzavření nabídky nebo zprávy inteligentní značky

ESC

Tipy

 • Můžete zvolit, zda chcete být na každé zobrazení inteligentní značky upozorněni zvukovým signálem. Využití zvukových návodů vyžaduje instalaci zvukové karty v počítači. Do počítače je třeba nainstalovat také zvuky sady Microsoft Office.

 • Pokud jste připojeni k webu, můžete zvuky sady Microsoft Office stáhnout z webu služby Microsoft Office Online. Po instalaci zvukových souborů proveďte v aplikacích Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 a Microsoft Office Word 2007 následující kroky:

  1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a poté klepněte na tlačítko Možnosti název aplikace.

  2. Klikněte na možnost Upřesnit.

  3. Ve skupinovém rámečku Obecné zaškrtněte políčko Zvuková signalizace a poté klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka : Pokud toto políčko zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, projeví se dané nastavení ve všech aplikacích sady Office, které podporují zvuk.

Změny velikosti a přesouvání panelů nástrojů, nabídek a podoken úloh

 1. Stisknutím klávesy ALT vyberte panel nabídek.

 2. Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB vyberte požadovaný panel nástrojů nebo podokno úloh.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Změna velikosti panelu nástrojů

  1. Na panelu nástrojů zobrazte stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK nabídku Možnosti panelu nástrojů.

  2. Klepněte na příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost panelu nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesa se šipkou změníte velikost o jeden pixel.

  Přesunutí panelu nástrojů

  1. Na panelu nástrojů zobrazte stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK nabídku Možnosti panelu nástrojů.

  2. Klepněte na příkaz Přesunout a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami umístěte panel nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesa se šipkou přesunete panel nástrojů o jeden pixel. Chcete-li uvolnit ukotvený panel nástrojů, stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA DOLŮ. Chcete-li panel nástrojů ukotvit svisle na pravé nebo levé straně, stiskněte opakovaně klávesy ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO, dokud panel zcela nepřesunete na pravou nebo levou stranu.

  Změna velikosti podokna úloh

  1. Stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK v podokně úloh zobrazte nabídku s dalšími příkazy.

  2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Použitím kláves se šipkami upravte velikost podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o jeden pixel.

  Přesunutí podokna úloh

  1. Stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK v podokně úloh zobrazte nabídku s dalšími příkazy.

  2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Přesunout a pak stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami umístěte podokno úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesy se šipkami přesunete podokno o jeden pixel.

 4. Po přesunutí nebo změně velikosti podokna úloh stiskněte klávesu ESC.

Použití dialogových oken

Akce

Klávesy

Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb

TAB

Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb

SHIFT+TAB

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně

CTRL+TAB

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené k vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka

MEZERNÍK

Otevření seznamu (pokud je zavřen) a přechod na příslušnou možnost v seznamu

Počáteční písmeno položky v rozevíracím seznamu

Výběr přepínače nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka

ALT+ podtržené písmeno možnosti

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku dialogového okna

ENTER

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné pole, do kterého se zadává nebo vkládá položka, například uživatelské jméno nebo cesta ke složce.

Akce

Klávesy

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Přechod o jeden znak doleva nebo doprava

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky

SHIFT+END

Použití dialogových oken OtevřítUložit jako

Akce

Klávesy

Přechod do předchozí složky Vzhled tlačítka

ALT+1

Tlačítko O úroveň výše Vzhled tlačítka : Otevření složky o úroveň výše, než je otevřená složka

ALT+2

Tlačítko Hledat na webu Obrázek tlačítka : Zavření dialogového okna a otevření vyhledávací webové stránky

ALT+3

Tlačítko Odstranit Obrázek tlačítka : Odstranění vybrané složky nebo souboru

ALT+3

Tlačítko Vytvořit novou složku Vzhled tlačítka : Vytvoření nové složky

ALT+4

Tlačítko Zobrazení Vzhled tlačítka : Přepínání mezi zobrazeními složky, která jsou k dispozici

ALT+5

Tlačítko Nástroje: Zobrazení nabídky Nástroje

ALT+L

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, například složku nebo soubor

SHIFT+F10

Přepnutí mezi možnostmi nebo oblastmi v dialogovém okně

TAB

Otevření seznamu Oblast hledání

F4 nebo ALT+I

Aktualizace seznamu souborů

F5

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×