Přizpůsobení výchozího nastavení pro databáze

Poznámka : Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access (to je druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online). Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

Různá nastavení pro desktopové databáze Accessu se dají přizpůsobit kliknutím na Soubor > Možnosti > Nastavení klienta. Nastavení provedená v této kategorii budou platit pro všechny soubory desktopových databází Access na vašem počítači.

Co chcete udělat?

Přizpůsobit chování kurzoru a kláves

Nastavit možnosti zobrazení funkce

Změnit možnosti tisku

Nastavit běžné možnosti databáze

Přizpůsobit upřesněné možnosti pro aplikaci

Nastavit možnosti pro zobrazení specifické pro určitý jazyk

Přizpůsobení chování kurzoru a kláves

Díky následujícím možnostem můžete nastavit chování kurzoru při použití určitých kláves. Informace o nastavení chování kurzoru specifického pro určitý jazyk najdete v části Pohyb kurzoru v tématu Nastavení možností pro zobrazení specifické pro určitý jazyk dál v tomto článku.

Nastavení akce chování kurzoru po stisknutí klávesy ENTER:

Možnost

Popis

Nepřecházet

Kurzor bude ponechán v aktuálním poli.

Další pole

Přesune kurzor do dalšího pole. Ve výchozím nastavení je další pole umístěno vpravo nebo vlevo od aktuálního pole, v závislosti na nastaveném směru textu. Toto nastavení je výchozí.

Další záznam

Přesune kurzor do aktuálního pole v dalším záznamu. Při zobrazení více záznamů bude další záznam ten, který je umístěný přímo pod aktuálním záznamem.

Chování kurzoru při použití kláves se šipkami přizpůsobíte pomocí možností Chování kurzorových kláves:

Zobrazení možností pohybu kláves se šipkami

Možnost

Popis

Další pole

V závislosti na nastavení jazyka přesune po stisknutí kláves ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO kurzor do dalšího nebo předchozího pole.

Přejít na další znak

Po stisknutí kláves ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO přejde kurzor na další nebo předchozí znak v poli.

Kurzor se zastavuje na prvním či posledním poli

Tato možnost zabrání klávesám ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO v přesunutí kurzoru z prvního nebo posledního pole na předchozí nebo další záznam.

Chcete-li nastavit chování kurzoru ve formulářích a datových listech při použití klávesy ENTER, TAB a kláves se šipkami, vyberte možnost z části Při zadávání:

Možnost

Popis

Vybrat celé pole

Po vložení kurzoru do pole vybere celé pole.

Přejít na začátek pole

Po vložení do pole kurzor přejde na začátek pole.

Přejít na konec pole

Po vložení do pole kurzor přejde na konec pole.

Začátek stránky

Nastavení možností zobrazení funkce

Pro zobrazení užitečných prvků, jako jsou například animace a stavové řádky, můžete přizpůsobit následující nastavení v možnostech Zobrazení.

Pohled na nastavení možností zobrazení

Možnost

Popis

Zobrazit tento počet posledních dokumentů

Nastaví nebo změní počet naposledy použitých souborů zobrazených v podokně Poslední databáze.

Stavový řádek

Zobrazí stavový řádek v dolní části okna aplikace Access.

Zobrazit animace

Zapne animované funkce, například animované vkládání nových sloupců do datových listů.

Začátek stránky

Změna možností tisku

Pomocí možností v části Tisk můžete nastavit výchozí okraje. Můžete také přizpůsobit nastavení stránky a možnosti tisku před tiskem sestavy nebo datového listu.

Možnost

Popis

Levý okraj

Umožňuje změnit výchozí levý okraj pro datové listy, moduly a nové formuláře a sestavy. Můžete použít hodnoty v rozsahu od nuly až po šířku nebo výšku tisknuté stránky. Pokud chcete změnit okraje ve stávajících formulářích a sestavách, klikněte na kartu Soubor, klikněte na Tisk, pak znovu na Tisk a nastavte možnosti v dialogovém okně Tisk.

Pravý okraj

Umožňuje změnit výchozí pravý okraj pro datové listy, moduly a nové formuláře a sestavy. Můžete použít hodnoty v rozsahu od nuly až po šířku nebo výšku tisknuté stránky. Pokud chcete změnit okraje ve stávajících formulářích a sestavách, klikněte na kartu Soubor, klikněte na Tisk, pak znovu na Tisk a v dialogovém okně Tisk klikněte na Nastavení stránky.

Horní okraj

Umožňuje změnit výchozí horní okraj pro datové listy, moduly a nové formuláře a sestavy. Můžete použít hodnoty v rozsahu od nuly až po šířku nebo výšku tisknuté stránky. Pokud chcete změnit okraje ve stávajících formulářích a sestavách, klikněte na kartu Soubor, klikněte na Tisk, pak znovu na Tisk a v dialogovém okně Tisk klikněte na Nastavení stránky.

Dolní okraj

Umožňuje změnit výchozí dolní okraj pro datové listy, moduly a nové formuláře a sestavy. Můžete použít hodnoty v rozsahu od nuly až po šířku nebo výšku tisknuté stránky. Pokud chcete změnit okraje ve stávajících formulářích a sestavách, klikněte na kartu Soubor, klikněte na Tisk, pak znovu na Tisk a v dialogovém okně Tisk klikněte na Nastavení stránky.

Začátek stránky

Nastavení běžných možností databáze

K přizpůsobení chování aplikace Access při provádění některých běžných úloh použijte podle potřeby následující možnosti:

Možnost

Popis

Zobrazit chyby v uživatelském rozhraní doplňků

Tato možnost se nachází v části Obecné a může se vám hodit, pokud jste vývojáři. Tuto možnost vyberte, aby aplikace Access zobrazila chyby v kódu pro přizpůsobení uživatelského rozhraní.

Povolit zvukovou signalizaci

Přehraje dostupné zvuky připojené k událostem aplikací Microsoft Office, například otevření, uložení, tisk souborů a zobrazení chybových zpráv. Zvuky přiřazené k různým událostem se dají změnit v dialogovém okně Vlastnosti zvuku v Ovládacích panelech Windows. Jestliže políčko Povolit zvukovou signalizaci zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte v jedné aplikaci Office, projeví se tato akce ve všech ostatních aplikacích Office. Pokud chcete změnit zvuk připojený k události, otevřete v Ovládacích panelech Windows složku Zvuky. K přehrávání většiny zvuků je nutná zvuková karta.

Otevřít poslední použitou databázi při spuštění aplikace Access

Pokud je zaškrtnuto toto políčko, nezobrazí aplikace Access stránku Microsoft Access, ale otevře naposledy použitou databázi. Naposledy použitou databázi lze otevřít ve dvou režimech: Při výběru možnosti Sdílený režim bude naposledy použitá databáze otevřena pro sdílené používání. Jde o výchozí nastavení. Při výběru možnosti Výhradní přístup bude naposledy použitá databáze otevřena pro výhradní používání jedním uživatelem.

Výchozí uzamčení záznamů

Bez uzamčení: Ponechá záznamy otevřené pro účely úprav.

Všechny záznamy: Uzamkne všechny záznamy v otevřeném formuláři nebo datovém listu a uzamkne také záznamy ve všech zdrojových tabulkách. Záznamy zůstávají uzamčené po dobu, kdy jsou objekty otevřené.

Upravovaný záznam: Uzamkne pouze záznam, který upravujete.

Použít čtyřmístný formát roku pro

Tato databáze: Nastaví výchozí formát roku pro aktuálně otevřenou databázi na čtyři číslice (rrrr).

Poznámka :  Toto nastavení nahrazuje nastavení Všechny databáze pro aktuálně otevřenou databázi.

Všechny databáze: Nastaví výchozí formát pro všechny databáze na čtyři číslice (rrrr).

Začátek stránky

Nastavení možností pro akce hledání a nahrazení

Chování při hledání a hledání/nahrazení můžete nastavit pomocí následujících možností.

Možnost

Popis

Rychlé vyhledávání

Prohledá aktuální pole a porovnává celé pole s hledaným řetězcem.

Obecné vyhledávání

Prohledá všechna pole a porovnává libovolnou část pole.

Vyhledávání od začátku pole

Prohledá aktuální pole a porovnává počáteční znaky v poli.

Začátek stránky

Nastavení možností zobrazení potvrzovacích zpráv

To, která zpráva bude zobrazena po dokončení určitých akcí uživatele, můžete nastavit pomocí následujících možností:

Možnost

Popis

Změny záznamů

Zobrazí zprávu s potvrzením při každé změně záznamu.

Odstranění dokumentů

Zobrazí zprávu s potvrzením při každém odstranění databázového objektu.

Akční dotazy

Zobrazí zprávu s potvrzením při každém spuštění přidávacího, aktualizačního, odstraňovacího nebo vytvářecího dotazu v databázi aplikace Access.

Začátek stránky

Přizpůsobení upřesněných možností pro aplikaci

Možnost

Popis

Při otvírání databází používat uzamykání na úrovni záznamů

Nastaví uzamykání na úrovni záznamů jako výchozí pro aktuálně otevřenou databázi. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka nastavíte jako výchozí možnost pro otevřenou databázi uzamykání na úrovni stránky. Tato volba platí pro data ve formulářích, datových listech a kódu, který používá objekt sady záznamů k opakovanému procházení záznamů. Tato možnost se nevztahuje na akční dotazy nebo kód, který provádí hromadné operace pomocí příkazů SQL.

Časový limit operace OLE/DDE (s): Určuje interval, po jehož uplynutí se aplikace Access znovu pokusí provést neúspěšný pokus o připojení OLE nebo DDE. Platné hodnoty: 0-300. Výchozí hodnota: 30.

Interval aktualizace (s): Počet sekund, po jejichž uplynutí aplikace Access automaticky aktualizuje záznamy v zobrazení datového listu nebo ve formulářovém zobrazení. Platné hodnoty: 0–32 766. Výchozí hodnota: 60. Nulová hodnota zakáže aktualizace.

Počet pokusů o aktualizaci: Počet pokusů aplikace Access o uložení změněného záznamu, který je uzamčen jiným uživatelem. Platné hodnoty: 0-10. Výchozí hodnota: 2.

Interval aktualizace rozhraní ODBC (s): Interval, po jehož uplynutí aplikace Access automaticky aktualizuje data získaná prostřednictvím připojení ODBC. Toto nastavení je platné pouze v případě, že je databáze sdílena v síti. Platné hodnoty: 0–32 766. Výchozí hodnota: 1500. Nulová hodnota zakáže aktualizace.

Interval pokusů o aktualizaci (ms): Počet milisekund, po jejichž uplynutí se aplikace Access pokusí uložit záznam uzamčený jiným uživatelem. Platné hodnoty: 0–1 000. Výchozí hodnota: 250.

Operace DDE

Ignorovat požadavky DDE: Umožňuje aplikaci Access ignorovat požadavky DDE z jiných aplikací.

Povolit aktualizaci DDE: Umožní aplikaci Access aktualizovat propojení DDE v intervalu určeném v poli Interval aktualizace (s).

Argumenty příkazového řádku

Zadejte argumenty, které budou spuštěny po spuštění aplikace Access nebo otevření databáze aplikace Access.

Začátek stránky

Nastavení možností pro zobrazení specifické pro určitý jazyk

Možnost

Popis

Výchozí směr

Zleva doprava: Při tomto nastavení jsou nové objekty zobrazeny ve směru zleva doprava, který je známý uživatelům hovořícím anglicky nebo evropskými jazyky. Při tomto nastavení je první pole v tabulce zobrazeno v prvním sloupci zleva, nová pole jsou přidávána napravo od tohoto sloupce a pole čísla záznamu a navigační tlačítka jsou v zobrazení Datový list umístěna v levém dolním rohu.

Zprava doleva: Při tomto nastavení jsou nové objekty zobrazeny ve směru zprava doleva, který je známý uživatelům hovořícím jazyky ze Středního východu. Při tomto nastavení je první pole v tabulce zobrazeno v prvním sloupci zprava, nová pole jsou přidávána nalevo od tohoto sloupce a pole čísla záznamu a navigační tlačítka jsou v zobrazení Datový list umístěna v pravém dolním rohu.

Použít kalendář Hidžra

Když je tato možnost k dispozici, můžete ji vybrat, chcete-li, aby byla zdrojová reference dat založena na lunárním kalendáři. Pokud toto tlačítko není zaškrtnuto, databáze používá gregoriánský kalendář.

Poznámka :  V aplikaci Access se doporučuje zvolit určitý typ kalendáře při počátečním vytvoření databáze a toto nastavení již neměnit.

Pohyb kurzoru

Vizuální: Nastaví pohyb kurzoru v obousměrném textu na přesun na další vizuálně sousedící znak. Například v případě použití kláves se šipkami pro přesun zprava doleva v arabském a pak v anglickém textu ve stejné větě se bude kurzoru v arabském textu pohybovat zprava doleva a potom začne prvním pravým znakem anglického slova, které se nachází nejvíc napravo, a bude postupovat zprava doleva.

Logické: Nastaví kurzor na pohyb v obousměrném textu podle směru jazyka textu. Například v případě použití kláves se šipkami pro přesun v arabském a pak v anglickém textu ve stejné větě se bude kurzoru v arabském textu pohybovat zprava doleva a potom začne prvním levým znakem anglického slova a bude postupovat zleva doprava.

Výchozí motiv

Chcete-li vybrat výchozí motiv, motiv písem nebo barvy pro databázi, klikněte na tlačítko Procházet.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×