Připojení souborů a obrázků k záznamům v databázi

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce Příloha v aplikaci Access slouží k přidání jednoho nebo více souborů – dokumentů, prezentací, obrázků atd. – do databáze. V tomto článku naleznete informace a postupy potřebné ke konfiguraci databáze pro použití příloh a připojení dat a jejich správu.

V tomto článku

Proč je vhodné používat přílohy?

Přidání pole přílohy do tabulky

Přímé připojení souborů k tabulkám

Použití příloh s formuláři a sestavami

Uložení připojených souborů do jiných umístění

Odebrání připojených souborů

Použití příloh bez myši nebo jiného podobného ukazovacího zařízení

Reference k přílohám

Proč je vhodné používat přílohy?

Přílohy lze používat k ukládání několika souborů různých typů do jediného pole. Předpokládejme například, že vlastníte databázi pracovních kontaktů. Nyní máte možnost připojit k jednotlivým kontaktům jeden nebo více životopisů a také fotografii.

Přílohy také představují efektivnější způsob ukládání dat. Starší verze Accessu používaly k ukládání obrázků a dokumentů technologii OLE (Object Linking and Embedding). Ve výchozím nastavení vytvořila technologie OLE rastrový obrázek odpovídající obrázku nebo dokumentu. Tyto soubory rastrových obrázků mohly být poměrně velké – až 10násobně oproti původnímu souboru. Když jste v databázi prohlíželi obrázek nebo dokument, zobrazil se pomocí technologie OLE rastrový obrázek, nikoli však původní soubor. Při použití příloh otevřete dokumenty a jiné soubory, které nejsou obrázky, v jejich nadřazených aplikacích, takže v rámci Accessu budete tyto soubory moci prohledávat a upravovat.

Technologie OLE ke své funkci navíc vyžaduje programy, které se označují jako servery OLE. Pokud například uložíte soubory obrázků ve formátu JPEG do databáze aplikace Access, bude každý počítač, ve kterém bude tato databáze spuštěna, vyžadovat jiný program, který je registrovaný jako server OLE pro obrázky ve formátu JPEG. Naproti tomu aplikace Office Access 2007 ukládá připojené soubory v jejich nativních formátech bez pomocných obrázků, takže není nutné instalovat další software, aby bylo možné obrázky zobrazit z databáze.

Různé možnosti použití připojených souborů

Při práci s připojenými soubory nezapomínejte na tato pravidla:

 • Soubory je možné připojovat jen k databázím, které vytvoříte v aplikaci Access a které používají nový formát souborů ACCDB.

 • V tabulce je třeba vytvořit pole, které nastavíte na datový typ Přílohy. Datový typ Přílohy nebude možné po nastavení změnit.

 • V jediném záznamu je možné uložit více souborů. Můžete například uložit obrázky a soubory vytvořené pomocí textových editorů a tabulkových procesorů.

 • Maximální velikost připojených dat je 2 GB (maximální velikost databáze aplikace Access). Jednotlivé soubory nemohou přesáhnout velikost 256 MB.

 • K přidávání, úpravám a správě příloh slouží dialogové okno Přílohy. Toto dialogové okno lze otevřít přímo z pole přílohy v tabulce dvojitým kliknutím do tohoto pole. Jestliže chcete spravovat přílohy z formuláře nebo zobrazit přílohy ze sestavy, přidejte ovládací prvek přílohy do formuláře nebo sestavy a vytvořte vazbu se zdrojovým polem tabulky přílohy.

 • Ve výchozím nastavení ovládací prvek přílohy vykresluje obrázky a zobrazuje ikonu aplikace, která odpovídá jiným typům souborů. Řekněme například, že máte k záznamu připojenu fotografii, životopis a výkres aplikace Microsoft Office Visio 2007. Při procházení příloh bude ovládací prvek vykreslovat obrázek a zobrazovat ikonu aplikace pro dokument a výkres.

 • Při otevření dialogového okna Přílohy z tabulky nebo formuláře můžete připojené soubory přidat, odebrat, upravit a uložit. Při otevření dialogového okna Přílohy ze sestavy můžete připojené soubory pouze uložit do jiného umístění.

 • Aplikace Access bude komprimovat připojené soubory, které nejsou nativně komprimované. Například soubory ve formátu JPEG jsou komprimovány grafickým programem, který je vytvořil, takže je aplikace Access komprimovat nebude.

 • Pokud je aplikace, která byla použita k vytvoření připojeného souboru, nainstalována v počítači, můžete připojené soubory otevřít a upravit v této aplikaci.

 • Připojené soubory můžete uložit do umístění na pevném disku nebo v síti. Potom můžete přílohy upravit a před uložením zpět do databáze zkontrolovat, zda jsou provedené změny správné.

 • S přílohami je možné pracovat také programově.

Způsoby přidání a správy příloh jsou vysvětleny v následujících oddílech.

Začátek stránky

Přidání pole přílohy do tabulky

Chcete-li v aplikaci Access používat přílohy, musíte nejprve do nejméně jedné tabulky v databázi přidat pole přílohy. Pole přílohy lze do tabulky přidat dvěma způsoby. Pole můžete přidat v zobrazení Datový list nebo v návrhovém zobrazení. V této části jsou popsány oba tyto způsoby.

Přidání pole přílohy v zobrazení Datový list

 1. V tabulce otevřené v zobrazení Datový list klikněte na položku Kliknutím přidat v záhlaví sloupce a klikněte na položku Příloha.

  Aplikace Access nastaví u tohoto pole datový typ Příloha a umístí na řádek záhlaví pole ikonu. Na následujícím obrázku je znázorněno nové pole Příloha. Všimněte si ikony sponky na řádku záhlaví pole. Ve výchozím nastavení nelze do řádku záhlaví polí Příloha zadat text.

 2. Uložte změny.

  Nezapomeňte, že toto nové pole nelze převést na jiný datový typ, lze ho však odstranit.

Přidání pole přílohy v návrhovém zobrazení

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Ve sloupci Název pole vyberte prázdný řádek a zadejte název pole Příloha.

 3. Na stejném řádku klikněte v části Datový typ na položku Příloha.

 4. Uložte změny.

  Nezapomeňte, že toto nové pole nelze převést na jiný datový typ, lze ho však odstranit.

 5. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazení na šipku pod tlačítkem Zobrazit a potom kliknutím na položku Zobrazení Datový list otevřete tabulku pro použití.

  – nebo –

  Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro tabulku a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení Datový list.

  – nebo –

  V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku a v místní nabídce klikněte na příkaz Otevřít.

 6. Přejděte k dalším postupům.

Začátek stránky

Přímé připojení souborů k tabulkám

Po přidání pole přílohy do tabulky můžete připojit soubory k záznamům v této tabulce, aniž byste museli vytvořit formulář pro zadávání dat. Přílohy lze také zobrazovat bez použití formuláře, ale přímé zobrazení příloh z tabulek je nutné provádět v aplikacích, které byly použity k vytvoření těchto souborů, nebo v aplikacích, které příslušný typ souboru podporují.

Pokud například otevřete dokument aplikace Word připojený k tabulce, spustí se také aplikace Word, takže si příslušný dokument prohlédnete v aplikaci Word, nikoli v aplikaci Access. Není-li v počítači aplikace Word nainstalována, zobrazí se dialogové okno, ve kterém vyberete aplikaci pro zobrazení souboru.

Přidání přílohy

 1. V tabulce, která obsahuje pole přílohy a je otevřena v zobrazení Datový list, dvakrát klikněte na pole přílohy.

  Zobrazí se dialogové okno Přílohy.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat.

  Zobrazí se dialogové okno Zvolit soubor.

 3. V seznamu Oblast hledání přejděte k příslušnému souboru nebo souborům, které chcete připojit k záznamu, vyberte tento soubor nebo soubory a klikněte na tlačítko Otevřít.

  Můžete vybrat více souborů s libovolným podporovaným datovým typem. Seznam podporovaných datových typů naleznete v tématu Reference k přílohám dále v tomto článku.

 4. V dialogovém okně Přílohy přidejte kliknutím na tlačítko OK soubory k tabulce.

  Aplikace Access přidá tyto soubory k poli a příslušným způsobem zvýší číslo, které označuje počet příloh.

 5. Opakováním tohoto postupu přidejte soubory k aktuálnímu poli nebo jiným polím v tabulce.

Otevření připojených souborů z tabulky

 1. V tabulce otevřené v zobrazení Datový list dvakrát klikněte na buňku v poli přílohy.

 2. V dialogovém okně Přílohy dvakrát klikněte na soubor, který chcete otevřít.

  – nebo –

  Vyberte požadovaný soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

  Spustí se aplikace přidružená k příslušnému souboru a otevře se připojený soubor – soubory Excelu se otevřou v Excelu atd.

  Poznámka : Některé soubory obrázků se mohou otevřít v aplikaci Prohlížeč obrázků a faxů. Jestliže chcete kromě prohlížení obrázku provádět i nějaké další akce, můžete kliknout pravým tlačítkem myši na obrázek a následně kliknout na příkaz Upravit. Spustí se aplikace použitá k vytvoření příslušného souboru, pokud ji máte v počítači nainstalovanou.

Uložení změn v připojeném souboru

 1. Podle potřeby použijte k úpravě souboru nadřazenou aplikaci.

 2. Uložte provedené změny do souboru a ukončete nadřazenou aplikaci. Nezapomeňte, že při každé změně připojeného souboru jsou změny uloženy do dočasné internetové složky na jednotce pevného disku. Informace o této složce naleznete v poznámkách na konci tohoto oddílu.

 3. Pokud budete chtít změny uložit trvale, vraťte se do aplikace Access a v dialogovém okně Přílohy klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se potvrzovací zpráva.

 4. Uložte změny kliknutím na tlačítko Ano.

  Poznámky : 

  • Při otevření připojeného souboru v nadřazené aplikaci pro účely prohlížení nebo úprav umístí aplikace Access dočasnou kopii tohoto souboru do dočasné složky. Pokud soubor změníte a změny uložíte v nadřazené aplikaci, uloží aplikace Access tyto změny do této dočasné kopie. Po návratu do aplikace Access a kliknutí na tlačítko OK, kterým zavřete dialogové okno Přílohy, zobrazí aplikace Access výzvu k opětovnému uložení připojeného souboru. Po kliknutí na tlačítko Ano se změněný soubor zapíše do databáze. Pokud kliknete na tlačítko Ne, soubor zůstane v databázi nezměněn.

  • Složku s dočasnými soubory vyhledáte následujícím způsobem:

   1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.

   2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti Internetu.

   3. Na kartě Obecné klikněte v části Historie procházení na tlačítko Nastavení.

    Zobrazí se dialogové okno Nastavení. V části Dočasné soubory Internetu se zobrazí cesta ke složce.

Začátek stránky

Použití příloh s formuláři a sestavami

Pokud potřebujete přílohy použít s formulářem nebo sestavou, použijete ovládací prvek přílohy. Tento ovládací prvek automaticky vykresluje soubory obrázků při procházení záznamů v databázi. Připojíte-li jiné typy souborů, například dokumenty nebo výkresy, zobrazí ovládací prvek přílohy ikonu, která odpovídá danému typu souboru. Pokud například připojíte prezentaci, zobrazí se ikona aplikace PowerPoint. Tento ovládací prvek také umožňuje procházet veškeré připojené soubory a otevřít dialogové okno Přílohy. Jestliže toto dialogové okno otevřete z formuláře, můžete přílohy přidávat, odebírat, upravovat a ukládat. Otevřete-li toto dialogové okno ze sestavy, můžete přílohy pouze uložit na pevný disk nebo do síťového umístění, protože sestavy jsou soubory určené jen pro čtení.

Postupy v následujících částech vysvětlují přidání ovládacího prvku přílohy k formuláři nebo sestavě, procházení záznamů, připojování souborů a zobrazení příloh. Přílohy lze procházet pouze tehdy, pokud příslušný záznam obsahuje více než jednu přílohu.

Přidání ovládacího prvku přílohy do formuláře nebo sestavy

Postupy v této části vysvětlují přidání ovládacího prvku přílohy do formuláře nebo sestavy a následné vytvoření vazby s polem Příloha ve zdrojové tabulce. Při přidávání ovládacího prvku přílohy do formuláře nebo sestavy postupujete stejným způsobem. Než začnete, nezapomeňte, že nejméně jedna z tabulek v databázi musí obsahovat pole přílohy. Informace o přidání pole přílohy naleznete v tématu Přidání pole přílohy do tabulkyvýše v tomto článku.

Přidání ovládacího prvku přílohy

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, které chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na tlačítko Přidat existující pole.

  Zobrazí se podokno Seznam polí, ve kterém bude uveden seznam polí v tabulce, která obsahuje data pro formulář nebo sestavu. Pole přílohy je v seznamu možné rozbalit (je tedy možné kliknout na znaménko plus nebo minus vedle tohoto pole).

  Na následujícím obrázku vidíte typické pole přílohy v podokně Seznam polí.

  Pole Příloha v podokně úloh Seznam polí

 3. Přetáhněte celé pole přílohy ze seznamu do formuláře – nadřazené a podřízené položky – a vložte je do požadovaného místa na formuláři.

  Aplikace Access umístí ovládací prvek přílohy do formuláře a vytvoří vazbu s polem tabulky.

 4. Podle potřeby klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a kliknutím na příkaz Vlastnosti zobrazte list jeho vlastností. Nastavte nebo změňte vlastnosti ovládacího prvku tak, aby vyhovovaly zbytku formuláře nebo sestavy.

 5. Uložte změny a klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu. Potom kliknutím na příkaz Formulářové zobrazení nebo Zobrazení sestavy otevřete formulář nebo sestavu pro zobrazení.

  Jestliže zdrojové pole obsahuje soubory obrázků, vykreslí ovládací prvek tyto soubory. Pokud toto pole obsahuje jiný typ souboru, například dokument aplikace Word nebo prezentaci aplikace PowerPoint, zobrazí ovládací prvek odpovídající ikonu pro tento typ souboru.

Správa příloh pomocí formuláře

Po přidání ovládacího prvku přílohy do formuláře můžete připojené soubory přidávat, upravovat, odebírat a ukládat přímo z tohoto formuláře. Jestliže záznam obsahuje více příloh, můžete také procházet připojené soubory, což při práci s tabulkou není možné.

Poznámka : Autor formuláře mohl nastavit, aby byl formulář určen jen pro čtení. V takovém případě můžete dialogové okno Přílohy použít pouze k uložení připojených souborů na pevný disk nebo do umístění v síti.

Připojení souboru

 1. Otevřete formulář, ve kterém se zobrazí přílohy, a vyhledejte záznam, ke kterému chcete připojit soubor.

 2. Vyberte ovládací prvek přílohy – ovládací prvek, který má vazbu na pole Příloha.

  Zobrazí se minipanel nástrojů: Minipanel nástrojů Příloha

  Poznámka : Jestliže jste ovládací prvek přílohy přidali do oddílu datového listu rozděleného formuláře, minipanel nástrojů se nezobrazí.

 3. Kliknutím na tlačítko Zobrazit přílohy (ikona sponky) otevřete dialogové okno Přílohy.

 4. V dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat.

  Zobrazí se dialogové okno Zvolit soubor.

 5. V seznamu Oblast hledání vyberte textový soubor, který chcete připojit, a klikněte na tlačítko Otevřít.

 6. Podle potřeby přidejte zopakováním kroků 4 a 5 další soubory.

Procházení připojených souborů

Poznámka : Postup v této části platí pro formuláře a sestavy.

 1. Otevřete formulář nebo sestavu, ve kterých se zobrazí přílohy.

 2. Přejděte k záznamu, který obsahuje připojené soubory.

 3. Klikněte na ovládací prvek obrázku, který zobrazí připojené soubory.

  Zobrazí se minipanel nástrojů.

 4. Kliknutím na šipku Zpět (doleva) nebo Vpřed (doprava) můžete procházet připojené soubory. Pokud chcete zjistit názvy těchto souborů, kliknutím na tlačítko Zobrazit přílohy otevřete dialogové okno Přílohy. Zobrazí se seznam Přílohy s názvy připojených souborů.

Začátek stránky

Uložení připojených souborů do jiných umístění

Postup v této části platí pro tabulky, formuláře a sestavy. Do umístění na jednotce pevného disku nebo v síti můžete uložit buď jeden, nebo všechny soubory připojené k danému záznamu. Pokud se rozhodnete uložit všechny soubory, nemůžete uložit jen některé z nich – musíte je uložit všechny. Jestliže budete chtít uložit jen vybrané soubory, budete je muset ukládat postupně.

 • Otevřete tabulku, formulář nebo sestavu obsahující přílohy a následně otevřete dialogové okno Přílohy.

Otevření dialogového okna přílohy z tabulky

 • Otevřete tabulku v zobrazení Datový list a dvakrát klikněte na pole přílohy obsahující přílohu, kterou chcete uložit.

Otevření dialogového okna přílohy z formuláře nebo sestavy

 1. Otevřete formulář nebo sestavu, ve kterých se zobrazí přílohy.

 2. Přejděte k záznamu, který obsahuje připojené soubory.

 3. Klikněte na ovládací prvek obrázku, který zobrazí připojené soubory.

  Zobrazí se minipanel nástrojů.

 4. Klikněte na tlačítko Zobrazit přílohu.

Uložení jedné přílohy

 1. V dialogovém okně Přílohy klikněte na položku Uložit jako.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit přílohu.

 2. V seznamu Uložit do přejděte no nového umístění souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

Uložení všech příloh

 1. V dialogovém okně Přílohy klikněte na položku Uložit vše.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit přílohy.

 2. V seznamu Oblast hledání přejděte no nového umístění souborů a klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Odebrání připojených souborů

Postup v této části platí pro tabulky a formuláře.

Odebrání přílohy

 1. Dvojitým kliknutím na pole přílohy v tabulce otevřete dialogové okno Přílohy.

  – nebo –

  Ve formuláři (v zobrazení rozložení nebo ve formulářovém zobrazení) přejděte k záznamu s přílohou, kterou chcete odebrat, a kliknutím na tlačítko Zobrazit přílohu na minipanelu nástrojů otevřete příslušné dialogové okno.

 2. V dialogovém okně Přílohy vyberte soubor, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Použití příloh bez myši nebo jiného polohovacího zařízení

V následující části je vysvětleno, jak pomocí klávesnice umístíte fokus do navigačního podokna a otevřete tabulku, formulář nebo sestavu, které obsahují připojené soubory. Postup dále vysvětluje, jak procházet připojené soubory a otevřít dialogové okno Přílohy.

Otevření tabulky, formuláře nebo sestavy z navigačního podokna

 1. Pokud je navigační podokno zavřené, stiskněte klávesu F11.

  Poznámka : Pokud je navigační podokno zavřené, stisknutím klávesy F11 ho otevřete a umístíte do něj fokus. Pokud je podokno otevřené, stisknutím klávesy F11 ho zavřete. Opětovným stisknutím klávesy F11 je znovu otevřete a umístíte do něj fokus.

 2. Pomocí kláves ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ vyberete tabulku, formulář nebo sestavu, které chcete otevřít.

 3. Vybraný objekt otevřete stisknutím klávesy ENTER.

  Při otevření tabulky umístí aplikace Access kurzor do prvního pole v tabulce. Při otevření formuláře nebo sestavy umístí aplikace Access fokus do prvního pole.

Zobrazení příloh v tabulce

 1. Podle potřeby přesuňte pomocí kláves se šipkami kurzor do požadovaného pole přílohy.

 2. Stiskněte MEZERNÍK.

  Zobrazí se dialogové okno Přílohy.

 3. Pomocí klávesy TAB se můžete posouvat mezi tlačítky v dialogovém okně a přejít od tlačítek k seznamu připojených souborů v části Přílohy.

  Poznámka : Záznamy mohou obsahovat více než jednu přílohu. Jestliže potřebujete vybrat přílohu ze seznamu dvou nebo více souborů, stisknutím klávesy TAB se přesuňte do seznamu souborů. Potom pomocí kláves se šipkami vyberte požadovaný soubor. Pak se stisknutím klávesy TAB vraťte k tlačítkům a zvolte požadovanou akci.

 4. Po výběru souboru a požadovaného tlačítka stiskněte klávesu ENTER.

 5. Po dokončení práce pomocí klávesy TAB nebo kláves ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ vyberte tlačítko OK a stiskněte klávesu ENTER.

Procházení příloh z formuláře nebo sestavy

Poznámka : Tento postup vyžaduje klávesnici, která má klávesu Application, například Microsoft Natural Keyboard, a platí pouze pro záznamy, které obsahují více než jednu přílohu.

 1. Podle potřeby přesuňte pomocí klávesy TAB fokus na ovládací prvek přílohy. Ve výchozím nastavení zvýrazní aplikace Access ovládací prvek a popisek spojený s příslušným ovládacím prvkem (pokud popisek existuje).

 2. Stiskněte klávesu Application a proveďte jednu z následujících akcí:

  • K další příloze přejdete stisknutím klávesy F.

  • K předchozí příloze přejdete stisknutím klávesy B.

 3. Mezi připojenými soubory můžete podle potřeby procházet opakováním kroku 2.

Otevření dialogového okna Přílohy z formuláře nebo sestavy

Poznámka : Tento postup vyžaduje klávesnici, která má klávesu Application, například Microsoft Natural Keyboard.

 1. Podle potřeby přesuňte pomocí klávesy TAB fokus na ovládací prvek přílohy. Ve výchozím nastavení zvýrazní aplikace Access ovládací prvek a popisek spojený s příslušným ovládacím prvkem (pokud popisek existuje).

 2. Stiskněte klávesu Application a potom klávesu M.

  Zobrazí se dialogové okno Přílohy.

 3. Pomocí klávesy TAB se můžete posouvat mezi tlačítky v dialogovém okně a přejít od tlačítek k seznamu připojených souborů v části Přílohy (Dvojitým kliknutím lze upravit).

  Poznámka : Záznamy mohou obsahovat více než jednu přílohu. Jestliže potřebujete vybrat přílohu ze seznamu dvou nebo více souborů, stisknutím klávesy TAB se přesuňte do seznamu souborů. Potom pomocí kláves se šipkami vyberte požadovaný soubor. Pak se stisknutím klávesy TAB vraťte k tlačítkům a zvolte požadovanou akci.

 4. Po výběru souboru a požadovaného tlačítka stiskněte klávesu ENTER.

 5. Po dokončení práce pomocí klávesy TAB nebo kláves se šipkami vyberte tlačítko OK a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Reference k přílohám

V následující části jsou uvedeny referenční informace o přílohách, včetně formátů souborů obrázků a dokumentů, které přílohy podporují, pravidel pojmenování souborů a informací o programovém připojování souborů k záznamům.

Podporované formáty grafických souborů

Aplikace Access nativně podporuje následující formáty grafických souborů, což znamená, že ovládací prvek příloh je vykreslí bez nutnosti dodatečného softwaru.

BMP (Windows Bitmap)

RLE (Run Length Encoded Bitmap)

DIB (Device Independent Bitmap)

GIF (Graphics Interchange Format)

JPEG, JPG, JPE (Joint Photographic Experts Group)

EXIF (Exchangeable File Format)

PNG (Portable Network Graphics)

TIFF, TIF (Tagged Image File Format)

ICON, ICO (Icon)

WMF (Windows Metafile)

EMF (Enhanced Metafile)

Podporované formáty dokumentů a jiných souborů

Obecně lze připojit libovolný soubor vytvořený aplikací systému Microsoft Office. Můžete připojit také soubory protokolů (LOG), textové soubory (TEXT, TXT) a komprimované soubory ZIP.

Pravidla pojmenování souborů

Názvy připojených souborů mohou obsahovat libovolné znaky Unicode podporované systémem souborů NTFS, který se používá v systému Microsoft Windows NT (NTFS). Kromě toho musí názvy souborů splňovat následující podmínky:

 • Názvy nesmí překročit 255 znaků včetně přípony názvu souboru.

 • Názvy nesmí obsahovat následující znaky: otazníky (?), uvozovky ("), lomítka nebo zpětná lomítka (/ \), pravou nebo levou ostrou závorku (< >), hvězdičky (*), svislé čáry (|), dvojtečky (:) nebo značky odstavců (¶).

Typy souborů komprimovaných aplikací Access

Když k databázi připojíte kterýkoli z následujících typů souborů, aplikace Access je zkomprimuje, pokud již nejsou nativně komprimovány.

Přípona souboru

Komprimace

Důvod

JPG, JPEG

Ne

Již komprimován

GIF

Ne

Již komprimován

PNG

Ne

Již komprimován

TIF, TIFF

Ano

EXIF

Ano

BMP

Ano

EMF

Ano

WMF

Ano

ICO

Ano

ZIP

Ne

Již komprimován

CAB

Ne

Již komprimován

DOCX

Ne

Již komprimován

XLSX

Ne

Již komprimován

XLSB

Ne

Již komprimován

PPTX

Ne

Již komprimován

Blokované formáty souborů

Aplikace Access blokuje následující typy připojených souborů.

ADE

INS

MDA

SCR

ADP

ISP

MDB

SCT

APP

ITS

MDE

SHB

ASP

JS

MDT

SHS

BAS

JSE

MDW

TMP

BAT

KSH

MDZ

URL

CER

LNK

MSC

VB

CHM

MAD

MSI

VBE

CMD

MAF

MSP

VBS

COM

MAG

MST

VSMACROS

CPL

MAM

OPS

VSS

CRT

MAQ

PCD

VST

CSH

MAR

PIF

VSW

EXE

MAS

PRF

WS

FXP

MAT

PRG

WSC

HLP

MAU

PST

WSF

HTA

MAV

REG

WSH

INF

MAW

SCF

Programové připojení souborů k záznamům

Soubory lze k záznamům programově připojit pomocí kódu v jazyku VBA (Visual Basic for Applications). Informace o programovém připojení souborů naleznete v článcích LoadFromFile a SaveToFile na webu MSDN (Microsoft Developer Network) – http://msdn.microsoft.com (stránka může být v angličtině).

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×