Přidání záznamů do tabulky pomocí přidávacího dotazu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Přidávací dotaz může urychlit přidávání nových záznamů do existující tabulky. Přidávací dotaz vybírá záznamy z jednoho nebo víc zdrojů dat a kopíruje je do existující tabulky. Předpokládejme třeba, že získáte databázi obsahující tabulku nových zákazníků, a protože už v databázi máte jinou tabulku, ve které jsou uložená podobná data, chtěli byste tyto nové zákazníky přidat do svojí tabulky. Místo kopírování dat ze získané databáze do tabulky ve své databázi můžete použít přidávací dotaz.

Poznámka : Aplikace Access přidávací dotaz nepodporují, můžete jej však použít ve webové databázi, kterou otevřete v aplikaci Access.

Vytvoření a spuštění přidávacího dotazu

V tomto oddílu

Krok 1: Použití dotazu pro výběr záznamů

Krok 2: Převod výběrového dotazu na přidávací dotaz

Krok 3: Volba cílových polí

Krok 4: Náhled a spuštění přidávacího dotazu

Zrušení blokování dotazu

Některé výhody přidávacího dotazu

Důležité : Přidávací dotaz nelze vzít zpět. Před použitím přidávacího dotazu zvažte možnost zálohování databáze nebo cílové tabulky.

Krok 1: Použití dotazu pro výběr záznamů

 1. Otevřete databázi obsahující záznamy, které chcete kopírovat.

 2. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na položku Návrh dotazu.

  Otevře se návrhář dotazu a zobrazí se dialogové okno Zobrazit tabulku.

 3. Klikněte dvakrát na tabulky nebo dotazy obsahující data, která chcete zkopírovat, a potom klikněte na tlačítko Zavřít.

  Tabulky nebo dotazy se zobrazí v jednom či více oknech v návrháři dotazu. Jednotlivá okna obsahují seznam polí v tabulce nebo dotazu. Na tomto obrázku je znázorněna typická tabulka v návrháři dotazu.

 4. Klikněte dvakrát na každé pole, které chcete přidat. Vybraná pole se zobrazí v návrhové mřížce dotazu v řádku Pole.

  Datové typy polí ve zdrojové tabulce musí být kompatibilní s datovými typy polí v cílové tabulce. Textová pole jsou kompatibilní s většinou ostatních typů polí. Číselná pole jsou kompatibilní pouze s ostatními číselnými poli. Do textového pole lze například přidat čísla, ale do číselného pole nelze přidat text.

  Tip : Chcete-li rychle přidat všechna pole v tabulce, klikněte dvakrát na hvězdičku (* ) v horní části seznamu polí v tabulce.

 5. Do řádku Kritéria v návrhové mřížce lze volitelně zadat jedno nebo více kritérií. Následující tabulka uvádí některé příklady kritérií a jejich vliv na výsledek dotazu.

Kritérium

Vliv

> 234

Vrátí všechna čísla větší než 234. Chcete-li nalézt všechna čísla menší než 234, zadejte < 234.

>= "Novák"

Vrátí všechny záznamy od Novák až do konce abecedy.

Between #02.02.10# And #01.12.10#

Vrátí data od 2. 2. 2010 do 1. 12. 2010 (ANSI-89). Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo křížků jednoduché uvozovky ('). Příklad: Between '2/2/2010' And '1/12/2007'

Not "Německo"

Vyhledá všechny záznamy, ve kterých obsah pole není přesně „Německo“. Toto kritérium vrátí i záznamy, které kromě textu „Německo“ obsahují ještě další znaky, například „Německo (euro)“ nebo „Evropa (Německo)“.

Not "T*"

Vyhledá všechny záznamy s výjimkou těch, které začínají písmenem T. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky (*) znak procenta (%).

Not "*t"

Vyhledá všechny záznamy, které nekončí písmenem t. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta.

In(Kanada, VB)

V seznamu vyhledá všechny záznamy obsahující slova Kanada nebo VB.

Like "[A-D]*"

Vyhledá v textovém poli všechny záznamy začínající na písmena A až D. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta.

Like "*ar*"

Vyhledá všechny záznamy obsahující po sobě jdoucí písmena „ar“. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta.

Like "Maison Dewe?"

Vyhledá všechny záznamy začínající slovem „Maison“ a obsahující pětipísmenný druhý řetězec, jehož první čtyři písmena jsou „Dewe“ a poslední písmeno je libovolné (jak označuje otazník). Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo otazníku znak podtržítka (_).

#02.02.10#

Vyhledá všechny záznamy z 2. 2. 2010. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, ohraničte datum místo křížku (#) jednoduchými uvozovkami. Příklad: '2/2/2010'.

< Date() - 30

Vrátí všechna data starší než 30 dní.

Date()

Vrátí všechny záznamy obsahující aktuální datum.

Between Date() And DateAdd("M"; 3; Date())

Vrátí všechny záznamy obsahující datum mezi aktuálním datem a datem za tři měsíce.

Is Null

Vrátí všechny záznamy obsahující hodnotu Null (prázdná nebo nedefinovaná hodnota).

Is Not Null

Vrátí všechny záznamy, které obsahují nějakou hodnotu.

""

Vrátí všechny záznamy obsahující řetězec nulové délky. Řetězec nulové délky použijete, chcete-li přidat hodnotu do požadovaného pole, ale ještě nevíte, o jakou hodnotu se jedná. Pole může například vyžadovat faxové číslo, ale některý z vašich zákazníků možná nevlastní fax. V takovém případě zadejte namísto faxového čísla dvojici uvozovek bez mezery ("").

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

 2. Ověřte, jestli dotaz vrátil záznamy, které chcete kopírovat. Pokud potřebujete v dotazu přidat nebo odebrat pole, přejděte zpátky do návrhového zobrazení a podle postupu popsaného v předchozím kroku přidejte požadovaná pole, případně vyberte nepotřebná pole a stisknutím Delete je z dotazu odeberte.

Krok 2: Převod výběrového dotazu na přidávací dotaz

Poznámka :  Aplikace Access přidávací dotaz nepodporují.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na tlačítko Zobrazení a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Přidávací.

 3. Určete, zda chcete záznamy přidat do tabulky v aktuální databázi nebo do tabulky v jiné databázi.

  • Přidání záznamů do aktuálně otevřené tabulky:    V dialogovém okně Přidat klikněte na přepínač Aktuální databáze, vyberte cílovou tabulku v poli se seznamem Název tabulky a klikněte na tlačítko OK.

  • Přidání záznamů do jiné databáze   : V dialogovém okně Přidat klikněte na Jinou databázi a do pole Název souboru zadejte umístění a název cílové databáze. V poli se seznamem Název tabulky zadejte název cílové tabulce a pak klikněte na OK.

Krok 3: Volba cílových polí

Způsob volby cílových polí závisí na tom, jak jste vytvořili výběrový dotaz v kroku 1.

Pokud jste...

Aplikace Access...

Přidali všechna pole ze zdrojové tabulky nebo dotazu.

Přidá všechna pole v cílové tabulce do řádku Přidat do v návrhové mřížce.

Přidali do dotazu jednotlivá pole nebo použili výrazy a názvy polí ve zdrojové a cílové tabulce si odpovídají.

Automaticky přidá odpovídající cílová pole do řádku Přidat do v dotazu.

Přidali do dotazu jednotlivá pole nebo použili výrazy a některé názvy polí ve zdrojové a cílové tabulce si neodpovídají.

Přidá odpovídající pole a ponechá neodpovídající pole prázdná.

Pokud aplikace Access ponechá pole prázdná, můžete kliknout na buňku v řádku Přidat do a vybrat cílové pole.

Následující obrázek ukazuje, jak kliknout na buňku v řádku Přidat do a vybrat cílové pole.

Rozevírací seznam v řádku Přidat do

Poznámka : Ponecháte-li cílové pole prázdné, nebudou do tohoto pole dotazem přidána žádná data.

Krok 4: Náhled a spuštění přidávacího dotazu

 1. Chcete-li si prohlédnout náhled provedených změn, přepněte do zobrazení Datový list.

  Tip : Zobrazení můžete rychle přepínat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na ouško karty v horní části dotazu a potom kliknete na požadované zobrazení.

 2. Návrat do návrhového zobrazení a potom klikněte na Spustit Obrázek tlačítka připojte záznamy.

  Poznámka :  Pokud spustíte dotaz, který vrací velké množství dat, pravděpodobně se zobrazí chybová zpráva s upozorněním, že dotaz nejde vrátit zpět. Aby mohl být dotaz zpracovaný, zvyšte nastavení maximální velikosti segmentu paměti na 3 MB.

Začátek stránky

Zrušení blokování dotazu

Jestliže spustíte přidávací dotaz a zdá se, že se nic neděje, zkontrolujte, zda stavový řádek Accessu neobsahuje tuto zprávu:

Akce či událost byly blokovány režimem vypnutí.

Situaci můžete vyřešit kliknutím na Povolit obsah na panelu zpráv.

Poznámka : Povolením přidávacího dotazu povolíte také veškerý další obsah databáze.

Začátek stránky

Některé výhody přidávacího dotazu

Použití přidávacího dotazu ke kopírování dat umožňuje:

 • Přidat více záznamů v jednom průchodu   : Pokud zkopírujete data ručně, obvykle máte k provádění operací, více zkopírovat a vložit. Pomocí dotazu vyberte všechna data v celém dokumentu a zkopírujte ji.

 • Zkontrolovat výběr před kopírováním:    Výběr můžete zobrazit v zobrazení Datový list a můžete provést úpravy výběr v případě potřeby před zkopírujte data. Může být užitečné zejména pokud dotaz obsahuje kritéria nebo výrazy a nepotřebujete několika pokusech získat přesně. Přidávací dotaz nelze vzít zpět. Pokud uděláte chybu, musíte obnovení databáze ze zálohy nebo svého chybu opravit ručně nebo pomocí odstraňovacího dotazu.

 • Použít kritéria ke zúžení výběru   : Můžete třeba byly přidány pouze záznamy o zákaznících sídlících ve vašem městě.

 • V cílové tabulce neexistují přidávacího záznamy některá pole ve zdroji dat   :  Předpokládejme například, že existující tabulky Zákazník má 11 pole a novou tabulku, kterou chcete zkopírovat z pouze má devět tato pole obsažena 11. Můžete přidávacího dotazu ke kopírování dat z devět polí, které odpovídají a nechejte prázdné dalších dvou polí.

Informace o vytvoření nové tabulky z vybraných dat nebo sloučení dvou tabulek do jedné nové tabulky naleznete v části Uložení výsledků dotazů do tabulky.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×