Přidání záznamů do tabulky pomocí přidávacího dotazu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje vytvoření a spuštění přidávacího dotazu. Přidávací dotaz použijte, pokud potřebujete přidat do stávající tabulky nové záznamy využívající data z jiných zdrojů.

Jestliže potřebujete změnit data v existující sadě záznamů, například aktualizovat hodnotu některého pole, můžete použít aktualizační dotaz. Potřebujete-li vytvořit novou tabulku z vybraných dat nebo sloučit dvě tabulky do jedné nové tabulky, můžete použít vytvářecí dotaz. Další informace o aktualizačních nebo vytvářecích dotazech a obecné informace o jiných způsobech přidávání záznamů do databáze nebo o změnách existujících dat najdete v části Viz také.

V tomto článku

Přehled

Vytvoření a spuštění přidávacího dotazu

Ukončení blokování dotazů režimem vypnutí

Přehled

Přidávací dotaz vybírá záznamy z jednoho či více zdrojů dat a kopíruje vybrané záznamy do existující tabulky.

Předpokládejme například, že získáte databázi obsahující tabulku potenciálních nových zákazníků a v existující databázi již máte tabulku, ve které je uložen tento typ dat. Chcete mít data uložená v jednom místě, takže se rozhodnete, že data z nové databáze zkopírujete do existující tabulky. Abyste nemuseli zadávat nová data ručně, můžete záznamy zkopírovat pomocí přidávacího dotazu.

Výhody použití přidávacího dotazu

Použití dotazu ke kopírování dat umožňuje:

 • Přidat více záznamů v jednom průchodu:    Pokud data kopírujete ručně, je obvykle nutné provést několik operací kopírování a vložení. Pomocí dotazu můžete všechna data vybrat najednou a potom je najednou zkopírovat.

 • Zkontrolovat výběr před kopírováním:    Před zkopírováním dat můžete výběr zkontrolovat v zobrazení Datový list a dle potřeby jej upravit. To může být obzvlášť užitečné, pokud dotaz zahrnuje kritéria či výrazy a potřebujete několik pokusů na jeho optimalizaci. Přidávací dotaz nelze vzít zpět. Jestliže uděláte chybu, je třeba obnovit databázi ze zálohy nebo chybu opravit ručně či pomocí odstraňovacího dotazu.

 • Použít kritéria ke zúžení výběru:    Můžete například chtít, aby byly přidány pouze záznamy o zákaznících sídlících ve vašem městě.

 • Přidat záznamy i v případě, že některá pole ve zdrojích dat neexistují v cílové tabulce:     Předpokládejme například, že existující tabulka zákazníků obsahuje jedenáct polí a že nová tabulka, ze které chcete kopírovat, obsahuje pouze devět z těchto jedenácti polí. Pomocí přidávacího dotazu můžete zkopírovat data z devíti odpovídajících polí a zbývající dvě pole ponechat prázdná.

Základní kroky přidávacího dotazu

Proces vytvoření přidávacího dotazu zahrnuje následující základní kroky:

 • Vytvoření výběrového dotazu:    Prvním krokem je výběr dat, která chcete kopírovat. Výběrový dotaz můžete upravovat podle potřeby a můžete jej spouštět vícekrát, dokud nezajistíte, aby vybíral přesně ta data, která chcete kopírovat.

 • Převod výběrového dotazu na přidávací dotaz:    Jakmile je výběr připraven, můžete změnit typ dotazu na možnost Přidat.

 • Volba cílových polí pro jednotlivé sloupce v přidávacím dotazu:    V některých případech zvolí aplikace Access cílová pole automaticky. Cílová pole můžete upravit, nebo pokud nebyla zvolena automaticky, můžete je zvolit ručně.

 • Náhled a spuštění dotazu přidávajícího záznamy:    Před přidáním záznamů můžete přepnout do zobrazení Datový list a zobrazit náhled přidávaných záznamů.

Důležité : Přidávací dotaz nelze vzít zpět. Zvažte vytvoření zálohy databáze nebo cílovou tabulku. Další informace o zálohování databáze naleznete v článku zálohy databáze.

Začátek stránky

Vytvoření a spuštění přidávacího dotazu

V tomto oddílu

Krok 1: Vytvoření dotazu vybírajícího záznamy ke kopírování

Krok 2: Převod výběrového dotazu na přidávací dotaz

Krok 3: Volba cílových polí

Krok 4: Náhled a spuštění přidávacího dotazu

Krok 1: Vytvoření dotazu vybírajícího záznamy ke kopírování

 1. Otevřete databázi obsahující záznamy, které chcete kopírovat.

 2. Ve skupině Jiné na kartě Vytvořit klikněte na Návrh dotazu.

  Otevře se návrhář dotazu a zobrazí se dialogové okno Zobrazit tabulku.

 3. Klikněte dvakrát na tabulky nebo dotazy obsahující data, která chcete zkopírovat, a potom klikněte na tlačítko Zavřít.

  Tabulky nebo dotazy se zobrazí v jednom či více oknech v návrháři dotazu. Jednotlivá okna obsahují seznam polí v tabulce nebo dotazu. Na tomto obrázku je znázorněna typická tabulka v návrháři dotazu.

  Tabulka v Návrháři dotazu

  1. Tabulka Majetek v návrháři dotazu

  2. Návrhová mřížka dotazu

 4. Klikněte dvakrát na každé pole, které chcete přidat. Vybraná pole se v návrhové mřížce dotazu zobrazí v řádku Pole.

  Datové typy polí ve zdrojové tabulce musí být kompatibilní s datovými typy polí v cílové tabulce. Textová pole jsou kompatibilní s většina ostatních typů polí. Číselná pole jsou pouze kompatibilní s jiných číselných polí. Například přidat čísla do textového pole, ale nemůžete přidat text do pole typu číslo. Další informace o datových typech a jejich použití naleznete v článku změnit nebo změna datového typu pro pole.

  Jako pole můžete také použít výrazy – například funkci =Date(), která automaticky vrátí dnešní datum – a pomocí výrazů lze také přizpůsobit data, která budou vybrána z polí tabulek nebo dotazů. Pokud například cílová tabulka obsahuje pole, ve kterém jsou uloženy roky vyjádřené čtyřmi číslicemi, a zdrojová tabulka obsahuje běžné pole s datem a časem, můžete pomocí funkce DatePart ze zdrojového pole vybrat pouze rok.

  Chcete-li rychle přidat všechna pole v tabulce, klikněte dvakrát na hvězdičku (*) v horní části seznamu polí. Na tomto obrázku je znázorněna návrhová mřížka se všemi přidanými poli.

  Dotaz se všemi přidanými poli tabulky

 5. Do řádku Kritéria v návrhové mřížce lze zadat jedno nebo více kritérií. Následující tabulka uvádí příklady kritérií a jejich vlivu na výsledek dotazu.

Kritéria

Výsledek

> 234

Vrátí všechna čísla větší než 234. Chcete-li nalézt všechna čísla menší než 234, zadejte < 234.

>= "Novák"

Vrátí všechny záznamy od Novák až do konce abecedy.

Between #2.2.2007# And #1.12.2007#

Vrátí data od 2. 2. 2007 do 1. 12. 2007 (ANSI-89). Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo křížků jednoduché uvozovky ('). Příklad: Between '2.2.2007' And '1.12.2007'

Not "Německo"

Vyhledá všechny záznamy, ve kterých obsah pole není „Německo“. Toto kritérium vrátí záznamy, které kromě textu „Německo“ obsahuje ještě další znaky, například „Německo (euro)“ nebo „Evropa (Německo)“.

Not "T*"

Vyhledá všechny záznamy s výjimkou těch, které začínají písmenem T. Pokud databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky (*) znak procenta (%).

Not "*t"

Vyhledá všechny záznamy, které nekončí písmenem t. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta.

In(Kanada,VB)

V seznamu vyhledá všechny záznamy obsahující slova Kanada nebo VB.

Like "[A-D]*"

Vyhledá v textovém poli všechny záznamy začínající na písmena A až D. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta.

Like "*ar*"

Vyhledá všechny záznamy obsahující po sobě jdoucí písmena „ar“. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta.

Like "Maison Dewe?"

Vyhledá všechny záznamy začínající slovem „Maison“ a obsahující pětipísmenný druhý řetězec, jehož první čtyři písmena jsou „Dewe“ a poslední písmeno je libovolné (jak označuje otazník). Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo otazníku znak podtržítka (_).

#2/2/2007#

Vyhledá všechny záznamy ze 2. 2. 2007. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, ohraničte datum místo křížku (#) jednoduchými uvozovkami. Příklad: '2.2.2007'.

< Date() - 30

Vrátí všechna data starší než 30 dní.

Date()

Vrátí všechny záznamy obsahující aktuální datum.

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

Vrátí všechny záznamy obsahující datum mezi aktuálním datem a datem za tři měsíce.

Is Null

Vrátí všechny záznamy obsahující hodnotu Null (prázdná nebo nedefinovaná hodnota).

Is Not Null

Vrátí všechny záznamy, které obsahují nějakou hodnotu.

""

Vrátí všechny záznamy obsahující řetězec nulové délky. Řetězec nulové délky použijete, chcete-li přidat hodnotu do požadovaného pole, ale ještě nevíte, o jakou hodnotu se jedná. Pole může například vyžadovat faxové číslo, ale některý z vašich zákazníků možná nevlastní fax. V takovém případě zadejte namísto faxového čísla dvojici uvozovek bez mezery ("").

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

 2. Ověřte, zda dotaz vrátil záznamy, které chcete kopírovat. Potřebujete-li v dotazu přidat nebo odebrat pole, přejděte zpět do návrhového zobrazení a pomocí postupu popsaného v předchozím kroku přidejte požadovaná pole nebo vyberte nepotřebná pole a stisknutím klávesy DELETE je odeberte z dotazu.

Krok 2: Převod výběrového dotazu na přidávací dotaz

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na tlačítko Zobrazení a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Přidat.

  Zobrazí se dialogové okno Přidat.

 3. Dále určete, zda chcete záznamy přidat do tabulky v aktuální databázi nebo do tabulky v jiné databázi.

  Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V dialogovém okně Přidat klikněte na přepínač Aktuální databáze, vyberte cílovou tabulku v poli se seznamem Název tabulky a klikněte na tlačítko OK.

   – nebo –

  • V dialogovém okně Přidat klikněte na přepínač Jiná databáze.

  • Do pole Název souboru zadejte umístění a název cílové databáze.

  • V poli se seznamem Název tabulky zadejte název cílové tabulky a klikněte na tlačítko OK.

Krok 3: Volba cílových polí

Způsob volby cílových polí závisí na tom, jak jste vytvořili výběrový dotaz v kroku 1.

Pokud jste...

Aplikace Access...

Přidali všechna pole ze zdrojové tabulky nebo dotazu.

Přidá všechna pole v cílové tabulce do řádku Přidat do v návrhové mřížce.

Přidali do dotazu jednotlivá pole nebo použili výrazy a názvy polí ve zdrojové a cílové tabulce si odpovídají.

Automaticky přidá odpovídající cílová pole do řádku Přidat do v dotazu.

Přidali do dotazu jednotlivá pole nebo použili výrazy a některé názvy polí ve zdrojové a cílové tabulce si neodpovídají.

Přidá odpovídající pole a ponechá neodpovídající pole prázdná.

Pokud aplikace Access ponechá pole prázdná, můžete kliknout na buňku v řádku Přidat do a vybrat cílové pole.

Následující obrázek ukazuje, jak kliknout na buňku v řádku Přidat do a vybrat cílové pole.

Rozevírací seznam v řádku Přidat do

Poznámka : Ponecháte-li cílové pole prázdné, nebudou do tohoto pole dotazem přidána žádná data.

Krok 4: Náhled a spuštění přidávacího dotazu

 1. Chcete-li si prohlédnout náhled provedených změn, přepněte do zobrazení Datový list.

  Tip : Zobrazení můžete rychle přepínat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na ouško karty v horní části dotazu a potom kliknete na požadované zobrazení.

 2. Přejděte zpět do návrhového zobrazení a kliknutím na tlačítko Spustit Obrázek tlačítka připojte záznamy.

  Důležité : Výsledky přidávacího dotazu nelze vzít zpět.

Začátek stránky

Ukončení blokování dotazů režimem vypnutí

Jestliže spustíte přidávací dotaz a zdá se, že se nic neděje, zkontrolujte, zda stavový řádek aplikace Access neobsahuje tuto zprávu:

Akce či událost byly blokovány režimem vypnutí.

Ukončení režimu vypnutí blokování dotazu, musíte povolit obsah databáze. Chcete-li povolit dotaz prostřednictvím tlačítka Možnosti na panelu zpráv.

Povolení přidávacího dotazu

 1. Na panelu zpráv klikněte na Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti zabezpečení sady Microsoft Office klikněte na přepínač Povolit tento obsah a potom na tlačítko OK.

Pokud není zobrazen panel zpráv, může být skryté. Můžete je zobrazit, pokud ji taky zakázat. Pokud byl zakázán panelu zpráv, můžete ji povolit.

Zobrazení panelu zpráv

Pokud už je zobrazen panel zpráv, můžete tento krok přeskočit.

 • Na kartě Databázové nástroje zaškrtněte ve skupině Zobrazit či skrýt políčko Panel zpráv.

Pokud je zrušeno zaškrtnutí políčka Panel zpráv, musíte ji povolit.

Zapnutí panelu zpráv

Pokud je zaškrtávací políčko Panel zpráv povolené, můžete tento krok přeskočit.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Access.

 2. V levém podokně dialogového okna Možnosti aplikace Access klikněte na položku Centrum zabezpečení.

 3. V pravém podokně v části Centrum zabezpečení aplikace Microsoft Office Access klikněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení.

 4. V levém podokně dialogového okna Centrum zabezpečení klikněte na položku Panel zpráv.

 5. V pravém podokně klikněte na Zobrazit panel zpráv ve všech aplikacích v případě, že je blokován obsah a potom klikněte na OK.

 6. Změněné nastavení bude platit po zavření a znovuotevření databáze.

Poznámka : Povolením přidávacího dotazu povolíte také veškerý další obsah databáze.

Další informace o zabezpečení Accessu naleznete v článku zabezpečení databáze aplikace Access 2007.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Aktualizace dat pomocí dotazu

Přidání záznamů do databáze

Vytvoření vytvářecího dotazu

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×