Přidání spojnice trendu nebo průměru do grafu

Přidání spojnice trendu nebo průměru do grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zobrazení trendů v datech nebo klouzavý průměr v grafu, který jste vytvořili, přidáním spojnice trendu. Můžete taky rozšíříte spojnice trendu za aktuální data k odhadu budoucích hodnot. Například následující prognózy lineární spojnicí trendu dvě čtvrtletí rovnou a jasně ukazuje vzestupný trend, který bude vypadat slíbíte něco budoucích prodejů.

Graf se spojnicí trendu

Spojnice trendu můžete přidat do dvourozměrného grafu, který není skládaný (tj. plošný, pruhový, sloupcový, čárový, burzovní, bodový nebo bublinový).

Není naopak možnéSpojnice trendu přidat do skládaného, prostorového, paprskového, výsečového, plošného ani prstencového grafu.

Přidání spojnice trendu

 1. Klikněte v grafu na Datová řada, do které chcete přidat spojnici trendu nebo klouzavý průměr.

  Spojnice trendu začne v prvním datovém bodě zvolené datové řady.

 2. Klikněte na tlačítko Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu vedle pravého horního rohu grafu.

 3. Zaškrtněte políčko Spojnice trendu.

 4. Pokud chcete zvolit jiný typ spojnice trendu, klikněte na šipku vedle Spojnice trendu a potom klikněte na Exponenciální, Lineární prognóza nebo Klouzavý průměr pro dvě období. Pro další spojnice trendu klikněte na Další možnosti.

 5. Pokud zvolíte Další možnosti, klikněte na požadovanou možnost v podokně Formát spojnice trendu v části Možnosti spojnice trendu.

  Podokno Formát spojnice trendu

  • Pokud vyberete typ Polynomický, zadejte do číselníku Pořadí nejvyšší mocninu nezávislé proměnné.

  • Pokud vyberete typ Klouzavý průměr, zadejte do číselníku Období počet období, která chcete použít pro výpočet klouzavého průměru.

Tip :  Spojnice trendu je nejpřesnější, když její hodnota spolehlivosti R (číslo od 0 do 1, které udává, jak přesně odpovídají předpokládané hodnoty spojnice trendů skutečným datům) se blíží nebo rovná 1. Když ke svým datům přidáte spojnici trendu, aplikace Excel vypočítá hodnotu spolehlivosti R automaticky. Tuto hodnotu v grafu zobrazíte zaškrtnutím políčka Zobrazit hodnotu spolehlivosti R (podokno Formát spojnice trendu, Možnosti spojnice trendu).

Další informace o všech možnostech spojnic trendu se dočtete v následujících částech.

Tento typ spojnice trendu vytvoří co nejvíce odpovídající přímku pro jednoduché lineární množiny dat. Data jsou lineární, pokud průběh jejich datových bodů připomíná přímku. Lineární spojnice trendu obvykle zobrazuje, že něco rovnoměrně roste nebo klesá.

Lineární spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin odpovídajících přímce tuto lineární rovnici:

Rovnice

kde m je směrnice a b je průsečík s osou Y.

Následující lineární spojnice trendu ukazuje trvale se zvyšující prodej ledniček za období 8 let. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R (číslo od 0 do 1, které udává, jak přesně odpovídají předpokládané hodnoty spojnice trendů skutečným datům) je 0,9792, což značí dobré přizpůsobení přímky výchozím datům.

Bodový graf s lineární spojnicí trendu

S přizpůsobenou křivkou je tato spojnice trendu vhodná u dat, která rychle stoupají nebo klesají a postupně se vyrovnávají. U logaritmické spojnice trendu je možné použít kladné i záporné hodnoty.

Logaritmická spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

Rovnice

kde c a b jsou konstanty a In je přirozený logaritmus.

Následující logaritmická spojnice trendu zobrazuje předpokládaný růst počtu živočichů v omezeném životním prostoru. Při zmenšování prostoru se růst populace stabilizuje. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,933, což znamená relativně dobré přizpůsobení křivky datům.

Bodový graf s logaritmickou spojnicí trendu

Tato spojnice trendu je užitečná u kolísajících dat. Třeba když analyzujete zisky a ztráty u velkých množin dat. Stupeň polynomu může být určen počtem kolísání v datech nebo počtem zakřivení (maxim a minim) v křivce. Polynomická spojnice trendu 2. stupně má obvykle jenom jedno maximum nebo minimum. Stupeň 3 má obvykle jedno nebo dvě maxima nebo minima a stupeň 4 má až tři maxima nebo minima.

Polynomická nebo křivočará spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

Rovnice

kde b a Proměnná jsou konstanty.

V následujícím příkladu znázorňuje polynomická spojnice trendu 2. stupně (jedno maximum) závislost mezi rychlostí jízdy a spotřebou paliva. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,979, bylo teda dosaženo dobrého přizpůsobení křivky datům.

Bodový graf s polynomickou spojnicí trendu

Tato zakřivená spojnice trendu je užitečná pro množiny dat, které porovnávají naměřené hodnoty zvyšující se stálou rychlostí. Například akcelerace závodního auta v 1sekundových intervalech. Mocninnou spojnici trendu nejde vytvořit pro data obsahující nulové nebo záporné hodnoty.

Mocninný typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

Rovnice

kde c a b jsou konstanty.

Poznámka : Tato možnost není k dispozici, pokud data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

Následující graf měření vzdálenosti zobrazuje vzdálenost v metrech po sekundách. Mocninná spojnice trendu názorně představuje zvyšující se zrychlení. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,986, jedná se teda o téměř dokonalé přizpůsobení křivky datům.

Bodový graf se spojnicí trendu výkonu

Tato zakřivená spojnice trendu je užitečná v případě, kdy se datové hodnoty zvyšují nebo snižují konstantně se zvyšujícími rychlostmi. Tuto spojnici trendu nejde vytvořit, jestliže data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

Exponenciální spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

Rovnice

kde c a b jsou konstanty a e je základ přirozeného logaritmu.

Následující exponenciální spojnice trendu zobrazuje snižující se množství uhlíku 14 v objektech během jejich stárnutí. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,990, bylo teda dosaženo téměř dokonalého přizpůsobení křivky datům.

Graf s exponenciální spojnicí trendu

Tato spojnice trendu vyrovnává kolísání dat ke srozumitelnějšímu zobrazení průběhu nebo trendu. Při vytvoření klouzavého průměru je vypočítán průměr z určitého počtu datových bodů (nastaveného v číselníku Období) a hodnota průměru je použita jako bod ve spojnici. Pokud je třeba v číselníku Období nastavená hodnota 2, je jako první bod ve spojnici trendu klouzavého průměru použit průměr z prvních dvou datových bodů. Jako druhý bod ve spojnici trendu je použitý průměr z druhého a třetího datového bodu atd.

Spojnice trendu klouzavého průměru využívá tuto rovnici:

Rovnice

Počet bodů ve spojnici trendu Klouzavý průměr se rovná celkovému počtu bodů v řadě zmenšenému o číslo zadané pro toto období.

U bodového grafu je spojnice trendu založená na pořadí hodnot x v grafu. Pro lepší výsledky hodnoty x před přidáním klouzavého průměru seřaďte.

V následujícím příkladu zobrazuje spojnice trendu klouzavého průměru trend prodeje nemovitostí za období 26 týdnů.

Bodový graf se spojnicí trendu klouzavého průměru

Viz taky

Vytvoření grafu od začátku do konce

Vytvoření kombinovaného grafu přidáním vedlejší osy

Výběr dat pro graf

Formátování prvků grafu

Přidání popisků dat ke grafu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×