Přidání role uživatele

Při návrhu šablony formuláře lze určit role uživatelů. Role uživatelů jsou předem definované kategorie, které lze přiřadit uživatelům formuláře na základě jejich pracovní funkce nebo jiného kritéria. Pomocí rolí uživatelů lze různým typům uživatelů předkládat přizpůsobená Zobrazení formuláře, zobrazit odlišné oddíly v zobrazení nebo vypočítat výchozí hodnotu pole či ovládacího prvku. Pokud například navrhujete šablonu formuláře pro žádost o licence, můžete vytvořit odlišná zobrazení této šablony formuláře pro žadatele licence, přejímací pracovníky a správce, a pak jednotlivé role přiřadit k zvláštnímu zobrazení. Jakmile uživatelé otevřou formulář založený na této šabloně, aplikace Microsoft Office InfoPath určí podle uživatelského jména roli uživatele a otevře příslušné zobrazení.

Poznámka zabezpečení: Role uživatelů byste neměli používat k omezení přístupu k citlivým datům ve formuláři. I v případě, že bude šablona formuláře určena jen pro čtení nebo budou na základě rolí uživatelů určité ovládací prvky skryty, budou mít uživatelé možnost zobrazit nebo upravit soubor šablony formuláře (XSN) a získat přístup k těmto datům pomocí textového editoru, jako je například program Poznámkový blok.

V tomto článku:

Přehled

Aspekty kompatibility

Než začnete

Přidání role uživatele

Otevření zobrazení založeného na roli uživatele

Testování rolí uživatelů

Přehled

Pokud vytvoříte novou roli uživatele, můžete k ní přiřadit uživatele následujícími způsoby:

 • Zadejte uživatelská jména z adresářové služby Microsoft Active Directory (například prodej\pavel). Pokud chcete zadat uživatelské jméno z adresářové služby Active Directory, musí být šablona formuláře vytvořena a publikována v síti Microsoft Windows, ve které se používá služba Active Directory.

 • Zadejte skupiny z adresářové služby Active Directory. Můžete například zadat e-mailový distribuční seznam obsahující jména všech členů marketingového oddělení. Pokud chcete zadat skupinu z adresářové služby Active Directory, musí být šablona formuláře vytvořena a publikována v síti Microsoft Windows, ve které se používá služba Active Directory.

 • Zadejte hodnotu, která pochází přímo z pole formuláře. Pole může získávat data ze služby Active Directory nebo může uživatel zadat data do ovládacího prvku, který je Vazba na toto pole. Pokud například šablona formuláře obsahuje textové pole Správce, můžete určitou roli uživatele přidružit k Pole, na které je toto textové pole vázáno.

Roli uživatele můžete po jejím přidání nastavit jedním z následujících způsobů:

Výchozí role:    Uživatelé, kteří nejsou přiřazeni k některé existující roli uživatele, jsou automaticky přiřazeni k roli, která je označena jako výchozí. Výchozí role se také používá pro uživatele, kteří jsou součástí skupiny, ale pracují v offline režimu. Jedna role uživatele je vždy nastavena jako výchozí.

Role Autor:    Pokud chcete použít určitou roli uživatele u uživatelů, kteří otevřou formulář poprvé, můžete zadat roli Autor. Můžete například definovat roli Autor s názvem Smluvní strana platnou pro uživatele, kteří vyplní nový formulář žádosti o povolení. Uživatel, který je přiřazen k jiné roli uživatele, bude automaticky přeřazen k roli smluvní strany, jakmile otevře nový formulář žádosti o povolení. Při příštím otevření téhož formuláře však již aplikace Microsoft Office InfoPath použije místo role Autor jeho vlastní přiřazenou roli uživatele.

Pokud jste přiřadili uživatelům role na základě libovolné kombinace uživatelských jmen, skupin nebo hodnot pole a uživatel otevře formulář založený na šabloně formuláře, určí aplikace InfoPath roli, kterou má přiřadit, podle následujícího pořadí:

 1. Uživatelské jméno je hodnotou v poli šablony formuláře.

 2. Uživatelské jméno je ve službě Active Directory.

 3. Uživatel je členem skupiny služby Active Directory.

  Poznámka: Pokud je uživatel členem několika skupin a přiřazujete role uživatelů založené na skupinách, zkontroluje aplikace InfoPath seznam členů každé skupiny v pořadí, v jakém jsou skupiny uvedeny v dialogovém okně Spravovat role uživatelů. Pokud je například uživatel členem skupiny přijímajících referentů i skupiny správců a skupina správců je uvedena před skupinou přijímajících referentů, bude uživateli přiřazena role pro skupinu správců.

 4. Neplatí-li žádná z výše uvedených podmínek, je použita výchozí role.

Jakmile jsou pro šablonu formuláře definovány role uživatelů, můžete nastavit Pravidlo, které automaticky přepne zobrazení podle role uživatele. Můžete například vytvořit roli vedoucího a potom vytvořit pravidlo pro automatické přepnutí do zobrazení pro vedoucího, jakmile uživatel s přiřazenou rolí vedoucího otevře formulář. Nebo můžete nejprve vytvořit pravidlo a definovat role uživatelů jako součást procesu vytváření pravidla.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility

Role uživatelů nelze vytvořit v Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Lze je vytvořit pouze v šabloně, jejíž formuláře budou vyplňovány v aplikaci InfoPath.

Začátek stránky

Než začnete

Před přidáním rolí uživatelů do šablony formuláře potřebujete:

 • Seznam požadovaných rolí uživatelů společně s členy jednotlivých rolí. Členy mohou být uživatelská jména nebo skupiny z adresářové služby Microsoft Active Directory nebo hodnota zadaná uživatelem do ovládacího prvku, který má vazbu na konkrétní pole ve zdroji dat formuláře šablony.

 • Výchozí role uživatele, jež má být přiřazena uživatelům, kteří otevřou formulář založený na této šabloně formuláře, pokud nejsou členy žádné role uživatele.

Začátek stránky

Přidání role uživatele

 1. V nabídce Nástroje vyberte příkaz Role uživatelů.

 2. V dialogovém okně Spravovat role uživatelů klepněte na tlačítko Přidat.

 3. V dialogovém okně Název role zadejte název nové role uživatele.

 4. Chcete-li přiřadit uživatele nebo skupiny uživatelů k roli, proveďte jednu z následujících akcí:

  Zadání jednoho nebo více uživatelů, kteří jsou součástí sítě využívající adresářovou službu Active Directory

  1. Zaškrtněte políčko Uživatelská jména a potom klepněte na tlačítko Vybrat jednoho či více uživatelů Obrázek tlačítka .

   Poznámka: Pokud již znáte doménu a uživatelské jméno, zadejte je do pole Uživatelská jména. Musí být ve formátu doména\uživatelské jméno. Více uživatelských jmen oddělte středníky (;).

  2. Do pole Zadejte názvy objektů, které chcete vybrat zadejte jedno nebo více uživatelských jmen oddělených středníky (;).

   Poznámka: Informace o formátování uživatelských jmen získáte klepnutím na odkaz Příklady v dialogovém okně.

  3. Chcete-li zadaná uživatelská jména zkontrolovat oproti jménům ve službě Active Directory, klepněte na tlačítko Kontrola jmen.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

  Zadání jedné nebo více skupin, které jsou součástí sítě využívající adresářovou službu Active Directory

  1. Zaškrtněte políčko Názvy skupin a potom klepněte na tlačítko Vybrat jednu či více skupin Button image .

   Poznámka: Pokud již znáte název skupiny, zadejte jej do pole Názvy skupin. Musí být ve formátu doména\uživatelské jméno. Více názvů skupin oddělte středníky (;).

  2. Do pole Zadejte názvy objektů, které chcete vybrat zadejte jeden nebo více názvů skupin oddělených středníky (;).

   Poznámka: Další informace o formátování názvů skupin získáte klepnutím na odkaz Příklady v dialogovém okně.

  3. Chcete-li zadané názvy skupin zkontrolovat oproti názvům ve službě Active Directory, klepněte na tlačítko Kontrola jmen.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

  Zadání uživatelských jmen pocházejících přímo z pole ve formuláři

  1. Zaškrtněte políčko Uživatelská jména z formuláře a potom klepněte na tlačítko Vybrat pole ve zdroji dat Vzhled tlačítka .

  2. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole, které poskytne požadované hodnoty pro role uživatelů, a pak klepněte na tlačítko OK.

 5. Chcete-li nastavit roli uživatele jako roli autora, zaškrtněte políčko Nastavit jako autora a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Je-li role uživatele zadána jako autor, má tato role přednost před všemi ostatními přiřazenými rolemi, i když se nachází uprostřed seznamu v dialogovém okně Spravovat role uživatelů.

 6. Chcete-li zadat výchozí roli pro uživatele, kteří nejsou členy žádné jiné role, vyberte tuto roli v dialogovém okně Spravovat role uživatelů a potom klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

  Poznámka: Tlačítko Nastavit jako výchozí lze použít pouze v případě, že existuje více než jedna role uživatele.

Začátek stránky

Otevření zobrazení založeného na roli uživatele

Pokud navrhujete šablonu formuláře, která zahrnuje uživatelské role a obsahuje více zobrazení, bude jistě užitečné vytvořit zobrazení založené na uživatelské roli přiřazené danému uživateli. Například můžete použít pravidlo, podle kterého se otevře určité zobrazení, jakmile uživatel s určitou uživatelskou rolí otevře formulář založený na dané šabloně formuláře.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V seznamu Kategorie v dialogovém okně Možnosti formuláře klikněte na možnost Otevřít a uložit.

 3. Ve skupině Chování při otevření klikněte na možnost Pravidla.

 4. Klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Do pole Název zadejte název pravidla.

 6. Klikněte na možnost Nastavit podmínku.

 7. V prvním poli klikněte na možnost Aktuální role uživatele.

 8. Ve druhém poli klikněte na operátor je rovno.

 9. Ve třetím seznamu vpravo klikněte na název uživatelské role a potom klikněte na tlačítko OK.

 10. V dialogovém okně Pravidlo klikněte na tlačítko Přidat akci.

 11. V seznamu Akce klikněte na položku Přepnout zobrazení a v seznamu Zobrazení klikněte na zobrazení.

Začátek stránky

Testování rolí uživatelů

Pokud formulář obsahuje několik rolí uživatelů, je vhodné vyzkoušet jeho vzhled a chování pro každou roli zvlášť. Ačkoli můžete zobrazením náhledu šablony formuláře zkontrolovat, zda zobrazení funguje s rolemi uživatelů podle očekávání, nebude možné simulovat proces vyhodnocení uživatele s danou přiřazenou rolí uživatele. Důvodem je skutečnost, že aplikace InfoPath kontroluje role uživatelů při vyplňování formuláře, nikoli při zobrazení jeho náhledu. Chcete-li důkladně testovat role uživatelů pro šablonu formuláře, můžete se dočasně přiřadit k jednotlivým rolím uživatelů, které chcete vyzkoušet, a pak otevřít formulář, jako kdybyste jej chtěli vyplnit.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V seznamu Kategorie klepněte na položku Náhled.

 3. V seznamu Zobrazit náhled jako v části Role uživatele klepněte na roli, jejíž náhled chcete zobrazit, a pak klepněte na tlačítko OK.

 4. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

  Název aktuální role uživatele se zobrazí na stavovém řádku v pravém dolním rohu okna náhledu.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×