Přidání datového připojení k databázi serveru Microsoft SQL Server

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Do šablony formuláře je možné přidat sekundární datové připojení sloužící k získávání dat z databáze serveru Microsoft SQL Server. Není možné přidat sekundární datové připojení pro odesílání dat formuláře do databáze. Chcete-li pomocí sekundárního datového připojení odesílat data formuláře do databáze, použijte sekundární datové připojení k webové službě pracující s danou databází. Odkazy na články s dalšími informacemi o přidání sekundárního datového připojení k webové službě naleznete v části Viz také.

Chcete-li přidat sekundární datové připojení k databázi, postupujte podle následujících kroků:

Krok 1: Přidání sekundárního datového připojení do šablony formuláře:    V tomto kroku bude vytvořen sekundární zdroj dat s příslušnými poli a skupinami vycházejícími ze způsobu uložení dat v databázi. Šablonu formuláře můžete nakonfigurovat také tak, aby formulářům umožňovala použít toto datové připojení při prvním otevření formuláře.

Krok 2: Konfigurace šablony formuláře na používání daného datového připojení:    Chcete-li, aby uživatelé mohli toto datové připojení po otevření formuláře používat, můžete do šablony formuláře přidat pravidlo nebo tlačítko, které uživatelům umožní získat data prostřednictvím tohoto datového připojení.

V tomto článku

Základní informace

Než začnete

Krok 1: Přidání sekundárního datového připojení

Krok 2: Nakonfigurujte šablony formuláře použití datového připojení

Přehled

Pokud vytvoříte šablonu formuláře založenou na externím zdroji dat, vytvoří aplikace Microsoft Office InfoPath hlavní Datové připojení k danému externímu zdroji dat. Potom aplikace InfoPath vytvoří pro šablonu formuláře hlavní zdroj dat vycházející ze způsobu uložení dat v externím zdroji dat. Externí zdroj dat použitý v hlavním datovém připojení však nemusí obsahovat hodnoty, které chcete umístit do ovládacích prvků v šabloně formuláře. Tyto hodnoty mohou existovat v jiném externím zdroji dat, například v jiné databázi serveru SQL Server. Chcete-li získat hodnoty z jiného externího zdroje dat, můžete do šablony formuláře přidat sekundární datové připojení.

Sekundární datové připojení je datové připojení, které přidáte do šablony formuláře. Může to být datové připojení pro dotazy nebo datové připojení pro odesílání. Datové připojení pro dotazy můžete do šablony formuláře přidat pouze jako sekundární datové připojení k databázi serveru SQL Server. Toto datové připojení přidejte pouze v případě, že potřebujete data z jiného externího zdroje dat, než je zdroj v hlavním datovém připojení. Jako sekundární datové připojení nelze přidat datové připojení pro odesílání do databáze serveru SQL Server.

Když přidáte dotazu datové připojení k databázi, InfoPath vytvoří sekundárního Zdroj dat s datová pole a skupiny, které odpovídá způsob uložení dat v databázi. Vzhledem k tomu struktura dat v sekundární zdroj dat se musí shodovat způsobu uložení dat v databázových tabulkách, nelze měnit pole nebo skupiny v sekundární zdroj dat. Můžete nakonfigurovat každého dotazu datového připojení pro uložení výsledků, aby uživatelé měli přístup k datům, když formuláře není připojený k síti. Podle povahy data můžete zobrazit výsledky dotazu pouze v případě, že uživatelé připojení k síti.

Poznámka zabezpečení: Jestliže používáte sekundární datové připojení k načtení citlivých dat z externího zdroje dat nebo ze seznamu, možná budete chtít tuto funkci zakázat z důvodu ochrany dat před zneužitím v případě, že by došlo ke ztrátě nebo odcizení počítače. Pokud funkci zakážete, budou data dostupná pouze v době připojení uživatele k síti.

Pokud přidáte datové připojení dotazu do šablony formuláře, bude u formulářů založených na této šabloně datové připojení standardně použito při otevření formuláře uživatelem. Šablonu formuláře lze nakonfigurovat také tak, aby používala datové připojení dotazu některým z následujících způsobů:

 • Přidat pravidlo    Můžete nakonfigurovat pravidlo, aby se při splnění podmínky obsažené v pravidle použilo datové připojení pro dotazy.

 • Přidat tlačítko    Do šablony formuláře můžete přidat tlačítko, na které mohou uživatelé kliknout a získat tak pomocí datového připojení pro dotazy požadovaná data.

 • Použít vlastní kód    Pokud nemůžete přidat pravidlo ani tlačítko, můžete k získání dat pomocí datového připojení pro dotazy použít vlastní kód. Tento kód musí vytvořit vývojář.

Začátek stránky

Než začnete

Před přidáním sekundárního datového připojení k databázi serveru SQL Server do šablony formuláře je třeba získat od správce databáze následující informace:

 • Název serveru s databází, kterou budete s touto šablonou formuláře používat.

 • Název databáze, kterou budete s touto šablonou formuláře požívat.

 • Způsob ověřování požadovaný databází. Pro přístup uživatelů k databázi se používá ověřování systému Microsoft Windows nebo ověřování serveru SQL Server.

 • Název tabulky obsahující data, která chcete odeslat do formuláře. Jedná se o primární tabulku. Pokud chcete v databázi používat více tabulek, je třeba znát názvy těchto podřízených tabulek. Je také nutné znát názvy polí v podřízených tabulkách se vztahy k polím v primární tabulce.

 • Informace o tom, zda je možné bezpečně uložit výsledky dotazu ve formuláři pro použití v offline režimu.

Začátek stránky

Krok 1: Přidání sekundárního datového připojení

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na tlačítko Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klikněte na možnost Vytvořit nové připojení k, pokračujte kliknutím na příkaz Přijímat data a na tlačítko Další.

 4. Na první stránce průvodce klepněte na přepínač Databáze (pouze Microsoft SQL Server nebo Microsoft Office Access) a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce klepněte na tlačítko Vybrat databázi.

 6. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klepněte na tlačítko Nový zdroj.

 7. V seznamu K jakému zdroji dat se chcete připojit? klepněte na položku Microsoft SQL Server a potom klepněte na tlačítko Další.

 8. Do pole Název serveru zadejte název serveru s databází.

 9. V části Přihlašovací pověření proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže databáze určuje, kdo má přístup na základě pověření, používaného v síti Microsoft Windows, klepněte na možnost Použít ověřování systému Windows.

  • Jestliže databáze určuje, kdo má přístup na základě určitého uživatelského jména a hesla získaného od správce databáze, klepněte na možnost Použít následující uživatelské jméno a heslo a potom napište své uživatelské jméno a heslo do políček Uživatelské jméno a Heslo.

 10. Klepněte na tlačítko Další.

 11. V seznamu Vyberte databázi obsahující požadovaná data na další stránce průvodce klepněte na databázi, kterou chcete používat, zaškrtněte políčko Připojit ke konkrétní tabulce, klepněte na název primární tabulky a potom na tlačítko Další.

 12. Do pole Název souboru na další stránce průvodce zadejte název souboru, ve kterém jsou uloženy informace o datovém připojení.

 13. Klepnutím na tlačítko Dokončit uložte dané nastavení.

 14. Přidejte všechny další tabulky, které chcete v datovém připojení pro dotazy používat.

  Postup

  1. Klepněte na tlačítko Přidat tabulku.

  2. V dialogovém okně Přidat tabulku nebo dotaz klepněte na název podřízené tabulky a potom na tlačítko Další. V aplikaci InfoPath dojde k pokusu nastavit relace porovnáním názvů polí v obou tabulkách. Pokud nechcete použít navrženou relaci, vyberte ji a klepněte na tlačítko Odebrat relaci. Chcete-li relaci přidat, klepněte na tlačítko Přidat relaci. V dialogovém okně Přidat relaci klepněte na název každého souvisejícího pole v příslušném sloupci a potom klepněte na tlačítko OK.

  3. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  4. Chcete-li přidat další podřízené tabulky, opakujte uvedené kroky.

 15. Klepněte na tlačítko Další.

 16. Chcete-li zajistit, aby byly výsledky datového připojení pro dotazy k dispozici v případě, že není formulář připojen k síti, zaškrtněte políčko Uložit kopii dat do šablony formuláře.

  Poznámka zabezpečení: Po zaškrtnutí tohoto políčka budou data formuláře při použití tohoto datového připojení uložena do počítače uživatele. Jestliže formulář získává prostřednictvím tohoto datového připojení citlivá data, může být vhodné tuto funkci zakázat a zajistit tak ochranu dat v případě ztráty nebo krádeže počítače.

 17. Klepněte na tlačítko Další.

 18. Na další stránce průvodce zadejte popisný název tohoto sekundárního datového připojení. Jestliže chcete, aby formulář při otevření načetl data automaticky, zaškrtněte políčko Automaticky načíst data při otevření formuláře.

Začátek stránky

Krok 2: Konfigurace šablony formuláře na používání daného datového připojení

Chcete-li, aby formuláře založené na této šabloně formuláře použily po otevření uživatelem toto datové připojení, můžete do šablony formuláře přidat pravidlo, které zajistí použití tohoto datového připojení za určité podmínky, nebo můžete do šablony formuláře přidat tlačítko, na které mohou uživatelé klepnout a použít tak toto datové připojení.

Přidání pravidla

Přidáním pravidla do šablony formuláře můžete prostřednictvím datového připojení pro dotazy získat data vždy, když je splněna podmínka daného pravidla. V následujícím postupu se předpokládá, že jste vytvořili datové připojení pro dotazy určené pro šablonu formuláře a že jste v této šabloně nakonfigurovali ovládací prvek pro zobrazení dat získaných prostřednictvím daného datového připojení.

 1. Pokud šablona formuláře obsahuje více zobrazení, klikněte v nabídce Zobrazit na název zobrazení a tak přejděte na zobrazení obsahující ovládací prvek, ve kterém chcete zobrazit data ze sekundárního zdroje dat.

 2. Poklepejte na ovládací prvek, ke kterému chcete přidat pravidlo.

 3. Klepněte na kartu Data.

 4. V části Ověření a pravidla klepněte na tlačítko Pravidla.

 5. V dialogovém okně Pravidla klepněte na tlačítko Přidat.

 6. Do pole Název zadejte název pravidla.

 7. Pokud chcete určit podmínku, za jaké bude pravidlo spuštěno, klepněte na tlačítko Nastavit podmínku a zadejte podmínku. Pravidlo bude spuštěno, když se podmínka splní. Pokud podmínku nenastavíte, bude pravidlo spuštěno pokaždé, když uživatel změní hodnotu v ovládacím prvku a následně odsune kurzor z daného ovládacího prvku.

 8. Klepněte na tlačítko Přidat akci.

 9. V rozevíracím seznamu Akce klepněte na položku Zadat dotaz pomocí datového připojení.

 10. V rozevíracím seznamu Datové připojení klepněte na datové připojení pro dotazy, které chcete použít, a postupným klepnutím na tlačítka OK zavřete všechna otevřená dialogová okna.

 11. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Přidání tlačítka

Do šablony formuláře můžete přidat tlačítko, na které mohou uživatelé klepnout a získat tak data prostřednictvím datového připojení pro dotazy.

 1. Pokud šablona formuláře obsahuje více zobrazení, klikněte v nabídce Zobrazit na název zobrazení a tak přejděte na zobrazení obsahující ovládací prvek, ve kterém chcete zobrazit data ze sekundárního zdroje dat.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. Přetáhněte tlačítko do šablony formuláře.

 4. Poklepejte na tlačítko, které jste právě přidali do šablony formuláře.

 5. Klepněte na kartu Obecné.

 6. V rozevíracím seznamu Akce klepněte na položku Aktualizovat.

 7. Do pole Popisek zadejte název, který se má zobrazit na tlačítku v šabloně formuláře.

 8. Klepněte na tlačítko Nastavení.

 9. V dialogovém okně Aktualizovat klepněte na možnost Jeden sekundární zdroj dat.

 10. V seznamu Zvolte sekundární zdroj dat klepněte na sekundární zdroj dat přidružený k datovému připojení pro dotazy.

 11. Postupným klepnutím na tlačítka OK zavřete všechna otevřená dialogová okna.

 12. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×