Převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V některých organizacích umožňuje sešity aplikace Microsoft Office Excel jako formuláře shromáždit data. Tyto sešity obvykle obsahovat prázdné buňky pro uživatele, jak zadat data. Převod sešitu do šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath pomocí Průvodce importem v aplikaci InfoPath. Při převedení sešitu do šablony formuláře, uživatelé využívat funkce aplikace InfoPath, jako jsou schémat, dynamické ovládací prvky, například opakující se oddíl a obchodní logiky například ověření dat. Kromě toho můžete zpřístupnit šablony formuláře širší cílové skupině vytvořením šablony formulářů s podporou prohlížeče. Vytvoření šablony formulářů s podporou prohlížeče, musíte publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na server, na kterém běží InfoPath Forms Services. Formuláře založené na šablon formulářů s podporou prohlížeče lze vyplnit pomocí webového prohlížeče.

Při převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath pomocí výchozích nastavení průvodce importem bude výsledná šablona formuláře rozložena stejně jako sešit aplikace Excel. Kromě toho budou buňky ze sešitu aplikace Excel splňující určitá kritéria automaticky převedeny na ovládací prvky formátovaného textu, do kterých může uživatel zadat data. Příklad: Pokud je buňka formátována tak, že je ze všech stran viditelně ohraničena, bude tato buňka ve výsledné šabloně formuláře převedena na ovládací prvek formátovaného textu. Pokud se rozhodnete toto výchozí nastavení průvodce importem nepoužívat, můžete při importu převést pouze rozložení, nebo na ovládací prvky převádět jen vybrané typy buněk.

Tento článek se zabývá základními pojmy a postupy převádění sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře InfoPath včetně funkcí a nastavení, které proces převedení nepodporuje.

V tomto článku:

O převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath

Funkce a nastavení, která proces převedení nepodporuje

Převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath

O převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath

Při převádění sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath se původní sešit používá jako plán, podle kterého se nová šablona vytváří. Struktura tabulky sešitu je v šabloně formuláře přepracována na Tabulka rozložení. Pokud se při převádění sešitu rozhodnete převést i buňky používané ke sběru dat, vytvoří se v buňkách tabulky rozložení ovládací prvky formátovaného textu v buňkách, které pozičně odpovídají původním buňkám v sešitě. Velikost a pozice podporovaných buněk, ohraničení a stínování buněk a sloučené a rozdělené buňky jsou ve výsledné šabloně formuláře zachovány.

Pokud sešit obsahuje několik listů, bude formátování dat prvního listu převedeno na výchozí Zobrazení šablony formuláře a dodatečné listy budou převedeny do dodatečných zobrazení. Názvy všech zobrazení odpovídají názvům příslušných listů.

Pro lepší porozumění vztahu mezi sešitem, který se převádí pomocí průvodce importem aplikace InfoPath, a výsledným formulářem si představte, že jste pojišťovací agent, který má sešit s názvem NÁROKY.XLS se dvěma listy. Listy mají název DŮM a AUTO. Mezi sloupci na listech najdeme například Typ, Popis, Výše půjčky nebo Kupní cena. Sloupce Výše půjčky a Kupní cena jsou formátovány tak, aby používaly jako typ dat měnu. Všechny nadpisy sloupců jsou psány tučným modrým písmem. List DŮM obsahuje vzorec počítající amortizaci. Pro zadání jména zákazníka se používá jedna buňka s ohraničením ze všech stran.

Při převedení souboru NÁROKY.XLS na šablonu formuláře pomocí průvodce importem bude vytvořena šablona s názvem NÁROKY.XSN.

Sešit aplikace Excel před převedením a po převedení na šablonu formuláře aplikace InfoPath
Při převedení sešitu aplikace Excel na šablonu aplikace InfoPath je zachováno rozložení i ostatní prvky originálu.

Nová šablona formuláře obsahuje dvě zobrazení. Výchozí zobrazení s názvem Dům (výchozí) obsahuje rozložení a formát původního listu DŮM. Druhé zobrazení s názvem Auto obsahuje rozložení a formát původního listu AUTO. Obě zobrazení obsahují tabulku s nadpisy sloupců Typ, Popis, Výše půjčky a Kupní cena ve formátu tučně a modře, přesně jako originál. V závislosti na zvolených nastaveních průvodce importem se však mohou některé funkce ve výsledné šabloně lišit:

 • Použití průvodce importem k převedení sešitu NÁROKY.XLS na šablonu formuláře se zachováním pouze rozložení.     Výsledná šablona formuláře obsahuje tabulku rozložení odpovídající tabulce v sešitu aplikace Excel. Šablona formuláře neobsahuje žádné ovládací prvky formátovaného textu.

 • Použití průvodce importem k převedení sešitu NÁROKY.XLS se zachováním rozložení a převedením buněk na ovládací prvky.     Výsledná šablona formuláře bude obsahovat opakující se tabulku. Buňky splňující určité podmínky, například ohraničení na všech stranách, a buňky obsahující nebo odkazující na vzorec, který počítá amortizaci, budou převedeny na ovládací prvky formátovaného textu.

  Poznámka: Ačkoliv jsou buňky obsahující nebo odkazující na vzorce převedeny na ovládací prvky formátovaného textu, vlastní vzorce nejsou ve výsledné šabloně formuláře zachovány. Funkčnost vzorců je třeba nahradit použitím příslušných funkcí aplikace InfoPath.

Začátek stránky

Funkce a nastavení, která proces převedení nepodporuje

Některá nastavení a formáty aplikace Excel nejsou aplikací InfoPath podporována. Při převedení sešitu obsahujícího nepodporovaná nastavení nebudou tyto funkce a nastavení ve výsledné šabloně formuláře obsaženy. Příklad: Obsahuje-li sešit záhlaví s obrázkem, nebude obrázek ve výsledné šabloně formuláře zachován, protože aplikace InfoPath nepodporuje obrázky v záhlaví a zápatí.

V následujícím seznamu jsou uvedeny některé funkce a nastavení, která nebudou při převodu sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath zachována:

 • Buňky s formátem Přizpůsobit buňce

 • Buňky s obrázkem v pozadí

 • Buňky se vzorkem v pozadí

 • Buňky s postupnou výplní

 • Podmíněné formátování

 • Ověření dat

 • Vzorce

 • Makra

 • Nastavení tisku (změna velikosti papíru A4, černobíle, umístit na střed stránky, číslo na první straně, pořadí stran, obrázky, tisk čar mřížky, kvalita tisku, nadpisy řádků a sloupců, řádky a sloupce na každé straně, změna velikosti a nastavení oblasti tisku)

 • Zarovnání svislého textu

 • Řádky užší než výchozí velikost písma 10 bodů

 • Objekty WordArt

V následujícím seznamu jsou uvedeny funkce a nastavení s částečnou podporou při převodu sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath:

Buňky s formátem dat.     Styly a barvy buněk s formátem dat nejsou převedeny. Příklad: Pokud je buňka formátována tak, aby zobrazila záporné hodnoty červeně, budou číselné hodnoty převedeny, ale barvy písma nikoli.

Hypertextové odkazy odkazující na nepodporované protokoly.     Veškeré hypertextové odkazy jsou převedeny, pokud však hypertextový odkaz používá jiný protokol než http:, https:, ftp: nebo mailto:, nebude po klepnutí odkaz fungovat.

Zarovnání a formát záhlaví a zápatí.     Záhlaví nebo zápatí sešitu aplikace Excel může obsahovat část zarovnanou vlevo, na střed a vpravo. Tyto části jsou při importu do aplikace InfoPath zřetězeny. Příklad: Sešit se záhlavím, které vlevo obsahuje jméno Jan Dryml, veprostřed nadpis Hlášení stavu a vpravo datum 13. října 2007, bude převeden do aplikace InfoPath jako šablona s jediným záhlavím a textem Jan DrymlHlášení stavu13. října 2007. Pokud pouze jeden oddíl záhlaví sešitu obsahuje text, bude tento text ve výsledné šabloně příslušně zarovnán. Příklad: Pokud záhlaví sešitu obsahuje text pouze v pravé části, bude odpovídající text v šabloně formuláře rovněž zarovnán vpravo. Veškerý jiný text záhlaví a zápatí bude po importu zarovnán vlevo. Nastavení písma použité na první záhlaví nebo zápatí v sešitu je použito na všechna záhlaví a zápatí v šabloně formuláře aplikace InfoPath.

Převod písma.     Aplikace InfoPath importuje při vytváření nové šablony formuláře typ písma z původního sešitu. Pokud však na počítači, kde import provádíte, nejsou potřebné typy písma k dispozici, budou pro potřeby šablony formuláře automaticky zvoleny zástupné typy písma.

Implicitně sloučené buňky.     Pokud v aplikaci Excel zadáte delší text, než se vejde do buňky, bude text zobrazen i v následujících buňkách, jakoby by tyto buňky byly sloučeny. Aplikace InfoPath tuto funkci nepodporuje. Pokud převedená buňka obsahuje delší text než je šířka buňky, bude text aplikací InfoPath zalomen na další řádek. Chcete-li tomuto zabránit, je třeba v aplikaci Excel sloučit potřebné buňky tak, aby text nepřesahoval. V aplikaci InfoPath pak bude text zobrazen na jediném řádku.

Kontingenční tabulka.     Kontingenční tabulky jsou převáděny jako tabulky rozložení.

Rozsáhlé tabulky.     Aplikace podporuje tabulky do rozsahu 63 sloupců a 999 řádků. Pokud převádíte tabulku větší než tyto rozměry, bude převedeno pouze prvních 63 sloupců a 999 řádků.

Poznámka: Některé Excelové sešity se nedají otevírat bez hesla. Pokud jde v případě sešitu, nemusí být úspěšně importovat do aplikace InfoPath. Tento problém, zkuste odebrat požadování hesla pro sešit před importem. Kromě toho některé sešity se mají uživatelé nebudou moci provádět od přesunutí, odstranění, skrytí nebo změna názvu listů a od Změna dalších prvků konstrukce v sešitu. Pokud jde v případě listu, nemusí být úspěšně importovat do aplikace InfoPath. Tento problém, zkuste odebrat strukturální úpravy omezení pro sešit před importem.

Začátek stránky

Převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Importovat formulář.

 2. V dialogovém okně Průvodce importem klepněte na možnost Import sešitů Excel do aplikace InfoPath a poté na tlačítko Další.

 3. Klepněte na tlačítko Procházet.

 4. Najděte sešit aplikace Excel, klepněte na něj a poté na tlačítko Otevřít.

 5. Chcete-li změnit výchozí nastavení importu, klepněte na tlačítko Možnosti a zaškrtněte požadované možnosti.

 6. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  Poznámka: V závislosti na rozložení a složitosti sešitu aplikace Excel je možné, že se některé prvky rozložení ve výsledné šabloně formuláře aplikace InfoPath nezobrazí tak, jak očekáváte, a budete proto potřebovat po převedení novou šablonu formuláře upravit.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×