Přesunutí dat aplikace Access do databáze na serveru SQL pomocí Průvodce přenesením

O většině databázových aplikací lze říci, že během doby narůstají, stávají se složitějšími a musejí zajišťovat podporu pro více uživatelů. V určitém stádiu existence databáze aplikace Microsoft Office Access může být vhodné zvážit její přenesení do databáze serveru Microsoft SQL Server, aby se optimalizoval výkon, škálovatelnost, dostupnost, zabezpečení, spolehlivost a obnovitelnost.

V tomto článku:

O přenesení databáze aplikace Microsoft Office Access

Použití Průvodce přenesením

Jak se přenášejí databázové objekty

O přenesení databáze aplikace Microsoft Office Access

Přenesením se rozumí proces migrace části nebo všech Databázové objekty z databáze aplikace Access do nové nebo existující databáze serveru SQL nebo nového Projekt aplikace Microsoft Access (ADP).

Výhody přenesení databáze na server SQL

 • Vysoký výkon a škálovatelnost:    V mnoha situacích nabízí server SQL lepší výkon než databáze aplikace Access. Server SQL také poskytuje podporu pro velmi velké databáze, v řádu terabajtů, což je mnohem více než aktuální limit pro databázi aplikace Access (2 gigabajty). A konečně, server SQL pracuje velmi efektivně díky paralelnímu zpracovávání dotazů (pomocí více nativních podprocesů v rámci jednoho procesu zpracovávání uživatelských požadavků) a díky minimalizaci dalších požadavků na paměť při přidání dalších uživatelů.

 • Zvýšená dostupnost:    Server SQL umožňuje provádět dynamické zálohování - a to buď přírůstkové, nebo úplné - v době, kdy je databáze používána. Díky tomu není nutné při zálohování dat vyžadovat, aby se uživatelé od databáze odpojili.

 • Zdokonalené zabezpečení:    Server SQL se může pomocí důvěryhodného připojení integrovat se zabezpečením systému Windows, a zajistit tak jediný integrovaný přístup k síti a databázi, přičemž se využívá to nejlepší z obou systémů zabezpečení. Díky tomu je snazší spravovat složitá schémata zabezpečení.

 • Okamžitá obnovitelnost:    V případě selhání systému (jako je zhroucení operačního systému nebo výpadek elektrické sítě) je server SQL vybaven mechanismem automatického obnovení, který během několika minut obnoví databázi do posledního konzistentního stavu, a to bez zásahu správce databáze.

 • Serverové zpracování:    Používání serveru SQL v konfiguraci klient-server snižuje objem síťových přenosů tím, že se databázové dotazy před odesláním výsledků klientovi zpracovávají na serveru. Serverové zpracování je obvykle mnohem efektivnější, zvláště při práci s velkými datovými sadami.

  Aplikace může také využívat Uživatelsky definovaná funkce, Uložená procedura a Aktivační událost, které umožňují na serveru (a nikoli tedy v klientovi) centralizovat a sdílet aplikační logiku, obchodní pravidla a zásady, složité dotazy, ověřování dat a kód pro referenční integritu.

Způsoby přenesení

Průvodce přenesením přesune databázové objekty a v nich obsažená data z databáze aplikace Access do nové nebo existující databáze serveru SQL.

Existují tři způsoby použití Průvodce přenesením:

 • Přenesení všech databázových objektů z databáze aplikace Access do projektu aplikace Access, aby bylo možné vytvořit aplikaci klient-server. Tato metoda vyžaduje dodatečné změny aplikace a úpravu kódu a složitých dotazů.

 • Přenesení pouze dat nebo definicí dat z databáze aplikace Access do databáze serveru SQL.

 • Vytvoření databáze front-end aplikace Access k databázi back-end na serveru SQL, abyste mohli vytvořit Front-end/back-end aplikace. Tato metoda vyžaduje jen velmi málo úprav aplikace, protože kód nadále využívá databázový stroj Access (ACE).

Před přenesením databáze aplikace Access

Před přenesením databáze aplikace Access do databáze serveru SQL nebo projektu aplikace Access, zvažte provedení následujících kroků:

 • Zálohování databáze:     Ačkoli Průvodce přenesením neodstraňuje z databáze aplikace Access žádná data ani databázové objekty, je vhodné před přenesením databáze vytvořit její záložní kopii.

 • Ověření dostatečné velikosti místa na disku:     V zařízení, které bude obsahovat přenesenou databázi, musí být dostatek místa na disku. Průvodce přenesením funguje nejlépe, je-li k dispozici hodně místa na disku.

 • Vytvoření jedinečných indexů:     Propojená tabulka musí mít jedinečný index, aby byla aktualizovatelná v aplikaci Access. Průvodce přenesením umožňuje přenést existující jedinečný index, ne však vytvořit nový, pokud žádný neexistuje. Pokud chcete mít možnost tabulky aktualizovat, nezapomeňte před přenesením přidat ke každé tabulce aplikace Access jedinečný index.

 • Přiřazení příslušných oprávnění u databáze serveru SQL sobě samotnému:

  • Chcete-li provést přenesení do existující databáze, potřebujete oprávnění CREATE TABLE a CREATE DEFAULT.

  • Chcete-li vytvořit novou databázi, potřebujete oprávnění CREATE DATABASE a dále oprávnění SELECT u systémových tabulek v řídicí databázi.

Průvodce přenesením aplikace Access 2007 je optimalizován pro použití se serverem Microsoft SQL Server 2000 a SQL Server 2005.

Začátek stránky

Použití Průvodce přenesením

 • Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Přesunout data na položku SQL Server.

  Spustí se Průvodce přenesením.

Krok 1: Rozhodnutí, zda se má přenesení provést do stávající, nebo nové databáze

Krok 2: Výběr tabulek k přenesení

Krok 3: Zadání atributů a možností k přenesení

Krok 4: Výběr způsobu přenesení aplikace

Krok 1: Rozhodnutí, zda se má přenesení provést do stávající, nebo nové databáze

Na první stránce průvodce zadáte, zda chcete databázi aplikace Access přenést do stávající databáze serveru SQL, nebo vytvořit novou databázi serveru SQL.

 • Použít stávající databázi:    Pokud vyberete tuto možnost a potom kliknete na tlačítko Další, aplikace Access zobrazí dialogové okno Vybrat zdroj dat, abyste mohli vytvořit připojení Zdroj dat ODBC ke stávající databázi na serveru SQL.

  O zdrojích dat ODBC

  Zdroj dat představuje datový zdroj kombinovaný s informacemi o připojení, které jsou nutné pro přístup k příslušným datům. Jako příklady zdrojů dat lze uvést aplikaci Access, server SQL, systém Oracle RDBMS, tabulkový list a textový soubor. Příkladem informací o připojení je umístění serveru, název databáze, ID přihlášení, heslo a různé možnosti ovladačů ODBC, které popisují způsob připojení ke zdroji dat.

  V architektuře ODBC se aplikace (jako je aplikace Access nebo program Microsoft Visual Basic) připojuje ke Správci ovladačů ODBC, který se následně pomocí konkrétního ovladače ODBC (například ovladače ODBC pro server Microsoft SQL) připojí ke zdroji dat (v tomto případě k databázi serveru SQL). V aplikaci Access se zdroje dat ODBC používají pro připojení ke zdrojům dat, které jsou pro aplikaci Access externí a nemají vestavěné ovladače.

  Chcete-li se připojit k těmto zdrojům dat, je třeba provést následující kroky:

  • V počítači, který obsahuje zdroj dat, nainstalujte příslušný ovladač ODBC.

  • Definujte název zdroje dat (DSN), a to buď pomocí Správce zdrojů dat ODBC, chcete-li informace o připojení uložit v registru systému Microsoft Windows nebo v souboru DSN, nebo pomocí řetězce připojení v kódu jazyka Visual Basic, který předává informace o připojení přímo Správci ovladačů ODBC.

   Strojové zdroje dat

   Strojové zdroje dat ukládají informace o připojení do registru systému Windows v konkrétním počítači s uživatelem definovaným názvem. Strojové zdroje dat můžete použít pouze v počítači, v němž jsou definovány. Existují dva typy strojových zdrojů dat: uživatelské a systémové. Uživatelské zdroje dat mohou být používány pouze aktuálním uživatelem a jsou viditelné pouze pro tohoto uživatele. Systémové zdroje dat mohou být používány všemi uživateli v počítači a jsou viditelné pro všechny uživatele v počítači a ve službách pro celý systém. Strojové zdroje dat jsou užitečné zvláště v případě, že chcete zvýšit zabezpečení, protože strojový zdroj dat mohou zobrazit pouze přihlášení uživatelé a vzdálený uživatel jej nemůže zkopírovat do jiného počítače.

   Souborové zdroje dat

   Souborové zdroje dat (také nazývané soubory DSN) ukládají informace o připojení do textového souboru, nikoli do registru systému Windows, a jsou obvykle flexibilnější než strojové zdroje dat. Souborový zdroj dat můžete například zkopírovat do libovolného počítače se správným ovladačem ODBC, aby aplikace mohla spoléhat na konzistentní a přesné informace o připojení ve všech počítačích, které používá. Nebo můžete umístit souborový zdroj dat na jediný server, sdílet jej mezi mnoha počítači v síti a snadno udržovat informace o připojení na jednom místě.

   Souborový zdroj dat může být také nesdílitelný. Nesdílitelný souborový zdroj dat se nachází v jednom počítači a odkazuje na strojový zdroj dat. Pomocí nesdílitelných souborových zdrojů můžete přistupovat k existujícím strojovým zdrojům dat ze souborových zdrojů dat.

   Řetězce připojení

   V modulu můžete definovat formátovaný řetězec připojení, který specifikuje informace o připojení. Řetězec připojení předává tyto informace přímo do Správce ovladačů ODBC a zjednodušuje danou aplikaci tím, že eliminuje nutnost, aby správce systému nebo uživatel před použitím databáze nejprve vytvořil název DSN.

 • Vytvořit novou databázi:    Pokud vyberete tuto možnost a potom kliknete na tlačítko Další, zobrazí aplikace Access stránku, na které zadáte informace o nové databázi na serveru SQL.

  • Který server SQL chcete použít pro tuto databázi:     Zadejte název serveru, který chcete použít.

  • Použít důvěryhodné připojení:     Můžete použít důvěryhodné připojení, tzn. server SQL se může integrovat se zabezpečením operačního systému Windows a poskytovat jediné přihlášení k síti i k databázi.

  • Přihlašovací ID a heslo:     Pokud nepoužíváte důvěryhodné připojení, zadejte přihlašovací ID a heslo účtu s oprávněním CREATE DATABASE na serveru.

  • Zadejte název nové databáze serveru SQL:     Zadejte název nové databáze serveru SQL. Pokud je název v konfliktu s existujícím názvem databáze, aplikace Access jej reviduje přidáním číselné přípony (například moje_databáze 1).

Na začátek tohoto oddílu

Krok 2: Výběr tabulek k přenesení

V tomto kroku vyberete tabulky aplikace Access, který chcete přenést do databáze serveru SQL. Vyberte tabulky, které chcete přenést, a potom je pomocí tlačítek se šipkami přesuňte do seznamu Exportovat do serveru SQL. Případně můžete tabulku z jednoho seznamu do druhého přesunout dvojím kliknutím.

Seznam Dostupné tabulky zahrnuje všechny propojené tabulky s výjimkou tabulek serveru SQL, které se již v databázi serveru SQL nacházejí. Propojené tabulky, které odkazují na databázi serveru SQL, jež byla vybrána pro automatické přenesení, se zobrazí v seznamu Exportovat do serveru SQL a nelze je odebrat. Tabulky, které nejsou aktuálně viditelné v Navigační podokno, včetně skrytých a systémových tabulek, jsou rovněž vyloučeny.

Tip: Ze seznamu dostupných tabulek jsou vyloučeny všechny tabulky, jejichž název končí řetězcem „_místní“, aby se předešlo přenesení tabulek, které již byly přeneseny. Chcete-li tyto tabulky přenést znovu, přejmenujte je před spuštěním Průvodce přenesením odstraněním řetězce „_místní“.

Na začátek tohoto oddílu

Krok 3: Zadání atributů a možností k přenesení

V tomto kroku určíte, které atributy tabulek, se mají přenést do databáze serveru SQL. Ve výchozím nastavení jsou k přenesení vybrány všechny atributy.

Poznámka: Ve výchozím nastavení Průvodce přenesením převede názvy polí aplikace Access na platné názvy polí na serveru SQL a datové typy aplikace Access na odpovídající datové typy na serveru SQL.

Jaké atributy tabulek chcete přenést?

Následující tabulka uvádí atributy, které můžete přenést, a popisuje, jak Průvodce přenesením každý z nich zpracuje:

Atribut

Akce při výběru

Indexy

Průvodce přenesením přenese všechny indexy.

Průvodce přenesením převede primární klíče aplikace Access na indexy serveru SQL a označí je jako primární klíče serveru SQL. Pokud se rozhodnete propojit přenesenou tabulku serveru SQL s databází aplikace Access, Průvodce přenesením rovněž k názvu indexu připojí předponu „aaaaa“. Důvodem je to, že aplikace Access volí jako primární klíč index, který je v seznamu dostupných indexů řazen abecedně jako první, a předpona „aaaaa“ tak zajišťuje výběr správného indexu.

Všechny ostatní indexy si zachovají své názvy, ovšem s výjimkou neplatných znaků, které jsou nahrazeny znakem „_“. Jedinečné a nejedinečné indexy aplikace Access se stanou jedinečnými a nejedinečnými indexy serveru SQL.

Propojená tabulka musí mít jedinečný index, aby byla aktualizovatelná v aplikaci Access. Průvodce přenesením umožňuje přenést existující jedinečný index, ne však vytvořit nový, pokud žádný neexistuje. Pokud chcete mít možnost data v tabulkách po jejich přenesení aktualizovat, nezapomeňte před přenesením přidat ke každé tabulce aplikace Access jedinečný index.

Ověřovací pravidla

Průvodce přenesením přenese následující prvky jako Aktivační událost Update a Insert:

 • Všechny vlastnosti polí Je nutno zadat

 • Ověřovací pravidla pro tabulky

 • Ověřovací pravidla pro záznamy

 • Ověřovací pravidla pro pole

Aktivační procedura představuje řadu příkazů Transact-SQL přidružených k tabulce serveru SQL. Tabulka může obsahovat 3 aktivační procedury, jednu pro každý z příkazů umožňujících upravovat data v tabulce: UPDATE, INSERT a DELETE. Aktivační procedura se automaticky provádí při spuštění příkazu. Průvodce přenesením používá aktivační procedury (a nikoli pravidla serveru SQL) k vynucení ověřování na úrovni pole, protože pravidla serveru SQL neumožňují zobrazit vlastní chybové zprávy.

Jednotlivá ověřovací pravidla nejsou nezbytně v poměru 1:1 s aktivačními procedurami. Každé ověřovací pravidlo se může stát součástí několika aktivačních procedur a každá aktivační procedura může obsahovat kód pro emulaci funkcí několika ověřovacích pravidel.

Pokud u pole aplikace Access nastavíte vlastnost Je nutno zadat na hodnotu Ano, uživatel nebude moci při zadávání nebo aktualizaci záznamu ponechat dané pole nezadané (pokud k poli není vázána výchozí hodnota). Požadovaná pole jsou přenesena jako pole nepovolující hodnoty Null na serveru SQL.

Ověřovací text

Vlastnost databáze aplikace Access Ověřovací text se převádí na vlastnost Ověřovací text projektu aplikace Access. Díky tomu může aplikace Access během spuštění zobrazovat chybové zprávy s nápovědou v případě porušení omezení.

Výchozí hodnoty

Průvodce přenesením přenese všechny vlastnosti Výchozí hodnota do výchozích objektů Znaková sada ANSI.

Relace tabulek

Průvodce přenesením přenese všechny relace tabulek.

Můžete rozhodnout, jak se mají relace tabulek a referenční integrita přenést, a to pomocí aktivačních procedur Update, Insert či Delete nebo pomocí standardu DRI (Declared Referential Integrity). Standard DRI funguje stejným způsobem jako referenční integrita aplikace Access, tedy definováním omezení primárních klíčů pro základní tabulky (strana „1“ ve vztahu 1:N) a omezení cizích klíčů pro cizí tabulky (obvykle strana „N“ ve vztahu 1:N).

 • Použít DRI:     Výběrem položek Relace tabulek a Použít DRI nastavíte vynucování referenční integrity pomocí standardu DRI. Ověření sloupce databáze aplikace Access se převede na omezení kontroly DRI na serveru SQL s ověřovací zprávou, jak je uvedeno v následující tabulce.

Relace databáze aplikace Access

Cizí klíč serveru SQL

Ověřovací text

Aktualizace v kaskádě

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

Záznam nelze odstranit, protože tabulka <cizí_tabulka> obsahuje související sloupce.

Odstranění v kaskádě

ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION

Nelze přidat nebo změnit záznam, protože je vyžadován související záznam v tabulce <primární_tabulka>.

Aktualizace v kaskádě
a odstranění v kaskádě

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Hodnota není nastavena.

Bez standardu DRI

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Tento záznam nelze kvůli omezením relace mezi tabulkami <primární_tabulka> a <cizí_tabulka> přidat, změnit ani odstranit.

 • Použít aktivační procedury:     Pokud jste v relacích tabulek aplikace Access definovali aktualizace nebo odstranění v kaskádě a toto chování chcete zachovat v přenesených tabulkách, vyberte možnosti Relace tabulky a Použít aktivační procedury. Tím aktualizace nebo odstranění v kaskádě přenesete jako aktivační procedury pro vynucení referenční integrity.

  Relace tabulky nejsou nezbytně v poměru 1:1 s aktivačními procedurami. Každá relace se může stát součástí několika aktivačních procedur a každá aktivační procedura může obsahovat kód pro emulaci funkcí několika pravidel referenční integrity. Aktivační procedury Insert se používají v podřízených tabulkách a aktivační procedury Delete se používají v nadřízených tabulkách.

  Poznámka: Aplikace Access vyžaduje standard DRI pro čtení Databázový diagram databáze serveru SQL. Aby aplikace Access mohla databázový diagram číst a aby současně byla vynucována referenční integrita prostřednictvím aktivačních procedur, Průvodce přenesením u relací uplatní standard DRI, avšak zároveň vypne kontrolu omezení cizích klíčů.

Jaké možnosti dat chcete zahrnout?

 • Chcete přidat do tabulek pole časového razítka:    Server SQL prostřednictvím pole časového razítka indikuje, že záznam byl změněn (avšak nikoli, kdy byl změněn), a to vytvořením pole s jedinečnou hodnotou a následnou aktualizací tohoto pole, kdykoli je záznam aktualizován. Před aktualizací záznamu propojené tabulky určí aplikace Access na základě hodnoty v poli časového razítka, zda byl daný záznam změněn. Obecně platí, že pole časového razítka zajišťuje nejlepší výkon a spolehlivost. Bez pole časového razítka musí server SQL zkontrolovat všechna pole v záznamu, aby zjistil, zda byl záznam změněn, což zpomaluje výkon.

  Následující tabulka popisuje možnosti nastavení dostupné v tomto seznamu:

Nastavení

Popis

Ano, ať rozhodne průvodce

Pokud původní tabulky aplikace Access obsahují pole s plovoucí desetinnou čárkou (jednoduchá nebo dvojitá přesnost) nebo pole Datový typ Memo či Objekt OLE, Průvodce přenesením vytvoří pro tato pole ve výsledných tabulkách na serveru SQL nová pole časového razítka.

Ano, vždy

Průvodce přenesením vytvoří pole časového razítka pro všechny přenesené tabulky bez ohledu na typy polí, které obsahují. To zlepšuje výkon přenesených tabulek aplikace Access, které případně neobsahují pole Memo či Objekt OLE nebo pole s plovoucí desetinnou čárkou, avšak obsahují pole jiných typů.

Ne, nikdy

Průvodce přenesením nepřidává do tabulek pole časového razítka.

Důležité informace: Aplikace Access v propojených tabulkách serveru SQL nezjišťuje, zda se změnila pole Memo nebo Objekt OLE, protože tato pole mohou mít velikost mnoha megabajtů a porovnávání by mohlo mít velké nároky na síť a čas. Proto pokud se pole s textem nebo obrázkem změnilo a není k dispozici pole časového razítka, aplikace Access změnu přepíše. Dále platí, že pole s plovoucí desetinnou čárkou se může jevit jako změněné, i když tomu tak není, takže při absenci pole časového razítka by aplikace Access mohla zjistit, že se záznam změnil, ačkoli tomu tak není.

 • Vytvořit pouze strukturu tabulky, nepřenášet žádná data:    Ve výchozím nastavení přenese Průvodce přenesením na server SQL všechna data. Zaškrtnete-li políčko Vytvořit pouze strukturu tabulky, nepřenášet žádná data, bude přenesena pouze datová struktura.

Na začátek tohoto oddílu

Krok 4: Výběr způsobu přenesení aplikace

Na další stránce průvodce můžete vybrat jeden ze tří různých způsobů přenesení databáze aplikace Access. V části Jaké změny aplikace chcete provést? vyberte jednu z následujících možností:

 • Vytvořit novou aplikaci typu klient-server aplikace Access:    Pokud vyberete tuto možnost, Průvodce přenesením vytvoří nový Projekt aplikace Microsoft Access. Průvodce přenesením vás vyzve k zadání názvu, přičemž jako výchozí název nabídne aktuální název databáze aplikace Access, přidá příponu „CS“ a potom uloží projekt ve stejném umístění jako stávající databázi aplikace Access.

  Průvodce přenesením vytvoří soubor projektu aplikace Access a potom přenese všechny databázové objekty z databáze aplikace Access do projektu aplikace Access. Pokud neuložíte heslo a ID uživatele, zobrazí aplikace Access při prvním otevření projektu aplikace Access dialogové okno Vlastnosti datového propojení, abyste se mohli připojit k databázi na serveru SQL.

 • Propojit tabulky serveru SQL s existující aplikací:    Pokud vyberete tuto možnost, Průvodce přenesením upraví databázi aplikace Access tak, aby dotazy, formuláře, sestavy a datové stránky používaly data v nové databázi na serveru SQL a nikoli data v databázi aplikace Access. Průvodce přenesením přejmenuje přenesené tabulky aplikace Access přidáním řetězce „_místní“. Pokud například přenesete tabulku s názvem Zaměstnanci, tabulka se v databázi aplikace Access přejmenuje na Zaměstnanci_místní. Potom Průvodce přenesením vytvoří připojenou tabulku serveru SQL s názvem Zaměstnanci.

  Poznámka: Po dokončení operace přenesení se tabulky přejmenované přidáním řetězce „_místní“ již nebudou používat. Místní tabulky je však vhodné zachovat, dokud neověříte, že přenesení bylo úspěšné. Později můžete místní tabulky odstranit, aby se zmenšila databáze aplikace Access. Před odstraněním jakýchkoli tabulek nezapomeňte databázi zálohovat.

  Dotazy, formuláře, sestavy a datové stránky založené na původní tabulce Zaměstnanci budou nyní používat propojenou tabulku Zaměstnanci na serveru SQL. Mnoho vlastností polí v původní místní tabulce, mezi které patří Popis, Titulek, Formát, Vstupní maska a Počet desetinných míst, je novou místní tabulkou přebíráno.

 • Neprovádět změny aplikace:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete pouze zkopírovat data do databáze serveru SQL a nechcete provádět žádné změny ve stávající databázi aplikace Access.

Uložit heslo a ID uživatele:    Ve výchozím nastavení Průvodce přenesením vytvoří propojené tabulky v existující aplikaci nebo projekt aplikace Access bez uložení uživatelského jména a hesla. To znamená, že uživatelé jsou vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla pokaždé, když se přihlásí k databázi serveru SQL.

Pokud vyberete možnost Uložit heslo a ID uživatele, uživatelé se mohou k databázi serveru SQL připojit bez přihlášení. Jestliže vyberete možnost Vytvořit novou aplikaci typu klient-server aplikace Access, projekt aplikace Access uloží uživatelské jméno a heslo v řetězci připojení OLE DB.

Poznámka: Tato možnost je v případě použití možnosti Neprovádět změny aplikace zakázána, pokud je propojená tabulka serveru SQL konfigurována s tabulkou MSysConf, aby bylo znemožněno ukládání hesel.

Zpráva Průvodce přenesením

Po kliknutí na tlačítko Dokončit vytvoří Průvodce přenesením zprávu, která obsahuje podrobný popis všech vytvořených objektů a výpis všech chyb zjištěných během procesu. Průvodce přenesením zprávu zobrazí v náhledu a můžete si ji následně vytisknout nebo uložit, například jako soubor XPS nebo PDF. Při zavření okna náhledu se zpráva neuloží jako objekt aplikace Access.

Zpráva Průvodce přenesením obsahuje následující informace:

 • Parametry přenesení, včetně atributů tabulek, které jste se rozhodli přenést, a použité metody přenesení.

 • Informace o tabulkách, včetně porovnání hodnot použitých v aplikaci Access a na serveru SQL pro názvy, datové typy, indexy, pravidla ověření, výchozí hodnoty a aktivační procedury, a údaj, zda byla přidávána časová razítka.

 • Všechny nalezené chyby, jako je zaplněný protokol databází nebo transakcí, nedostatečná oprávnění, nevytvořené zařízení nebo databáze, přeskočená tabulka, výchozí hodnota nebo pravidlo ověření, nevynucená relace, přeskočený dotaz (protože jej nelze převést na syntaxi serveru SQL) a chyby převodu Ovládací prvek a Zdroj záznamů ve formulářích a sestavách.

Na začátek tohoto oddílu

Začátek stránky

Jak se přenášejí databázové objekty

Přenášejí se následující data a databázové objekty:

 • Data a datové typy:    Všechny datové typy databáze aplikace Access se převádějí na odpovídající typy na serveru SQL. Text v databázi aplikace Access převádí průvodce na formát Unicode, a to přidáním identifikátoru řetězce Unicode ke všem řetězcovým hodnotám a přidáním prefixu n formátu Unicode ke všem datovým typům.

 • Dotazy:    

  • Výběrové dotazy bez klauzule ORDER BY nebo parametrů se převádějí na pohledy.

  • Akční dotazy se převádějí na akční dotazy uložených procedur. Aplikace Access přidává za kód deklarace parametrů položku SET NOCOUNT ON, aby bylo zajištěno spuštění uložené procedury.

  • Výběrové dotazy pouze odkazující na tabulky (rovněž označované jako základní dotazy), které používají buď parametry, nebo klauzuli ORDER BY, se převádějí na uživatelem definované funkce. Je-li to nutné, je k dotazu obsahujícímu klauzuli ORDER BY přidána klauzule TOP 100 PERCENT.

  • Parametrické dotazy používající pojmenované parametry si zachovávají původní textový název použitý v databázi aplikace Access a převádějí se na uložené procedury nebo vložené uživatelem definované funkce.

   Poznámka: Může být nutné ručně převést dotazy, které se nepřenesly, jako jsou Předávací dotaz, Definiční dotaz a Křížový dotaz v jazyce SQL. Je také možné, že bude nutné ručně přenést příliš hluboko vnořené dotazy.

 • Formuláře, sestavy a ovládací prvky:    Příkazy SQL ve vlastnostech .Zdrojzáznamů , .Zdrojovládacíhoprvku a .Zdrojřádků u formulářů, sestav nebo ovládacích prvků zůstávají v platnosti a nepřevádějí se na uložené procedury nebo uživatelem definované funkce.

 • Vlastnosti po spuštění:    Průvodce přenesením přenáší následující vlastnosti po spuštění:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Moduly a makra:    Průvodce přenesením neprovádí žádné změny v modulech nebo makrech. Je možné, že bude nutné aplikaci upravit, aby plně využívala funkce serveru SQL. Další informace naleznete v článku Optimalizace databází aplikace Microsoft Office Access připojených k serveru SQL (v angličtině) na webu MSDN.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×