Přehlednější zobrazení souhrnných dat pomocí křížového dotazu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aby bylo souhrnná data možné snadněji číst a pochopit, zkuste použít křížový dotaz. Křížový dotaz vypočítá součet, průměr nebo jiné agregační funkce a výsledky seskupí podle dvou skupin hodnot – jednu zobrazí po straně datového listu a druhou napříč v horní části. Na pásu karet klikněte na Vytvořit a potom ve skupině Dotazy na Průvodce dotazem. V dialogovém okně Nový dotaz poklikejte na Průvodce křížovým dotazem.

Pokud jedna skupina záhlaví obsahuje hodnoty data, pomůže vám průvodce záznamy seskupit do standardních intervalů (například podle měsíců nebo čtvrtletí).

Poznámka : Křížové dotazy nejsou dostupné v aplikaci pro Access a jsou jen částečně podporované ve webové databázi: nelze je použít tak, že všechny objekty webu. Použití křížového dotazu ve webové databázi, otevřete databázi s přístupem. Další informace o aplikacích pro Access naleznete v článku Vytvoření aplikace pro Access. Další informace o webových databázích naleznete v článku Upravit nebo publikování webové databáze služby SharePoint 2010.

V tomto článku

Základní informace

Vytvoření křížového dotazu

Použití rozsahů a intervalů pro záhlaví

Objeví se výzva k zadání parametru omezit záhlaví řádků

Nahrazení prázdných hodnot nulami

Tipy pro křížové dotazy

Přehled

Křížový dotaz je typ Výběrový dotaz, který se používá k uspořádání souhrnných dat (součtů, průměrů, počtů a podobných funkcí) podle dvou kategorií (jednou kategorií často bývá časové období). Křížový dotaz můžete použít třeba k zobrazení celkového celkového prodeje za měsíc podle oblastí. Způsob uspořádání výsledků v křížovém dotazu umožňuje přehlednější čtení dat než běžný výběrový dotaz, který zobrazuje stejná data, jak se můžete přesvědčit na následujícím obrázku..

Výběrový dotaz a křížový dotaz zobrazující stejná data

1. Tento výběrový dotaz seskupuje souhrnná data svisle podle zaměstnance a kategorie.

2. V tomto křížovém dotazu se zobrazují stejná data, pouze jsou seskupena svisle i vodorovně.

Při vytváření křížového dotazu určíte, která pole obsahují záhlaví řádků, které pole obsahuje záhlaví sloupců a které pole obsahuje hodnoty k vytvoření souhrnu. U záhlaví sloupců a hodnot k vytvoření souhrnu lze použít vždy pouze jedno pole. U záhlaví řádků lze použít až tři pole.

Záhlaví řádků, záhlaví sloupců a hodnoty k vytvoření souhrnu lze také zadat pomocí výrazů.

Diagram křížového dotazu

1. Jeden, dva nebo tři sloupce na této straně obsahují záhlaví řádků. Názvy polí použitých pro záhlaví řádků jsou zobrazeny v horním řádku těchto sloupců.

2. Zde se zobrazují záhlaví řádků. Počet řádků v datovém listu křížového dotazu může velmi rychle narůst v případě, že pro záhlaví řádků použijete více než jedno pole, protože se zobrazí všechny kombinace záhlaví řádků.

3. Sloupce na této straně obsahují záhlaví sloupců a souhrnné hodnoty. Všimněte si, že název záhlaví sloupce se v datovém listu nezobrazuje.

4. Souhrnné hodnoty jsou zobrazeny zde.

Výhody používání Průvodce křížovým dotazem

 • Můžete automaticky seskupovat data do intervalů     Pokud záhlaví sloupců obsahují hodnoty typu datum nebo čas, průvodce pomůže seskupit data do standardních intervalů, jako jsou měsíce nebo čtvrtletí.

  Poznámka : Pokud chcete použít intervalů nevidíte v průvodci (například fiskální rok nebo dvouleté) a pak průvodce nelze uložit žádné práce. Použití vlastní intervalů Vytvoření křížového dotazu ručně v návrhovém zobrazení, a použití výrazu k vytvoření vlastní intervalů.

 • Můžete ho použít jako výchozí bod:    Pomocí průvodce vytvoříte základ požadovaného křížového dotazu a návrh dotazu potom dokončíte v návrhovém zobrazení.

Funkce křížové tabulky v návrhovém zobrazení

 • Proveďte dotazu s výzvou k zadání vstupních hodnot (Přidat výzva k zadání parametru)    Po přidání výzva k zadání parametru dotazu zobrazí dialogové okno a používá vstupní rozhodnout, která data zahrnout. Předpokládejme například, že máte Křížová tabulka, která se zobrazí čtvrtletní prodeje podle kategorie produktů –, ale chcete zobrazit data pro jednu oblast najednou. Může použít parametr, aby dotazu které oblasti, kterou chcete použít.

 • Použití výrazů jako pole dotazu    Někdy potřebujete dílčí výpočty nebo jiné funkce informací o pole. Například pokud ve vašich datech jsou všechny hodnoty null, výsledky křížový nemusí být správné nebo dokončeno. Chcete-li vyřešit, aby mohl použijete funkci Nz pole – umožňuje nahradit hodnoty Null nuly.

 • Zadejte seznam pevných hodnot použít jako záhlaví sloupců    Můžete zjistit, že chcete nahradit záhlaví sloupců s vlastními hodnotami. Pokud máte intervalů pro záhlaví sloupců, jsou například pravděpodobně nebudou řadit požadovaným způsobem, aby. Není problém – stačí nahraďte je hodnoty, které budou správně seřadit.

Při tvorbě křížového dotazu v návrhovém zobrazení určujete pomocí řádků Celkem a Křížový dotaz v návrhové mřížce, které hodnoty polí budou použity v záhlaví sloupců, které hodnoty polí se zobrazí v záhlaví řádků a které hodnoty polí budou sloužit k výpočtům součtu, průměru, počtu a dalších funkcí.

Pohled na část křížového dotazu v návrhovém zobrazení

1. Nastavení těchto řádků určuje, zda je pole záhlavím řádku, sloupce nebo souhrnnou hodnotou.

2. Toto nastavení zobrazuje hodnoty pole v záhlaví řádků.

3. Toto nastavení zobrazuje hodnoty pole v záhlaví sloupců.

4. Toto nastavení vypočte souhrnné hodnoty.

Začátek stránky

Vytvoření křížového dotazu

Začínáme s Průvodcem křížovým dotazem

Průvodce křížovým dotazem zajišťuje při výběru z jedné tabulky nebo dotazu jako zdroje záznamů pro křížového dotazu. Pokud není jedné tabulky všechna data, která chcete zahrnout do křížového dotazu, začněte tím, že vytvoření výběrového dotazu, který vrací data, která chcete. Další informace o vytvoření výběrového dotazu najdete v článku Úvod k dotazům.

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Dotaz na Průvodce dotazem.

 2. V dialogovém okně Nový dotaz klikněte na přepínač Průvodce křížovým dotazem a potom na tlačítko OK.

  Spustí se Průvodce křížovým dotazem.

 3. Na první stránce průvodce vyberte tabulku nebo dotaz, které chcete použít k vytvoření křížového dotazu.

 4. Na následující stránce vyberte pole obsahující hodnoty, které chcete použít jako záhlaví řádků.

  Jako zdroj dat pro záhlaví řádků lze vybrat až tři pole, ale čím méně záhlaví řádků vyberete, tím bude datový list s křížovým dotazem přehlednější.

  Poznámka : Pokud vyberete pro záhlaví řádků více než jedno pole, bude pořadí, v jakém jste pole vybrali, odpovídat výchozímu pořadí řazení výsledků.

 5. Na následující stránce vyberte pole obsahující hodnoty, které chcete použít jako záhlaví sloupců.

  Obecně je vhodné vybírat pole, která neobsahují příliš mnoho hodnot, aby byly výsledky co nejpřehlednější. Je například lepší používat, které obsahuje pouze několik možných hodnot (například pohlaví), než pole s dlouhou řadou hodnot (například věk).

  Pokud jako záhlaví sloupce použijete pole, které obsahuje datum nebo čas, přidá průvodce krok, který vám je pomůže seskupit do intervalů, například podle měsíců nebo čtvrtletí.

 6. Jestliže jako záhlaví sloupce vyberete pole obsahující datum nebo čas, zobrazí se na následující stránce průvodce dotaz na zadání intervalu, do nějž chcete data seskupit. Můžete vybírat z položek Rok, Čtvrtletí, Měsíc, Datum nebo Datum a čas. Pokud jako záhlaví sloupce nevyberete pole obsahující datum nebo čas, průvodce tuto stránku přeskočí.

 7. Na následující stránce vyberte pole a funkci, které chcete použít k výpočtu souhrnných hodnot. Datový typ vybraného pole určuje, které funkce budou dostupné.

 8. Na stejné stránce zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Ano, zahrnout součty řádků, podle toho zda chcete nebo nechcete zobrazit součty řádků.

  Pokud se rozhodnete zahrnout součty řádků, zobrazí se v záhlaví křížového dotazu další řádek, který obsahuje stejné pole a funkci jako hodnota pole. Přidání řádku se součtem představuje vložení dalšího sloupce, který obsahuje součet ostatních sloupců. Pokud například křížový dotaz vypočítává průměrný věk podle místa a pohlaví osob (pohlaví osob je uvedeno v záhlaví sloupců), vypočte další sloupec průměrný věk podle místa napříč pohlavími.

  Funkci použitou k výpočtu součtu řádků lze změnit úpravou křížového dotazu v návrhovém zobrazení.

 9. Na následující stránce průvodce zadejte název dotazu a vyberte, zda chcete zobrazit výsledky nebo upravit návrh dotazu.

Ruční vytvoření dotazu v návrhovém zobrazení

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na každou tabulku nebo dotaz, které chcete použít jako zdroj záznamů.

  Pokud používáte více zdrojů záznamů, ověřte si, jestli jsou společná pole tabulek nebo dotazů spojená. Další informace o spojování tabulek a dotazů naleznete v oddílu Viz také.

 3. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 4. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Křížový.

 5. V návrhovém okně dotazu poklikejte na každé pole, které chcete použít jako zdroj pro záhlaví řádků. Pro záhlaví řádků můžete vybrat až tři pole.

 6. V návrhové mřížce dotazu klikněte v řádku Křížový na položku Záhlaví řádku, a to pro všechna záhlaví řádků.

  Do řádku Kritéria můžete zadat výraz, kterým omezíte počet zobrazených výsledků pro dané pole. Pomocí řádku Řadit můžete nastavit řazení daného pole.

 7. V návrhovém okně dotazu poklikejte na pole, které chcete použít jako zdroj záhlaví sloupců. Pro záhlaví sloupců lze vybrat pouze jedno pole.

 8. V návrhové mřížce dotazu klikněte v řádku Křížový na pole Záhlaví sloupce odpovídající příslušnému záhlaví sloupce.

  Do řádku Kritéria můžete zadat výraz, kterým omezíte počet zobrazených výsledků pro dané pole záhlaví sloupce. Použití výrazu k zadání kritérií pro určité pole záhlaví sloupce však neomezí počet sloupců zobrazených křížovým dotazem. Omezí pouze to, zda se ve sloupcích zobrazí data. Pokud například pole záhlaví sloupce obsahuje tři možné hodnoty, a to červenou, zelenou a modrou, a vy v něm použijete kritérium =modrá, zobrazí se nadále v křížovém dotazu také sloupce pro červenou a zelenou, ale pouze modrý sloupec bude obsahovat data.

  Pokud budete chtít mezní hodnoty, které se zobrazí jako záhlaví sloupců, můžete určit seznam pevných hodnot pomocí vlastnost Záhlaví sloupců . Další informace najdete v tématu zadání pevných hodnot pro záhlaví sloupců.

 9. V návrhovém okně dotazu poklikejte na pole, které chcete použít k výpočtu souhrnných hodnot. Výpočet souhrnných hodnot lze provést pouze pro jedno pole.

 10. V návrhové mřížce dotazu klikněte v řádku Celkem daného pole souhrnných hodnot na agregační funkci, kterou chcete použít k výpočtu hodnot.

 11. V řádku Křížový příslušného pole souhrnných hodnot klikněte na položku Hodnota.

  V poli souhrnných hodnot nelze používat kritéria ani toto pole řadit.

 12. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

Zadání pevných hodnot pro záhlaví sloupců

Chcete-li v záhlaví sloupců použít pevně zadané hodnoty, můžete nastavit vlastnost Záhlaví sloupců.

 1. Otevřete křížový dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. Pokud se nezobrazuje seznam vlastností, zobrazte ho stisknutím klávesy F4.

 3. Na listu vlastností nad kartou Obecné zkontrolujte, zda je v poli Typ výběru zadána hodnota Vlastnosti dotazu. Pokud není, klikněte do prázdného místa v prostoru nad návrhovou mřížkou dotazu.

 4. Na listu vlastností zadejte na kartě Obecné do vlastnosti Záhlaví sloupců čárkou oddělený seznam hodnot, které chcete použít v záhlaví sloupců.

  Poznámka : Některé znaky (například většina interpunkčních znamének) nejsou v záhlaví sloupců povoleny. Pokud tyto znaky použijete v seznamu hodnot, Access nahradí každý takový znak podtržítkem (_).

Začátek stránky

Použití rozsahů a intervalů v záhlavích

V některých případech je vhodnější seskupit hodnoty dat polí do rozsahů a použít je jako záhlaví sloupců nebo řádků, než v záhlavích zobrazovat jednotlivé hodnoty. Pokud jste například pro záhlaví sloupců zvolili položku „Věk“, může být vhodnější místo zobrazení samostatného sloupce pro každý věk použít sloupce, které budou představovat jednotlivé věkové kategorie (např. 40-49).

Pomocí funkce IIf můžete ve výrazu vytvořit rozsahy hodnot a použít je jako záhlaví sloupců nebo řádků.

Tip : Chcete-li vytvořit intervaly pro pole data nebo času, zvažte použití Průvodce křížovým dotazem. Průvodce umožňuje seskupit data do intervalů Rok, Čtvrtletí, Měsíc, Datum nebo Datum a čas. Pokud by vám žádný z těchto intervalů nevyhovoval, doporučujeme vytvořit křížový dotaz v návrhovém zobrazení a potom pomocí postupu popsaného v tomto oddíle definovat požadované intervaly.

Použití funkce IIf

Funkce IIf umožňuje vyhodnotit výraz a vrátit jednu hodnotu, pokud je výraz pravdivý, nebo jinou hodnotu, pokud je nepravdivý. Příkazy funkce IIf je možné vnořit, a tak vytvářet logické pořadí porovnání. Tímto způsobem můžete pomocí funkce IIf rozdělit číselné hodnoty polí do rozsahů.

Syntaxe funkce IIf

IIf( výraz, část_true, část_false )

Syntaxe funkce IIf obsahuje tyto argumenty:

Argument

Popis

Výraz

Povinný argument. Jedná se o výraz, který chcete vyhodnotit.

část_true

Povinný argument. Hodnota nebo výraz vrácený v případě, že má argument výraz hodnotu True.

část_false

Povinný argument. Hodnota nebo výraz vrácený v případě, že má argument výraz hodnotu False.

Vytvoření rozsahu pomocí výrazu

 1. Otevřete křížový dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. V návrhové mřížce dotazu klikněte v řádku Pole pravým tlačítkem na prázdný sloupec a potom v místní nabídce na příkaz Lupa.

 3. Do pole Lupa zadejte alias pole a za ním dvojtečku (:).

 4. Zadejte příkaz IIf().

 5. V závorce za příkazem IIf zadejte porovnávací výraz, který definuje první rozsah hodnot polí.

  Pokud například vytváříte rozsahy hodnot pole Věk a chcete zadat jednotlivé věkové kategorie v rozmezí 20 let, bude porovnávací výraz prvního rozsahu dat zadán jako [Věk]<21.

 6. Za porovnávacím výrazem napište čárku a potom v uvozovkách zadejte název rozsahu. Zadaný název se zobrazí v záhlaví křížového dotazu pro hodnoty spadající do příslušného rozsahu dat.

  Za parametr [Věk]<21 například napište čárku a parametr "0–20 let".

 7. Za názvem rozsahu napište čárku (za uvozovky) a postupujte některým z následujících způsobů:

  • Chcete-li vytvořit další rozsah, zadejte příkaz IIf() a potom zopakujte kroky číslo 5, 6 a 7.

  • U posledního rozsahu stačí zadat jenom jeho název.

   Úplný vnořený výraz IIf, který by rozděloval pole Věk do rozsahů po dvaceti letech, by například mohl vypadat následujícím způsobem (zalomení řádků bylo přidáno pro snazší čitelnost):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Poznámka : Access ukončí vyhodnocování výrazu, jakmile bude splněna jedna z podmínek funkce IIf. Spodní hranici jednotlivých rozsahů tedy není nutné zadávat, protože hodnoty, které by spadaly pod spodní hranici daného rozsahu, by už byly vyhodnoceny jako pravdivé.

 8. V návrhové mřížce dotazu vyberte v řádku Celkem položku Seskupit podle.

 9. V řádku Křížová tabulka zadejte, jestli chcete rozsahy použít pro záhlaví řádků nebo sloupců. Nezapomeňte, že pro záhlaví řádků můžete zadat jedno až tři pole, zatímco pro záhlaví sloupců jen jedno pole.

Začátek stránky

Výzva k zadání parametrů pro omezení počtu záhlaví řádků

Po spuštění křížového dotazu je možné zobrazit výzvu k zadání vstupních hodnot. Můžete například používat několik záhlaví řádků, mezi nimi pole pro Zemi nebo oblast. Pokud vždy nechcete zobrazovat data ze všech zemí a oblastí, můžete nastavit zobrazení výzvy k zadání názvu země a zobrazit pouze data požadovaná uživatelem.

Výzvu k zadání parametru lze přidat k libovolnému poli záhlaví řádků.

Poznámka : Výzva k zadání parametru můžete taky přidat pole záhlaví sloupce, ale tento nebudou omezovat sloupce, které se zobrazí. Další informace o omezení sloupce, které se zobrazí naleznete v části zadání pevných hodnot pro záhlaví sloupců.

 1. Otevřete křížový dotaz v návrhovém zobrazeni.

 2. V řádku Kritéria pro pole záhlaví řádku, pro nějž chcete zobrazit výzvu k zadání vstupních dat uživatelem, zadejte text výzvy v hranatých závorkách. Výzva se zobrazí při spuštění dotazu.

  Pokud například v řádku Kritéria zadáte text [Zadejte zemi nebo oblast:], zobrazí se při spuštění dotazu dialogové okno s výzvou: „Zadejte zemi nebo oblast:“ Dále bude obsahovat vstupní pole a tlačítko OK.

  Tip : Chcete-li, aby bylo zadání parametru flexibilní, můžete ve výrazu použít logický operátor Like a zástupné znaky. Namísto kritéria [Zadejte zemi nebo oblast:] tedy například můžete použít kritérium Like [Zadejte zemi nebo oblast:]&"*", aby parametr odpovídal širšímu rozsahu zadání. Použití logického operátoru Like nijak nezmění vzhled výzvy k zadání parametru.

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit/Skrýt na položku Parametry.

 4. V dialogovém okně Parametry dotazu zadejte ve sloupci Parametry stejnou výzvu k zadání parametrů, kterou jste použili v řádku Kritéria. Zadejte ji také v hranatých závorkách, ale neuvádějte žádné zástupné znaky ani logický operátor Like.

 5. Ve sloupci Datový typ vyberte požadovaný datový typ parametru. Datový typ by měl odpovídat datovému typu pole záhlaví řádku.

Začátek stránky

Nahrazení prázdných hodnot nulami

Jestliže pole, které použijete k výpočtu souhrnných hodnot v křížovém dotazu, obsahuje prázdné hodnoty, takové hodnoty budou agregačními funkcemi ignorovány. To může ovlivnit výsledky výpočtu některých agregačních funkcí. Například při výpočtu průměru je nutné přičíst všechny hodnoty a vydělit výsledek počtem hodnot. Pokud však pole obsahuje nulové hodnoty, nebudou takové nulové hodnoty započteny v celkovém počtu hodnot.

V některých případech tedy může být vhodné nahradit prázdné hodnoty nulami, aby se tyto hodnoty započetly při agregačních výpočtech. Prázdné hodnoty lze nahradit nulami pomocí funkce Nz.

Syntaxe funkce Nz

Nz ( varianty [valueifnull ] )

Syntaxe funkce Nz obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

variant

Povinný argument. Proměnná Datový typ variant.

valueifnull

Nepovinný argument (pokud není použit v dotazu). Proměnná variant poskytující hodnotu, která má být vrácena, pokud má argument variant hodnotu Null. Tento argument umožňuje vrácení hodnoty jiné než nula nebo řetězec nulové délky.

Poznámka : Pokud použijete funkci Nz ve výrazu v dotazu bez použití argumentu valueifnull, bude výsledkem řetězec nulové délky v polích obsahujících prázdné hodnoty.

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení a v návrhové mřížce dotazu klikněte pravým tlačítkem do pole Hodnota.

 2. V místní nabídce klikněte na příkaz Lupa.

 3. Do pole Lupa uveďte do závorek název pole nebo výraz a potom před závorky zadejte příkaz Nz.

 4. Těsně před pravou závorku zadejte , 0.

  Pokud například použijete funkci Nz u pole s názvem „Prostoje" a změníte prázdné hodnoty na nuly, bude výsledný výraz vypadat následujícím způsobem:

Nz([Hours Lost], 0)

Začátek stránky

Tipy pro křížové dotazy

 • V jednoduchosti je krása:    Křížové dotazy se mohou rostoucím počtem kombinací řádků stát velmi nepřehlednými. Nepoužívejte proto více záhlaví řádků, než je nutné.

 • Zvažte vytvoření křížového dotazu v postupných krocích:    Neomezujte se pouze na používání tabulek. Často lze začít vytvořením Souhrnný dotaz a potom použít tento dotaz jako zdroj záznamů pro křížový dotaz.

 • Pečlivě vybírejte záhlaví sloupců:    Datové listy křížových dotazů bývají přehlednější, pokud počet záhlaví sloupců zůstane relativně nízký. Jakmile se rozhodnete, která pole chcete použít pro záhlaví, vyberte jako záhlaví sloupců ta pole, která obsahují nejnižší počet různých hodnot. Pokud například dotaz vypočítává hodnotu podle věku a pohlaví, je vhodnější použít pro záhlaví sloupců spíše pohlaví než věk, protože pohlaví bude mít pravděpodobně nižší počet možných hodnot než věk.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×