Přehled vytváření grafů

V aplikaci Microsoft Office Excel 2007 lze snadno vytvářet grafy s profesionálním vzhledem. Můžete zvolit typ, rozložení a styl grafu – všechny tyto položky jsou snadno dosažitelné na pásu karet, což je součást nového uživatelského rozhraní Fluent systému Microsoft Office. Při každém vytváření grafu dosáhnete okamžitě profesionálních výsledků. Můžete si vše ještě usnadnit uložením oblíbeného grafu jako šablony, kterou lze pak rychle použít, kdykoli vytváříte nový graf.

Máte-li nainstalovánu aplikaci Office Excel 2007, můžete účinné funkce pro vytváření grafů v aplikaci Excel využívat také v dalších aplikacích systému Microsoft Office 2007, jako je Microsoft Office PowerPoint 2007 a Microsoft Office Word 2007.

V tomto článku

Vytváření grafů v aplikaci Excel

Vytváření grafů v aplikacích PowerPoint a Word

Úprava grafů

Použití předdefinovaných stylů a rozložení grafů pro vytvoření profesionálního vzhledu

Použití působivého formátování u grafů

Opakované použití grafů pomocí vytvoření šablon grafů

Vytváření grafů v aplikaci Excel

Chcete-li vytvořit základní graf v aplikaci Excel, který budete moci později upravit a zformátovat, začněte zadáním dat určeným pro graf na list. Potom tato data vyberte a na pásu karet rozhraní Office Fluent (karta Vložit, skupina Grafy) zvolte typ grafu, který chcete použít.

Data v listu a graf

Popisek 1   Data z listu

Popisek 2   Graf vytvořený na základě dat z listu

Aplikace Excel podporuje celou řadu typů grafů usnadňujících zobrazení dat způsobem, který je pro publikum srozumitelný. Při vytváření nového nebo změně stávajícího grafu můžete vybrat ze široké škály typů grafů (například sloupcový nebo výsečový graf) a jejich podtypů (například vrstvený sloupcový graf nebo výsečový s prostorovým efektem). Také můžete vytvořit kombinovaný graf pomocí více typů grafů.

Kombinovaný graf

Příklad kombinovaného grafu, který obsahuje sloupcový a spojnicový graf.

Další informace o vytváření grafů v aplikaci Excel naleznete v části Vytvoření grafu.

Vytváření grafů v aplikacích PowerPoint a Word

Grafy jsou plně integrovány s ostatními aplikacemi Office 2007, například aplikací Office PowerPoint 2007 nebo Office Word 2007. Obě aplikace obsahují stejné nástroje pro vytváření a úpravu grafů, které jsou k dispozici v aplikaci Excel. Pokud máte nainstalovanou aplikaci Excel, můžete vytvářet grafy aplikace Excel v aplikacích PowerPoint a Word klepnutím na tlačítko Graf na pásu karet (karta Vložit, skupina Ilustrace) a potom vytvořený graf upravit nebo zformátovat pomocí nástrojů grafu. Vytvořené grafy budou vloženy do aplikace Office PowerPoint 2007 nebo Office Word 2007 a data grafu budou uložena na listu aplikace Excel, který je vložen do souboru aplikace PowerPoint nebo Word.

Poznámka : Pracujete-li v režimu kompatibility v aplikaci Word, můžete vložit graf pomocí aplikace Microsoft Graph namísto aplikace Excel. V aplikaci PowerPoint můžete vždy k vytvoření grafu použít aplikaci Excel.

Můžete také graf zkopírovat z aplikace Excel do aplikace PowerPoint 2007 nebo Word 2007. Při kopírování můžete graf vložit jako statická data nebo jej projit se sešitem. U grafu, který je propojen se sešitem, k němuž máte přístup, můžete nastavit automatické provádění kontrol změn v propojeném sešitu při každém otevření grafu.

Další informace o vytváření grafů v aplikacích PowerPoint 2007 a Office Word 2007 naleznete v části Použití grafů a diagramů v prezentaci nebo Prezentace dat v grafu.

Začátek stránky

Úprava grafů

Po vytvoření můžete graf upravit. Můžete například změnit způsob zobrazení Osa, přidat název grafu, přesunout nebo skrýt legendu či zobrazit další prvky grafu.

Graf můžete upravit těmito způsoby:

  • Změna zobrazení os grafu    Můžete zadat měřítko os a změnit interval mezi zobrazenými hodnotami nebo kategoriemi. Pokud chcete usnadnit čitelnost grafu, můžete také k ose přidat Značky a popisky značek a zadat interval, v němž se budou zobrazovat.

  • Přidání názvů a popisků dat ke grafu    Pro zpřehlednění informací zobrazovaných v grafu můžete přidat název grafu nebo os a Popisek dat.

  • Přidání legendy nebo tabulky dat     Můžete zobrazit nebo skrýt legenda a změnit její umístění. V některých grafech je možné také zobrazit Tabulka dat s Klíče legendy a hodnotami, které jsou v grafu uvedeny.

  • Použití zvláštních možností u jednotlivých typů grafů    U různých typů grafů jsou k dispozici zvláštní čáry (například spojnice extrémů a Spojnice trendu), sloupce (například sloupce vzrůstu a poklesu a chybové úsečky), Datová značka a další možnosti.

Začátek stránky

Použití předdefinovaných stylů a rozložení grafů pro vytvoření profesionálního vzhledu

Namísto ručního přidání či změny prvků grafu nebo formátování grafu můžete u grafu rychle použít předdefinované rozložení a styl. Aplikace Excel poskytuje mnoho užitečných předdefinovaných rozložení a stylů, z nichž můžete vybrat. Podle potřeby můžete tato rozložení a styly dále upravovat tak, že ručně provedete změny rozložení a formátování jednotlivých prvků grafu, například Oblast grafu, Oblast grafu, Datová řada nebo legenda grafu.

Použijete-li předdefinované rozložení grafu, zobrazí se v grafu v určitém uspořádání konkrétní sada prvků (například Názvy v grafech, legenda, Tabulka dat nebo Popisek dat). U každého typu grafu můžete vybrat z celé řady rozložení.

U předdefinovaného stylu je graf formátován na základě Motiv použitého dokumentu, takže graf odpovídá Barvy motivu (sadě barev), Písma motivu (sadě písem názvů a textů) a Efekty motivu (sadě čar a vzhledů výplní), které používáte vy nebo vaše organizace.

Poznámka : Vlastní rozložení a styly grafů vytvářet nelze, můžete však vytvářet šablony grafů, které obsahují požadované rozložení a formátování grafů. Další informace o šablonách grafů naleznete v části Opakované použití grafů pomocí vytvoření šablon grafů.

Další informace o změně vzhledu grafu naleznete v části Změna rozložení nebo stylu grafu.

Začátek stránky

Použití působivého formátování u grafů

Kromě použití předdefinovaného stylu grafu můžete snadno zformátovat jednotlivé prvky grafu, například Datová značka, oblast grafu, zobrazovanou oblast nebo čísla a text v názvech a popiscích, a dodat tak grafu vlastní, působivý vzhled. U grafu můžete použít konkrétní styly tvarů a styly WordArt, ale tvary a text prvků grafu můžete také formátovat ručně.

Pro přidání formátování můžete provádět následující akce:

  • Vyplnění prvků grafu    Barvy, textury, obrázky a přechodové výplně vám pomohou přitáhnout pozornost ke konkrétním prvkům grafu.

  • Změna obrysu prvků grafu    Prvky grafu můžete zvýraznit pomocí barev, stylů a tlouštěk čar.

  • Přidání zvláštních efektů k prvkům grafu    Konečný vzhled grafu můžete dotvořit tak, že u tvarů prvků grafu použijete zvláštní efekty, například stín, odraz, záři, rozostřené okraje, zkosení hran nebo prostorové otáčení.

  • Formátování textu a čísel    V grafu můžete formátovat text a čísla v názvech, popiscích a textových polích stejně jako na listu. Chcete-li text a čísla zvýraznit, můžete použít i styly WordArt.

Další informace o formátování prvků grafu naleznete v části Formátování prvků grafu.

Začátek stránky

Opakované použití grafů pomocí vytvoření šablon grafů

Potřebujete-li opakovaně používat graf, který jste přizpůsobili vlastním potřebám, můžete tento graf uložit jako šablonu grafu (*.crtx) do složky šablon grafů. Při vytváření grafu pak můžete tuto šablonu použít stejným způsobem jako kterýkoli jiný integrovaný typ grafu. Ve skutečnosti šablony grafů představují skutečné typy grafů, které lze také použít ke změně typu u existujícího grafu.

Jestliže některou šablonu grafu používáte často, můžete ji uložit jako výchozí typ grafu.

Poznámka : Šablony grafů nejsou založeny na Motiv dokumentů. Chcete-li v grafu vytvořeném pomocí šablony použít Barvy motivu, Písma motivu a Efekty motivu, můžete u tohoto grafu použít styl. Styl grafu znovu nastaví motiv grafu na motiv dokumentu. Další informace naleznete v části Použití předdefinovaných stylů a rozložení grafů pro vytvoření profesionálního vzhledu.

Další informace o použití šablon grafů naleznete v části Vytvoření, použití a odebrání šablony grafu.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×