Příklady výrazů

V tomto článku najdete příklady výrazů v Accessu. Výraz je kombinace matematických nebo logických operátorů, konstant, funkcí, polí tabulek, ovládacích prvků a vlastností, jejichž výsledkem je jediná hodnota. Pomocí accessových výrazů můžete počítat hodnoty, ověřovat data nebo nastavovat výchozí hodnoty pole nebo ovládacího prvku.

Poznámka : I když tento článek popisuje základní kroky, jak vytvářet výrazy, nejde o komplexní návod k používání nástrojů, které Access pro vytváření výrazů poskytuje. Další informace o vytváření výrazů najdete v článku Tvorba výrazu.

V tomto článku

Pochopení výrazů

Příklady výrazů ve formulářích a sestavách

Příklady výrazů v dotazech a filtrech

Příklady výrazů s výchozí hodnotou

Příklady výrazů pravidel pro ověřování polí

Příklady výrazů podmínek v makrech

Pochopení výrazů

V Accessu je termín výraz synonymem pro vzorec. Výraz se skládá z několika možných prvků, které můžete samostatně nebo v kombinacích používat k dosažení nějakého výsledku. Mezi tyto prvky patří:

 • Identifikátory – názvy polí tabulky nebo ovládacích prvků formulářů nebo sestav, případně vlastnosti těchto polí a ovládacích prvků

 • Operátory, třeba + (plus) nebo - (minus)

 • Funkce, třeba SUM nebo AVG

 • Konstanty – hodnoty, které se nemění – třeba řetězce textu nebo čísla, která se nepočítají pomocí výrazu.

Výrazy můžete používat různými způsoby – provedení výpočtu, načtení hodnoty ovládacího prvku nebo zadání kritérií dotazu je jen pár z nich.

Další informace o tom, jak a kde používat výrazy, najdete v článku Tvorba výrazu.

Začátek stránky

Příklady výrazů ve formulářích a sestavách

V tabulkách v této části najdete ukázky výrazů, které počítají hodnotu v ovládacím prvku umístěném do formuláře nebo sestavy. Počítaný ovládací prvek vytvoříte tak, že výraz namísto do pole tabulky nebo dotazu zadáte do vlastnosti ovládacího prvku Zdroj ovládacího prvku.

Následující postup vysvětluje, jak zadat výraz do ovládacího prvku typu textového pole v existujícím formuláři nebo sestavě.

Vytvoření počítaného ovládacího prvku

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na formulář nebo sestavu, které chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

 2. Na formuláři nebo v sestavě klikněte pravým tlačítkem na ovládací prvek typu textové pole, který chcete změnit (ne popisek přidružený k textovému poli), a v místní nabídce klikněte na Vlastnosti.

 3. V případě potřeby klikněte buď na kartu Vše, nebo na kartu Datové. Obě karty obsahují vlastnost Zdroj ovládacího prvku.

 4. Klikněte do pole vedle vlastnosti Zdroj ovládacího prvku a zadejte svůj výraz. Pro ukázku můžete zkopírovat a vložit výraz ze sloupce Výraz v tabulce uvedené v následující části.

 5. Zavřete seznam vlastností.

Výrazy, které kombinují textové řetězce nebo manipulují s textem

Výrazy v následující tabulce používají operátory & (ampersand) a + (plus), pomocí kterých kombinují textové řetězce, a integrované funkce, kterými s textovými řetězci manipulují a dělají další operace. Tím vzniká počítaný ovládací prvek.

Výraz

Výsledek

="Není k dispozici"

Zobrazí řetězec Není k dispozici.

=[Jmeno] & " " & [Prijmeni]

Zobrazí hodnoty uložené v polích tabulky s názvem Jmeno a Prijmeni V tomto příkladu se operátor & používá ke zkombinování pole Jmeno, znaku mezery (uzavřeného do uvozovek) a pole Prijmeni.

=Left([NazevProduktu];1)

Pomocí funkce Left zobrazí první znak hodnoty pole nebo ovládacího prvku, který se nazývá NázevProduktu.

=Right([KodAssetu];2)

Pomocí funkce Right zobrazí poslední 2 znaky hodnoty pole nebo ovládacího prvku, který se nazývá KodAssetu.

=Trim([Adresa])

Pomocí funkce Trim zobrazí hodnotu ovládacího prvku Adresa. Ze začátku i konce hodnoty odstraní všechny mezery.

=IIf(IsNull([Oblast]);[Mesto] & " " & [PSC]; [Mesto] & " " & [Oblast] & " " & [ZIP])

Pomocí funkce IIf zobrazí hodnoty ovládacích prvků Mesto a PSC, pokud hodnota v ovládacím prvku Oblast je null. Jinak zobrazí hodnoty ovládacích prvků Mesto, Oblast a PSC oddělené mezerami.

=[Mesto] & (" " + [Oblast]) & " " & [PSC]

Pomocí operátoru + a šíření hodnoty null zobrazí hodnoty ovládacích prvků Mesto a PSC, pokud hodnota v poli nebo ovládacím prvku Oblast je null. Jinak zobrazí hodnoty polí nebo ovládacích prvků Mesto, Oblast a PSC oddělené mezerami.

Šíření hodnoty null znamená, že pokud má kterákoli součást výrazu hodnotu null, je null i celý výraz. Operátor + šíření hodnoty null podporuje, operátor & ne.

Výrazy v záhlavích a zápatích

Pomocí vlastností Stránka a Stránky zobrazíte nebo vytisknete čísla stránek formulářů nebo sestav. Vlastnosti Stránka a Stránky jsou k dispozici jenom při tisku nebo při náhledu tisku, proto se nezobrazují v seznamu vlastností formuláře nebo sestavy. Obvykle tyto vlastnosti použijete tak, že do záhlaví nebo zápatí formuláře nebo sestavy vložíte textové pole a pak použijete výraz, třeba některý z následující tabulky.

Další informace o používání záhlaví a zápatí ve formulářích a sestavách najdete v článku Vložení čísel stránek do formuláře nebo sestavy.

Výraz

Příklad výsledku

=[Page]

1

="Strana" & [Page]

Strana 1

="Strana " & [Page] & " z " & [Pages]

Strana 1 z 3

=[Page] & " z " & [Pages] & " stran"

1 z 3 stran

=[Page] & "/" & [Pages] & " stran"

1/3 stran

=[Country/region] & " – " & [Page]

UK – 1

=Format([Page];"000")

001

="Datum tisku: " & Date()

Datum tisku: 31. 12. 2007

Výrazy, které provádějí aritmetické operace

Pomocí výrazů můžete sčítat, odčítat, násobit a dělit hodnoty v jednom nebo více polích nebo ovládacích prvcích. Výrazy se dají použít i pro aritmetické operace nad kalendářními daty. Předpokládejme například, že máte pole tabulky typu datum a čas s názvem DodatDne. V poli (nebo v ovládacím prvku svázaném s polem) výraz =[DodatDne] - 2 vrátí hodnotu data a času, která odpovídá dvěma dnům před aktuálními hodnotami v poli DodatDne.

Výraz

Výsledek

=[Mezisoucet]+[Prepravne]

Součet hodnot v polích nebo ovládacích prvcích Mezisoucet a Prepravne

=[DodatDne]-[DatumExpedice]

Interval mezi hodnotami kalendářních dat polí nebo ovládacích prvků DodatDne a DatumExpedice.

=[Cena]*1,06

Součin hodnoty pole nebo ovládacího prvku Cena a čísla 1,06 (přidá 6 procent k hodnotě Cena).

=[Mnozstvi]*[Cena]

Součin hodnot polí nebo ovládacích prvků Mnozstvi a Cena.

=[ZamestnanciCelkem]/[ZemeOblastCelkem]

Podíl hodnot polí nebo ovládacích prvků ZamestnanciCelkem a ZemeOblastCelkem.

Poznámka : Když ve výrazu použijete aritmetický operátor (+, -, * a /) a hodnota jednoho z ovládacích prvků ve výrazu je null, výsledek celého výrazu bude null. Tomu se říká šíření hodnoty null. Pokud kterýkoli záznam v jednom z ovládacích prvků, které používáte ve výrazu, může mít hodnotu null, můžete se šíření hodnoty null vyhnout tak, že hodnotu null převedete na nulu pomocí funkce Nz – třeba takto: =Nz([Mezisoucet])+Nz([Prepravne]).

Další informace o této funkci najdete v článku Funkce Nz.

Výrazy, které odkazují na hodnoty v jiných polích nebo ovládacích prvcích

Někdy potřebujete hodnotu, která existuje někde jinde, třeba v poli nebo ovládacím prvků v jiném formuláři nebo sestavě. Pomocí výrazu je možné vrátit hodnotu z jiného pole nebo ovládacího prvku.

V následující tabulce se uvádí příklady výrazů, které se dají použít v počítaných ovládacích prvcích ve formuláři.

Výraz

Výsledek

=Forms![Objednavky]![IDObjednavky]

Hodnota ovládacího prvku IDObjednavky ve formuláři Objednavky.

=Forms![Objednavky]![Podformular objednavek].Form![MezisoucetObjednavky]

Hodnota ovládacího prvku MezisoucetObjednavky v podformuláři s názvem Podformular objednavek, který se nachází ve formuláři Objednavky.

=Forms![Objednavky]![Podformular objednavek]![IDProduktu].Column(2)

Hodnota třetího sloupce v IDProduktu. IDProduktu je vícesloupcový seznam v podformuláři s názvem Podformular objedavek, který se nachází ve formuláři Objednavky. (Poznámka: 0 odkazuje na první sloupec, 1 odkazuje na druhý sloupec atd.)

=Forms![Objednavky]![Podformular objednavek]![Cena] * 1,06

Součin hodnoty ovládacího prvku Cena v podformuláři s názvem Podformular objednavek, který se nachází ve formuláři Objednavky, a hodnoty 1,06 (přidá 6 procent k hodnotě ovládacího prvku Cena).

=Parent![IDObjednavky]

Hodnota ovládacího prvku IDObjednavky v hlavním nebo nadřazeném formuláři aktuálního podformuláře.

Výrazy v následující tabulce ukazují pár způsobů, jak používat počítané ovládací prvky v sestavách. Výrazy se odkazují na vlastnost Sestava.

Další informace o této vlastnosti najdete v článku Vlastnost Report (Sestava).

Výraz

Výsledek

=Report![Faktura]![IDObjednavky]

Hodnota ovládacího prvku s názvem IDObjednavky v sestavě nazvané Faktura.

=Report![Souhrn]![Podsestava souhrnu]![ProdejeCelkem]

Hodnota ovládacího prvku ProdejeCelkem v podsestavě nazvané Podsestava souhrnu, která je součástí sestavy Souhrn.

=Parent![IDObjednavky]

Hodnota ovládacího prvku IDObjednavky v hlavní nebo nadřazené sestavě aktuální podsestavy.

Výrazy, které počítají, sčítají a průměrují hodnoty

Pokud chcete spočítat hodnoty jednoho nebo více polí nebo ovládacích prvků, můžete použít typ funkcí, kterému se říká agregační funkce. Dá se třeba spočítat součet skupiny pro zápatí skupiny v sestavě nebo mezisoučet objednávky pro položky řádku ve formuláři. Také je možné spočítat počet položek v jednom nebo více polích nebo vypočítat průměrnou hodnotu.

Výrazy v následující tabulce představují několik způsobů, jak používat funkce, jako jsou třeba Avg, Count a Sum.

Výraz

Popis

=Avg([Prepravne])

Pomocí funkce Avg zobrazí průměr hodnot pole nebo ovládacího prvku Prepravne v tabulce.

=Count([IDObjednavky])

Pomocí funkce Count zobrazí počet záznamů v ovládacím prvku IDObjednavky.

=Sum([Prodeje])

Pomocí funkce Sum zobrazí součet hodnot ovládacího prvku Prodeje.

=Sum([Mnozstvi]*[Cena])

Pomocí funkce Sum zobrazí součet součinů hodnot ovládacích prvků Mnozstvi a Cena.

=[Prodeje]/Sum([Prodeje])*100

Zobrazí procento prodejů vypočítané tak, že se vydělí hodnota ovládacího prvku Prodeje součtem všech hodnot ovládacího prvku Prodeje.

Poznámka : Pokud nastavíte vlastnost Formát ovládacího prvku na Procento, nepoužívejte ve výrazu *100.

Další informace o používání agregačních funkcí a součtech hodnot v polích a sloupcích najdete v článcích Sčítání dat pomocí dotazu, Zjištění počtu dat pomocí dotazu, Zjištění počtu řádků v datovém listu a Zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Výrazy, které počítají, sčítají a vyhledávají hodnoty selektivně pomocí doménových agregačních funkcí

Když potřebujete sečíst nebo spočítat hodnoty selektivně, můžete použít typ funkcí, kterému se říká doménové agregační funkce. Doména se skládá z jednoho nebo více polí v jedné nebo více tabulkách, případně z jednoho nebo více ovládacích prvků v jednom nebo více formulářích nebo sestavách. Můžete třeba srovnat hodnoty v poli tabulky s hodnotami v ovládacím prvku ve formuláři.

Výraz

Popis

=DLookup("[JmenoKontaktu]";"[Dodavatele]";"[IDDodavatele] = " & Forms("Dodavatele")("[IDDodavatele]"))

Pomocí funkce DLookup vrátí hodnotu pole JmenoKontaktu v tabulce Dodavatele, kde hodnota pole IDDodavatele v tabulce odpovídá hodnotě ovládacího prvku IDDodavatele na formuláři Dodavatele.

=DLookup("[JmenoKontaktu]";"[Dodavatele]";"[IDDodavatele] = " & Forms![Novi Dodavatele]![IDDodavatele])

Pomocí funkce DLookup vrátí hodnotu pole JmenoKontaktu v tabulce Dodavatele, kde hodnota pole IDDodavatele v tabulce odpovídá hodnotě ovládacího prvku IDDodavatele na formuláři Novi Dodavatele.

=DSum("[CastkaObjednavky]";"[Objednavky]";"[IDZakaznika] = 'RATTC'")

Pomocí funkce DSum vrátí součet hodnot v poli CastkaObjednavky v tabulce Objednávky, kde IDZakaznika je RATTC.

=DCount("[Vyrazeno]";"[Assety]";"[Vyrazeno]=Ano")

Pomocí funkce DCount vrátí počet hodnot Ano v poli Vyrazeno (pole s hodnotami Ano/Ne) v tabulce Assety.

Výrazy, které manipulují a počítají s kalendářními daty

Sledování kalendářních dat a časů je základní aktivitou databáze. Můžete třeba vypočítat, kolik dní uplynulo od vystavení faktury, a zjistit tak stáří vaší pohledávky. Data a časy můžete formátovat různými způsoby. Ukazuje to následující tabulka.

Výraz

Popis

=Date()

Pomocí funkce Date zobrazí aktuální datum ve tvaru mm-dd-rr, kde mm je měsíc (1 až 12), dd je den (1 až 31) a rr jsou poslední dvě číslice roku (1980 až 2099).

=Format(Now();"ww")

Pomocí funkce Format zobrazí číslo týdne v roce pro aktuální datum. ww tady představuje týdny 1 až 53.

=DatePart("yyyy";[DatumObjednavky])

Pomocí funkce DatePart zobrazí čtyřciferný rok hodnoty ovládacího prvku DatumObjednavky.

=DateAdd("y"; -10;[DatumDodani])

Pomocí funkce DateAdd zobrazí datum, které nastane 10 dní před hodnotou ovládacího prvku DatumDodani.

=DateDiff("d";[DatumObjednani];[DatumExpedice])

Pomocí funkce DateDiff zobrazí rozdíl (počet dní) mezi hodnotami ovládacích prvků DatumObjednani a DatumExpedice.

=[DatumFakturace] + 30

Pomocí aritmetických operací nad kalendářními daty vypočítá datum, které nastane 30 dní po datu v poli nebo ovládacím prvku DatumFakturace.

Podmíněné výrazy, které vrací jednu ze dvou možných hodnot

Ukázkové výrazy v následující tabulce používají funkci IIf, která vrací jednu ze dvou možných hodnot. Funkci IIf se předávají tři argumenty: Prvním argumentem je výraz, který musí vracet hodnotu Pravda nebo Nepravda. Druhým argumentem je hodnota, která se vrátí, pokud se výraz vyhodnotí jako pravda, a třetím argumentem je hodnota pro případ, že se výraz vyhodnotí jako nepravda.

Výraz

Popis

=IIf([Potvrzeno] = "Ano";"Objednávka potvrzena";"Objednávka nepotvrzena")

Pomocí funkce IIf (Immediate If) zobrazí zprávu Objednávka potvrzena, pokud hodnota ovládacího prvku Potvrzeno je Ano, jinak zobrazí zprávu Objednávka nepotvrzena.

=IIf(IsNull([Zeme/oblast]);" ";[Zeme])

Pomocí funkcí IIf a IsNull zobrazí prázdný řetězec, pokud je hodnota ovládacího prvku Zeme/oblast null. V opačném případě zobrazí hodnotu ovládacího prvku Zeme/oblast.

=IIf(IsNull([Oblast]);[Mesto] & " " & [PSC];[Mesto] & " " & [Oblast] & " " & [PSC])

Pomocí funkcí IIf a IsNull zobrazí hodnoty ovládacích prvků Mesto a PSC, pokud hodnota v ovládacím prvku Oblast je null. Jinak zobrazí hodnoty polí nebo ovládacích prvků Mesto, Oblast a PSC.

=IIf(IsNull([DodatDne]) Or IsNull([DatumExpedice]);"Zkontrolujte, jestli nechybí datum";[DodatDne] - [DatumExpedice])

Pomocí funkcí IIf a IsNull zobrazí zprávu Zkontrolujte, jestli nechybí datum, pokud výsledek odečtení hodnoty DatumExpedice od DodatDne je null. Jinak zobrazí interval mezi hodnotami kalendářních dat ovládacích prvků DodatDne a DatumExpedice.

Začátek stránky

Příklady výrazů v dotazech a filtrech

Tato část obsahuje ukázky výrazů, pomocí kterých můžete vytvářet počítaná pole v dotazu nebo zadávat dotazu kritéria. Počítané pole je sloupec v dotazu, který je výsledkem výrazu. Můžete třeba vypočítat hodnotu, zkombinovat textové hodnoty (třeba jméno a příjmení) nebo formátovat část kalendářního data.

Pomocí kritérií v dotazu omezujete záznamy, se kterými pracujete. Třeba pomocí operátoru Between můžete zadat počáteční a koncové datum a omezit výsledky dotazu na objednávky, které se expedovaly ve dnech mezi těmito daty.

Následující části vysvětlují, jak přidat počítané pole do dotazu, a poskytují ukázky výrazů, které se dají v dotazech použít.

Přidání počítaného pole v návrhovém zobrazení dotazu

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte do buňky Pole ve sloupci, kde chcete vytvořit počítané pole. Můžete zadat název pole, za kterým bude následovat dvojtečka, nebo rovnou napsat výraz. Pokud název nezadáte, Access přidá Exprn:, kde n je pořadové číslo.

 3. Zadejte výraz.

  –nebo–

  Na kartě Návrh ve skupině Nastavení dotazu klikněte na Tvůrce. Tím se spustí Tvůrce výrazů.

  Další informace o tom, jak používat Tvůrce výrazů, najdete v článku Tvorba výrazu.

Výrazy, které manipulují s textem v dotazu nebo filtru

Výrazy v následující tabulce používají operátory & a +, pomocí kterých kombinují textové řetězce, integrované funkce, kterými s textovými řetězci manipulují, a jinak pracují s textem, aby vytvořily počítané pole.

Výraz

Popis

JmenoAPrijmeni: [Jmeno] & " " & [Prijmeni]

Vytvoří pole s názvem JmenoAPrijmeni, které zobrazí hodnoty v polích Jmeno a Prijmeni oddělené mezerou.

Adresa2: [Mesto] & " " & [Oblast] & " " & [PSC]

Vytvoří pole s názvem Adresa2, které zobrazí hodnoty v polích Mesto, Oblast a PSC oddělené mezerami.

InicialProduktu:Left([NazevProduktu];1)

Vytvoří pole s názvem InicialProduktu a použije funkci Left, pomocí které zobrazí v poli InicialProduktu první znak hodnoty v poli NázevProduktu.

KodTypu: Right([KodAssetu];2)

Vytvoří pole KodTypu a použije funkci Right, pomocí které zobrazí poslední dva znaky hodnot v poli KodAssetu.

KodOblasti: Mid([Telefon];2;3)

Vytvoří pole s názvem KodOblasti a použije funkci Mid, pomocí které zobrazí tři znaky začínající druhým znakem hodnoty v poli Telefon.

Výrazy, které v počítaných polích dělají aritmetické operace

Pomocí výrazů můžete sčítat, odčítat, násobit a dělit hodnoty v jednom nebo více polích nebo ovládacích prvcích. Aritmetické operace se dají dělat i s kalendářními daty. Předpokládejme například, že máte pole typu datum a čas s názvem DodatDne. Výraz =[DodatDne] - 2 vrátí hodnotu data a času, která odpovídá dvěma dnům před hodnotou v poli DodatDne.

Výraz

Popis

ExpresniPrepravne: [Prepravne] * 1,1

Vytvoří pole s názvem ExpresniPrepravne a zobrazí v něm poplatky za přepravu zvýšené o 10 procent.

CastkaObjednavky: [Mnozstvi] * [CenaZaJednotku]

Vytvoří pole s názvem CastkaObjednavky a zobrazí součin hodnot polí Mnozstvi a CenaZaJednotku.

Zpozdeni: [DodatDne] - [DatumExpedice]

Vytvoří pole s názvem Zpozdeni a zobrazí rozdíl mezi hodnotami v polích DodatDne a DatumExpedice.

CelkovaZasoba: [JednotkyNaSklade]+[JednotkyVObjednavce]

Vytvoří pole s názvem CelkovaZasoba a zobrazí součet hodnot v polích JednotkyNaSklade a JednotkyVObjednavce.

ProcentoPrepravneho: Sum([Prepravne])/Sum([Mezisoucet]) *100

Vytvoří pole s názvem ProcentoPrepravneho a pro každý mezisoučet zobrazí procento poplatků za přepravu. Pomocí funkce Sum tento výraz sečte hodnoty v poli Prepravne. Pak součty vydělí součtem hodnot v poli Mezisoucet.

Abyste mohli tento výraz použít, musíte si dotaz Select převést na souhrnný dotaz, protože v návrhové mřížce potřebujete použít řádek Souhrn. Zároveň musíte buňku Souhrn tohoto pole nastavit na Výraz.

Další informace o vytváření souhrnného dotazu najdete v článku Sčítání dat pomocí dotazu.

Pokud nastavíte vlastnost Formát pole na Procento, nepoužívejte *100.

Další informace o používání agregačních funkcí a součtech hodnot v polích a sloupcích najdete v článcích Sčítání dat pomocí dotazu, Zjištění počtu dat pomocí dotazu, Zjištění počtu řádků v datovém listu a Zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Výrazy, které v počítaných polích manipulují a počítají s kalendářními daty

Skoro všechny databáze ukládají a sledují kalendářní data a časy. V Accessu se s daty a časy pracuje tak, že se nastavují pole datum a čas v tabulkách na datový typ Datum a čas. Access dokáže s daty dělat i aritmetické operace. Můžete třeba vypočítat, kolik dní uplynulo od vystavení faktury, a zjistit tak stáří vaší pohledávky.

Výraz

Popis

Prodleva: DateDiff("d";[DatumObjednavky];[DatumExpedice])

Vytvoří pole s názvem Prodleva a pomocí funkce DateDiff zobrazí počet dní mezi datem objednávky a datem expedice.

RokPrijeti: DatePart("yyyy";[DatumPrijeti])

Vytvoří pole s názvem RokPrijeti a pomocí funkce DatePart zobrazí rok, ve kterém došlo k přijetí jednotlivých zaměstnanců.

MinusTricet: Date( )- 30

Vytvoří pole s názvem MinusTricet a pomocí funkce Date zobrazí datum, které nastalo 30 dní před aktuálním datem.

Výrazy, které počítají, sčítají a průměrují výsledky pomocí agregačních funkcí SQL a doménových agregačních funkcí

Výrazy v následující tabulce používají funkce jazyka SQL (Structured Query Language), které agregují nebo shrnují data. Často se tyto funkce (mezi které patří třeba Sum, Count a Avg) označují jako agregační funkce.

Kromě agregačních funkcí Access poskytuje i doménové agregační funkce, které se používají ke sčítání nebo počítání hodnot selektivně. Dá se tak spočítat třeba jenom hodnoty v určitém rozsahu nebo vyhledat hodnota z jiné tabulky. Sada doménových agregačních funkcí zahrnuje funkci DSum, funkci DCount a funkci DAvg.

K výpočtu součtů budete často potřebovat vytvořit souhrnný dotaz. Souhrnný dotaz potřebujete použít třeba ke shrnutí podle skupiny. Pokud chcete povolit souhrnný dotaz v návrhové mřížce dotazu, klikněte na Součty v nabídce Zobrazení.

Výraz

Popis

PocetRadku:Count(*)

Vytvoří pole s názvem PocetRadku a pomocí funkce Count spočítá počet záznamů v dotazu, včetně záznamů s poli s hodnotou null (prázdná pole).

ProcentoPrepravneho: Sum([Prepravne])/Sum([Mezisoucet]) *100

Vytvoří pole s názvem ProcentoPrepravneho a v každém mezisoučtu spočítá procento poplatku za přepravu tak, že vydělí součet hodnot v poli Prepravne součtem hodnot v poli Mezisoucet. (V tomto příkladě se používá funkce Sum.)

Poznámka : Tento výraz se musí použít se souhrnným dotazem. Pokud nastavíte vlastnost Formát pole na Procento, nepoužívejte *100.

Další informace o vytváření souhrnného dotazu najdete v článku Sčítání dat pomocí dotazu.

PrumernePrepravne: DAvg("[Prepravne]";"[Objednavky]")

Vytvoří pole s názvem PrumernePrepravne a pomocí funkce DAvg spočítá průměrné přepravné ze všech objednávek v kombinaci se souhrnným dotazem.

Výrazy pro práci s poli, ve kterých chybí informace (pole s hodnotami null)

Výrazy, které najdete tady, pracují s poli, ve kterých můžou chybět informace. Takovými poli můžou být třeba ta, která obsahují hodnoty null (neznámé nebo nedefinované hodnoty). Na hodnoty null narazíte často. Může to být třeba neznámá cena nového produktu nebo hodnota, kterou spolupracovník zapomněl zapsat do objednávky. Schopnost najít a zpracovat hodnoty null může být kritickou součástí databázových operací. Výrazy v následující tabulce ukazují některé z běžných způsobů, jak hodnoty null zpracovat.

Výraz

Popis

AktualniZemeOblast:IIf(IsNull([ZemeOblast]);" ";[ZemeOblast])

Vytvoří pole s názvem AktualniZemeOblast a pomocí funkcí IIf a IsNull zobrazí v tomto poli prázdný řetězec, pokud pole ZemeOblast obsahuje hodnotu null. V opačném případě zobrazí obsah pole ZemeOblast.

Zpozdeni: IIf(IsNull([DodatDne] - [DatumExpedice]);"Zkontrolujte, jestli nechybí datum";[DodatDne] - [DatumExpedice])

Vytvoří pole s názvem Zpozdeni a pomocí funkcí IIf a IsNull zobrazí zprávu Zkontrolujte, jestli nechybí datum, pokud je hodnota v poli DodatDne nebo DatumExpedice null. Jinak zobrazí rozdíl mezi těmito daty.

PololetniProdeje: Nz([ProdejeQ1]) + Nz([ProdejeQ2])

Vytvoří pole s názvem PololetniProdeje a zobrazí součet hodnot v polích ProdejeQ1 a ProdejeQ2. Nejdřív ale použije funkci Nz, která převede hodnoty null na nuly.

Výraz, který k vytvoření počítaného pole používá poddotaz

K vytvoření počítaného pole můžete použít i vnořený dotaz, kterému se říká taky poddotaz. Výraz v následující tabulce je jedním příkladem počítaného pole, které je výsledkem poddotazu.

Výraz

Popis

Kat: (SELECT [NazevKategorie] FROM [Kategorie] WHERE [Produkty].[IDKategorie]=[Kategorie].[IDKategorie])

Vytvoří pole s názvem Kat a zobrazí NazevKategorie, pokud je IDKategorie z tabulky Kategorie stejné jako IDKategorie z tabulky Produkty.

Výrazy, které definují kritéria a omezují záznamy v sadě výsledků dotazu

Pomocí výrazu je možné definovat kritéria pro dotaz. Access pak vrátí jenom ty řádky, které odpovídají daným kritériím. Postup v této části poskytuje základní informace o přidávání kritérií do dotazu. V tabulkách pak najdete ukázky kritérií pro porovnávání textových hodnot a hodnot kalendářních dat.

Přidání kritérií do dotazu

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na dotaz, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

 2. Na řádku Kritéria v návrhové mřížce klikněte na buňku ve sloupci, kterou chcete použít, a zadejte kritéria.

  Pokud chcete zvětšit oblast, do které chcete zadat výraz, stiskněte SHIFT+F2 a zobrazte okno Zoom.

  –nebo–

  Na kartě Návrh ve skupině Nastavení dotazu klikněte na Tvůrce Obrázek tlačítka . Tím spustíte Tvůrce výrazů a můžete vytvořit svůj výraz.

Poznámka : Až budete vytvářet výrazy, které definují kritéria, nedávejte před ně operátor =.

Další informace o tom, jak používat Tvůrce výrazů, najdete v článku Tvorba výrazu.

Výrazy, které porovnávají celé nebo částečné textové hodnoty

Příklady výrazů v této tabulce ukazují kritéria, která porovnávají celé nebo částečné textové hodnoty.

Pole

Výraz

Popis

MestoDodani

"Praha"

Zobrazí objednávky expedované do Prahy.

MestoDodani

"Praha" Or "Ostrava"

Pomocí operátoru Or zobrazí objednávky expedované do Prahy nebo do Ostravy.

ZemeOblastDodani

In("Ceska republika";"Slovensko")

Pomocí operátoru In zobrazí objednávky expedované do České republiky nebo na Slovensko.

ZemeOblastDodani

Not "USA"

Pomocí operátoru Not zobrazí objednávky odeslané do zemí nebo oblastí jiných než USA.

NazevVyrobku

Not Like "C*"

Pomocí operátoru Not a zástupného znaku * zobrazí produkty, jejichž název nezačíná písmenem C.

JmenoSpolecnosti

>="N"

Zobrazí objednávky expedované společnostem, jejichž jméno začíná písmeny N až Z.

KodProduktu

Right([KodProduktu];2)="99"

Pomocí funkce Right zobrazí objednávky s hodnotami KodProduktu, které končí číslem 99.

JmenoAdresata

Like "S*"

Zobrazí objednávky expedované zákazníkům, jejichž jméno začíná písmenem S.

Výrazy, které v kritériích pro porovnávání používají kalendářní data

Výrazy v následující tabulce ukazují, jak ve výrazech pro kritéria používat kalendářní data a související funkce.

Další informace o tom, jak zadávat a používat hodnoty kalendářních dat, najdete v článku Zadávání hodnot kalendářních dat a časů. Na informace o používání funkcí v těchto ukázkových výrazech se dostanete pomocí odkazů na různá témata o funkcích.

Pole

Výraz

Popis

DatumExpedice

#2.2.2007#

Zobrazí objednávky expedované 2. února 2007.

DatumExpedice

Date()

Zobrazí objednávky expedované dnes.

DodatDne

Between Date( ) And DateAdd("m";3;Date( ))

Pomocí operátoru Between...And a funkcí DateAdd a Date zobrazí objednávky, které se mají dodat mezi dnešním datem a třemi měsíci od dnešního data.

DatumObjednavky

< Date( ) - 30

Pomocí funkce Date zobrazí objednávky starší než 30 dní.

DatumObjednavky

Year([DatumObjednavky])=2007

Pomocí funkce Rok zobrazí objednávky s daty objednávek v roce 2007.

DatumObjednavky

DatePart("q";[DatumObjednavky])=4

Pomocí funkce DatePart zobrazí objednávky ze čtvrtého kalendářního čtvrtletí.

DatumObjednavky

DateSerial(Year ([DatumObjednavky]); Month([DatumObjednavky])+1;1)-1

Pomocí funkcí DateSerial, Year a Month zobrazí objednávky z posledního dne každého z měsíců.

DatumObjednavky

Year([DatumObjednavky])= Year(Now()) And Month([DatumObjednavky])= Month(Now())

Pomocí funkcí Year a Month a operátoru And zobrazí objednávky v aktuálním roce a měsíci.

DatumExpedice

Between #1/5/2007# And #1/10/2007#

Pomocí operátoru Between...And zobrazí objednávky expedované nejdříve 5. ledna 2007 a nejpozději 10. ledna 2007.

DodatDne

Between Date( ) And DateAdd("M";3;Date( ))

Pomocí operátoru Between...And zobrazí objednávky, které se mají dodat mezi dnešním datem a třemi měsíci od dnešního data.

DatumNarozeni

Month([DatumNarozeni])=Month(Date())

Pomocí funkcí Month a Date zobrazí zaměstnance, kteří mají tento měsíc narozeniny.

Výrazy, které porovnávají chybějící hodnoty (null) nebo řetězec s nulovou délkou

Výrazy v následující tabulce pracují s poli, ve kterých můžou chybět informace – tedy s poli, které můžou obsahovat hodnotu null nebo řetězec s nulovou délkou. Hodnota null představuje chybějící informaci. Nepředstavuje nulu ani žádnou jinou hodnotu. Access tuto myšlenku chybějící informace podporuje, protože jde o koncept životně důležitý pro integritu databáze. V reálném světě informace chybí často, i když třeba jenom dočasně (například dosud neurčená cena nového produktu). Proto databáze, která modeluje entitu reálného světa, třeba podnik, musí umět zaznamenat informaci jako neuvedenou. Pomocí funkce IsNull můžete určit, jestli pole nebo ovládací prvek obsahuje hodnotu null. Pomocí funkce Nz pak můžete hodnotu null převést na nulu.

Pole

Výraz

Popis

OblastExpedice

Is Null

Zobrazí objednávky pro zákazníky, jejichž pole OblastExpedice je null (chybí).

OblastExpedice

Is Not Null

Zobrazí objednávky pro zákazníky, jejichž pole OblastExpedice obsahuje nějakou hodnotu.

Fax

""

Zobrazí objednávky zákazníků, kteří nemají fax. To se pozná podle hodnoty řetězce s nulovou délkou v poli Fax namísto hodnoty null (chybějící).

Výrazy, které porovnávají záznamy pomocí vzorů

Operátor Like nabízí velkou míru flexibility, pokud potřebujete porovnat řádky, které odpovídají nějakému vzoru. Like se totiž dá použít spolu se zástupnými znaky. Díky tomu můžete definovat vzory, které Access bude porovnávat. Třeba zástupný znak * (hvězdička) odpovídá sekvenci znaků jakéhokoli typu. Usnadňuje hledání všech jmen, které začínají určitým písmenem. Například pomocí výrazu Like "S*" můžete najít všechna jména, která začínají písmenem S.

Další informace najdete v článku Operátor Like.

Pole

Výraz

Popis

JmenoAdresata

Like "S*"

Najde všechny záznamy v poli JmenoAdresata, které začínají písmenem S.

JmenoAdresata

Like "*Importy"

Najde všechny záznamy v poli JmenoAdresata, které končí slovem Importy.

JmenoAdresata

Like "[A-D]*"

Najde všechny záznamy v poli JmenoAdresata, které začínají písmeny A, B, C nebo D.

JmenoAdresata

Like "*ar*"

Najde všechny záznamy v poli JmenoAdresata, které obsahují sekvenci písmen ar.

JmenoAdresata

Like "Maison Dewe?"

Najde všechny záznamy v poli JmenoAdresata, které obsahují Maison (v první části hodnoty) a pětipísmenný řetězec, ve kterém první čtyři písmena jsou Dewe a poslední písmeno se neví.

JmenoAdresata

Not Like "A*"

Najde všechny záznamy v poli JmenoAdresata, které nezačínají písmenem A.

Výrazy, které porovnávají řádky podle výsledku doménové agregační funkce

Doménové agregační funkce se používají v případě, že potřebujete selektivně sečíst, spočítat nebo zprůměrovat hodnoty. Můžete potřebovat spočítat třeba jenom ty hodnoty, které spadají do určitého rozsahu nebo které se vyhodnotí na Ano. Jindy zase může být potřeba vyhledat hodnotu z jiné tabulky, abyste ji mohli zobrazit. Ukázkové výrazy v následující tabulce používají doménové agregační funkce, pomocí kterých počítají sadu hodnot. Výsledek pak používají jako kritéria dotazu.

Pole

Výraz

Popis

Prepravne

> (DStDev("[Prepravne]";"Objednavky") + DAvg("[Prepravne]";"Objednavky"))

Pomocí funkcí DStDev a DAvg zobrazí všechny objednávky, u kterých cena za přepravu vzrostla nad průměr plus směrodatná odchylka nákladů na přepravu.

Mnozstvi

> DAvg("[Mnozstvi]";"[Podrobnosti objednavky]")

Pomocí funkce DAvg zobrazí produkty objednané v množství, které přesahuje průměrné množství na objednávku.

Výrazy, které porovnávají podle výsledků poddotazů

Pomocí poddotazů, kterým se říká taky vnořené dotazy, se počítá hodnota, která se použije jako kritérium. Ukázkové výrazy v následující tabulce porovnávají řádky podle výsledků, které vrátil poddotaz.

Pole

Výraz

Zobrazí

JednotkovaCena

(SELECT [JednotkovaCena] FROM [Produkty] WHERE [NazevProduktu] = "Sirup")

Produkty, jejichž cena je shodná s cenou za sirup.

JednotkovaCena

>(SELECT AVG([JednotkovaCena]) FROM [Produkty])

Produkty, jejichž jednotková cena přesahuje průměr.

Mzda

> ALL (SELECT [Mzda] FROM [Zamestnanci] WHERE ([Pozice] LIKE "*Manager*") OR ([Pozice] LIKE "*Viceprezident*"))

Mzda každého obchodního zástupce, jehož mzda je vyšší než mzda všech zaměstnanců na pozici, jejíž název obsahuje slova Manager nebo Viceprezident.

UhrnObjednavky: [JednotkovaCena] * [Mnozstvi]

> (SELECT AVG([JednotkovaCena] * [Mnozstvi]) FROM [Podrobnosti objednavky])

Objednávky se součty vyššími, než je průměrná hodnota objednávky.

Výrazy, které se používají v aktualizačních dotazech

Aktualizační dotazy se používají k úpravě dat v alespoň jednom existujícím poli databáze. Je tak možné nahrazovat hodnoty, nebo je úplně odstranit. Tato tabulka ukazuje některé ze způsobů, jak se výrazy používají v aktualizačních dotazech. Tyto výrazy se používají v řádku Aktualizovat do v návrhové mřížce dotazu pro pole, které chcete aktualizovat.

Další informace o vytváření aktualizační dotazů najdete v článku Vytvoření a spuštění aktualizačního dotazu.

Pole

Výraz

Výsledek

Pozice

"Prodejce"

Změní textovou hodnotu na Prodejce.

ZacatekProjektu

#8/10/07#

Změní hodnotu kalendářního data na 10. srpna 2007.

Vyrazeno

Ano

Změní hodnotu Ne v poli Ano/Ne na Ano.

CisloDilu

"ČD" & [CisloDilu]

Přidá na začátek každého určeného čísla dílu text „ČD".

PolozkaRadkuCelkem

[JednotkovaCena] * [Mnozstvi]

Vypočítá součin hodnot JednotkovaCena a Mnozstvi.

Prepravne

[Prepravne] * 1,5

Zvýší cenu přepravy o 50 procent.

Prodeje

DSum("[Mnozstvi] * [JednotkovaCena]";
"Podrobnosti objednavky";"[IDProduktu]=" & [IDProduktu])

Aktualizuje součty prodejů podle součinu hodnot Mnozstvi a JednotkovaCena tam, kde hodnoty IDProduktu v aktuální tabulce odpovídají hodnotám IDProduktu v tabulce Podrobnosti objednavky.

PSCExpedice

Right([PSCExpedice];5)

Zkrátí znaky nejvíce vlevo. Pět znaků nejvíce vpravo zůstane.

JednotkovaCena

Nz([JednotkovaCena])

Změní v poli JednotkovaCena hodnotu null (nedefinovanou nebo neznámou) na nulu (0).

Výrazy, které se používají v příkazech jazyka SQL

Jazyk SQL (Structured Query Language) je dotazovací jazyk, který Access používá. Každý dotaz, který vytvoříte v návrhovém zobrazení dotazu, se dá vyjádřit i pomocí SQL. Pokud si chcete pro jakýkoli dotaz zobrazit příkaz SQL, klikněte v nabídce Zobrazení na Zobrazení SQL. V následující tabulce se uvádí příkazy SQL, které využívají výrazy.

Příkaz SQL, který využívá výraz

Výsledek

SELECT [Jmeno];[Prijmeni] FROM [Zamestnanci] WHERE [Prijmeni]="Novák"

Zobrazí hodnoty polí Jmeno a Prijmeni pro zaměstnance, jehož příjmení je Novák.

SELECT [IDProduktu];[NazevProduktu] FROM [Produkty] WHERE [IDKategorie]=Forms![Nove produkty]![IDKategorie];

Zobrazí hodnoty polí IDProduktu a NazevProduktu v tabulce Produkty pro záznamy, ve kterých hodnota IDKategorie odpovídá hodnotě IDKategorie zadané v otevřeném formuláři Nove produkty.

SELECT Avg([RozsirenaCena]) AS [Prumerna rozsirena cena] FROM [Rozsirene podrobnosti objednavky] WHERE [RozsirenaCena]>1000;

Vypočítá průměr rozšířené ceny pro objednávky, u kterých hodnota v poli RozsirenaCena přesahuje 1000, a zobrazí ho v poli s názvem Prumerna rozsirena cena.

SELECT [IDKategorie];Count([IDProduktu]) AS [PocetIDProduktu] FROM [Produkty] GROUP BY [IDKategorie] HAVING Count([IDProduktu])>10;

Zobrazí v poli s názvem PocetIDProduktu celkový počet produktů v kategorii s více než 10 produkty.

Začátek stránky

Příklady výrazů s výchozí hodnotou

Když navrhujete databázi, můžete chtít přiřadit poli nebo ovládacímu prvku nějakou výchozí hodnotu. Access pak tuto výchozí hodnotu použije, když se vytvoří nový záznam, který obsahuje dané pole, nebo když se vytvoří objekt, který obsahuje daný ovládací prvek. Výrazy v následující tabulce představují ukázkové výchozí hodnoty pro pole nebo ovládací prvek.

Přidání výchozí hodnoty pro pole v tabulce

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte na pole, které chcete změnit, a na kartě Obecný klikněte na pole vlastností Výchozí hodnota.

 3. Zadejte výraz, nebo pokud chcete výraz vytvořit pomocí Tvůrce výrazů, klikněte v poli vlastností na tlačítko Sestavit Tlačítko Tvůrce .

Pokud je ovládací prvek svázaný s polem v tabulce a pole obsahuje výchozí hodnotu, výchozí hodnota ovládacího prvku má přednost.

Pole

Výraz

Výchozí hodnota pole

Mnozstvi

1

1

Oblast

"MT"

MT

Oblast

"Praha, 101 00"

Praha, 101 00 (Poznámka: Pokud hodnota obsahuje interpunkční znaménka, je nutné ji uzavřít do uvozovek.)

Fax

""

Řetezec s nulovou délkou, který znamená, že by toto pole mělo být standardně prázdné, ale neobsahovat hodnotu null.

Datum objednávky

Date( )

Dnešní datum

DatumSplatnosti

Date() + 60

Datum, které nastane za 60 od dnešního data

Začátek stránky

Příklady výrazů pravidel pro ověřování polí

Pomocí výrazu můžete vytvořit ověřovací pravidlo pro pole nebo ovládací prvek. Access pak toto pravidlo bude vynucovat, až se do pole nebo ovládacího prvku budou zadávat data. Ověřovací pravidlo vytvoříte tak, že upravíte vlastnost ValidationRule daného pole nebo ovládacího prvku. Měli byste zvážit i možnost nastavit vlastnost ValidationText, která uchovává text, který Access zobrazí v případě, že se ověřovací pravidlo poruší. Pokud vlastnost ValidationText nezadáte, Access zobrazí výchozí chybovou zprávu.

Přidání ověřovacího pravidla do pole

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte pole, které chcete změnit.

 3. Klikněte na pole vlastností Ověřovací pravidlo. Najdete ho ve spodní části návrháře tabulek.

 4. Zadejte výraz, nebo pokud chcete výraz vytvořit pomocí Tvůrce výrazů, klikněte v poli vlastností na tlačítko Sestavit Tlačítko Tvůrce .

  Poznámka : Při vytváření ověřovacího pravidla nedávejte před výraz operátor =.

Příkazy v následující tabulce ukazují výrazy ověřovacích pravidel pro vlastnost ValidationRule a přidružený text pro vlastnost ValidationText.

Vlastnosti ValidationRule

Vlastnosti ValidationText

<> 0

Zadejte prosím nenulovou hodnotu.

0 Or > 100

Hodnota musí být buď 0, nebo větší než 100.

Like "K???"

Hodnota musí obsahovat 4 znaky a začínat písmenem K.

< #1/1/2007#

Zadejte datum před 1. 1. 2007

>= #1/1/2007# And < #1/1/2008#

Zadané datum musí spadat do roku 2007.

Další informace o ověřování dat najdete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Začátek stránky

Příklady výrazů podmínek v makrech

V některých případech může být žádoucí provést akci nebo posloupnost akcí v makru jenom v případě, že je splněná určitá podmínka. Předpokládejme třeba, že chcete spustit akci, jenom když se hodnota v textovém poli Pocitadlo rovná 10. Pro definici podmínky ve sloupci Podmínka daného makra použijete výraz: [Pocitadlo]=10.

Přidání podmínky pro akci makra

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na makro, které chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. Pokud se sloupec Podmínka v návrháři makra nezobrazí, klikněte na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt na Podmínky.

 3. Klikněte na buňku Podmínka pro akci makra, kterou chcete změnit, a zadejte výraz podmínky.

 4. Uložte svoje změny a zavřete makro.

Stejně jako v případě vlastnosti ValidationRule je výraz ve sloupci Podmínka podmínkou. Musí se dát vyhodnotit na hodnotu Pravda nebo Nepravda. Akce se stane jenom v případě, že se podmínka vyhodnotí jako pravdivá.

K provedení akce použijte tento výraz

Pokud

[Mesto] = "Paříž"

Paříž je hodnota Mesto v poli formuláře, ze kterého se makro spustilo.

DCount("[IDObjednavky]", "Objednavky") > 35

V poli IDObjednavky tabulky Objednavky je více než 35 záznamů.

DCount("*", "[Podrobnosti objednavky]", "[IDObjednavky]=" & Forms![Objednavky]![IDObjednavky]) > 3

V tabulce Podrobnosti objednavky existují více než tři záznamy, pro které pole IDObjednavky této tabulky odpovídá poli IDObjednavky ve formuláři Objednavky.

[DatumExpedice] Between #2-Feb-2007# And #2-Mar-2007#

Datum v poli DatumExpedice ve formuláři, ze kterého se spustilo makro, nenastalo dříve než 2. února 2007 ani později než 2. března 2007.

Forms![Produkty]![JednotkyNaSklade] < 5

Hodnota pole JednotkyNaSklade ve formuláři Produkty je menší než 5.

IsNull([Jmeno])

Hodnota Jmeno ve formuláři, ze kterého se makro spustilo, je null (nemá žádnou hodnotu). Tento výraz má ekvivalent: [Jmeno] Is Null.

[ZemeOblast]="UK" And Forms![ProdejeCelkem]![ObjCelkem] > 100

Hodnota v poli ZemeOblast ve formuláři, ze kterého se makro spustilo, je UK a hodnota pole ObjCelkem ve formuláři ProdejeCelkem je větší než 100.

[ZemeOblast] In ("Francie";"Itálie";"Španělsko") And Len([PSC])<>5

Hodnota pole ZemeOblast ve formuláři, ze kterého se makro spustilo, je buď Francie, nebo Itálie, nebo Španělsko a PSČ není delší než 5 znaků.

MsgBox("Potvrdit změny?";1)=1

V dialogovém okně, které funkce MsgBox zobrazila, kliknete na OK. Pokud v tomto dialogovém okně kliknete na Storno, bude Access akci ignorovat.

Poznámka : Pokud chcete, aby Access tuto akci dočasně ignoroval, zadejte jako podmínku Nepravda. Možnost vynutit, aby Access akci dočasně ignoroval, může být užitečná v případě, že se snažíte v makru najít problémy.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×