Příklady kritérií dotazů aplikace Access

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kritéria dotazu můžete nula v na určité položky v databázi aplikace Access. Pokud položku odpovídá všechna kritéria, které zadáte, zobrazí se ve výsledcích dotazu.

Přidání kritérií do dotazu Accessu, otevřete dotaz v návrhovém zobrazení a identifikovat polí (sloupců), který chcete určit kritéria pro. Nejsou-li pole do návrhové mřížky, poklikejte na pole přidáte do návrhové mřížky a potom zadejte kritéria v kritéria řádku daného pole. Pokud si nejste jistí, jak dosáhnete toho, najdete v článku Úvod k dotazům.

Dále uvádíme několik příkladů běžně používaných kritérií, která použijte jako výchozí bod při tvorbě vlastních kritérií. Příklady jsou uspořádány podle datových typů.

V tomto článku

Příklady kritérií pro pole typu Text

Dejme tomu, že máme tabulku s údaji o kontaktech. Příklady níže ukazují různá kritéria pro pole Země v dotazu. Zvýrazněný řádek Kritéria je místo, kam kritérium zadáte.

Kritérium Země

Pokud chcete zahrnout položky, které...

Použijte kritérium

Výsledek dotazu vrací položky, které:

Přesně odpovídají určité hodnotě, například Čína.

"Čína"

Mají v poli Země nastavenou hodnotu Čína.

Více informací najdete v článku o aplikaci kritérií na textové hodnoty.

Neodpovídají určité hodnotě, například Mexiko.

Not "Mexiko"

Mají v poli Země nastavenou jinou hodnotu než Mexiko.

Začínají určitým řetězcem, například „K“.

Like K*

Obsahují země nebo oblasti s názvy, které začínají písmenem K, jako třeba Kanada nebo Kolumbie.

Poznámka : Hvězdička (*) použitá ve výrazu zastupuje libovolný řetězec znaků. Označuje se taky jako zástupný znak. Seznam takových znaků najdete v článku Zástupné znaky v Accessu.

Nezačínají určitým řetězcem, například „K“.

Not Like K*

Obsahují země, jejichž názvy začínají jiným písmenem než „K“.

Obsahují určitý řetězec, například „Korea“.

Like "*Korea*"

Obsahují země, v jejichž názvu je řetězec „Korea“.

Neobsahují určitý řetězec, například „Korea“.

Not Like "*Korea*"

Obsahují země, v jejichž názvu není řetězec „Korea“.

Končí určitým řetězcem, například „ina“.

Like "*ina"

Obsahují země, jejichž název končí řetězcem „ina“, například Argentina.

Nekončí určitým řetězcem, například „ina“.

Not Like "*ina"

Obsahují země, jejichž název nekončí řetězcem „ina“, například Polsko nebo USA.

Obsahují hodnotu Null (nebo chybějící hodnotu).

Is Null

Neobsahují v daném poli žádnou hodnotu.

Neobsahují hodnotu Null.

Is Not Null

Obsahují hodnotu.

Obsahují řetězce nulové délky.

"" (dvojice uvozovek)

Mají v příslušném poli nastavenou prázdnou hodnotu (ale ne hodnotu Null). Například záznamy o prodeji v jiné oblasti můžou obsahovat v poli Země prázdnou hodnotu.

Neobsahují řetězce nulové délky.

Not ""

Mají v poli Země neprázdnou hodnotu.

Obsahuje hodnoty Null nebo řetězce s nulovou délkou.

"" Or Is Null

Neobsahují žádnou hodnotu nebo je pole nastaveno na prázdnou hodnotu.

Není prázdné nebo nezadané.

Is Not Null And Not ""

V poli Země mají neprázdnou hodnotu a neobsahují hodnotu Null.

Následují v abecedním pořadí po určité hodnotě, například Mexiko.

>= "Mexiko"

Obsahují všechny země/regiony, od Mexika až do konce abecedy.

Spadají do určitého rozsahu, například A až D.

Like "[A-D]*"

Obsahují země, jejichž název začíná písmenem A až D.

Odpovídají jedné ze dvou hodnot, například USA nebo Kanada.

"USA" Or "Kanada"

Obsahují země USA a Kanada.

Obsahují některou z hodnot v seznamu hodnot.

In("Francie", "Čína", "Německo", "Japonsko")

Obsahují některou ze zemí uvedených v seznamu.

Obsahují na určitém místě hodnoty daného pole určité znaky.

Right([Země], 1) = "y"

Obsahují země, jejichž poslední písmeno je "y".

Splňují požadavek na počet znaků.

Len([Země]) > 10

Obsahují země, jejichž název je delší než 10 znaků.

Odpovídají určitému vzorku.

Like "K???"

Obsahují země, jejichž název má 4 znaky a začíná na "K", například Kuba nebo Kypr.

Poznámka : Jsou-li použity ve výrazu, představují znaky ? a _ jeden znak. Zástupný znak _ nelze použít ve stejném výrazu se znakem ?, ani ho nelze použít spolu se znakem hvězdičky.

Více informací najdete v článku o použití kritérií u hodnot typu Text.

Začátek stránky

Příklady kritérií pro pole typu Číslo a Měna

Pro tento příklad použijeme dotaz JednotkováCena do tabulky výrobků. Přidejte kritéria do řádků kritérii a také do zvýrazněného řádku, pokud použijete operátor OR.

Kritérium JednotkováCena

Pokud chcete zahrnout položky, které...

Použijte kritérium

Dotaz vrátí položky (záznamy), kde jednotková cena…

Přesně odpovídají určité hodnotě, například 100.

100

výrobku je 100 korun.

Neodpovídají určité hodnotě, například 1 000

Not 1000

výrobku není 1000 korun.

Obsahují hodnotu menší než určitá hodnota, například 100.

<100
<=100

je menší než 100 korun (<100). Druhý výraz (<=100) zobrazí položky s jednotkovou cenou menší nebo rovnou 100 korunám.

Obsahují hodnotu větší než určitá hodnota, například 99,99.

>99,99
>=99,99

je větší než 99,99 korun (>99,99). Druhý výraz zobrazí položky s jednotkovou cenou větší nebo rovnou 99,99 korunám.

Obsahují jednu ze dvou hodnot, například 20 nebo 25.

20 or 25

je buď 20 nebo 25 korun.

Obsahují hodnotu v určitém rozsahu hodnot.

>49,99 and <99,99
-nebo-
Between 50 and 100

je v rozmezí (ale ne včetně) 49,99 až 99,99 korun.

Obsahují hodnotu mimo určitý rozsah.

<50 or >100

není v rozmezí 50 až 100 korun.

Obsahují některou z více určitých hodnot.

In(20, 25, 30)

je 20, 25 nebo 30 korun.

Obsahují hodnotu končící určitými číslicemi.

Like "*4,99"

končí na znaky "4,99", například 4,99, 14,99, 24,99 atd.

Obsahují hodnotu Null (nebo chybějící hodnotu).

Is Null

nemá zadánu žádnou hodnotu.

Obsahují jinou hodnotu než Null.

Is Not Null

má zadánu hodnotu.

Příklady kritérií pro pole typu Ano/Ne

Příklad: Tabulka Zákazníci obsahuje pole typu Ano/Ne s názvem Aktivní, které určuje, jestli je účet zákazníka momentálně aktivní. Tabulka, která následuje, ukazuje, jak se vyhodnotí hodnoty zadané v řádku Kritéria pro pole typu Ano/Ne.

Hodnota pole

Výsledek

Ano, Pravda, 1 nebo -1

Testované pro hodnotu Ano. Když zadáte hodnotu 1 nebo -1, převede se v řádku Kritéria na Pravda.

Ne, Nepravda nebo 0

Testované pro hodnotu Ne. Když zadáte hodnotu 0, převede se v řádku Kritéria na Nepravda.

Žádná hodnota (Null)

Nebylo testované.

Libovolné číslo jiné než 1, -1 nebo 0

Když jde o jedinou hodnotu kritérií v poli, nezobrazí se žádné výsledky.

Libovolný řetězec znaků jiný než Ano, Ne, Pravda nebo Nepravda

Dotaz nepůjde spustit kvůli neshodným datovým typům.

Kritéria typu Datum a čas

Je hodně způsobů, jak v dotazu používat kritéria typu Datum a čas. Podívejte se na článek Použití kalendářních dat jako kritérií v accessových dotazech.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×