Omezení zadávání dat pomocí ověřovacích pravidel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete vet nebo ověření dat jako vstup ke zlepšení přesnosti a konzistence ověřovacího pravidla. Existují tři způsoby, jak použít ověřovací pravidla:

 • Ověřovací pravidlo pole: Ověřovací pravidlo lze použít k určení kritéria, které musí splňovat všechny platné hodnoty polí. Pro datové pole může například platit ověřovací pravidlo, které zakáže hodnoty v minulosti.

 • Ověřovací pravidlo záznamu: Ověřovací pravidlo je možné použít k určení podmínky, kterou musí splňovat všechny platné záznamy. Záznam se dvěma datovými poli může například vyžadovat, aby hodnoty jednoho pole vždy předcházely hodnoty druhého pole (např. DatumZahájení předchází DatumUkončení).

 • Ověřování ve formuláři: Vlastnost Ověřovací pravidlo ovládacího prvku ve formuláři lze použít k určení kritéria, které musí splňovat všechny hodnoty zadané do tohoto ovládacího prvku. Vlastnost ovládacího prvku Ověřovací pravidlo funguje jako ověřovací pravidlo pole.

V tomto článku

Přehled

Přidání ověřovacího pravidla do tabulky

Testování nového ověřovacího pravidla s existujícími daty

Přidání ověřovacího pravidla do ovládacího prvku ve formuláři

Referenční informace o ověřovacích pravidlech

Přehled

Tento článek popisuje použití ověřovacích pravidel a ověřovacího textu v polích tabulky a ovládacích prvcích formuláře. Ověřovací pravidlo je jedním ze způsobů omezení zadávání dat do pole tabulky nebo ovládacího prvku (například textového pole) ve formuláři. Ověřovací text umožňuje zobrazit zprávu upozorňující uživatele, že zadaná data nejsou platná.

Aplikace Access při zadávání dat kontroluje, zda zadání neporušuje ověřovací pravidlo – pokud ano, zadání není přijato a aplikace Access zobrazí zprávu.

Aplikace Access nabízí řadu způsobů omezení zadávání dat:

 • Datové typy:    Každé pole tabulky má datový typ – ten omezuje obsah, který může uživatel zadat. Do pole typu Datum a čas lze například zadat pouze data a časy, do pole typu Měna lze zadat pouze peněžní hodnoty atd.

 • Vlastnosti pole    Některé vlastnosti pole omezení zadávání dat. Vlastnost Velikost pole u pole například omezuje vstupní omezením množství dat.

  Můžete taky použít vlastnosti Ověřovací pravidlo vyžadovat určité hodnoty a vlastnosti Ověřovací Text a upozorněte uživatelům chyby. Například zadáním pravidla > 100 a < 1000 v Ověřovací pravidlo vlastnost vynutí zadání hodnoty mezi 100 a 1 000. Pravidla třeba [EndDate] >= [StartDate] vynutí zadání koncové datum, který bude proveden počáteční den nebo později. Uživatelé zadávat text, například "Zadejte hodnoty mezi 100 a 1 000" nebo "Zadejte koncové datum nebo po počátečním datu" do vlastnosti Ověřovací Text říká, když jste udělali chybu a jak opravit chybu.

 • Vstupní masky:    Vstupní maska umožňuje ověření dat tím, že vynutí, aby uživatelé zadali hodnoty určitým způsobem. Vstupní maska může například vynutit, aby uživatelé zadávali data v evropském formátu, tedy například 2007.04.14.

Tyto metody ověřování lze použít k ověřování dat samostatně nebo ve vzájemné kombinaci. Datové typy nejsou volitelné a poskytují nejzákladnější typ ověření dat.

Další informace o datových typech, velikostech polí a vstupních maskách naleznete v článku Úvod k datovým typům a vlastnostem polí.

Typy ověřovacích pravidel

Je možné vytvářet dva základní typy ověřovacích pravidel:

 • Ověřovací pravidla pro pole    Umožňuje (doména) hodnotu, který zadáte do pole, když opustíte pole ověřovací pravidlo pole. Předpokládejme například, je potřeba pole kalendářního data, a zadáte > = #01/01/2010 ve vlastnosti Ověřovací pravidlo pole. Pravidla nyní vyžaduje, aby uživatelé zadávání kalendářních dat nebo později 1. lednem 2010. Pokud zadáte data starší než 2010 a pak se pokusíte umístěte fokus na další pole, Access zabraňuje ponechání na aktuální pole dokud tento problém.

 • Ověřovací pravidla pro záznam    Pomocí ověřovacího pravidla záznamu můžete určit, kdy uložit záznam (řádek v tabulce). Na rozdíl od ověřovací pravidlo pole ověřovací pravidlo záznamu odkazuje na jiné pole ve stejné tabulce. Pokud potřebujete zkontrolovat hodnoty v jednom poli proti hodnoty v jiném vytvoříte pravidla ověření záznamu. Předpokládejme například, vizitky, musíte dodat produkty do 30 dní a pokud doplníte není v té době, které musí část nákupní cena zákazníkovi. Zadání ověřovacího pravidla záznamu například [DodatDne] <= [DatumObjednávky] + 30 zajistit, že někdo není zadejte příjemce data (hodnota v poli DodatDne) příliš úplně do budoucna.

Pokud vám syntaxe ověřovacích pravidel připadá nejasná, její vysvětlení naleznete v části Co můžete zadávat do ověřovacího pravidla, kde je uvedeno i několik ukázek ověřovacích pravidel.

Kde lze použít ověřovací pravidla

Ověřovací pravidla je možné definovat pro pole tabulek a pro ovládací prvky ve formulářích. Pravidla definovaná pro tabulky se používají při importu dat. Chcete-li přidat ověřovací pravidla do tabulky, tuto tabulku otevřete a použijte příkazy na kartě Pole na pásu karet. Jestliže chcete přidat ověřovací pravidla do formuláře, otevřete příslušný formulář v zobrazení rozložení a přidejte pravidla do vlastností jednotlivých ovládacích prvků.

Přidání ověřovacích pravidel pro pole tabulky popisují postupy v části ověření dat při zadání do polí v tabulce . Přidání pravidel k vlastnosti v jednotlivých ovládacích prvků popisují postupy v části ověření dat při zadání ve formuláříchdál v tomto článku.

Co lze zadávat do ověřovacího pravidla

Ověřovací pravidla může obsahovat výrazů – funkce, které vrací jedinou hodnotu. Výraz slouží k provádění výpočtů, pracovat se znaky nebo testovat data. Ověřovací pravidlo výraz testuje data. Příklad výrazu můžete zkontrolovat jedné řadě, například "Brno" nebo "Moskva" nebo "Paříž" nebo "Helsinkách". Výrazy lze provést také matematických operací. Příklad výrazu < 100 vynutí zadání hodnoty, které jsou menší než 100. Výraz ([DatumObjednávky]-[ShipDate]) vypočítá počet dní, po které uběhly mezi objednávky a časem ho vyřízeny.

Další informace o výrazech najdete v článku Vytvoření výrazu.

Příklady možných způsobů ověření dat pomocí výrazů naleznete v části Ověření dat v záznamu.

Začátek stránky

Přidání ověřovacího pravidla do tabulky

Do tabulky je možné přidat ověřovací pravidlo pole nebo ověřovací pravidlo záznamu. Ověřovací pravidlo pole kontroluje zadávání dat do pole a použije se při přesunu fokusu mimo dané pole. Ověřovací pravidlo záznamu kontroluje zadávání dat do jednoho nebo více polí a použije se při přesunu fokusu mimo záznam. Ověřovací pravidlo záznamu obvykle porovnává hodnoty dvou nebo více polí.

Poznámky : Následující typy polí nepodporují ověřovací pravidla:

 • Automatické číslo

 • Objekt OLE

 • Příloha

 • Replikační identifikátor

Vytvoření ověřovacího pravidla pole

 1. Vyberte pole, které chcete ověřit.

 2. Na kartě Pole klikněte ve skupině Ověření pole na položku Ověření a poté klikněte na položku Ověřovací pravidlo pole.

 3. Pomocí Tvůrce výrazů vytvořte pravidlo. Další informace o používání Tvůrce výrazů naleznete v článku Použití Tvůrce výrazů.

Vytvoření zprávy, která se bude zobrazovat při neplatném zadání do pole

 1. Vyberte pole, pro které je zapotřebí vytvořit zprávu při neplatném zadání. Pole by již mělo mít ověřovací pravidlo.

 2. Na kartě Pole klikněte ve skupině Ověření pole na položku Ověření a poté klikněte na položku Ověřovací zpráva pole.

 3. Zadejte příslušnou zprávu. Pokud je například nastavené ověřovací pravidlo >10, text zprávy by mohl být „Zadejte hodnotu, která je menší než 10“.

Několik příkladů ověřovacích pravidel a zpráv polí najdete v části referenční informace o ověřovacích.

Vytvoření ověřovacího pravidla záznamu

 1. Otevřete tabulku, u které chcete ověřit záznamy.

 2. Na kartě Pole ve skupině Ověření pole klikněte na položku Ověření a potom klikněte na položku Ověřovací pravidlo záznamu.

 3. V Tvůrci výrazů vytvořte ověřovací pravidlo. Další informace o použití Tvůrce výrazů naleznete v článku Použití Tvůrce výrazů.

Vytvoření zprávy, která se bude zobrazovat při neplatném zadání do záznamu

 1. Otevřete tabulku, pro kterou je zapotřebí vytvořit zprávu při neplatném zadání. Tabulka by již měla mít ověřovací pravidlo záznamu.

 2. Na kartě Pole ve skupině Ověření pole klikněte na položku Ověření a potom klikněte na položku Ověřovací zpráva záznamu.

 3. Zadejte příslušnou zprávu. Například, pokud je ověřovacímu pravidlu [StartDate] < [EndDate],může být zpráva "StartDate musí předcházet EndDate."

Začátek stránky

Testování nového ověřovacího pravidla s existujícími daty

Jestliže přidáváte ověřovací pravidlo do existující tabulky, bude pravděpodobně vhodné otestovat pravidlo a zjistit, zda nejsou některá data neplatná.

Poznámka :  Následující postup nelze použít u webových tabulek.

 1. Tabulku, kterou chcete testovat, otevřete v návrhovém zobrazení.

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Testovat ověřovací pravidla.

 2. Klepnutím na tlačítko Ano zavřete oznámení a spusťte testování.

 3. Pokud budete vyzváni k uložení tabulky, klepněte na tlačítko Ano.

 4. Při provádění postupu se mohou zobrazovat různá oznámení. Přečtěte si pokyny v každé zprávě a podle potřeby klepnutím na tlačítko Ano nebo Ne testování dokončete nebo ukončete.

Začátek stránky

Přidání ověřovacího pravidla do ovládacího prvku ve formuláři

K ověření dat zadávaných do ovládacího prvku a k upozornění uživatelů zadávajících data, jež nejsou platná, můžete použít vlastnost Ověřovací pravidlo a vlastnost Ověřovací text ovládacího prvku formuláře.

Poznámka :  Jestliže vytváříte formulář automaticky z tabulky s využitím jednoho z příkazů pro formulář na pásu karet, veškerá ověření ovládacích prvků ve formuláři se dědí z odpovídajících polí v podkladové tabulce.

Ovládací prvek může mít ověřovací pravidlo, které je odlišné od ověřovacího pravidla pole tabulky, se kterou je tento ovládací prvek svázán. To je užitečné, pokud chcete, aby formulář měl větší omezení než tabulka. Použije se pravidlo formuláře a poté pravidlo tabulky. Pokud má tabulka větší omezení než formulář, pravidlo definované pro pole tabulky má přednost. Pokud se pravidla vzájemně vylučují, zabrání zadávání jakýchkoli dat.

Předpokládejme například, že v tabulce použijete v poli typu Datum následující pravidlo:

<#1.1.2010#

Potom však použijete následující pravidlo pro ovládací prvek formuláře, který je svázán s polem data:

>=#1.1.2010#

Datové pole nyní vyžaduje hodnoty předcházející rok 2010, ale ovládací prvek formuláře vyžaduje, aby datum obsahovalo příslušný nebo pozdější rok, a tím zabrání zadávání jakýchkoli dat.

Vytvoření ověřovacího pravidla pro ovládací prvek

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a klikněte na položku Zobrazení rozložení.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, který chcete změnit, a klepnutím na příkaz Vlastnosti otevřete seznam vlastností daného ovládacího prvku.

 3. Klikněte na kartu vše a poté zadejte ověřovací pravidlo do pole vlastnosti Ověřovací pravidlo.

  Tip :  Kliknutím na tlačítko Vytvořit spusťte Tvůrce výrazů.

  Další informace o použití Tvůrce výrazů naleznete v článku Použití Tvůrce výrazů.

  1. Zadejte zprávu do pole vlastnosti Ověřovací text.

Začátek stránky

Referenční informace o ověřovacích pravidlech

Pro ověřovací pravidla se používá syntaxe výrazů aplikace Access. Další informace o výrazech naleznete v článku Úvod k výrazům.

Příklady ověřovacích pravidel a ověřovacích textů

Ověřovací pravidlo

Ověřovací text

<>0

Zadejte nenulovou hodnotu.

>=0

Hodnota musí být rovna nebo větší než 0.

– nebo –

Je nutné zadat kladné číslo.

0 or >100

Hodnota musí být rovna 0 nebo větší než 100.

BETWEEN 0 AND 1

Zadejte hodnotu se znakem procenta. (Pro použití u pole, ve kterém jsou číselné hodnoty uloženy jako procenta.)

<#01/01/2007#

Zadejte datum před rokem 2007.

>=#01/01/2007# AND <#01/01/2008#

Zadané datum musí spadat do roku 2007.

<Date()

Datum narození nemůže být v budoucnosti.

StrComp(UCase([Příjmení]),
[Příjmení],0) = 0

Data v poli Příjmení musí být psána velkými písmeny.

>=Int(Now())

Zadejte aktuální datum.

M Or F

Zadejte pro muže písmeno M a pro ženu písmeno F.

LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" OR "[A-Z]*@[A-Z].net" OR "[A-Z]*@[A-Z].org"

Zadejte platnou e-mailovou adresu domény .com, .net nebo .org.

[DodatDne]<=[DatumObjednávky]+30

Zadejte datum dodání, které není od data objednávky vzdáleno více než 30 dnů.

[DatumUkončení]>=[DatumZahájení]

Zadejte datum ukončení, které nepředchází datum zahájení.

Příklady syntaxe pro běžné operátory ověřovacích pravidel

Operátor

Funkce

Příklad

NOT

Vyhledá opačné hodnoty. Lze použít před každým porovnávacím operátorem kromě IS NOT NULL.

NOT > 10 (totéž jako <=10).

IN

Vyhledá hodnoty rovnající se položkám seznamu. Hodnoty pro porovnání musí být uvedeny v seznamu odděleném čárkami, jenž je umístěn v závorkách.

IN (" Brno","Paříž","Moskva ")

BETWEEN

Zjistí příslušnost do rozsahu hodnot. Je nutné použít dvě hodnoty pro porovnání – dolní a horní – a oddělit je pomocí oddělovače AND.

BETWEEN 100 AND 1000 (totéž jako >=100 AND <=1000)

LIKE

Porovná řetězce vzorků v polích typu Text a Memo.

LIKE "Geo*"

IS NOT NULL

Vynutí, aby uživatel do pole zadal hodnotu. Jedná se o stejnou operaci jako nastavení vlastnosti pole Je nutno zadat na hodnotu Ano. Pokud však povolíte vlastnost Je nutno zadat a uživatel nezadá hodnotu, zobrazí se poněkud nevlídná chybová zpráva. Obvykle je použití databáze příjemnější, pokud použijete operátor IS NOT NULL a do vlastnosti Ověřovací text zadáte vlastní zprávu.

IS NOT NULL

AND

Určuje, že všechny části ověřovacího pravidla musí být pravdivé.

>= #01/01/2007# AND <=#03/06/2008#

Poznámka : Pomocí operátoru AND lze rovněž slučovat ověřovací pravidla. Například: NOT "UK" AND LIKE "U*".

OR

Určuje, že některé, nikoli však všechny části ověřovacího pravidla musí být pravdivé.

Leden OR Únor

<

je menší než

<=

menší nebo rovno

>

je větší než

>=

větší nebo rovno

=

rovná se

<>

nerovná se

Použití zástupných znaků v ověřovacích pravidlech

V ověřovacích pravidlech lze používat zástupné znaky. Je třeba počítat s tím, že aplikace Access podporuje dvě sady zástupných znaků: ANSI-89 a ANSI-92. Každý z těchto standardů používá odlišnou sadu zástupných znaků.

Všechny soubory ACCDB a MDB používají ve výchozím nastavení standard ANSI-89, projekty aplikace Access naopak používají standard ANSI-92. Pokud jste s aplikací Access ještě nepracovali, upozorňujeme, že v projektu aplikace Access jsou tabulky databáze uloženy v počítači se serverem Microsoft SQL Server a formuláře, sestavy a další objekty jsou uloženy v jiných počítačích.

Standard ANSI je možné pro danou databázi změnit na standard ANSI-92 následujícím způsobem:

 1. Na kartě Soubor klikněte na tlačítkoMožnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klikněte na položku Návrháři objektů.

 3. V části Návrh dotazu vyberte pod nadpisem Syntaxe kompatibilní se serverem SQL Server (ANSI 92) možnost Tato databáze.

Další informace o použití zástupných znaků a o standardech ANSI pro jazyk SQL naleznete v článku Zástupné znaky v aplikaci Access.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×