Odstranění záznamů z databáze

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Odstranění nepřesných nebo zastaralých dat může zrychlit databázi a usnadnit její používání. Pokud například přesunete data z předchozího kalendáře nebo fiskálního období do sady archivačních tabulek v jiné databázi, zmenší se tak velikost pracovní databáze a počítač může pracovat rychleji. Pokud odeberete nepřesná nebo duplicitní data, mohou se tak snížit obchodní náklady.

Tento článek popisuje, jak odstranit data z databáze aplikace Microsoft Office Access 2007. Vysvětluje také, jak odstraňovat data z jednotlivých polí, což je relativně jednoduchý proces, a jak odstraňovat celé záznamy, což je proces, který může být mnohem náročnější. Tento článek také popisuje, jak data odstranit ručně, a jak používat odstraňovací dotazy.  

Poznámka : Abyste rozuměli informacím v tomto článku a mohli je používat, musíte nejprve porozumět pojmům primárních a cizích klíčů. Úvodní informace o primárních a cizích klíčích obsahuje článek Základy návrhu databáze.

V tomto článku

Odstraňování dat

Odstranění dat v poli

Odstranění dat v seznamu

Odstranění nesouvisejících záznamů z databáze

Odstranění souvisejících záznamů z databáze

Odstranění tabulek z databáze

Ukázková kritéria pro výběrové dotazy

Odstraňování dat

Aplikace Access nabízí několik typů úrovní odstraňování dat. Je možné odstraňovat data z jednotlivých datových bodů v záznamu, mazat celé záznamy z tabulky nebo odstraňovat celé tabulky.

Jednotlivé hodnoty odstraňte v případě, že chcete některé nebo všechny datové body v záznamu nastavit jako prázdné, ale vlastní záznam (řádek) chcete ponechat na svém místě v tabulce. Odstranění datové hodnoty je poměrně snadné – stačí vybrat část dat nebo všechna data v poli a stisknout klávesu DELETE. 

Při odstraňování celého záznamu se odebírají všechna data ve všech polích spolu s klíčovou hodnotou, díky které je záznam jedinečný. Tento proces odebere z tabulky celý řádek. Jednotlivé řádky lze odstraňovat ručně nebo je možné vytvořit odstraňovací dotazy, které slouží k odebrání velkých počtů záznamů najednou.

Jestliže záznamy, které chcete odstranit, nejsou spojeny s žádnými jinými daty v databázi, je proces odstranění poměrně snadný. Stačí vybrat celý řádek a stisknout klávesu DELETE nebo můžete vytvořit a spustit odstraňovací dotaz. Pokud jsou však záznamy, které se mají odstranit, spojeny s jinými daty a pokud jsou umístěny na straně 1 vztahu 1:N, je třeba provést další kroky – protože aplikace Access ve výchozím nastavení neumožňuje odstranění souvisejících dat. Mějte také na paměti, že pokud odstraníte celý záznam, nelze tuto akci vrátit zpět. Z tohoto důvodu je vhodné před odstraněním dat databázi vždy zálohovat. 

Odstranění celých tabulek není tak složitý proces jako odstranění dat z polí nebo odstranění celých záznamů, ale mějte na paměti, že když odstraníte celou tabulku, může dojít k narušení funkcí některých (ne-li všech) databází v případě, že tabulku odeberete nesprávným způsobem. S odstraněnou tabulkou navíc trvale ztratíte všechna data. Z tohoto důvodu je vhodné před odstraněním dat databázi vždy zálohovat.  

Nakonec můžete data odstranit za kratší dobu a s vyšší přesností, pokud rozumíte návrhu relační databáze. Pokud s aplikací Access nebo s relačními databázemi obecně pracujete poprvé, získáte informace v tématu Základy návrhu databáze.

Další části popisují postupy odstraňování dat z jednotlivých polí, odstraňování celých záznamů a odstraňování celých tabulek. Každá část obsahuje informace na pozadí nezbytné k dokončení daného úkolu.

Začátek stránky

Odstranění dat v poli

Data v jednotlivých polích lze odstraňovat, pokud jsou tabulky nebo dotazy otevřeny v zobrazení datového listu Obrázek tlačítka a pokud jsou formuláře pro zadání dat otevřeny ve formulářovém zobrazení Obrázek tlačítka nebo v zobrazení rozložení Obrázek tlačítka .

Odstranění dat z datového listu

 1. V navigačním podokně poklepejte na tabulku nebo dotaz, který chcete použít. Tabulka nebo dotaz se otevře v zobrazení datového listu.

 2. Vyberte data, která chcete odstranit.

  Můžete zvýraznit část dat nebo všechna data nebo pouze umístit kurzor do pole.

 3. Pokud vyberete všechna data v poli, stiskněte klávesu DELETE.

  – nebo –

  Na kartě Domů klepněte ve skupině Záznamy na položku Odstranit.

  Obrázek pásu karet

  – nebo –

  Pokud umístíte kurzor do pole, podle potřeby stiskněte klávesu DELETE nebo BACKSPACE.

Odstranění dat z formuláře

 1. V navigačním podokně poklepejte na formulář, který chcete použít. Tím jej otevřete ve formulářovém zobrazení.

  – nebo –

  V navigačním podokně vyberte formulář, který chcete použít, a na kartě Domů klepněte ve skupině Zobrazení na tlačítko Zobrazení a potom klepněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Vyberte data, která chcete odstranit.

  Můžete zvýraznit část dat nebo všechna data nebo pouze umístit kurzor do pole.

 3. Pokud vyberete všechna data v poli, stiskněte klávesu DELETE.

  – nebo –

  Na kartě Domů klepněte ve skupině Záznamy na položku Odstranit.

  Obrázek pásu karet

  – nebo –

  Pokud umístíte kurzor do pole, podle potřeby stiskněte klávesu DELETE nebo BACKSPACE.

  Poznámky : Aplikace Access může zobrazit chybovou zprávu a zabránit vám v odstranění dat. Odstranění pole může zabránit řada faktorů.

  • Některé typy dotazů neumožňují odstranění dat:    Například nelze upravit data vrácená křížovým dotazem a upravit nebo odstranit vypočítaná pole – hodnoty vypočítané pomocí vzorce při použití databáze, které však nejsou uloženy v tabulce. 

  • Nemáte nezbytné oprávnění k odstranění dat:     Obraťte se na správce systému nebo návrháře databáze.

  • Pole nechejte prázdné hodnoty     Pokud máte potřebná oprávnění, otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a potom změňte vlastnost je nutno zadat tabulky z Ano na hodnotu Ne.

  • Pokoušíte se odstranit informace ze seznamu:    V datovém listu pro formulář můžete kdykoli vybírat ze seznamu, protože aplikace Access umístí na jeden konec šipku dolů: Prázdný seznam se šipkou . Informace o odstraňování hodnot ze seznamu získáte v další části tohoto článku.

Začátek stránky

Odstranění dat v seznamu

Data lze odstraňovat ze dvou typů seznamů: seznamů hodnot a vyhledávacích seznamů. Seznam hodnot zobrazuje sadu předdefinovaných hodnot – hodnot, které vy nebo návrhář databáze zadáte ručně. Naproti tomu vyhledávací seznamy používají dotazy k načtení hodnot z jiné tabulky nebo dotazu a tyto vrácené hodnoty jsou pak zadány do seznamu. 

Položky v seznamu hodnot jsou umístěny ve stejné tabulce jako ostatní hodnoty v záznamu. Data ve vyhledávacím seznamu jsou naopak uložena v jiné tabulce. Chcete-li odebrat data ze seznamu hodnot, otevřete tabulku a upravte položky.

Odebrání dat z vyhledávacího dotazy vyžaduje další kroky, které se liší v závislosti na tom, zda dotaz pro vyhledávací dotazy získává data z tabulky nebo jiného dotazu. Pokud je dotaz pro vyhledávací seznam založen na tabulce, určete danou tabulku a pole obsahující data zobrazená v seznamu. Potom otevřete zdrojovou tabulku a upravte data v daném poli.

Pokud je dotaz pro vyhledávací seznam založen na jiném dotazu, je nutné druhý dotaz otevřít, vyhledat zdrojovou tabulku a pole, ze kterého druhý dotaz získává dat, a změnit hodnoty v dané tabulce.

Následující postupy popisují, jak odstranit data v seznamu hodnot i ve vyhledávacím seznamu.

Odebrání dat ze seznamu hodnot

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a pak klepněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. V horní části návrhové mřížky vyberte pole tabulky obsahující seznam hodnot.

 3. V dolní části mřížky klepněte na kartu Vyhledávání a pak vyhledejte vlastnost Zdroj řádků.

  Ve výchozím nastavení jsou položky v seznamu hodnot uvedeny v uvozovkách a odděleny středníky: "Excellent";"Fair";"Average";"Poor"

 4. Položky můžete podle potřeby ze seznamu odebrat. Nezapomeňte odstranit uvozovky u jednotlivých odstraněných položek. Odstraňte také středník před položkou a nenechávejte dva středníky vedle sebe (;;). Pokud ze seznamu odstraníte poslední položku, odstraňte závěrečný středník.

  Poznámka : Pokud odstraníte položku ze seznamu hodnot a záznamy v tabulce již odstraněnou položku používají, zůstane odstraněná položka součástí záznamu, dokud ji nezměníte. Předpokládejme například, že společnost má ve městě A sklad, který prodává. Odstraníte-li ze seznamu skladů položku „Město A“, bude položka „Město A“ v tabulce zobrazena, dokud příslušné hodnoty nezměníte.

Odebrání dat z vyhledávacího seznamu

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a pak klepněte v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. V horní části návrhové mřížky vyberte vyhledávací pole.

 3. V dolní části návrhové mřížky klepněte na kartu Vyhledávání a vyhledejte vlastnosti Typ zdroje řádků a Zdroj řádků.

  Vlastnost Typ zdroje řádků by měla zobrazovat hodnotu Tabulka/Dotaza vlastnost Zdroj řádků musí obsahovat dotaz odkazující na tabulku či jiný dotaz.

  Poznámka : Dotazy ve vyhledávacích polích vždy začínají výrazem SELECT.

  Obvykle (ale ne vždy) výběrový dotaz používá tato základní syntaxe: Vybrat [název tabulky nebo dotazu]. [ název_pole] FROM [název tabulky nebo dotazu].

  V tomto případě je definice dotazu tvořena dvěma klauzulemi (SELECT a FROM). První klauzule obsahuje odkaz na tabulku a na pole v této tabulce a druhá klauzule naopak obsahuje odkaz pouze na tabulku. Je třeba mít na paměti, že klauzule FROM vždy poskytuje název zdrojové tabulky či dotazu. Klauzule SELECT nemusí obsahovat název tabulky či dotazu, ale vždy obsahuje název alespoň jednoho pole. Všechny klauzule FROM však musí obsahovat odkaz na tabulku nebo dotaz.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud dotaz ve vyhledávacím poli odkazuje na jiný dotaz, klepnutím na tlačítko Sestavit (Na kartě Datové v seznamu vlastností klepněte na tlačítko Tlačítko Tvůrce .) otevřete dotaz v návrhovém zobrazení. Poznamenejte si název tabulky, který je zobrazen v horní části Návrháře dotazu, a pokračujte krokem 4.

  • Pokud definice dotazu ve vyhledávacím poli odkazuje na tabulku, poznamenejte si název této tabulky a přejděte ke kroku 4.

 5. V navigačním poli otevřete poklepáním zdrojovou tabulku v návrhovém zobrazení.

 6. Vyhledejte pole obsahující data použitá ve vyhledávacím seznamu a podle potřeby tato data upravte.

Začátek stránky

Odstranění nesouvisejících záznamů z databáze

Při odstranění celých záznamů z databáze se odstraňují data v jednotlivých polích a také klíčová hodnota – tedy hodnota, která činí záznam jedinečným. Pokud záznam nesouvisí s žádnými jinými záznamy (to znamená, že klíčová hodnota není v žádných jiných záznamech ani tabulkách v databázi), můžete záznam odstranit jeho výběrem a stisknutím klávesy DELETE. Chcete-li odstranit velký počet nesouvisejících záznamů (více než lze odstranit ručně), můžete k jejich odstranění použít odstraňovací dotaz. V následujících částech jsou uvedeny postupy pro oba tyto úkoly.   

Ruční odstranění nesouvisejícího záznamu

 1. V zobrazení datového listu otevřete tabulku nebo dotaz obsahující data, která chcete odstranit.

 2. Vyhledejte záznam (řádek), který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Vybrat vše (čtvereček umístěný na levém nebo pravém konci záznamu). Můžete vybrat jednotlivé řádky, klepnout a přetažením vybrat sadu souvisejících řádků nebo stisknout klávesu CTRL a klepnutím tlačítka myši vybrat více nesouvisejících řádků. 

  Aplikace Access umístí ohraničení podél celého záznamu (celého řádku) nebo bloku vybraných záznamů.

 3. Stiskněte klávesu DELETE.

  – nebo –

  Na kartě Domů klepněte ve skupině Záznamy na položku Odstranit.

  Obrázek pásu karet

  – nebo –

  Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Vybrat vše a klepněte na příkaz Odstranit záznam.

  Pokud nelze klepnout na tlačítko Vybrat vše, umístěte kurzor do pole v záznamu. Pak ve skupině Záznamy na kartě Domů klepněte na šipku dolů vedle tlačítka Odstranit a klepněte na příkaz Odstranit záznam.

  Poznámka : Zde může aplikace Access zobrazit chybovou zprávu, že záznam nelze odstranit, protože je spojený s jinými daty. Pokud se taková zpráva zobrazí, klepněte na tlačítko OK a přejděte k postupu v části Odstranění souvisejících záznamů z databáze dále v tomto článku.

 4. Po zobrazení výzvy k potvrzení odstranění klepněte na tlačítko Ano.

Odstranění nesouvisejících záznamů pomocí odstraňovacího dotazu

Při odebírání dat pomocí odstraňovacího dotazu postupujete stejným způsobem u souvisejících i nesouvisejících záznamů – nejprve vytvoříte výběrový dotaz, pak se ujistíte, že vrací pouze požadované záznamy, a nakonec převedete výběrový dotaz na odstraňovací dotaz. Informace na pozadí a postup v další části vysvětlují způsob odstranění nesouvisejících záznamů. 

Začátek stránky

Odstranění souvisejících záznamů z databáze

Proces odstranění souvisejících záznamů sestává z následujících obecných kroků.

 • Naplánujte si odstranění. Ujistěte se, že máte nezbytná oprávnění odstraňovat data, ověřte, zda všichni ostatní uživatelé zavřeli objekty, které používají příslušné tabulky, a pak zálohujte databázi.

 • Změňte vztah mezi tabulkami, jichž se odstranění týká. Konkrétně se jedná o povolení možností Referenční integrita a Odstranění souvisejících polí v kaskádě. To umožňuje kaskádové odstranění ve všech příslušných tabulkách a odebrání všech souvisejících dat.

 • Vytvořte výběrový dotaz a pak podle potřeby přidávejte kritéria, dokud dotaz nevrátí správnou sadu záznamů.

 • Převeďte výběrový dotaz na odstraňovací a pak jeho pomocí odstraňte data.

Tento proces je vysvětlen v následujících částech.

Plánování a příprava odstranění

Při odstraňování záznamů z databáze proveďte následující úkoly.

 • Ujistěte se, že databáze není určena jen ke čtení. Chcete-li zkontrolovat stav databáze, klepněte v aplikaci Microsoft Windows Explorer pravým tlačítkem myši na databázový soubor (soubor ACCDB nebo MDB) a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti. V dialogovém okně Vlastnosti ověřte, že není zaškrtnuté políčko Nastavení jen pro čtení.

 • Ověřte, zda máte nezbytná oprávnění odstraňovat záznamy z databáze. Pokud si nejste jistí, obraťte se na správce systému nebo návrháře databáze.

 • Ověřte si u ostatních uživatelů databáze, zda pro ně toto odstranění nebude mít nějaké důsledky.

 • Požádejte všechny uživatele databáze, aby zavřeli všechny tabulky, formuláře, dotazy a sestavy používající data, která chcete odstranit. Díky tomu nedojde k porušení zámků.

  Tip : Pokud se k databázi připojuje mnoho uživatelů, můžete databázi zavřít a znovu ji otevřít ve výhradním režimu. Tuto akci provedete tak, že klepnete na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klepnete na příkaz Otevřít. Vyhledejte a vyberte databázi, klepněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a klepněte na příkaz Výhradní přístup.

  Otevření souboru ve výhradním režimu

 • Zálohování databáze před úpravou nebo odstraněním záznamů: Některé operace odstranění lze vrátit zpět, ale vytvoření zálohy zajišťuje, že lze změny vrátit zpět vždy.

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na Spravovat a potom v části Spravovat tuto databázi klikněte na Zálohovat databázi.

  2. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název a umístění záložní kopie a klepněte na tlačítko Uložit.

   Aplikace Access zavře původní soubor, vytvoří zálohu a znovu původní soubor otevře.

   Chcete-li se vrátit k záloze, zavřete a přejmenujte původní soubor tak, aby záložní kopie mohla používat název původní verze. Přiřaďte název původní verze záložní kopii a pak otevřete přejmenovanou záložní kopii v aplikaci Access.

 • Podle potřeby určete a zkontrolujte záznamy týkající se tabulky, z níž odstraňujete záznamy. Postupujte podle následujících kroků:

  1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na Relace.

   Obrázek pásu karet

   Otevře se karta dokumentu Relace, v němž budou zobrazeny všechny tabulky v databázi a vztahy mezi jednotlivými tabulkami a každou další tabulkou. Jednotlivé vztahy jsou na této kartě vyjádřeny jako čára propojující tabulky.

   Následující obrázek znázorňuje typickou sadu vztahů. Strana 1 je na kartě dokumentu Relace označena číslicí jedna (1) a strana N symbolem nekonečna (). Na následujícím obrázku je znázorněna typická relace:

   Relace mezi dvěma tabulkami

   Platí pravidlo, že při odstranění záznamů na straně s jedním záznamem dojde k odstranění všech souvisejících záznamů na straně N. V opačném případě dojde k vytvoření osiřelých záznamů, které nemají význam. Jestliže však odstraníte záznamy na straně N, nedojde zpravidla k odstranění záznamů na straně 1.

   Relace může také vynutit sadu pravidel označovanou jako referenční integrita. Pravidla zajišťují, že budou cizí klíče v databázi obsahovat správné hodnoty. Cizí klíč je sloupec, jehož hodnoty odpovídají hodnotám ve sloupci s primárním klíčem jiné tabulky.

   Informace o pravidlech referenční integrity

   • Pravidlo 1: Nelze zadat hodnotu do pole cizího klíče nebo související tabulky, pokud tato hodnota existuje v primárním klíči primární tabulky. Do pole cizího klíče však je možné zadat hodnotu Null.

   • Pravidlo 2: Z primární tabulky nelze odstranit celý záznam, který má odpovídající protějšky v tabulce související.

    Toto pravidlo je možné vyřešit povolením vlastnosti ve vztahu mezi primární a sekundární tabulkou. Podrobné informace uvádí následující postup.

   • Pravidlo 3: Hodnoty primárního klíče primární tabulky nelze změnit, pokud k danému záznamu existují související záznamy.

    Toto pravidlo však lze vyřešit povolením vlastnosti ve vztahu mezi primární a sekundární tabulkou. Podrobné informace uvádí následující postup.

    Pokud neurčíte jinak, aplikace Access vynutí tato pravidla pokaždé, když přidáte, upravíte nebo odstraníte data v databázi. Pokud akce porušuje pravidlo, aplikace Access zobrazí zprávu podobnou zprávě na následujícím obrázku a akci zruší.

    Zpráva: Záznam nelze odstranit nebo změnit.

   Při pokračování mějte na paměti, že i když aplikace Access umožňuje referenční integritu ve většině případů ve výchozím nastavení, musí databáze nejprve splnit následující podmínky:

   • Chcete-li přidat relaci mezi dvěma tabulkami, které již obsahují data, musí stávající data odpovídat pravidlům dané relace. Například:

   • Odpovídající pole z primární tabulky musí být primární klíč nebo musí mít jedinečný index.

   • Související pole v primární i související tabulce musí být stejného datového typu.

    Poznámka : Existují dvě výjimky toto pravidlo neplatí. Pole typu Automatické číslo souviset u pole číslo Pokud číselné pole obsahuje nastavení vlastnosti Velikost poleDlouhécelé číslo. Pole typu Automatické číslo s nastavením vlastnosti Velikost poleReplication ID můžete také souviset s polem Číslo vlastnost Velikost pole je nastavena na hodnotu Replikační Identifikátor.

   • Obě tabulky jsou obsaženy v téže databázi aplikace Access.

    Poznámka : Jsou-li tabulky propojené, musí být ve formátu aplikace Access. Je také třeba otevřít databázi obsahující propojené tabulky a povolit referenční integritu. Pravidla referenční integrity nelze vynutit u propojených tabulek z databází v jiných formátech, jako jsou například sešity aplikace Microsoft Office Excel 2007. Informace o povolení referenční integrity popisují kroky v následující části.

  2. Poznamenejte si názvy polí tabulky na každé straně vztahu

  3. Otevřete jednotlivé tabulky a zkontrolujte data ve všech polích, abyste ověřili, že pole skutečně obsahují data, která chcete odstranit.

  4. Nechejte okno Relace otevřené a přejděte ke krokům v následující části.

Úprava relace

 1. Pokud jste tak dosud neučinili, otevřete okno Relace.

  Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na Relace.

  Obrázek pásu karet

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vztah (čáru) propojující tabulky, jichž se operace odstranění týká, a v místní nabídce klepněte na příkaz Upravit relace.

  – nebo –

  Na kartě Návrh klepněte ve skupině Nástroje na tlačítko Upravit relace.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace.

 3. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Zajistit referenční integritu.

 4. Zaškrtněte políčko Odstranění souvisejících polí v kaskádě.

  Poznámka : Pokud tuto vlastnost znovu nezakážete, způsobí odstranění záznamu na straně s jedním záznamem všechny související záznamy na straně s nekonečným množstvím záznamů v relaci.

 5. Klepněte na tlačítko OK, zavřete okno Relace a přejděte k další skupině kroků.

Vytvoření výběrového dotazu

 1. Ve skupině Jiné na kartě Vytvořit klikněte na Návrh dotazu.

  Obrázek pásu karet

  Otevře se Návrhář dotazu se zobrazenou kartou Návrh a dialogové okno Zobrazit tabulku.

 2. Vyberte tabulku, která je v relaci 1:N na straně 1, klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Zavřít.

  Tabulka se zobrazí v podobě okna v horní části návrhové mřížky dotazu. Okno obsahuje seznam všech polí tabulky. Na tomto obrázku je znázorněna typická tabulka v Návrháři.

  Tabulka v návrháři dotazů

 3. Poklepáním na hvězdičku (*) přidejte všechna pole v tabulce do návrhové mřížky.

  Přidáním všech polí tabulky povolíte odstraňovacímu dotazu odebrat z tabulky celé záznamy (řádky).

 4. Můžete také přidat pole tabulky, které umožní zadat kritéria.

  Předpokládejme například, že zákazník s vámi ukončí spolupráci a vy potřebujete odebrat všechny čekající objednávky tohoto zákazníka. Chcete-li vyhledat pouze tyto záznamy, přidejte do návrhové mřížky pole Číslo zákazníka a Datum objednávky.

 5. Pokud jste provedli předchozí krok, zadejte kritéria do řádku Kritéria mřížky Návrháře.

  Kritéria se používají k vrácení pouze těch záznamů, které chcete odstranit. V opačném případě odebere odstraňovací dotaz všechny záznamy v tabulce. Chcete-li pokračovat v příkladu z předchozího kroku, zadejte číslo zákazníka, který s vámi ukončil spolupráci, a datum, ke kterému se objednávky tohoto zákazníka stávají neplatnými.

  Další informace o použití kritérií jsou uvedeny v části Ukázková kritéria pro výběrové dotazy, kterou najdete dále v tomto článku.

 6. Pokud jste provedli předchozí krok, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit u každého pole kritérií.

 7. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Ověřte, zda dotaz vrací záznamy, které chcete odstranit.

 8. Nechte dotaz otevřený a přejděte k dalším krokům.

Převod výběrového dotazu na odstraňovací dotaz a odstranění dat

 1. Klepnutím na tlačítko Návrhové zobrazení přepněte ze zobrazení datového listu do Návrháře dotazu.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Odstranit.

  Aplikace Access změní výběrový dotaz na odstraňovací, skryje řádek Zobrazit v dolní části návrhové mřížky a přidá řádek Odstranit.

  Ujistěte se, že řádek Odstranit ve sloupci všech polí (*) zobrazuje možnost Od. Ve všech sloupcích kritérií by se mělo zobrazovat slovo kde.

 3. Ujistěte se, že chcete odstranit data a potom klikněte na Spustit Obrázek tlačítka .

  Zobrazí se dialogové okno s žádostí o potvrzení, zda si skutečně přejete data odstranit.

  Klepnutím na tlačítko Ano data odstraníte.

Začátek stránky

Odstranění tabulek z databáze

Pamatujte, že pokud odstraníte databázovou tabulku, nelze odstranění vrátit zpět, takže byste měli, než budete pokračovat, databázi zálohovat. Informace o zálohování databáze získáte v části Zálohování databáze před úpravou nebo odstraněním záznamů dříve v tomto článku.

 1. Pokud je v některém ze zobrazení (například v zobrazení datového listu nebo v návrhovém zobrazení) otevřená tabulka, zavřete ji.

 2. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku a v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit.

  Zobrazí se dotaz, zda si skutečně přejete data odstranit.

  Klepněte na tlačítko Ano.

  Jestliže tabulka souvisí s jednou nebo více dalšími tabulkami, zobrazí aplikace Access dotaz, zda chcete tyto relace odstranit.

 3. Klepněte na tlačítko Ano.

  Budou odstraněny veškeré relace a následně také tabulka.

Začátek stránky

Ukázková kritéria pro výběrové dotazy

Následující tabulka uvádí některé příklady typů kritérií, která můžete používat ve výběrových dotazech ke snížení množství dat vracených dotazem.

Kritéria

Výsledek

> 234

Vrátí všechna čísla větší než 234. Chcete-li nalézt všechna čísla menší než 234, zadejte < 234.

>= "Čápová"

Vrátí všechny záznamy počínaje jménem Čápová až do konce abecedy.

Between #2/2/1999# And #12/1/1999#

Vrátí data od 2. 2. 2006 do 1. 12. 2006 (ANSI-89). Pokud databáze používá zástupné znaky sady ANSI-92, používejte místo křížků jednoduché uvozovky ('). Například: Between '2/2/2006' And '1/12/2006'

Not "Německo"

Vyhledá všechny záznamy, ve kterých obsah pole není „Německo“. Toto kritérium vrátí záznamy, které kromě textu „Německo“ obsahuje ještě další znaky, například „Německo (euro)“ nebo „Evropa (Německo)“.

Not T*

Vyhledá všechny záznamy, kromě těch, které začínají písmenem T. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky (*) znak procenta (%).

Not "*t"

Vyhledá všechny záznamy, které nekončí písmenem t. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta (%).

In(Kanada,VB)

V seznamu vyhledá všechny záznamy obsahující slova Kanada nebo VB.

Like "[A-D]*"

V textovém poli vyhledá všechny záznamy začínající na písmena A až D. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta (%).

Like "*ar*"

Vyhledá všechny záznamy obsahující po sobě jdoucí písmena „ar“. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte namísto hvězdičky znak procenta (%).

Like "Maison Dewe?"

Vyhledá všechny záznamy začínající slovem "Maison" a obsahující pětipísmenný druhý řetězec, jehož první čtyři písmena jsou "Dewe" a poslední písmeno je libovolné. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte namísto otazníku znak podtržítka (_).

#2/2/2006#

Vyhledá všechny záznamy ze dne 2. 2. 2006. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, použijte místo křížků jednoduché uvozovky ('2/2/2006').

< Date( )- 30

Vrátí všechna data starší než 30 dní.

Date()

Vrátí všechny záznamy obsahující aktuální datum.

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

Vrátí všechny záznamy obsahující datum mezi aktuálním datem a datem za tři měsíce.

Is Null

Vrátí všechny záznamy obsahující hodnotu Null (prázdná nebo nedefinovaná hodnota).

Is Not Null

Vrátí všechny záznamy obsahující libovolnou hodnotu (záznamy, které nemají hodnotu Null).

""

Vrátí všechny záznamy obsahující řetězec nulové délky. Řetězec nulové délky použijte v případě, že potřebujete přidat hodnotu do povinného pole, ale ještě nevíte, o jakou hodnotu se skutečně jedná. Pole může například vyžadovat faxové číslo, ale některý z vašich zákazníků ještě nevlastní fax. V takovém případě zadejte místo čísla dvojici uvozovek bez mezer ("").

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×