Odebrání skrytých dat a osobních informací kontrolou sešitů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud máte v úmyslu sdílet elektronickou kopii sešitu Microsoft Excelu, je vhodné zkontrolovat, jestli neobsahuje skrytá data nebo osobní údaje, které můžou být uložené v samotném sešitě nebo ve vlastnostech dokumentu (metadata). Vzhledem k tomu, že tyto skryté informace můžou o vaší organizaci nebo o samotném sešitě prozradit podrobnosti, které nechcete sdílet veřejně, budete je zřejmě chtít odebrat dřív, než sešit zpřístupníte ostatním lidem.

Pomocí Kontroly metadat v Excelu můžete v sešitech najít skrytá data a osobní údaje a odebrat je.

Poznámka : Odebrání skrytých dat a osobních informací z sešity, které jste odeslali jiným lidem. Ale pokud sešit obsahuje jako Sdílený sešituložený, nemůžete odebrat komentáře, poznámky, vlastnosti dokumentu a osobní údaje. Chcete-li odebrat tyto informace ze sdíleného sešitu, první kopie a vypnout funkci sdíleného sešitu.

V tomto článku

Vyhledání a odebrání skrytých dat a osobních údajů

Typy skrytých dat a osobních údajů

Informace, které Kontrola metadat najde a odstraní

Informace, které Kontrola metadat najde, ale nemůže odstranit

Vyhledání a odebrání skrytých dat a osobních údajů

Pomocí Kontroly metadat můžete v sešitech najít skrytá data a osobní údaje a odebrat je. Kontrolu metadat je vhodné použít před sdílením elektronické kopie sešitu, třeba v příloze e-mailu.

 1. Otevřete sešit, u kterého chcete zkontrolovat, jestli neobsahuje skrytá data nebo osobní údaje.

 2. Uložte kopii původního sešitu tak, že kliknete na Soubor > Uložit jako a do pole Název souboru zadáte jiný název.

  Důležité : Kontrolu metadat je vhodné provést na kopii původního sešitu, protože se někdy může stát, že data, která Kontrola metadat odstraní, nepůjde obnovit.

 3. V kopii původního sešitu klikněte na Soubor > Informace.

 4. Klikněte na Zjistit možné problémy a potom na Zkontrolovat metadata.

 5. V dialogovém okně Kontrola metadat zaškrtněte políčka u typů skrytého obsahu, který chcete zkontrolovat. Další informace o jednotlivých kontroly najdete v článku informace o funkci Kontrola metadat vyhledá a odstraní

 6. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat.

 7. Prohlédněte si výsledky kontroly v poli Kontrola metadat.

 8. Klikněte na Odebrat vše vedle výsledků kontroly pro typy skrytého obsahu, který chcete z dokumentu odstranit.

  Důležité : 

  • Pokud ze sešitu odeberete skrytý obsah, může se stát, že kliknutím na Zpět tento obsah nepůjde obnovit.

  • Pokud odeberete skryté řádky, sloupce nebo listy, které obsahují data, mohly by se změnit výsledky výpočtů nebo vzorců v sešitě. Jestli nevíte, jaké informace skryté řádky, sloupce nebo listy obsahují, zavřete Kontrolu metadat, zobrazte skryté řádky, sloupce a listy a zkontrolujte jejich obsah.

  • Kontroly pro komentáře a poznámky, vlastnosti dokumentu a osobní údaje a záhlaví a zápatí se nedají použít v sešitě, který je uložený jako sdílený (Revize > Sdílet sešit). Je to proto, že sdílené sešity využívají osobní údaje způsobem umožňujícím různým lidem spolupracovat na stejném sešitě. Pokud chcete tyto informace odebrat ze sdíleného sešitu, můžete sešit zkopírovat a pak zrušit jeho sdílení. Pokud chcete zrušit sdílení sešitu, klikněte na Revize > Sdílet sešit a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit úpravy více uživatelům najednou.

   Poznámka : V aplikaci Microsoft Excel Starter 2010 se sdílení zrušit nedá. Pokud chcete zrušit sdílení, je potřeba použít úplnou verzi Excelu.

  • Jestli chcete odebrat skrytá data a osobní údaje z tabulek uložených ve formátu ODS (OpenDocument Spreadsheet), je potřeba spustit Kontrolu metadat při každém uložení tabulky v tomto formátu.

Začátek stránky

Typy skrytých dat a osobních údajů

V sešitu aplikace Excel může být uloženo několik typů skrytých dat a osobních informací. Při prohlížení sešitu v aplikaci Excel nemusejí být tyto informace na první pohled viditelné, ale může se stát, že je budou moci zobrazit či načíst ostatní uživatelé.

Skryté informace můžou obsahovat data, která Excel přidá do sešitu, abyste na něm mohli spolupracovat s dalšími lidmi. Můžou taky obsahovat údaje, které záměrně označíte jako skryté.

Tady je třeba několik položek, které můžou být ve vašich sešitech zdrojem skrytých dat a osobních údajů:

 • Komentáře a rukopisné poznámky:     Jestliže jste na vytváření sešitu spolupracovali s jinými uživateli, může sešit obsahovat položky, jako jsou komentáře nebo rukopisné poznámky. Tyto informace mohou ostatním uživatelům zpřístupnit jména osob, které pracovaly na sešitu, komentáře recenzentů a změny provedené u sešitu.

 • Vlastnosti dokumentu a osobní údaje     Vlastnosti dokumentu, nazývaný také metadata, obsahují informace o sešitu například autor, předmět a název. Vlastnosti dokumentu také obsahovat informace, které je automaticky spravují Office, například jméno člověka, který datum, kdy byl dokument vytvořen, naposledy uložil sešitu a dokumentů umístění (Excel 2013 nebo novější). Pokud jste použili specifických funkcí, dokumentu mohou také obsahovat další druhy identifikovatelné osobní údaje, jako jsou záhlaví e-mailů, údaje o odeslání na revizi, směrovací adresy, vlastnosti tiskárny (například cesta tiskárny a zabezpečené tisku heslo) a informace o cesta k souboru pro publikování webových stránek.

 • Záhlaví a zápatí:     Sešity můžou obsahovat informace v záhlaví a zápatí.

 • Skryté řádky, sloupce a listy:     Sešity můžou obsahovat skryté řádky, sloupce i celé listy. Pokud rozesíláte kopii sešitu obsahující skryté řádky, sloupce nebo listy, můžou je ostatní uživatelé zobrazit a prohlédnout si data, která obsahují.

 • Vlastnosti serveru dokumentů:     Sešity, které jsou uložené na serveru správy dokumentů, třeba na webu pracovního prostoru dokumentů nebo v knihovně založené na službě Microsoft Windows SharePoint Services, můžou obsahovat další vlastnosti dokumentu nebo informace související s umístěním na tomto serveru.

 • Vlastní data XML:     Sešity můžou obsahovat vlastní data XML, která nejsou v samotném dokumentu vidět. Pomocí Kontroly metadat můžete tato data XML najít a odstranit.

 • Neviditelný obsah:     Sešity můžou obsahovat objekty, které nejsou vidět, protože jsou formátované jako neviditelné.

 • Externí odkazy:     Sešity můžou obsahovat odkazy na data v jiných sešitech (externí odkazy). Názvy listů, které tato data obsahují, se pak uloží spolu se sešity, ale nemusí být vidět.

 • Vložené soubory nebo objekty:     Sešity můžou obsahovat vložené soubory (třeba dokument Office nebo textový dokument) nebo vložené objekty (třeba graf nebo rovnici) s daty, která nejsou vidět.

 • Makra kódu jazyka VBA:     Sešity můžou obsahovat makra, moduly jazyka VBA, ovládací prvky COM nebo ActiveX, uživatelské formuláře nebo funkce definované uživatelem (UDF), které můžou obsahovat skrytá data.

 • Položky, které můžou obsahovat data v mezipaměti:     Sešity můžou obsahovat data v mezipaměti pro kontingenční tabulky, kontingenční grafy, průřezy, časové osy a vzorce datové krychle, které nemusí být viditelné.

 • Průzkumy v Excelu:     Sešity můžou obsahovat skryté otázky průzkumů v Excelu zadané v aplikaci Excel Online a uložené spolu se sešitem, které se v něm ale nezobrazují.

 • Scénáře Správce scénářů:     Sešity můžou obsahovat scénáře definované pomocí Správce scénářů. Tyto scénáře můžou obsahovat data v mezipaměti nebo skrytá data.

 • Filtry:     Sešity můžou obsahovat aktivní automatické filtry nebo filtry tabulky, které můžou způsobit, že se data uložená v mezipaměti nebo skrytá data uloží spolu se sešitem.

 • Skryté názvy:     Sešity můžou obsahovat skryté názvy, které můžou být zdrojem skrytých dat.

Informace, které Kontrola metadat najde a odstraní

Kontrola metadat v Excelu zobrazuje zjištěné položky a tím vám umožňuje najít a odstranit skrytá data a osobní údaje specifické pro excelové sešity. Následující tabulka uvádí typy skrytých dat a osobních údajů, které může Kontrola metadat v sešitu najít a odstranit.

Poznámky : 

 • V aplikaci Microsoft Excel Starter 2010 nejsou podporované všechny funkce Excelu uvedené v tabulce. Další informace o funkcích dostupných v Excelu Starter najdete v tématu Podpora funkcí Excelu Starter.

 • Pokud vaše organizace přidala do Kontroly metadat vlastní kontrolní moduly, můžou se zobrazit i další typy informací.

U těchto položek:

Kontrola metadat najde a odstraní:

Komentáře a poznámky

 • Komentáře

 • Rukopisné poznámky

Poznámka : V aplikaci Excel Starter 2010 odebírá Kontrola metadat jenom poznámky.

Vlastnosti dokumentu a osobní údaje

 • Vlastnosti dokumentu včetně informací z karet Souhrn, Statistika a Vlastní v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu

 • (Excel 2013 nebo novější) Umístění dokumentu, když kliknete na Odebrat vše, existující umístění dokumentu se vyčistí ze souboru. Umístění dokumentu nebude možné přidat zpátky k souboru při ukládání dokud nezavřete Excelu 2013 nebo novější a znovu otevřete soubor.

 • Záhlaví e-mailů

 • Směrovací adresy

 • Informace o odeslání na revizi

 • Vlastnosti serveru dokumentů

 • Informace o zásadách správy dokumentů

 • Informace o typu obsahu

 • Uživatelské jméno

 • Informace o cestě k tiskárně

 • Komentáře ke scénářům

 • Cesta k souboru pro publikování webových stránek

 • Komentáře pro definované názvy a názvy tabulek

 • Neaktivní externí datová připojení

Záhlaví a zápatí

 • Informace v záhlavích listů

 • Informace v zápatích listů

Skryté řádky a sloupce

 • Skryté řádky

 • Skryté sloupce s daty

  Poznámky : 

  • Pokud sešit obsahuje skryté sloupce bez dat, které jsou umístěné mezi sloupci s daty, pak se tyto prázdné sloupce taky najdou a odstraní.

  • Pokud skryté řádky nebo sloupce v sešitě obsahují data, mohly by se odstraněním sloupců nebo řádků změnit výsledky výpočtů nebo vzorců v sešitě. Jestli nevíte, jaké informace skryté řádky nebo sloupce obsahují, zavřete Kontrolu metadat, zobrazte skryté řádky nebo sloupce a zkontrolujte jejich obsah.

  • Kontrola metadat nezjišťuje obrazce, grafy, ovládací prvky, objekty a ovládací prvky Microsoft ActiveX, obrázky ani obrázky SmartArt, které se ve skrytých sloupcích můžou nacházet.

  • Pokud jsou součástí záhlaví tabulky, záhlaví seznamu nebo kontingenční tabulky, nebudou odebrány skryté řádky nebo skryté sloupce. Tyto řádky a sloupce se zobrazí.

Skryté listy

 • Skryté listy

  Poznámka : Pokud skryté listy v sešitě obsahují data, mohly by se odstraněním listů změnit výsledky výpočtů nebo vzorců v sešitě. Jestli nevíte, jaké informace skryté listy obsahují, zavřete Kontrolu metadat, zobrazte skryté listy a zkontrolujte jejich obsah.

Vlastní data XML

 • Vlastní data XML, která mohou být uložena v sešitě

Neviditelný obsah

 • Objekty, které nejsou viditelné, protože jsou formátované jako neviditelné

  Poznámka : Kontrola metadat nezjistí objekty, které jsou překryté jinými objekty.

Informace, které Kontrola metadat najde, ale nemůže odstranit

Kontrola metadat rozpozná následující položky, které můžou obsahovat data, která nejsou v sešitě viditelná. Tyto položky odstranit nemůže, protože by pak sešit nemusel správně fungovat. Nalezené položky můžete jednu po druhé zkontrolovat a rozhodnout, jestli je chcete odebrat ručně, nebo je nahradit položkami, které skrytá data neobsahují, třeba statickými obrázky.

U těchto položek:

Kontrola metadat najde:

Externí odkazy

Odkazy na data v jiných sešitech Názvy listů, které obsahují data, se uloží spolu se sešitem, ale nejsou v něm viditelné. Externí odkazy se použijí v:

 • Buňkách v listu

 • Názvech

 • Objektech, jako třeba textových polích nebo obrazcích

 • Nadpisech grafu

 • Datových řadách grafu

Vložené soubory nebo objekty

Vložené soubory (třeba dokument Office nebo textový dokument) nebo vložené objekty (třeba graf nebo rovnici) s daty, která nemusejí být v sešitě vidět Tady jsou příklady některých typů objektů:

 • Objekty rastrových obrázků

 • Objekty Microsoft Equation 3.0

 • Objekty grafů Microsoft Graph

 • Objekty prezentací Microsoft PowerPointu

 • Objekty výkresů Microsoft Visia

 • Objekty dokumentů Microsoft Wordu

 • Objekty ve formátu ODT (Text OpenDocument)

Makra kódu jazyka VBA

Položky makra nebo jazyka VBA, které mohly do sešitu skrýt data Sem patří:

 • Makra, včetně listů maker Excelu 4.0 (XLM)

 • Moduly VBA

 • Ovládací prvky COM nebo ActiveX

 • Uživatelské formuláře, včetně formulářů Excelu 5.0

 • Funkce definované uživatelem (UDF)

Funkce BI s daty v mezipaměti

Funkce BI, které můžou mít data v mezipaměti uložená společně se sešitem, která případně nejsou viditelná Kontrola metadat vyhledá následující položky, které můžou obsahovat kontingenční mezipaměť, mezipaměť průřezů nebo mezipaměť vzorců datové krychle:

 • Kontingenční tabulky a kontingenční grafy

 • Průřezy a časové osy

 • Vzorce datové krychle

Průzkumy v Excelu

Otázky průzkumů v Excelu vytvořené v aplikaci Excel Online a uložené spolu se sešitem, které se v něm ale nezobrazují

Scénáře Správce scénářů

Scénáře, které jsou definované pomocí Správce scénářů a můžou způsobit, že se data uložená v mezipaměti nebo skrytá data uloží spolu se sešitem

Filtry

Filtry, které můžou způsobit, že se v sešitu uloží data uložená v mezipaměti nebo skrytá data Kontrola metadat vyhledá automatické filtry a filtry tabulky, které se použijí na data.

Skryté názvy

Skryté názvy, které můžou v sešitu uložit skrytá data

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×