Ochrana před problémy se soubory databáze a jejich oprava pomocí příkazu Zkomprimovat a opravit databázi

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Soubory databáze mohou při používání velmi rychle narůstat a někdy mohou dokonce snižovat výkon. Někdy se také mohou poškodit nebo zničit. Chcete-li těmto problémům zabránit, nebo je opravit, můžete použít příkaz Komprimace a oprava databáze v aplikaci Microsoft Office Access.

Tento článek nevysvětluje, jak zálohovat a obnovit databázi. Odkazy na články s dalšími informacemi naleznete v části Viz také.

Poznámka : Při komprimaci a opravě webové databáze, který byl publikován by měl operací databázi synchronizovat po komprimace a opravy dokončení. Komprimace a opravy nemusí opravte všechny případné potíže s publikované webové databáze.

V tomto článku

Proč komprimovat a opravovat databázi

Než začnete

Ochrana před problémy se soubory databáze a jejich oprava pomocí příkazu Zkomprimovat a opravit databázi

Proč komprimovat a opravovat databázi

Přehled vysvětluje, jak pomocí příkazu Zkomprimovat a opravit databázi může pomoci zabránit a opravit následující problémy, které někdy ovlivnit databáze: soubory Kvetoucí větší s volbou a poškození.

Soubory databáze se s používáním zvětšují

S přidáváním a aktualizací dat a se změnami návrhu se soubory databáze zvětšují. Někdy tento růst způsobují nová data, někdy je ale způsobený jinak:

 • Aplikace Access vytváří dočasné skryté objekty, aby mohla provádět rozličné úlohy. V některých případech tyto dočasné objekty zůstanou v databázi, i když je už aplikace Access nepotřebuje.

 • Když odstraníte databázový objekt, místo na disku, které objekt zabíral, se automaticky neuvolní – soubor databáze bude toto místo na disku pořád zabírat, přestože byl objekt odstraněn.

Když se databázový soubor zaplní zbytky dočasných a odstraněných objektů, jeho výkon se může snížit. Objekty se mohou otevírat pomaleji, dotazy mohou trvat déle než obvykle a u typických operací se obecně může zdát, že trvají delší dobu.

Poznámka : Komprimace data nekomprimuje – zmenšuje databázový soubor odstraněním nepoužívaného prostoru.

Soubor databáze se může poškodit

V jednotlivých případů možné poškození souboru databáze. Pokud v síti se sdílí souboru databáze a více uživatelů současně přímo se souborem pracovat, tento soubor obsahuje malé riziko poškození. Pokud uživatelé často úpravy dat v polích typu Memo a časem naroste rizik je poněkud větší rizikem poškození. Zmírnění toto riziko pomocí příkazu Zkomprimovat a opravit databázi.

Tento druh poškození je často důsledkem problému s jazykem Visual Basic for Applications (VBA) Modul a nepředstavuje riziko ztráty dat. Tento typ poškození nicméně představuje riziko poškození návrhu databáze, jako je například ztráta kódu v jazyce VBA nebo nepoužitelné formuláře.

Výjimečně může poškození souboru databáze způsobit ztrátu dat. Obvykle je tato ztráta omezena na poslední akci jednoho uživatele. To znamená na jednu změnu v datech. Když uživatel mění data a dojde k přerušení (například kvůli ztrátě připojení), aplikace Access označí soubor databáze jako poškozený. Soubor lze opravit, některá data ale mohou po dokončení opravy chybět.

Tip : Rozdělení databáze může sloužit jako prevence poškození souborů databází a k omezení ztráty dat. Data totiž máte v odděleném souboru, ke kterému nemají uživatelé přímý přístup.

Aplikace Access vás vyzve k opravě poškozeného souboru databáze

Když se pokusíte otevřít soubor databáze, který je poškozený, se zobrazí výzva k povolení přístupu Automatická oprava souboru. Můžete taky ručně příkazu Zkomprimovat a opravit databázi opravit a otevření souboru poškozené databáze.

Pokud aplikace Access poškozený soubor zcela opraví, zobrazí se zpráva informující o tom, že oprava proběhla úspěšně a že byste měli zkontrolovat obsah databáze, jestli je vše tak, jak by mělo být.

Pokud je aplikace Access úspěšná jen částečně, vede záznamy o databázových objektech, které nemohla opravit, takže můžete zjistit, co je nutné obnovit ze zálohy.

Poznámka : Můžete nastavit možnost databáze, který způsobí aktivaci zkomprimovat a opravit databázi spuštění příkazu automaticky pokaždé, když ukončíte konkrétní databázi. Pokud jste jediným uživatelem databáze, je vhodné nastavit tuto možnost. Víceuživatelská databáze nemusí chcete nastavit tuto možnost, protože může chvíli přerušit dostupnosti databáze.

Začátek stránky

Než začnete

Před spuštěním komprimace a opravy zvažte provedení následujících akcí:

 • Vždy vytvořit záložní    Během procesu opravy přístup Zkraťte některá data z tabulek, které jsou poškozené. V některých případech je možné obnovit data ze zálohy. Kromě strategie běžná záložní má vytvořit zálohu před pomocí příkazu Zkomprimovat a opravit databázi. Vytvořte záložní pomocí příkazu Zálohovat databázi:

  • Na kartě soubor klikněte na Uložit a publikovat a potom v části Upřesnit klikněte na Zálohovat databázi.

 • Automaticky komprimujte a opravujte:    Pokud s dalšími uživateli v síti sdílíte více než jeden soubor databáze, měli byste nastavit, aby se databáze automaticky komprimovala a opravovala.

 • Poznamenejte si tabulku chyb obnovení systému:    Pokud aplikace Access není schopná opravit všechny objekty v poškozeném souboru databáze, v tabulce MSysCompactErrors budou uvedeny objekty, které není možné obnovit. Pokud nastanou nějaké chyby, aplikace Access otevře tabulku MSysCompactErrors v Zobrazení Datový list.

  Pokud máte k dispozici zálohu databáze, kterou jste vytvořili před poškozením databáze, můžete tabulku MSysCompactErrors použít k určení toho, které objekty budete chtít importovat ze zálohy databáze do opravené databáze.

 • Získat výhradní přístup k databázi pomocí příkazu Zkomprimovat a opravit databázi    Pokud jste jedinou osobou, která používá databáze, můžete přeskočte zbývající část tohoto oddílu a přejít přímo do Zkomprimovat a opravit databázi.

  Operace komprimace a opravy vyžaduje výhradní přístup k souboru databáze, protože by mohla omezit ostatní uživatele. Budete-li chtít spustit operaci komprimace a opravy databáze, měli byste ostatní uživatelé upozornit, aby ji během této doby nepoužívali.

  Řekněte uživatelům, jak dlouho nebudou moci databázi používat. Pokud budete operaci komprimace a opravy spouštět v pravidelných intervalech, uchovávejte si informace o tom, jak dlouho trvá. Pak budete moci provádět přesnější odhady, které ostatním uživatelům napoví, jak dlouho nebudou moci databázi používat.

 • Získejte dostatečné množství Oprávnění ke spuštění operace komprimace a opravy:    Pokud používáte starší verzi souboru databáze a jste členem Pracovní skupina, je možné, že nebudete mít oprávnění provádět komprimaci a opravu databáze sami. Pokud nemáte dostatečná oprávnění a potřebujete spustit komprimaci a opravu databáze, obraťte se na správce pracovní skupiny.

Začátek stránky

Ochrana před problémy se soubory databáze a jejich oprava pomocí příkazu Zkomprimovat a opravit databázi

Automatická komprimace a oprava databáze při zavření

Automatická komprimace a oprava databáze při zavření

Chcete-li, aby se databáze automaticky komprimovala a opravovala při zavření, zvolte možnost databáze Komprimovat při zavření.

Poznámka : Nastavení této možnosti ovlivňuje pouze aktuálně otevřenou databázi. Tuto možnost musíte nastavit zvlášť pro každou databázi, u které chcete, aby se automaticky komprimovala a opravovala.

 1. Na kartě Soubor klikněte na tlačítkoMožnosti.

 2. V dialogu Možnosti aplikace Access klepněte na položku Aktuální databáze.

 3. Ve skupině Možnosti aplikace zaškrtněte políčko Komprimovat při zavření.

Začátek stránky

Ruční komprimace a oprava databáze

Kromě nebo místo pomocí možnosti Komprimovat při zavření databáze můžete spustit ručně příkazu Zkomprimovat a opravit databázi. Pokud máte otevřenu databázi a na příkaz je možné spouštět na databázi, která není otevřený, můžete spustit příkaz. Můžete taky vytvořit zástupce na ploše, která poběží příkazu Zkomprimovat a opravit databázi na konkrétní databázový soubor.

Komprimace a oprava otevřené databáze

Poznámka : Pokud soubor databáze aktuálně používají i jiní uživatelé, nemůžete operaci komprimace a opravy provést.

 • Na kartě soubor klikněte na položku informace a potom klikněte na Zkomprimovat a opravit databázi.

Komprimace a oprava zavřené databáze

Poznámka : Pokud soubor databáze aktuálně používají jiní uživatelé, nemůžete operaci komprimace a oprava provést. Za běhu operace komprimace a oprava nesmí soubor databáze používat nikdo.

 1. Spusťte aplikaci Access, ale neotvírejte databázi.

 2. Přejděte na položku informace a potom klikněte na Zkomprimovat a opravit databázi.

 3. V dialogovém okně Databáze ke komprimaci přejděte na databázi, kterou chcete komprimovat a opravit, a poklepejte na ni.

Vytvoření zástupce na ploše, který zkomprimuje a opraví konkrétní databázi

Můžete vytvořit zástupce na ploše, který bude provádět komprimaci a opravu konkrétní databáze.

Než začnete, ověřte si umístění souboru Msaccess.exe na svém počítači. Soubor Msaccess.exe se obvykle nachází v této složce:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14

Pokud se soubor Msaccess.exe na uvedeném místě nenachází, vyhledejte jej a poznamenejte si úplnou cestu.

Vytvoření zástupce na ploše   

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu, v místní nabídce přejděte na položku Nový a poté klepněte na položku Zástupce.

 2. Na první stránce průvodce Vytvořit zástupce do pole Zadejte umístění položky napište dvojitou uvozovku ("), zadejte úplnou cestu k souboru Msaccess.exe (včetně názvu souboru) a poté napište druhou dvojitou uvozovku. (Případně klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte a vyberte soubor. V tomto případě se uvozovky doplní automaticky.)

  Když třeba zadáte:"C: \Program Files\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe"

 3. Za koncovou uvozovku zadejte mezeru a poté zadejte úplnou cestu k databázi, kterou chcete zkomprimovat a opravit. Pokud cesta obsahuje mezery, uzavřete cestu do uvozovek. Napište další mezeru a poté zadejte /compact.

  Můžete zadat například: "C:\My Folder\My Database.accdb" /compact

 4. Klepněte na tlačítko Další.

 5. Do pole Zadejte název tohoto zástupce napište název zástupce a poté klepněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce vytvoří zástupce a umístí jej na plochu.

 6. Kdykoli budete chtít databázi zkomprimovat a opravit, poklepejte na zástupce.

  Tip : Chcete-li přidat zástupce z plochy do nabídky Start, klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce a v místní nabídce klepněte na možnost Připojit k nabídce Start.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×