Novinky v aplikaci Microsoft Office Visio 2007

Novinky v aplikaci Microsoft Office Visio 2007

Aplikace Microsoft Office Visio 2007 pomáhá vytvářet profesionálně vyhlížející diagramy pro pochopení, dokumentování a analýzu informací, dat, systémů a procesů.

Většina grafických softwarových aplikací vyžaduje výtvarné dovednosti. Pokud však používáte aplikaci Visio, je předávání důležitých informací vizuální formou stejně snadné jako otevření šablony, přetahování obrazců do výkresu a použití motivů pro konečné úpravy. Nové funkce a vylepšení v aplikaci Office Visio 2007 vytváření diagramů aplikace Visio ještě více usnadňují a urychlují s výsledky ještě působivějšími než dříve.

Aplikace Visio je k dispozici ve dvou vydáních, Microsoft Office Visio Professional 2007 a Microsoft Office Visio Standard 2007. Aplikace Office Visio Standard 2007 má mnoho funkcí shodných s verzí Office Visio Professional 2007, ale verze Office Visio Professional 2007 zahrnuje šablony pro více typů diagramů spolu s některými pokročilejšími funkcemi.

Poznámka : Při práci s existujícími daty lze vytvářet mnoho druhů diagramů aplikace Visio Standard včetně organizačních grafů, časových os, kalendářů a Ganttových diagramů. Nové a rozšířené datové funkce popsané v tomto článku jsou však obsaženy pouze v aplikaci Office Visio Professional 2007 a nikoli ve verzi Office Visio Standard 2007.

Co chcete udělat?

Rychlé představení

Snadné vytváření diagramů profesionálního vzhledu

Propojení obrazců v diagramech pomocí funkce AutoConnect

Integrace dat do diagramů (vyžaduje aplikaci Office Visio Professional 2007)

Grafické znázornění dat (vyžaduje aplikaci Office Visio Professional 2007)

Znázornění složitých informací pomocí kontingenčních diagramů (vyžaduje aplikaci Office Visio Professional 2007)

Generování a zobrazení diagramů aplikace Visio v jiných aplikacích systému Microsoft Office 2007

Oslovení širšího okruhu lidí

Diagnostika potíží s počítačem

Kontrola práce

Rychlé představení

Správnou šablonu lze nalézt pomocí nového okna Začínáme v aplikaci Office Visio 2007.

Kategorie jednodušších šablon     Nalézt tu správnou šablonu je nyní jednodušší díky kategoriím jednodušších šablon, jako například Business (Obchod), Vývojový diagram, Schedule (Časový plán), atd.

Velké náhledy šablon     Velké náhledy miniatur a popisy všech šablon pomáhají rychle určit šablony, které se pro diagramy hodí nejlépe.

Nabízené šablony     Nejoblíbenější šablony aplikace Visio v každé kategorii jsou nyní zobrazeny v horní části zobrazení podle kategorií, aby byly rychle k nalezení.

Seznam naposledy otevřených šablon     Aplikace Visio nyní zahrnuje nového zástupce pro otevírání naposledy použitých šablon, takže se k oblíbeným můžete dostat rychleji.

Vzorové diagramy (vyžadují aplikaci Office Visio Professional 2007):     Nyní je možné procházet nové vzorové diagramy a zdroje dat a získat náměty pro vytváření vlastních diagramů založených na datech.

Okno Začínáme

1. Kategorie šablon

2. Nabízené šablony

3. Náhled šablony

Začátek stránky

Snadné vytváření diagramů profesionálního vzhledu

Nová funkce Motivy v aplikaci Office Visio 2007 umožňuje vybírat barvy a efekty bez přibližných odhadů. Nyní lze dát diagramům profesionální styl jedním klepnutím myši.

Barvy motivu:     Vyberte si ze sady profesionálně navržených předdefinovaných barev motivů nebo vytvořte vlastní barevné schéma, které bude vyhovovat logu a značce vaší společnosti. Barvy motivu, které přináší aplikace Visio, odpovídají barvám motivu v ostatních aplikacích sady Microsoft Office 2007, například PowerPoint a Word.

Efekty motivu     Upravte výkresy, aby byly vizuálně konzistentnější a přitažlivější, pomocí unifikované sady prvků návrhu písem, výplní, stínování, čar a spojnic.

Další informace o motivech naleznete v tématu Dosažení profesionálního vzhledu výkresů pomocí motivů.

Nové šablony a obrazce:     Vytvářejte rychle větší množství diagramů pomocí nových šablon, jako jsou šablony kontingenčního diagramu, mapy toku hodnot a knihovny infrastruktury informačních technologií. (Všechny vyžadují aplikaci Office Visio Professional 2007.) Dynamičtější pracovní postupy lze rovněž vytvářet pomocí nových obrazců průběhu prací v šabloně diagramu průběhu prací). Obrazce průběhu prací mají nový izometrický styl 3-D, díky němuž budou diagramy vypadat lépe než v minulosti.

Diagram pracovního postupu s použitým motivem

Příklad nových obrazců diagramu pracovního postupu

Začátek stránky

Propojení obrazců v diagramech pomocí funkce AutoConnect

Nová funkce Automaticky připojit v aplikaci Office Visio 2007 přebírá práci s propojováním obrazců. Tato nová funkce automaticky propojuje, rovnoměrně rozděluje a přesně zarovnává obrazce a vyžaduje pouze několik klepnutí myší.

Propojení obrazců při přetahování na stránku výkresu     Jakmile umístíte ukazatel myši na obrazec na stránce výkresu, povšimnete si modrých šipek, které se zobrazí kolem obrazce. Přetáhnete-li další obrazec na obrazec s modrými šipkami spojení, aplikace Visio automaticky propojí oba obrazce, rovnoměrně je rozmístí a zarovná.

Propojení obrazců po klepnutí na obrazec ve vzorníku     Nyní rovněž existuje i rychlejší způsob propojení obrazců. V okně Obrazce vyberte obrazec, ponechte ukazatel myši na obrazci na stránce výkresu a klepněte na modrou spojovací šipku vedle obrazce, ke kterému chcete připojit. Aplikace Visio automaticky přidá a připojí obrazec, rovnoměrně jej umístí a zarovná.Tak lze rychle propojit celou sérii obrazců podobně jako ve vývojovém diagramu.

Propojení obrazců, které již jsou na stránce výkresu     Lze dokonce automaticky propojit dva obrazce, které již jsou na stránce výkresu. Jednoduše klepněte na modrou spojovací šipku na jednom obrazci, který je nejblíže jinému obrazci, který k němu chcete připojit.

Ukazatel je umístěn na modrém trojúhelníku nejblíže k tvaru, který chcete připojit. Klepnutím na modrý trojúhelník přidáte spojnici a připevníte ji k oběma obrazcům.

Chcete-li použít funkci Automaticky připojit, můžete umístit ukazatel na modrý trojúhelník nejblíže k obrazci, který chcete připojit, a klepnout na něj. Automaticky se objeví spojnice a připevní se k oběma obrazcům.

Další informace naleznete v tématu Přidání a připevnění spojnic pomocí funkce Automaticky připojit.

Začátek stránky

Integrace dat do diagramů (vyžaduje aplikaci Office Visio Professional 2007)

Aplikace Office Visio 2007 nyní zlepšuje možnosti propojení dat tím, že usnadňuje a zrychluje připojení zdroje dat k libovolnému diagramu – vývojovému diagramu, organizačnímu diagramu, diagramu sítě, prostorovému plánu, atd. – vytvořenému pomocí libovolné verze aplikace Visio. Diagramy lze automaticky připojit k široké škále externích zdrojů dat. V nové nabídce Data a na panelu nástrojů Data budete mít po ruce všechny potřebné možnosti.

Snadné připojení diagramů k běžně používaným zdrojům dat     Integrace dat do diagramů pomocí nového Průvodce výběrem dat, který vás provede úkolem připojení k aplikaci Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server™ a dalšími běžně používanými zdroji dat. Je možné vybrat rozsahy vlastních dat, filtrovat data, která mají být importována a dokonce připojit diagramy k více než jednomu zdroji dat.

Zobrazení dat v aplikaci Visio     Po připojení dat k diagramu lze data zobrazit pomocí nového okna Externí data.

Vytváření vlastního diagramu přetažením řádků dat na prázdnou stánku výkresu     V okně Obrazce vyberte obrazec a přetáhněte řádek dat z nového okna Externí data do stránky výkresu. Aplikace Visio současně přidá obrazec na stránku a přiřadí data k obrazci.

Připojení dat k jednotlivým obrazcům v existujících diagramech     Přetažením řádku dat z nového okna Externí data do obrazce v diagramu ručně připojte data k obrazci. Po připojení dat k obrazci uvidíte data v nově pojmenovaném okně Data obrazce (dříve nazývaném okno Vlastní vlastnosti).

Automatické propojení dat s obrazci     Ušetřete čas pomocí nového Průvodce automatickým propojením k připojení obrazců v diagramu aplikace Visio s řádky dat v externím zdroji dat.

Snadná aktualizace všech dat v diagramu     Pomocí nového nástroje Aktualizace dat lze automaticky aktualizovat data v diagramu - není nutné opakované ruční zadávaní. Snadno si poradíte s každým konfliktem v novém podokně úloh Refresh Conflicts(Konflikty aktualizace). Aktualizace je dokonce možné plánovat, takže k nim dojde tak často, jak bude nutné.

Okno Externí data

Část síťového diagramu zobrazujícího příklad dat propojených s obrazcem serveru

Začátek stránky

Grafické znázornění dat (vyžaduje aplikaci Office Visio Professional 2007)

Integrace dat do diagramů je pouze prvním krokem při přeměně diagramů na výkonné nástroje pro sledování. Pomocí aplikace Office Visio 2007 můžete nyní snáze zobrazovat a upravovat vzhled dat v diagramech a usnadnit předávání zpráv.

V novém podokně úloh Data Graphics(Datové symboly), jednoduše klepněte na formát, který podává data způsobem, jakým chcete, aby byla ve vašem diagramu. Je možné použít vývojové diagramy pro různá data, šipky pro rostoucí nebo klesající data a hvězdičky pro řazená data. Nemusíte žádná z nich sami formátovat  - aplikace Visio provede formátování za vás.

Hodnoty dat nyní mohou ovládat barvu a vzhled obrazce. Ani ty nemusíte sami formátovat. Musíte pouze určit podmínky, za kterých se formátování projeví.

Vývojový diagram z grafickými symboly

Příklad vývojového diagramu zobrazujícího grafické symboly

Začátek stránky

Znázornění složitých informací pomocí kontingenčních diagramů (vyžaduje aplikaci Office Visio Professional 2007)

Aplikace Office Visio 2007 poskytuje nový typ diagramu – kontingenční diagram. Kontingenční diagramy zobrazují data jako kolekci obrazců rozmístěných ve struktuře stromu, která pomáhá analyzovat a sumarizovat data ve vizuálním, snadno pochopitelném formátu. Pomocí kontingenčních diagramů je možné vizuálně procházet obchodní data, analyzovat je, podrobněji je zobrazovat a vytvářet více zobrazení, abyste získali podrobnější informace. Můžete snadno určovat klíčové problémy, sledovat trendy a označovat výjimky pomocí knihovny obrazců navržených speciálně pro sledování dat. Dokonce můžete kontingenční diagram vložit do libovolného diagramu aplikace Visio a získat tak doplňkový pohled na data.

Chcete-li vytvořit kontingenční diagram, otevřete šablonu Kontingenční diagram; okamžitě se spustí Průvodce výběrem dat. Tento průvodce vás povede jednotlivými kroky připojování diagramu ke zdroji dat a poté vytvoří tzv. uzel kontingenčního diagramu, který je propojen se všemi daty zdroje. Uzel kontingenční tabulky můžete rozbalit, a zobrazit tak různé úrovně, které odpovídají datům, která chcete analyzovat.

Data rozdělená v kontingenčním diagramu třemi způsoby

Příklad kontingenčního diagramu zobrazujícího data prezentovaná třemi způsoby

Začátek stránky

Generování a zobrazení diagramů aplikace Visio v jiných aplikacích systému Microsoft Office 2007

S kolegy můžete spolupracovat novými způsoby díky generování vizuálních sestav – ve formě kontingenčních diagramů – přímo z webu služby Windows SharePoint Services a z aplikace Microsoft Office Project 2007. Diagramy můžete sdílet s lidmi, kteří nemají aplikaci Visio, a umožnit jim zobrazení svých diagramů v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007.

Vytváření kontingenčních diagramů v aplikaci Microsoft Office Project:     V aplikaci Project lze nyní vytvářet sestavy dat zdrojů a úkolů. (Vyžaduje aplikaci Microsoft Office Project 2007.)

Generování kontingenčních diagramů aplikace Visio ze seznamů služby SharePoint:     Ze seznamů služby SharePoint lze nyní podávat zprávy o problémech a úkolech a rovněž sledovat postup práce. (Vyžaduje web služby SharePoint.)

Zobrazení diagramů aplikace Visio připojených k e-mailovým zprávám:     V aplikaci Outlook lze nyní zobrazit náhled diagramů aplikace Visio připojených k e-mailu i v případě, že není nainstalována aplikace Visio. (Vyžaduje aplikaci Microsoft Office Outlook 2007.)

Začátek stránky

Oslovení širšího okruhu lidí

Pomocí aplikace Office Visio 2007 lze nyní účinněji komunikovat a diagramy předložit více lidem.

Uložení diagramů aplikace Visio ve formátu souboru PDF a XPS:     Uložíte-li diagramy v následujících formátech, budete moci diagramy aplikace Visio snadno sdílet se všemi uživateli, včetně těch, kteří nevlastní sadu Microsoft Office:

  • Formát PDF (Portable Document Format):     PDF je formát elektronického souboru s pevným rozložením, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod tisku komerčních tiskovin.

  • Formát XPS (XML Paper Specification):     XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit.

Poznámka : V aplikacích systému Microsoft Office 2007 je možné soubory ukládat ve formátech PDF a XPS až po instalaci doplňku. Další informace naleznete v části Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

Ochrana před prohlížením citlivých informací v diagramech aplikace Visio jinými uživateli:      Odstraňte komentáře, poznámky recenzenta a jiné typy osobních informací. Další informace naleznete v tématu Odebrání osobních údajů nebo skrytých informací.

Minimalizace velikosti souborů výkresů aplikace Visio:     Odstraňte informace, které již nepotřebujete, například náhledy výkresů, nepoužívané obrazce předloh a nepoužívané motivy. Další informace naleznete v tématu Zmenšení velikosti souboru aplikace Visio.

Začátek stránky

Diagnostika potíží s počítačem

Diagnostické nástroje sady Microsoft Office je řada diagnostických testů, které pomáhají odhalit příčiny chyb v počítači. Pomocí diagnostických testů lze některé problémy řešit přímo a u jiných určit postupy řešení. Diagnostické nástroje sady Microsoft Office nahrazují následující funkce sady Microsoft Office 2003: Rozpoznat a opravit a Obnovení aplikací Microsoft Office.

Další informace naleznete v tématu Diagnostikování a oprava aplikací sady Office, u kterých dochází k selhání, pomocí Diagnostických nástrojů sady Microsoft Office.

Začátek stránky

Kontrola práce

Některé nové funkce kontroly pravopisu:

  • Kontrola pravopisu byla upravena tak, aby byla v různých aplikacích sady Microsoft Office 2007 konzistentnější. Došlo například k následujícím změnám:

    • Některé možnosti kontroly pravopisu jsou nyní globální. Pokud změníte některou z těchto možností v jedné aplikaci sady Office, změní se tato možnost i ve všech ostatních aplikacích sady Office. Další informace naleznete v tématu Změna způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

    • Kromě sdílení stejných vlastních slovníků je možné tyto slovníky spravovat ve všech aplikacích pomocí stejného dialogového okna. Další informace naleznete v tématu Přidávání slov do vlastních slovníků kontroly pravopisu.

  • Kontrola pravopisu v aplikaci Microsoft Office 2007 zahrnuje francouzský slovník reflektující jazykovou reformu. V sadě Microsoft Office 2003 se jednalo o doplněk, který bylo třeba samostatně nainstalovat. Další informace naleznete v tématu Změna způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

  • Při prvním použití určitého jazyka je pro tento jazyk automaticky vytvořen slovník výjimek. Slovníky výjimek slouží k tomu, aby bylo možné při kontrole pravopisu označit slova, která nechcete používat. Slovníky výjimek jsou užitečné, chcete-li předejít používání neslušných slov nebo slov, která nevyhovují požadovaným stylovým pravidlům. Další informace naleznete v tématu Použití slovníků výjimek k určení upřednostňovaného pravopisu slova.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×