Novinky v aplikaci Microsoft Office Communicator 2007 R2

Nové funkce v aplikaci Office Communicator 2007 R2

Nové funkce volání

Konference – funkce Zahájit schůzku

Nové funkce seznamu kontaktů

Vytáčená audiokonference

Vylepšení hlasové pošty

Sdílení plochy

Delegování volání

Týmová volání

Skupiny pro odpovědi

Vylepšení hlasových a audiovizuálních hovorů

Integrace stolních telefonů

Vylepšení systému zasílání rychlých zpráv

Automatické aktualizace

Nové funkce volání

Aplikace Microsoft Office Communicator 2007 R2 je vybavena několika novými funkcemi, které lze používat při uskutečňování telefonního hovoru nebo během konverzace.

 • Pozvání účastníků pomocí dalších telefonních čísel    Při přidávání účastníka do konference může vedoucí konference vybrat kterékoli ze zveřejněných telefonních čísel uživatele. Když v okně Konverzace kliknete na tlačítko Pozvat, vedle každého kontaktu v seznamu Pozvat uživatele bude k dispozici tlačítko Zobrazit další možnosti, které slouží k volání příslušného kontaktu. Po kliknutí na toto tlačítko můžete vybrat kterékoli z telefonních čísel uvedených pro daný kontakt. Tato funkce je užitečná zejména v případě, kdy vedoucí konference ví, že kontakt je dostupný pouze na mobilním telefonu.

 • Zobrazení upozornění na příchozí hovor během relace rychlých zpráv    Pokud obdržíte příchozí hovor ve chvíli, kdy se účastníte relace rychlých zpráv, v pravé dolní části obrazovky se zobrazí upozornění. V předchozí verzi byl příchozí hovor indikován blikáním okna Konverzace pomocí rychlých zpráv.

 • Používání klávesnice v průběhu hovoru    Jestliže se v průběhu hovoru v aplikaci Communicator zobrazí výzva ke stisknutí klávesy, můžete místo číselníku aplikace Communicator použít klávesnici. V aplikaci Communicator se poté automaticky otevře číselník se zobrazením stisknutých kláves.

 • Kopírování a vkládání čísel na číselníku    Potřebujete-li na číselníku aplikace Communicator zadat dlouhé číslo, můžete jej zkopírovat z jiného zdroje a vložit do číselníku. Pokud se například připojujete ke konferenci aplikace Communicator a potřebujete zadat dlouhý kód účastníka, můžete ho zkopírovat z e-mailové pozvánky a vložit do číselníku.

 • Připojení aplikace Communicator ke stolnímu telefonu    Aplikaci Communicator lze spárovat se stolním telefonem Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition. Pokud k počítači pomocí kabelu USB připojíte stolní telefon Office Communicator 2007 R2 Phone Edition, bude tento stolní telefon nastaven jako upřednostňované zvukové zařízení pro hovory, konference a relace služby Microsoft Live Meeting. Dojde k následujícímu:

  • Kliknutím na upozornění na příchozí hovor v počítači hovor automaticky přepojíte na stolní telefon.

  • Pokud v aplikaci Microsoft Outlook nebo Office Communicator kliknutím zahájíte volání kontaktu, volání se uskuteční ze stolního telefonu. Všechny akce ovládání volání, které během hovoru provedete (například přidržení nebo přepojení hovoru), se projeví jak v aplikaci Communicator, tak i na stolním telefonu.

  • Jestliže se účastníte relace rychlých zpráv a přidáte zvuk, stolní telefon bude v době, kdy se ostatním účastníkům bude odesílat pozvání k hlasovému volání, vyzvánět.

  • Jestliže je váš stolní telefon jediným zvukovým zařízením, které jste připojili k počítači, a účastníte se relace služby Live Meeting, příchozí hovor přeruší hlasové volání služby Live Meeting a umožní vám přijmout hovory na stolním telefonu.

Začátek stránky

Konference – funkce Zahájit schůzku

Nová možnost Zahájit schůzku v aplikaci Office Communicator 2007 R2 umožňuje rychle zahájit novou konferenci a pozvat k ní osoby z organizace i mimo ni. V předchozích verzích aplikace Communicator bylo možné ke konferenci v aplikaci Communicator pozvat pouze osoby, které byly členy vaší nebo externí organizace. Pomocí možnosti Zahájit schůzku můžete zahájit novou konferenci a potom do ní pozvat konkrétní osoby pomocí jedné ze dvou možností. Kontakty z vaší nebo externí organizace můžete pozvat pomocí možnosti Pozvat kontakt. Můžete také odeslat pozvání e-mailem pomocí možnosti Pozvat e-mailem. Tato funkce vytvoří e-mailovou zprávu aplikace Outlook obsahující odkazy na konferenci. Příjemce se ke konferenci může připojit prostřednictvím aplikace Communicator nebo webového prohlížeče.

Začátek stránky

Nové funkce seznamu kontaktů

Seznam kontaktů v aplikaci Office Communicator 2007 R2 obsahuje následující nové funkce pro správu telefonních kontaktů, skupiny přesměrování volání a aktuální konverzace.

 • Možnost seřazení podle zobrazovaného jména ve všech zobrazeních    Bez ohledu na to, zda zvolíte zobrazení Seznam kontaktů, Úrovně přístupu nebo Označené kontakty, máte nyní možnost řadit kontakty abecedně podle zobrazovaného jména místo podle informací o stavu a volném čase. Seznam kontaktů tak můžete používat jako adresář.

 • Kontaktní telefonní čísla    Podle potřeby můžete do seznamu kontaktů přidávat i telefonní čísla osob mimo vaši organizaci. Můžete tak snadno volat například svým přátelům nebo členům rodiny, kteří aplikaci Communicator nepoužívají. Telefonní číslo můžete zadat do pole Hledat a pak je přesunout do svého seznamu kontaktů. Můžete také využít část Naposledy použité kontakty v seznamu kontaktů, kde se zobrazují nedávno vytočená telefonní čísla. Ta můžete podle potřeby přesunout do seznamu kontaktů.

 • Nové skupiny v seznamu kontaktů pro delegáty a skupiny týmových volání    V aplikaci Communicator 2007 R2 můžete v seznamu kontaktů zobrazit položku Skupina týmových volání nebo Delegáti. Tyto dvě skupiny jsou určeny konfigurací nastavení přesměrování volání. Pokud máte skupinu nastavenou pro funkci týmových volání, můžete v seznamu kontaktů zobrazit skupinu týmových volání (další informace naleznete níže v části „Týmová volání“). Jestliže jste nakonfigurovali delegáty, kteří budou pomocí nástroje Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant příjímat vaše hovory a uskutečňovat hovory vaším jménem, můžete v seznamu kontaktů zobrazit skupinu Delegáti (další informace naleznete níže v části „Delegování volání“). Kontakty do těchto skupin v seznamu kontaktů nelze přidávat přetažením myší. Vzhledem k tomu, že tyto funkce musí být nakonfigurovány v možnosti Nastavení přesměrování volání, při pokusu přetáhnout kontakt myší do jedné z těchto skupin se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete otevřít dialogové okno Nastavení přesměrování volání.

 • Nová skupina Aktuální konverzace    Pokud je v aplikaci Communicator aktivní jedna nebo více konverzací, v horní části seznamu kontaktů v aplikaci Communicator se zobrazí nová skupina – Aktuální konverzace. Pomocí této skupiny můžete rychle získat přehled o aktivních konverzacích. Dvojitým kliknutím na konverzaci můžete také rychle přejít do jedné z konverzací v seznamu.

 • Pro úroveň přístupu Společnost jsou k dispozici informace o stavu a volném čase Čas posledního aktivního stavu    Kontakty, které mají přiřazenou úroveň přístupu Společnost, uvidí, jak dlouho se nacházíte mimo dosah počítače a váš stav je nastaven na hodnotu Offline, Pryč nebo Mimo kancelář. V dřívější verzi mohly tyto informace zobrazit pouze kontakty, které měly úrovně přístupu Osobní nebo Tým.

Začátek stránky

Vytáčená audiokonference

Uživatelé bez přístupu k počítači, kteří se chtějí připojit k audiokonferenci aplikace Office Communicator, tak nyní mohou učinit pomocí standardního mobilního, stolního nebo domácího telefonu. Dříve bylo jediným způsobem zahrnutí uživatele, který má k dispozici pouze telefon, zavolání tomuto uživateli z aplikace Office Communicator.

Když nyní plánujete audiokonferenci pomocí doplňku Konference pro aplikaci Microsoft Office Outlook, můžete do konference přidat číslo pro volání do konference. Pozvánka aplikace Outlook obsahuje informace o způsobu vytáčení. Účastníci se ke konferenci mohou připojit prostřednictvím libovolného telefonu. Po zobrazení výzvy pak zadají ID konference a kód PIN. Jakmile se účastník připojí k audiokonferenci, zobrazí se na soupisce konference.

Možnost vytáčené konference je k dispozici v nástroji Conferencing Attendant, který je funkcí nového aplikačního serveru v aplikaci Office Communications Server 2007 R2.

Začátek stránky

Vylepšení hlasové pošty

Vylepšení hlasové pošty v aplikaci Office Communicator 2007 R2 nabízí praktický způsob správy hlasové pošty a zanechávání zpráv pro ostatní:

 • V organizacích se službou Jednotné zasílání zpráv systému Microsoft Exchange mohou nyní uživatelé aplikace Office Communicator volat přímo do hlasové schránky kontaktu a zanechat mu zprávu.

 • K dispozici je nová možnost, pomocí které můžete získat rychlý přístup k pozdravu hlasové pošty, abyste jej mohli v případě potřeby aktualizovat.

 • Kliknutím na indikátor hlasové pošty v aplikaci Office Communicator tento indikátor resetujte, abyste mohli snadno odlišit nové zprávy hlasové pošty od zpráv hlasové pošty, které jste již zpracovali.

Začátek stránky

Sdílení plochy

Pomocí funkce sdílení plochy v aplikaci Office Communicator může účastník v konverzaci aplikace Communicator s ostatními účastníky sdílet celou plochu svého počítače. Relaci sdílení plochy můžete zahájit, pokud máte dokument, prezentaci nebo aplikaci, které chcete ukázat ostatním účastníkům konverzace. Po zahájení sdílení plochy můžete také s účastníky relace sdílet řízení. Ostatní účastníci tak budou moci na vaší ploše používat svou myš a klávesnici.

Začátek stránky

Delegování volání

Nové možnosti přesměrování volání umožní vedoucímu nebo výkonnému pracovníkovi určit asistenty (delegáty), kteří za něj budou přijímat hovory. Delegáti jsou kontakty, které mohou přijímat hovory vedoucího a uskutečňovat a přepojovat hovory jeho jménem.

Poznámka : Aby měli delegáti přístup ke všem funkcím pro delegování hovorů, musí místo aplikace Office Communicator používat aplikaci Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Vedoucí určujr delegáty v dialogovém okně Nastavení přesměrování volání v aplikaci Office Communicator. Nastavení přesměrování volání může nakonfigurovat následujícím způsobem:

 • odeslání všech příchozích telefonních hovorů současně vedoucímu a delegátům,

 • odeslání všech příchozích telefonních hovorů přímo delegátům.

Při používání delegování hovorů je důležité, aby všechny zúčastněné strany mohly zjistit, jakým způsobem je hovor zpracováván. Následující funkce jsou navrženy tak, aby volající, asistenti i vedoucí měli přehled o tom, kdo hovor obdrží:

 • Když se volající pokusí kontaktovat vedoucího pomocí aplikace Office Communicator, v oblasti stavu se zobrazí informace o tom, že hovor zvoní také u delegátů, aby volající věděl, že existuje možnost, že hovor přijme delegát.

 • Pokud hovor přijme delegát, zobrazí se v pozvánce vedoucího jméno delegáta, který hovor přijal.

 • Když jedna osoba na telefonní hovor odpoví, uvidí vedoucí i další delegáti, že hovor již byl přijat a kým.

Nabídka Přepojit v okně Konverzace nyní obsahuje seznam delegátů vedoucího, což vedoucímu umožňuje snadno přepojit jakýkoli telefonní hovor na delegáta, který se mu má věnovat.

Začátek stránky

Týmová volání

V dialogovém okně Nastavení přesměrování volání aplikace Office Communicator můžete nastavit skupinu kontaktů, kterou označujeme jako skupinu týmových volání, jejíž členové mohou přijímat vaše příchozí hovory. Tato funkce emuluje funkci skupinového přijetí hovoru u standardních systémů pobočkových ústředen a je užitečná zejména v případě, že jste součástí skupiny osob, které mají společnou zodpovědnost za konkrétní oblast, a příchozí hovory může přijímat kdokoli z této skupiny. Tato funkce umožňuje nastavit, aby telefonní hovor zvonil u vás i u jednotlivých členů skupiny týmových volání najednou, nebo můžete nastavit zpoždění, aby hovor zvonil nejprve u vás a po uplynutí uvedeného počtu sekund také u členů skupiny týmových volání. Tato funkce vyžaduje, aby členové skupiny týmových volání měli povolené funkce podnikové hlasové služby.

Začátek stránky

Skupiny pro odpovědi

Skupina pro odpovědi je koncept, který je v aplikaci Office Communications Server 2007 R2 nový. Při používání funkce Skupina pro odpovědi jsou příchozí hovory řazeny do fronty a směrovány k určeným agentům na základě předdefinovaných pravidel směrování. Tuto funkci zajišťuje služba Response Group Service, která je funkcí nového aplikačního serveru v aplikaci Office Communications Server 2007 R2. Tato funkce je podobná funkci skupiny pro příjem hovoru (hunt group) a funkci automatické distribuce volání v systémech pobočkových ústředen.

Jako uživatel aplikace Office Communicator 2007 R2 můžete vyhledat skupinu pro odpovědi a zahájit volání této skupině stejným způsobem jako volání jakékoli jiné distribuční skupině. Skupinu pro odpovědi můžete také přidat do seznamu kontaktů. Aplikace Communicator používá k odlišení skupin pro odpovědi od ostatních distribučních skupin ikonu automatizované služby.

Uživatelé, kteří byli určeni jako agenti skupiny pro odpovědi, mohou přijímat hovory pomocí telefonu nebo aplikace Office Communicator 2007 R2. Uživatelé jsou označeni buď jako neformální, nebo jako formální agenti, a to v závislosti na tom, zda se musí do skupiny pro odpovědi formálně přihlásit, aby mohli začít přijímat hovory:

 • Neformální agenti se do skupiny nepřihlašují ani se z ní neodhlašují. Jako neformální agent můžete přijímat hovory směrované na vaši skupinu pomocí standardního telefonu nebo aplikace Office Communicator 2007 R2.

 • Formální agenti se do skupiny musí přihlašovat a také se z ní odhlašovat. Jako formální agent uvidíte v dolní části okna Communicator kartu s názvem Skupina pro odpovědi. Tato karta slouží k přihlášení do skupiny a odhlášení ze skupiny.

Začátek stránky

Vylepšení hlasových a audiovizuálních hovorů

Následující vylepšení hlasových a audiovizuálních hovorů aplikace Office Communicator 2007 R2 usnadňují průběh hlasových a audiovizuálních konverzací.

 • Ovládací prvky audiovizuálního hovoru    Ovládací prvky audiovizuálních hovorů byly aktualizovány pro jednodušší použití. Pokud během audiovizuálního hovoru dvakrát kliknete na video, video se automaticky zobrazí na celé ploše obrazovky.

 • Video v rozlišení HD (High Definition) a VGA (Video Graphics Array)    Aplikace Communicator dříve podporovala formát videa CIF (Common Intermediate Format), který má rozlišení 352 × 288. Nyní mají uživatelé aplikace Communicator k dispozici jak zobrazení VGA (s rozlišením 640 × 480 a poměrem stran 4:3), tak HD (s rozlišením 1 280 × 720 a poměrem 16:9). Výchozím formátem je VGA. Povolení rozlišení HD určuje pomocí nastavení zásad správce. Když v aplikaci Communicator zvolíte velikost videa, bude vybrán odpovídající formát. V režimu Velká velikost je nastaven formát videa VGA. V celoobrazovkovém režimu je používán formát HD (je-li správcem povolen).

 • Nastavení zásad videa pro konferenční místnosti    Pomocí nového nastavení zásad EnableFullScreenVideoPreviewDisabled mohou správci povolit, aby se v aplikaci Office Communicator zobrazovalo video na celé obrazovce, a zakázat náhled pro všechny audiovizuální hovory aplikace Office Communicator. Tato zásada se obvykle používá v nastavení pro konferenční místnosti.

 • Kratší doba nastavování volání    Aktualizace implementace protokolů, které podporují rychlé vyjednání médií, pomáhají zkrátit dobu nastavování volání a také zpoždění při uskutečňování hovoru.

 • Lepší možnosti připojení    Hlasové konverzace rovnocenných počítačů zůstávají propojeny i při ztrátě kanálu signalizace SIP. Účastníci mohou pokračovat v hlasovém hovoru, zatímco se aplikace Office Communicator bude pokoušet o opětovné navázání spojení kanálu signalizace.

 • Indikátory kvality hlasových hovorů a audiovizuálních hovorů    Nové indikátory v okně Konverzace indikují situace, které mohou ovlivňovat kvalitu hlasového hovoru nebo audiovizuálního hovoru, včetně nedostatečné kvality sítě, malé šířky pásma sítě nebo nedostatečné kvality zvuku z konkrétního zařízení.

Začátek stránky

Integrace stolních telefonů

Pokud k počítači pomocí kabelu USB připojíte stolní telefon aplikace Office Communicator 2007 R2 Phone Edition, aplikace Communicator bude spárována se stolním telefonem, který se tak stane upřednostňovaným zvukovým zařízením pro hovory, konference a relace služby Live Meeting. Dojde k následujícímu:

 • Z aplikace Communicator se můžete přihlásit ke stolnímu telefonu. Když propojíte stolní telefon s počítačem, aplikace Communicator detekuje připojení a zobrazí přihlašovací obrazovku. Na této obrazovce můžete zadat pověření pro přihlášení ke stolnímu telefonu.

 • Kliknutím na upozornění na příchozí hovor v počítači automaticky hovor přepojíte na stolní telefon.

 • Pokud v aplikaci Outlook nebo Communicator kliknutím zahájíte volání kontaktů, volání se uskuteční ze stolního telefonu. Všechny akce ovládání volání, které během hovoru provedete (například přidržení nebo přepojení hovoru), se projeví jak v aplikaci Communicator, tak i na stolním telefonu.

 • Jestliže se účastníte relace rychlých zpráv a přidáte zvuk, stolní telefon bude v době, kdy se ostatním účastníkům bude odesílat pozvání k hlasovému volání, vyzvánět.

 • Jestliže je váš stolní telefon jediným zvukovým zařízením, které jste připojili k počítači, a účastníte se relace služby Live Meeting, příchozí hovor přeruší hlasové volání služby Live Meeting a umožní vám přijmout hovory na stolním telefonu.

Když k počítači pomocí kabelu USB připojíte stolní telefon aplikace Communicator, v počítači se zobrazí přihlašovací okno aplikace Communicator, pomocí kterého se můžete z počítače přihlásit ke stolnímu telefonu.

Začátek stránky

Vylepšení systému zasílání rychlých zpráv

Aplikace Office Communicator 2007 R2 nabízí následující vylepšení systému zasílání rychlých zpráv:

 • Díky nové možnosti Změnit barvu pozadí při změně odesílatele lze snadněji číst zprávy v okně pro zasílání rychlých zpráv. Když zvolíte tuto možnost, vždy, když se změní odesílatel zprávy, se změní barva pozadí. Tak bude možné snadněji rozlišit zprávy od různých odesílatelů.

 • Dříve byly při uložení konverzací pomocí rychlých zpráv ve složce Historie konverzací aplikace Outlook odebrány emotikony. V aplikaci Communicator 2007 R2 se ve složce Historie konverzací uchovávají textové ekvivalenty emotikon a po restartování konverzace se emotikony obnoví.

Začátek stránky

Automatické aktualizace

Aplikaci Communicator lze nakonfigurovat pro příjem automatických aktualizací. Můžete určit, že se aktualizace mají instalovat ihned, jakmile jsou k dispozici, nebo je naplánovat na konkrétní hodinu dne. Možnost Automatické aktualizace je k dispozici na stránce možností Upozornění.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×