Novinky: Změny funkcí aplikace Excel

Některé funkce byly aktualizovány, přejmenovány nebo přidány do knihovny funkcí aplikace Microsoft Excel 2010 s cílem zlepšit jejich přesnost, nabídnout jednotné funkce, které naplňují očekávání uživatelů, a zpřesnit názvy funkcí tak, aby co nejlépe vystihovaly jejich účel.

Z důvodů zpětné kompatibility jsou přejmenované funkce nadále k dispozici pod původním názvem.

V tomto článku:

Vylepšení algoritmů a přesnosti

Přesné a konzistentní názvy funkcí

Konzistence s doporučenými postupy

Nové funkce

Zpětná kompatibilita

Vylepšení algoritmů a přesnosti

U následujících funkcí byly provedeny změny v algoritmech, které zlepšují jejich přesnost a výkon. Byl například implementován nový algoritmus funkce BETADIST, který zvyšuje její přesnost. Funkce MOD nyní používá nové algoritmy pro dosažení vyšší přesnosti a rychlosti, a funkce NÁHČÍSLO nyní využívá nový algoritmus pro náhodná čísla.

Vylepšená funkce

Kategorie funkce

Účel

Funkce ARCSINH

Matematické a trigonometrické funkce

Vrátí hyperbolický arkussinus čísla.

Funkce BETA.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta.

Funkce BETADIST

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta.

Funkce BETA.INV

Statistické funkce

Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta.

Funkce BETAINV

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta.

Funkce BINOM.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.

Funkce BINOMDIST

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.

Funkce BINOM.INV

Statistické funkce

Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.

Funkce ZAOKR.NAHORU

Matematické a trigonometrické funkce

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

Funkce CRITBINOM

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.

Funkce CHISQ.INV.RT

Statistické funkce

Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.

Funkce CHIINV

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.

Funkce CHISQ.TEST

Statistické funkce

Vrátí test nezávislosti.

Funkce CHITEST

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí test nezávislosti.

Funkce CONVERT

Inženýrské funkce

Převede číslo z jednoho měrného systému do jiného.

Funkce CUMIPMT

Finanční funkce

Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími.

Funkce CUMPRINC

Finanční funkce

Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky.

Funkce ERF

Inženýrské funkce

Vrátí chybovou funkci.

Funkce ERFC

Inženýrské funkce

Vrátí doplňkovou chybovou funkci.

Funkce F.DIST.RT

Statistické funkce

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

Funkce FDIST

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

Funkce F.INV.RT

Statistické funkce

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

Funkce FINV

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

Funkce FACTDOUBLE

Matematické a trigonometrické funkce

Vrátí dvojitý faktoriál čísla.

Funkce ZAOKR.DOLŮ

Matematické a trigonometrické funkce

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

Funkce GAMMA.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu rozdělení gama.

Funkce GAMMADIST

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu rozdělení gama.

Funkce GAMMA.INV

Statistické funkce

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama.

Funkce GAMMAINV

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama.

Funkce GAMMALN

Statistické funkce

Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).

Funkce GEOMEAN

Statistické funkce

Vrátí geometrický průměr.

Funkce HYPGEOM.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.

Funkce HYPGEOMDIST

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.

Funkce IMLOG2

Inženýrské funkce

Vrátí logaritmus komplexního čísla při základu 2.

Funkce IMPOWER

Inženýrské funkce

Vrátí komplexní číslo umocněné na celé číslo.

Funkce PLATBA.ÚROK

Finanční funkce

Vrátí výšku úroku investice za dané období.

Funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI

Finanční funkce

Vrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků.

Funkce LINREGRESE

Statistické funkce

Vrátí parametry lineárního trendu.

Funkce LOGNORM.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.

Funkce LOGNORMDIST

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.

Funkce LOGNORM.INV

Statistické funkce

Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.

Funkce LOGINV

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.

Funkce MOD

Matematické a trigonometrické funkce

Vrátí zbytek po dělení.

Funkce NEGBINOM.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

Funkce NEGBINOMDIST

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

Funkce NORM.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.

Funkce NORMDIST

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.

Funkce NORM.INV

Statistické funkce

Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.

Funkce NORMINV

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.

Funkce NORM.S.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.

Funkce NORMSDIST

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.

Funkce NORM.S.INV

Statistické funkce

Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení.

Funkce NORMSINV

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení.

Funkce PLATBA

Finanční funkce

Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.

Funkce PLATBA.ZÁKLAD

Finanční funkce

Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.

Funkce POISSON.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.

Funkce POISSON

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.

Funkce NÁHČÍSLO

Matematické a trigonometrické funkce

Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.

Funkce SMODCH.VÝBĚR.S

Statistické funkce

Vypočte směrodatnou odchylku výběru.

Funkce SMODCH.VÝBĚR

Funkce pro kompatibilitu

Vypočte směrodatnou odchylku výběru.

Funkce T.DIST.RT

Statistické funkce

Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.

Funkce TDIST

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.

Funkce T.DIST.2T

Statistické funkce

Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

Funkce T.INV.2T

Statistické funkce

Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

Funkce TINV

Funkce pro kompatibilitu

Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

Funkce VAR.S

Statistické funkce

Vypočte rozptyl výběru.

Funkce VAR.VÝBĚR

Funkce pro kompatibilitu

Vypočte rozptyl výběru.

Funkce XIRR

Finanční funkce

Vrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.

Začátek stránky

Přesné a konzistentní názvy funkcí

Následující funkce byly přejmenovány, aby lépe odpovídaly definicím funkcí ve vědecké obci a názvům jiných funkcí v aplikaci Excel. Nové názvy funkcí navíc přesněji popisují jejich účel. Funkce CRITBINOM například vrací inverzní funkci binomického rozdělení, proto je pro ni vhodnější název BINOM.INV.

Některé přejmenované funkce, například funkce BETA.DIST, disponují dalším parametrem, který umožňuje zadat typ rozdělení (levostranný úhrn nebo hustota pravděpodobnosti).

Z důvodů zpětné kompatibility s předchozími verzemi aplikace Excel jsou tyto funkce stále dostupné pod původním názvem v rámci kategorie Funkce pro kompatibilitu. Pokud však zpětná kompatibilita není vyžadována, doporučujeme namísto nich začít používat přejmenované funkce.

Přejmenovaná funkce

Kategorie funkce

Účel

Funkce BETA.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta.

Funkce BETA.INV

Statistické funkce

Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta.

Funkce BINOM.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.

Funkce BINOM.INV

Statistické funkce

Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.

Funkce CEILING.PRECISE

Matematické a trigonometrické funkce

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.

Funkce CHISQ.DIST

Statistické funkce

Vrátí kumulativní funkci hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.

Funkce CHISQ.DIST.RT

Statistické funkce

Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.

Funkce CHISQ.INV

Statistické funkce

Vrátí kumulativní funkci hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.

Funkce CHISQ.INV.RT

Statistické funkce

Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.

Funkce CHISQ.TEST

Statistické funkce

Vrátí test nezávislosti.

Funkce CONFIDENCE.NORM

Statistické funkce

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.

Funkce CONFIDENCE.T

Statistické funkce

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí Studentova t-rozdělení.

Funkce COVARIANCE.P

Statistické funkce

Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.

Funkce COVARIANCE.S

Statistické funkce

Vrátí hodnotu kovariance výběru, tedy průměr součinů odchylek pro každou dvojici bodů dat.

Funkce ERF.PRECISE

Inženýrské funkce

Vrátí chybovou funkci.

Funkce ERFC.PRECISE

Inženýrské funkce

Vrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem.

Funkce EXPON.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.

Funkce F.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

Funkce F.DIST.RT

Statistické funkce

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

Funkce F.INV

Statistické funkce

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

Funkce F.INV.RT

Statistické funkce

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

Funkce F.TEST

Statistické funkce

Vrátí výsledek F-testu.

Funkce FLOOR.PRECISE

Matematické a trigonometrické funkce

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.

Funkce GAMMA.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu rozdělení gama.

Funkce GAMMA.INV

Statistické funkce

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama.

Funkce GAMMALN.PRECISE

Statistické funkce

Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).

Funkce HYPGEOM.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.

Funkce LOGNORM.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.

Funkce LOGNORM.INV

Statistické funkce

Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.

Funkce MODE.MULT

Statistické funkce

Vrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat.

Funkce MODE.SNGL

Statistické funkce

Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.

Funkce NEGBINOM.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

Funkce NETWORKDAYS.INTL

Funkce data a času

Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

Funkce NORM.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.

Funkce NORM.INV

Statistické funkce

Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.

Funkce NORM.S.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.

Funkce NORM.S.INV

Statistické funkce

Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení.

Funkce PERCENTIL.EXC

Statistické funkce

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1.

Funkce PERCENTIL.INC

Statistické funkce

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.

Funkce PERCENTRANK.EXC

Statistické funkce

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.

Funkce PERCENTRANK.INC

Statistické funkce

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.

Funkce POISSON.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.

Funkce QUARTIL.EXC

Statistické funkce

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat vyjádřenou hodnotami percentilu v rozsahu 0 až 1.

Funkce QUARTIL.INC

Statistické funkce

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.

Funkce RANK.AVG

Statistické funkce

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

Funkce RANK.EQ

Statistické funkce

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

Funkce SMODCH.P

Statistické funkce

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.

Funkce SMODCH.VÝBĚR.S

Statistické funkce

Vypočte směrodatnou odchylku výběru.

Funkce T.DIST

Statistické funkce

Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

Funkce T.DIST.2T

Statistické funkce

Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

Funkce T.DIST.RT

Statistické funkce

Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.

Funkce T.INV

Statistické funkce

Vrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti.

Funkce T.INV.2T

Statistické funkce

Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.

Funkce T.TEST

Statistické funkce

Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.

Funkce VAR.P

Statistické funkce

Vypočte rozptyl základního souboru.

Funkce VAR.S

Statistické funkce

Vypočte rozptyl výběru.

Funkce WEIBULL.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení.

Funkce WORKDAY.INTL

Funkce data a času

Vrátí pořadové číslo kalendářního data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

Funkce Z.TEST

Statistické funkce

Vrátí jednostrannou P-hodnotu z-testu.

Začátek stránky

Konzistence s doporučenými postupy

Následující funkce byly přidány, protože jsou konzistentnější s doporučenými postupy než stávající funkce. Například funkce RANK.AVG lépe splňuje očekávání statistiků na to, jak by měla fungovat, v porovnání se stávající funkcí RANK.

Přejmenovaná funkce

Kategorie funkce

Účel

Funkce CHISQ.DIST

Statistické funkce

Vrátí funkci hustoty rozdělení součtové pravděpodobnosti beta.

Funkce CHISQ.INV

Statistické funkce

Vrátí funkci hustoty rozdělení součtové pravděpodobnosti beta.

Funkce CONFIDENCE.T

Statistické funkce

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí Studentova t-rozdělení.

Funkce COVARIANCE.S

Statistické funkce

Vrátí hodnotu kovariance výběru, tedy průměr součinů odchylek pro každou dvojici datových bodů ve dvou množinách dat.

Funkce EXPON.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.

Funkce F.DIST

Statistické funkce

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

Funkce F.INV

Statistické funkce

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

Funkce MODE.MULT

Statistické funkce

Vrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat

Funkce NETWORKDAYS.INTL

Funkce data a času

Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma kalendářními daty pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

Funkce PERCENTIL.EXC

Statistické funkce

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1.

Funkce PERCENTRANK.EXC

Statistické funkce

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.

Funkce QUARTIL.EXC

Statistické funkce

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat vyjádřenou hodnotami percentilu v rozsahu 0 až 1.

Funkce RANK.AVG

Statistické funkce

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

Funkce T.DIST

Statistické funkce

Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

Funkce T.INV

Statistické funkce

Vrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti.

Funkce WORKDAY.INTL

Funkce data a času

Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

Začátek stránky

Nové funkce

Následující funkce byla přidána do knihovny funkcí aplikace Excel. Tuto funkci lze využívat v aktuální verzi aplikace Excel, je však nekompatibilní s aplikací Excel 2007 a Excel 97–2003. Je-li vyžadována zpětná kompatibilita, spusťte kontrolu kompatibility, která vám umožní provést v listu potřebné změny a vyhnout se chybám.

Nová funkce

Kategorie funkce

Účel

Funkce AGGREGATE

Matematické a trigonometrické funkce

Vrátí agregaci dat v seznamu nebo v databázi.

Začátek stránky

Zpětná kompatibilita

Potřebujete-li sdílet list s uživateli, kteří nemají nainstalovánu aplikaci Excel 2010, můžete namísto přejmenovaných funkcí použít funkce pro kompatibilitu. Předchozí verze aplikace Excel rozpoznají původní názvy a poskytnou očekávané výsledky.

Vyhledání funkcí pro kompatibilitu

Chcete-li vyhledat veškeré funkce pro kompatibilitu, postupujte podle následujících kroků:

  1. Na kartě Vzorce ve skupině Knihovna funkcí klikněte na tlačítko Vložit funkci.

  2. V rozevíracím seznamu Vybrat kategorii klikněte na položku Kompatibilita.

    Dialogové okno Vložit funkci

Tip:    Funkce pro kompatibilitu můžete také zpřístupnit ve skupině Knihovna funkcí (karta Vzorce, skupina Knihovna funkcí, Další funkce, Kompatibilita).

Výběr správné funkce v listu

Když začnete do listu zadávat funkci, automatické dokončování vzorce nabídne v seznamu přejmenované funkce i funkce pro kompatibilitu. Rozlišující ikony vám usnadní výběr funkce, kterou chcete použít. U původních funkcí se zobrazuje žlutý trojúhelník, jehož účelem je upozornit vás, že jsou tyto funkce k dispozici z důvodu zajištění kompatibility s aplikací Excel 2007 a dřívějšími verzemi.

Příklad automatického dokončování vzorce

Kontrola problémů s kompatibilitou

Jak je zmíněno dříve v tomto článku, nové funkce (například AGGREGATE) nebo funkce s vylepšeními algoritmu a přesnosti (například BETA.DIST) nejsou kompatibilní se staršími verzemi aplikace Excel. Předchozí verze aplikace Excel nové funkce nerozpoznají a namísto očekávaných výsledků zobrazí chybu #NÁZEV?. Před uložením sešitu můžete spustit nástroj Kontrola kompatibility a určit, zda byly použity nové funkce. Tak můžete provést potřebné změny a vyhnout se chybám při otevření sešitu v některé z předchozích verzí aplikace Excel (Excel 97–2003 nebo Excel 2007).

Nástroj Kontrola kompatibility spustíte následujícím postupem:

  1. Na kartě Soubor klikněte na položku Informace.

  2. V části Připravit na sdílení klikněte na příkaz Zkontrolovat problémy a poté na položku Kontrola kompatibility.

    Dialogové okno Kontrola kompatibility

Začátek stránky

Použít na: Excel 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk